<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه خردشدگی حاصل از انفجار POWER DECK ومرسوم در معدن سنگ آهن میشدوان

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

انفجار . خردایش . POWER DECK . نرم افزار Split Desktop . معدن سنگ آهن میشدوان

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار , خردایش , POWER DECK , نرم افزار Split Desktop , معدن سنگ آهن میشدوان ,
:: بازدید از این مطلب : 63
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

حل تحلیلی انتشار امواج انفجار درسنگ با استفاده از تئوری الاستودینامیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

انفجار . تابع گرین . حل تحلیلی . انتشار موج

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار , تابع گرین , حل تحلیلی , انتشار موج ,
:: بازدید از این مطلب : 66
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر امتداد و جهت شیب کانسار بر مقدار خرج ویژه انفجاری مطالعه موردی معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران

خلاصه
انفجار از مراحل اصلي عملیات معدنکاری بوده و هدف آن خرد شدگي و جابجایي مطلوب توده سنگ مي باشد. خرج ویژه متأثر از ویژگيهایيمانند نوع توده سنگ، نوع ماده منفجره، سطح آزاد، میزان خردایش موردنظر سنگ، جهت شیب و امتداد لایه و شرایط ایمني و اقتصادی است.برآورد مقدار بهینه خرج ویژه یکي از فاكتورهای موثر در انتخاب عملکرد و كاهش هزینهها در معادن مي باشد. هزینههای انفجار بخشي از قیمتتمامشده ماده معدني است و بهینهسازی انفجار ميتواند در كاهش هزینهها و درنهایت كاهش قیمت تمامشده ماده معدني نقش مهمي داشته باشد. ازعوامل زمین شناسي موثر بر آتشکاری كه شامل مشخصات سنگ وتوده سنگ مي باشد مي توان به چگالي ومقاوت سنگ، درزه ها و لایه بندیهای موجود در توده سنگ و حفره ها و فضا های خالي درون زمین اشاره كرد. در این تحقیق با فرض یکسان بودن چگالي، مقاومت سنگ، عیارماده معدني ومشخصات ژئومکانیکي توده سنگ صرفا تاثیر امتداد و جهت شیب كانسار بر روی مقدار خرج ویژه مورد بررسي قرار گرفت. درمعدن زیرزمیني سرب و روی انگوران در سه جهت محتلف شامل مخالف جهت شیب كانسار، در جهت شیب كانسار و عمود بر جهت شیبكانسار )در امتداد كانسار( حفریاتي با ابعاد و الگوی انفجار مشابه ) 180 سیکل انفجاری( حفر گردید.پس از بررسي پترن های انفجاری در اینحفریات مشخص شد كه مقدار خرج ویژه در حفریات موافق جهت شیب، خلاف جهت شیب و در امتداد كانسار به ترتیب ۹۹ / 2 ، 26 / 2 ، 4۹ / 2كیلوگرم بر متر مکعب مي باشد. حدود 7۳ / 0 كیلوگرم بر متر مکعب با مقدار آن در حفریات مخالف جهت شیب كانسار بیشتر مي باشد. با توجه بهروش حفر معدن زیرزمیني انگوران به صورت كارگاه و پایه نامنظم اگر بتوان كل حفریات را در مخالف جهت شیب كانسار حفر نمود با تخمین 700،000 متر مکعب ماده معدني حدود 5 / 5 میلیارد تومان در هزینه معدنکاری در كل پروژه صرفه جویي مي شود.


کلمات کلیدي:

سرب و روي انگوران . انفجار . خرج ویژه . جهت شیب کانسار . هزینه معدنکاري

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرب و روي انگوران , انفجار , خرج ویژه , جهت شیب کانسار , هزینه معدنکاري ,
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار خاکریز با خاک ماسه اشباع تحت بارگذاری انفجار موشک MK

خلاصه
پدافند غیرعامل در کشور ما، به دلیل موقعیت مهم استراتژیک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از طرفی در پدافند غیرعامل، نقش سازههایژئوتکنیکی از جمله خاکریزها غیر قابل اقماض است. از این رو بررسی سازههای مختلف تحت بارگذاری انفجار پرتابه ها میتواند کمک زیادیدر جهت رسیدن به اهداف پدافند غیرعامل کند. این مقاله به بررسی یک نمونه خاکریز با خاک ماسه اشباع تحت بارگذاری انفجار موشک mk)بمب آمریکایی( با استفاده از نرمافزار LS-DYNA میپردازد. در بررسیهای صورت گرفته در این تحقیق اطلاعات مفیدی در رابطه با میزانجابجایی سازه، میزان انرژی جنبشی، انرژی داخلی و انرژی کلی سازه بدست آمده است. همچنین بصورت موردی قسمتهایی از خاکریز انتخابمیشود که پیشبینی میشود در این قسمتها پارامترهای مهم خاک دچار بیشترین تغییرات شوند. این پارامترها شامل جابجایی، فشار، تنش مؤثر،کرنش پلاستیک و همچنین تنش برشی خاک است. دانستن این پارامترها در طراحی بهینه و مقاوم خاکریز با خاک ماسه اشباع میتواند کمک زیادی به مهندسین محاسب کند.


کلمات کلیدي:

خاکریز . پرتابه ها . انفجار . پدافند غیر عامل . ماسه اشباع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکریز , پرتابه ها , انفجار , پدافند غیر عامل , ماسه اشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 371
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه رفتار خاکریزِ خاک ماسه اشباع با خاکریزِ خاک ماسه خشک تحت بارگذاری انفجار موشک MK

خلاصه
پدافند غیرعامل در کشور ما، به دلیل موقعیت مهم استراتژیک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از طرفی در پدافند غیرعامل، نقش سازههایژئوتکنیکی از جمله خاکریزها غیر قابل اقماض است. از این رو بررسی سازههای مختلف تحت بارگذاری انفجار پرتابه ها میتواند کمک زیادیدر جهت رسیدن به اهداف پدافند غیرعامل کند. این مقاله به بررسی و مقایسه بین یک نمونه خاکریزِ خاک ماسه اشباع با خاکریز خاک ماسهخشک تحت بارگذاری انفجار موشک mk )بمب آمریکایی( با استفاده از نرمافزار LS-DYNA میپردازد. در بررسیهای صورت گرفته دراین تحقیق اطلاعات مفیدی در رابطه با میزان تفاوت جابجایی سازه، میزان انرژی جنبشی، انرژی داخلی و انرژی کلی در خاکریز با خاک ماسه اشباع نسبت به خاکریز با خاک ماسه اشباع بدست آمده است.


کلمات کلیدي:

خاکریز . پرتابه ها . انفجار . پدافند غیر عامل . ماسه اشباع . ماسه خشک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکریز , پرتابه ها , انفجار , پدافند غیر عامل , ماسه اشباع , ماسه خشک ,
:: بازدید از این مطلب : 342
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه و بررسی ننایج آزمایشگاهی انفجار مین در خاک ماسه خشک با نتایج مدل طراحی شده در نرم افزار Ls-Dyna

خلاصه
پدافند غیرعامل در کشور ما، به دلیل موقعیت مهم استراتژیک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از طرفی در پدافند غیرعامل، نقشجنگ افزا رهای مختلف از جمله مین غیر قابل اقماض است. از این رو بررسی رفتار خاک های مختلف تحت بارگذاری انفجار می تواند کمکزیادی در جهت رسیدن به اهداف پدافند غیرعامل کند. این مقاله به بررسی و مقایسه نتیاج آزمایشگاهی یک نمونه خاک ماسه خشک تحتبارگذاری انفجار مین ضد نفر با نتایج حاصل از تحلیل نرم افزار LS-DYNA می پردازد. در بررسی های صورت گرفته در این تحقیقاطلاعات مفیدی در رابطه با پارامترهای مهم انفجار نظیر جبهۀ خاکستر، عرض دهانۀ آتشفشان، ارتفاع انفجار تولیدات ابری و عرض تولیدات ابری انفجار مین در خاک ماسه خشک ارائه شده است.این اطلاعات می تواند کمک مفیدی به مقاوم سازی خاک های مناطق جنگی کند.


کلمات کلیدي:

خاک ماسه خشک . انفجار . پدافند غیر عامل . مین

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک ماسه خشک , انفجار , پدافند غیر عامل , مین ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد حداکثر سرعت ذره اي حاصل از انفجارهاي زیرزمينی نيروگاه سياه بيشه به روش آماري و شبكه هاي عصبی مصنوعی

چكيده
یکی از مهم ترین فرایندهای عملیات معدنکاری و عمرانی، عملیات انفجار می باشد. از مهمترین پیامدهای نامطلوب انفجار می توان بهلرزش زمین، لرزش هوا و پرتاب سنگ اشاره کرد. در این میان لرزش زمین به دلیل اینکه بیش از 54 درصد انرژی انفجار را به خوداختصاص م یدهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین پیش بینی میزان لرزش ناشی از انفجار از اهمیت زیادی برخوردار است.مهم ترین پارامترهای موثر بر میزان لرزش ناشی از انفجار به دو دسته پارامترهای قابل کنترل و پارامترهای غیرقابل کنترل تقسیمبندی می شوند. نقطه مشترک اکثر تحقیقات انجام گرفته، در نظر داشتن پارامترهای حداکثر خرج بر تاخیر و فاصله از محل انفجار بهعنوان پارامترهای اصلی در برآورد حداکثر سرعت ذره ای ناشی از انفجار می باشد. در اکثر روابط پیشنهاد شده برای حل این مسئله، دوپارامتر فوق الذکر به همراه یک سری ثوابت به عنوان روابط پیشنهادی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق سعی شده از روابطتجربی موجود برای حل مساله استفاده شود. در ادامه با توجه به ضریب همبستگی پایین این روابط، یک رابطه جدید آماری برایپیش بینی میزان حداکثر سرعت ذره ای توسعه داده شد که نتایج بهتری نسبت به روابط قبلی ارائه می کند و در انتها برای بهبودمقادیر پیش بینی شده از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج بهتر شبکه های عصبی نشان از قدرت بیشتر این تکنیک برای حل این مساله می باشد.


واژه هاي کليدي:

لرزش . انفجار . شبکه های عصبی مصنوعی . رابطه آماری

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لرزش , انفجار , شبکه های عصبی مصنوعی , رابطه آماری ,
:: بازدید از این مطلب : 571
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

حفاری تونل در مجاورت تاسيسات زیربنایی (مطالعه موردی خطوط انتقال نفت در مجاورت طرح گرمسيری)

چكيده
استفاده از مواد منفجره روشی ساده، ارزان و در برخی موارد تنها روش قابل استفاده در حفاری فضاهای زیرزمینی است. همجواری ساخت تونلها وفضاهای زیرزمینی به خصوص فضاهایی که با استفاده از این مواد ساخته میشوند با تاسیسات زیربنایی و مناطق مسکونی محققین را برآن داشتکه به بررسی پهنه بندی و سطوح خطر مرتبط با تاثیر مخرب امواج انفجاری روی سازههای مختلف بپردازند و در این بین استانداردهای مختلفی ازحد مجاز لرزش در مجاورت مستدحدثات مختلف در کشورهای مختلف نگارش شده است. این مقاله به بررسی تاثیر امواج انفجاری بر لولههایتحت فشار و مروری بر استانداردهای مختلف در این زمینه می پردازد و با تشریح یکی از نمونههای موجود در کشور که به عنوان یک چالش درحفاری یک تونل انتقال آب در مجاورت تاسیسات و لولههای نفت تحت فشار بوده است روش و گامهای طراحی حفاری در این شرایط را تشریحمیکند. بر اساس مطالعات انجام شده حد مجاز لرزش برای لولههای تحت فشار فلزی )رایج در کشور ما ( در حدود 121 میلیمتر بر ثانیه میباشدکه با درنظر گرفتن این حد مجار و فاکتور ایمنی 2، حد اکثر خرج بر تاخیر مجاز در کوتاهترین فاصله بین تونل و لوله مدفون که برای مطالعهموردی انجام گرفته حدود 7 متر فاصله داشتند برابر با 5.1 کیلوگرم بر تاخیر است. بر این اساس پترن انفجاری با چالهای 2.1 متری به قطر 11 میلیمتر و سیستم چاشنی نانل طراحی شد.


واژههای کليدی:

تونل . انفجار . لرزش . لوله تحت فشار

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , انفجار , لرزش , لوله تحت فشار ,
:: بازدید از این مطلب : 368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر انفجار درونی بر روی جابجایی تونل های دوقلو با اشکال متفاوت

چکیده
با توجه به رشد روز افزون استفاده از تونل، بهینه سازی آن در ابعاد مختلف همیشه مورد نظر پزوهشگران بوده است. یکی از پر کاربردترین موارد بهره برداری از تونل ها، در حمل و نقل و حل مشکل ترافیکی شهرها است. در این ارتباط در سال های اخیر تونل هایدوقلو به لحاظ پایداری بیشتر و مسائل اقتصادی مورد توجه طراحان قرار گرفته است. از طرف دیگر حملات تروریستی با استفاده ازمواد منفجره در چند سال گذشته سامانههای جابجایی عمومی از جمله متروها را مورد هدف قرار دادهاند. از این رو پرداختن به اینمقوله برای جلوگیری از گسترش خرابی و تلفات اینگونه اقدامات امری ضروری به نظر می رسد. محققین بسیاری تلاش کردند تا با ارائهتمهیدات مناسب در امر ساخت و ساز از خسارتهای ناشی از انفجار بکاهند. براای رسیدن به این هدف روشهای متفاوتی وجود دارد.یکی از عوامل موثر در طراحی تونلها و فضاهای زیرزمینی شکل مقطع آنها میباشد. در این پژوهش به بررسی رفتار تونلهای با شکلمقطعهای مختلف پرداخته شده است. ابعاد این مقاطع بر اساس محدودیتها و ضوابط موجود در آییننامه راه و شهرسازی انتخابشده است. برای شبیهسازی عددی از نرمافزار تفاضل محدود FLAC2D استفاده شده است و در نهایت نتایج حاصل از این تحلیلهایدینامیکی عددی جابجایی بوجود آمده در کل سازه نگهدارنده تونلها با یکدیگر مقایسه شده است. براساس نتایج، ماکزیمم جابجایی قائم در مقطع مستطیلی بوجود می آید.


واژههای کلیدی:

مقاطع تونل . تحلیل دینامیکی . تونل های دو قلو . انفجار

 

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاطع تونل , تحلیل دینامیکی , تونل های دو قلو , انفجار ,
:: بازدید از این مطلب : 646
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد حداکثر سرعت ذره اي حاصل از انفجارهاي زیرزمينی نيروگاه سياه بيشه به روش آماري و شبكه هاي عصبی مصنوعی

چكيده
یکی از مهم ترین فرایندهای عملیات معدنکاری و عمرانی، عملیات انفجار می باشد. از مهمترین پیامدهای نامطلوب انفجار می توان بهلرزش زمین، لرزش هوا و پرتاب سنگ اشاره کرد. در این میان لرزش زمین به دلیل اینکه بیش از 54 درصد انرژی انفجار را به خوداختصاص م یدهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین پیش بینی میزان لرزش ناشی از انفجار از اهمیت زیادی برخوردار است.مهم ترین پارامترهای موثر بر میزان لرزش ناشی از انفجار به دو دسته پارامترهای قابل کنترل و پارامترهای غیرقابل کنترل تقسیمبندی می شوند. نقطه مشترک اکثر تحقیقات انجام گرفته، در نظر داشتن پارامترهای حداکثر خرج بر تاخیر و فاصله از محل انفجار بهعنوان پارامترهای اصلی در برآورد حداکثر سرعت ذره ای ناشی از انفجار می باشد. در اکثر روابط پیشنهاد شده برای حل این مسئله، دوپارامتر فوق الذکر به همراه یک سری ثوابت به عنوان روابط پیشنهادی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق سعی شده از روابطتجربی موجود برای حل مساله استفاده شود. در ادامه با توجه به ضریب همبستگی پایین این روابط، یک رابطه جدید آماری برایپیش بینی میزان حداکثر سرعت ذره ای توسعه داده شد که نتایج بهتری نسبت به روابط قبلی ارائه می کند و در انتها برای بهبودمقادیر پیش بینی شده از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج بهتر شبکه های عصبی نشان از قدرت بیشتر این تکنیک برای حل این مساله می باشد.


واژه هاي کليدي :

لرزش . انفجار . شبکه های عصبی مصنوعی . رابطه آماری

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لرزش , انفجار , شبکه های عصبی مصنوعی , رابطه آماری ,
:: بازدید از این مطلب : 497
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 8 دی 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه