<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي توزيع تنش زير كف ستون در معرض بار محوري و لنگر به روش اجزاء محدود

خلاصه
در طراحي كفستون معمولاً رفتار ورق كف ستون به صورت صلب فرض مي شود كه البته مورد قبول اكثر آيين نامه هاي طراحي نيز است،در حاليكه در غالب موارد كف ستون به صورت انعطاف پذير بوده و اين فرض خطاهايي را در تخمين تنش تماسي بين كف ستون و فونداسيون ونيز تنش موجود در كف ستون بوجود مي آورد. مدل كردن رفتار واقعي كف ستون بدليل ورود انواع رفتارهاي غيرخطي از جمله مسئله تماسفولاد و بتن و بلند شدن ورق از فونداسيون، كار بسيار سختي است كه فقط بوسيله نرم افزارهاي اجزاي محدود امكان پذير است. در اين مقاله بهمنظور نزديك كردن رفتار واقعي ورق كف ستون با مدلسازي، روش ساده اي براي تحليل ورق كف ستون پيشنهاد شده است.ابتدا با ايده گرفتن از تحقيقات گذشته به منظور طراحي ورق كفستون و با فرض انعطافپذير بودن اين ورق، يك توزيع تنش مثلثي درزير كفستون پيشنهاد شده بطوريكه رأس مثلث در زير محل تقاطع بال به جان واقع شده است. ويژگي خاص اين روش كه در روشهاي موجود درآييننامهها وجود ندارد، منظور كردن تأثير متقابل حداكثر تنش زير كفستون و ضخامت كفستون است. سپس با استفاده از روش اجزاء محدود واتصالات متفاوتي از كفستونها كه در معرض بار محوري و لنگر قرار دارند، مدلسازي شده و توزيع تنش زير كف Ansys به كمك نرمافزارستونها از اين طريق بدست آمده است. در مدلسازي اين اتصال، كليهي اجزاء با المانهاي سه بعدي مدل شده و جزئيات مختلفي از اتصال كه عملاًوجود دارند ولي اغلب ناديده گرفته ميشوند، از جمله شكل مهرهها، بولتها و سوراخهاي ايجاد شده در كفستون، اثر لقي در قطر سوراخها و سطوح تماس المانهاي مختلف مدلسازي شده است. نتايج بدست آمده حاكي از دقت خوب روش پيشنهادي است.


كلمات كليدي:

كف ستون . انعطاف پذير . اجزاي محدود . روش ساده

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كف ستون , انعطاف پذير , اجزاي محدود , روش ساده ,
:: بازدید از این مطلب : 324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه نرم افزار مدل تركيبي تخصيص كاميون-شاول در معادن روباز

چكيده
تحليل روش هاي بهينه سازي حمل و نقل كاميون ها را مي توان به دو روش كلي تخصيص ثابت و انعطاف پذير تقسيم كرد. مدل هايتخصيص زمان- واقعي به قصد بهبود عملكرد سيستم كاميون- شاول مورد استفاده واقع مي شوند. در اين مقاله مدل تر كيبي از روشهاي تخصيص ثابت و انعطاف پذير ارائه مي شود. با استفاده از مدل تركيبي، در شروع عمليات به روش ثابت، تخصيص كاميون ها انجاميافته و پس از اتمام سيكل عملياتي كاميون به صورت انعطاف پذير، گسيل كاميون ها شروع مي شود. در خلال هر دوره برنامه ريزي با بهكارگيري روش تخصيص ثابت، اطلاعات لازم براي تحليل نتايج به نرم افزار منتقل شده و مناسب ترين تركيب باربر با بار كننده ملاكتخصيص دوره بعد قرار مي گيرد. مدل پيشنهادي در معدن سنگ آهن بافق(چغارت) واقع در ناحيه مركزي ايران مورد تحليل واقع شده و تخصيص ثابت مقايسه گرديده است. و نتايج آن با نرم افزار ARENA  است.


كلمات كليدي:

مدل تركيبي . ثابت . تخصيص . انعطاف پذير . بهينه سازي . كاميون . شاول 

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل تركيبي , ثابت , تخصيص , انعطاف پذير , بهينه سازي , كاميون , شاول ,
:: بازدید از این مطلب : 444
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه نرم افزار مدل تركيبي تخصيص كاميون-شاول در معادن روباز

چكيده
تحليل روش هاي بهينه سازي حمل و نقل كاميون ها را مي توان به دو روش كلي تخصيص ثابت و انعطاف پذير تقسيم كرد. مدل هاي تخصيص زمان- واقعي به قصد بهبود عملكرد سيستم كاميون- شاول مورد استفاده واقع مي شوند. در اين مقاله مدل تر كيبي از روش هاي تخصيص ثابت و انعطاف پذير ارائه مي شود. با استفاده از مدل تركيبي، در شروع عمليات به روش ثابت، تخصيص كاميون ها انجام يافته و پس از اتمام سيكل عملياتي كاميون به صورت انعطاف پذير، گسيل كاميون ها شروع مي شود. در خلال هر دوره برنامه ريزي با به كارگيري روش تخصيص ثابت، اطلاعات لازم براي تحليل نتايج به نرم افزار منتقل شده و مناسب ترين تركيب باربر با بار كننده ملاك تخصيص دوره بعد قرار مي گيرد. مدل پيشنهادي در معدن سنگ آهن بافق(چغارت) واقع در ناحيه مركزي ايران مورد تحليل واقع شده و تخصيص ثابت مقايسه گرديده است.و نتايج آن با نرم افزار ARENA است.


كلمات كليدي:

مدل تركيبي، ثابت،تخصيص،انعطاف پذير،بهينه سازي،كاميون،شاول

نویسندگان :

عبدالله صدري ، مجيد عطايي پور ،روح الله سيمرغي گرگري

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل تركيبي , ثابت،تخصيص , انعطاف پذير , بهينه سازي , كاميون , شاول ,
:: بازدید از این مطلب : 558
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تأثير الياف پلي پروپيلن بر خصوصيات مقاومتي كائولينيت تثبيت شده با سيمان

در اين تحقيق و به منظور افزايش شك لپذيري كائولنيت تثيبت شده با سيمان، تأثير افزودن الياف پلي پروپيلن به طول 12 ميلي متر و با توزيع تصادفي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور آزماي شهاي مقاومت فشاري محصور نشده بر   3و 5 درصد سيمان تثبيت و ، روي نمونه هاي كائولنيت-الياف-سيمان انجام گرديده است. نمونه هاي كائولينيت با 1، 0 درصد وزن خشك خاك الياف پلي پروپيلن تسليح شد هاند. نمونه ها براي زما نهاي 1 / 0 و 35 /25 ،0/15 ،0/ توسط 05  7و 28 روز تحت دماي 35 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 95 درصد عمل آوري شد هاند. نتايج آزمايش ها نشان داده كه افزودن الياف به نمون ههاي تثبيت نشده و تثبيت شده با سيمان باعث افزايش بيشتر مقاومت فشاري محصور نشده و همچنين افزايش كرنش محوري آن ها در لحظه گسيختگي گرديده است.


كلمات كليدي:

سيمان، الياف، پلي پروپيلن، كائولينيت، انعطاف پذير

نویسندگان :

محمود رضا عبدي (استاديار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي)

علي خاكبازان (استاديار مركز آموزش عالي امام خميني (ره) وزارت جهاد كشاورزي)

اشكان ابوذر (دانشجوي كارشناسي ارشد خاك و پي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سيمان , الياف , پلي پروپيلن , كائولينيت , انعطاف پذير ,
:: بازدید از این مطلب : 1485
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه