<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تکنیک نوین تعریض تونل، بدون ایجاد اختلال در ترافیک موجود

چکیده
با توجه به افزایش تعداد ماشین آلات در دهه اخیر، در کشورهای مختلف، نیاز به افزایش ظرفیت ترافیک در جاد هها و خطوط را هآهن،به یک نیاز مبرم و ضروری تبدی لشده است. برای تعریض جاد هها و افزایش خطوط ریلی، در مناطق کوهستانی که راههای ارتباطی، ازتونل استفاده شده است، تعریض تونل با رو شهای سنتی، مشکلات عدیده اجتماعی )انسداد ترافیک( و اقتصادی )لزوم ساخت وساز راهبه صورت جایگزین موقت برای برقراری ترافیک موجود( به وجود آورد. لذا در جهت برطرف کردن مشکلات فوق الذکر، در سالهایاخیر، روشی نوین، برای تعریض تونل ها، بدون ایجاد اختلال و ریسک، در ترافیک موجود و بدون نیاز به ایجاد راه جایگزین موقت،ابدا عشده است. به کارگیری این متد نوین در چند پروژه در کشور ایتالیا، نشان داده است که به کارگیری این روش نوین، هم زمان با رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، با ایمنی بالا و سرع تبالا، امکان تعریض تونل های قدیمی را فراهم نموده است.


کلمات کلیدی:

تکنیک نوین . تونلسازی . محیط های سست . ایمنی . تعریض تونل . کاهش زمان و هزینه اجرایی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تکنیک نوین , تونلسازی , محیط های سست , ایمنی , تعریض تونل , کاهش زمان و هزینه اجرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 695
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش نگهداری تونل با استفاده از تکنولوژی نوین Pretunnel در محیط های سست و شهری

چکیده
در این فن آوری نوین، دیگر نیازی به تقویت و بهسازی زمین اطراف و مقطع تونل، برای حفاری ندارد. همچنین با توجه به ثبات و پایداری لاینینگاجراشده، قبل از حفاری، دیگر نیازی به عملیات نگهداری موقت، مانند قاب گذاری و شاتکریت فایبر دار نخواهد بود. در فن آوری نوین pretunnel ، باایجاد یک ساختار بتنی مخروطی شکل، بدون سر، در جلوی سینه کار حفاری )شکل 6(، بسته به، تصمیم گیران طراح و ضخامت جداره بتنی، می تواند برای پوشش نهایی تونل نیز، مورداستفاده قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

تکنیک نوین . محی طهای سست و شهری . ایمنی . پیش تحکیم

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تکنیک نوین , محی طهای سست و شهری , ایمنی , پیش تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 647
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تکنیک نوین تعریض تونل، بدون ایجاد اختلال در ترافیک موجود

چکیده
با توجه به افزایش تعداد ماشین آلات در دهه اخیر، در کشورهای مختلف، نیاز به افزایش ظرفیت ترافیک در جاد هها و خطوط را هآهن،به یک نیاز مبرم و ضروری تبدی لشده است. برای تعریض جاد هها و افزایش خطوط ریلی، در مناطق کوهستانی که راههای ارتباطی، ازتونل استفاده شده است، تعریض تونل با رو شهای سنتی، مشکلات عدیده اجتماعی )انسداد ترافیک( و اقتصادی )لزوم ساخت وساز راهبه صورت جایگزین موقت برای برقراری ترافیک موجود( به وجود آورد. لذا در جهت برطرف کردن مشکلات فوق الذکر، در سال هایاخیر، روشی نوین، برای تعریض تونل ها، بدون ایجاد اختلال و ریسک، در ترافیک موجود و بدون نیاز به ایجاد راه جایگزین موقت،ابدا عشده است. به کارگیری این متد نوین در چند پروژه در کشور ایتالیا، نشان داده است که به کارگیری این روش نوین، هم زمان بارفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، با ایمنی بالا و سرع تبالا، امکان تعریض تونل های قدیمی را فراهم نموده است.


کلمات کلیدی:

تکنیک نوین . تونلسازی . محیط های سست . ایمنی . تعریض تونل . کاهش زمان و هزینه اجرایی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تکنیک نوین , تونلسازی , محیط های سست , ایمنی , تعریض تونل , کاهش زمان و هزینه اجرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش نگهداری تونل با استفاده از تکنولوژی نوین Pretunnel در محیط های سست و شهری

چکیده
در این فن آوری نوین، دیگر نیازی به تقویت و بهسازی زمین اطراف و مقطع تونل، برای حفاری ندارد. همچنین با توجه به ثبات و پایداری لاینینگاجراشده، قبل از حفاری، دیگر نیازی به عملیات نگهداری موقت، مانند قاب گذاری و شاتکریت فایبر دار نخواهد بود. در فن آوری نوین pretunnel ، باایجاد یک ساختار بتنی مخروطی شکل، بدون سر، در جلوی سینه کار حفاری )شکل 6(، بسته به، تصمیم گیران طراح و ضخامت جداره بتنی، می تواند برای پوشش نهایی تونل نیز، مورداستفاده قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

تکنیک نوین . محی طهای سست و شهری . ایمنی . پیش تحکیم

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تکنیک نوین , محی طهای سست و شهری , ایمنی , پیش تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی فنی خطوط با ضریب سرنشین بالا (HOV Lane)  و تعیین تاثیرات این خطوط بر ظرفیت معابر

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خطوط HOV . خطوط HOT . مدیریت سیستم حمل و نقل . مدیریت تقاضای سفر . هم پیمایی . ایمنی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خطوط HOV , خطوط HOT , مدیریت سیستم حمل و نقل , مدیریت تقاضای سفر , هم پیمایی , ایمنی ,
:: بازدید از این مطلب : 617
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روش های تعیین نقاط حادثه خیز و اصلاح آنها

 

 

 

کلمات کلیدی :

ارزیابی . رفتار رانندگان . ایمنی . نقاط پر تصادف . وسایل نقلیه

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارزیابی , رفتار رانندگان , ایمنی , نقاط پر تصادف , وسایل نقلیه ,
:: بازدید از این مطلب : 522
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی و تحلیل میزان تصادفات در راه های دو خطه برون شهری در ایران با استفاده از نرم افزار IHSDM  

خلاصه
ايمنی حمل و نقل يکی از مهمترين مباحثی است که امروزه در حوزه حمل و نقل مورد بررسی قرار میگيرد. بررسی تصادفات جادهای نشان میدهد که50 تا 60 درصد تصادفات در راههای دوخطه برونشهری اتفاق میافتد که حدود 30 درصد اين تصادفات در قوسهای افقی اتفاق میافتد. بنابراين مطالعهبر روی تصادفات در قوسهای افقی جهت افزايش ايمنی راهها از اهميت بسياری برخوردار میباشد. وزارت راه و ترابری آمريکا) FHWA ( از سال1995 با هدف ارزيابی و ارتقا ايمنی راهها نرم افزار IHSDM را با قابليتهای متنوع از جمله پيشبينی تصادفات ارائه کرده است. در اين پژوهش پنجقوس )از نوع دايره ساده و کلوتوئيد-دايره-کلوتوئيد(، در زاويههای تقاطع مختلف مطابق ضوابط آييننامه طرح هندسی راه ايران با استفاده از نرمافزارAuto Cad Land  طراحی گرديده و ميزان تصادفات اين قوسها توسط نرمافزار IHSDM با توجه به شرايط ترافيکی آيين نامه ايران پيشبينی شدهو نتايج به کمک نرمافزار Eviews تحليل و با يکديگر مقايسه شده اند. نهايتا ضمن بررسی تاثير طول قوس و زاويه داخلی تقاطع بر تصادفات، معادلهای برای پيشبينی تصادفات در قوسهای راههای برونشهری دوخطه ايران ارائه گرديده است.

کلمات کلیدی:

ایمنی . قوسهای افقی . قوسهای کلوتوئید . زاویه تقاطع . Auto Cad Land . IHSDM .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایمنی , قوسهای افقی , قوسهای کلوتوئید , زاویه تقاطع , Auto Cad Land , IHSDM , ,
:: بازدید از این مطلب : 293
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر تابلوهای کنار جاده در آرامسازی جریان ترافیک ورودی شهرها

خلاصه
سرعت غیر مجاز رانندگان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در تعداد و شدت تصادفات است. ورودی شهرها و جوامع کوچک محلی از جمله نقاطی هستند که سرعتهای زیاد همواره مشکل ساز بوده است. بنا بر این کنترل و مدیریت سرعت در این نقاط سبب افزایش ایمنی در جامعه خواهد شد. در بین انواع روشهای مدیریت سرعت، آرامسازی ترافیک یکی از روشهای کاربردی میباشد که به صورت گسترده در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. آرامسازی ترافیک مجموعه راهکارهایی است که باعث کاهش اثرات منفی وسایل نقلیه موتوری، تغییر رفتار رانندگان و بهبود وضعیت کاربران غیر موتوری راهها میشود و به دو روش فیزیکی و ادراکی انجام میشود. روشهای ادراکی آرامسازی ترافیک شامل اقداماتی هستند که با تاثیر بر درک رانندگان، رفتار آنان را کنترل میکنند، تابلوها و علائم سطح راه از جمله اقدامات ادراکی آرامسازی ترافیک هستند. با توجه به مطالب بیان شده، در این تحقیق سعی بر این است تا با طراحی تابلوهای مناسب و مطابق با آییننامههای معتبر، تاثیر تابلوها بر کاهش سرعت وسایل نقلیه در ورودی یکی از شهرهای استان مازندران مورد بررسی قرار گیرد .به همین منظور مطالعاتی قبل و بعد از نصب تابلوها بر روی تعداد سرعتهای بیش از سرعت مجاز، میانگین و 58 درصد سرعتهای وسایل نقلیه عبوری از مقطع مورد آزمایش )ورودی شهر ایزدشهر( انجام شده است. نتایج نشان میدهند هر چند میانگین سرعتها و سرعت 58 درصد پس از نصب تابلوها نسبت به دوره قبل از نصب به ترتیب 6644 و 865 درصد کاهش داشتهاند ولی هنوز 25 درصد وسایل نقلیه با سرعتی بیش از سرعت مجاز سفر میکنند. که خود به میزان پایین نقش تابلوها در رانندگی و بالتبع آن استفاده از تابلو ها در اعمال مقررا ت رانندگی اشاره دارد.


کلمات کلیدی:

ایمنی، ورودی شهرها، سرعت، آرامسازی ترافیک، تابلو

نویسندگان :

فرشیدرضا حقیقی  ، رضا جعفری  ، علی اکبری

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایمنی , ورودی شهرها , سرعت , آرامسازی ترافیک , تابلو ,
:: بازدید از این مطلب : 482
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی یک روش بهینه افزایش ایمنی در تقاطع هاي چهار راهه

خلاصه:
در این مقاله به بررسی عوامل ایمنی در تقاطع ها پرداخته می شود ، مواردي که باعث ایجاد خطر و از بین بردن ایمنی شده و نهایتاً منجر به تصادف می شود ، همچنین راهکارها و روشهایی جهت افزایش امنیت در تقاطع ها ارائه میگردد ، که این روشها توسط کشورهاي توسعه یافته مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته و در این پژوهش از نتایج آنها استفاده می گردد. در این تحقیق دو نمونه از سیستمهایی که در کشورهاي آمریکا (سیستم مورد آزمایش قرار گرفته معرفی شده ، سپس نتایج استفاده از آنها در ایران بررسی می شود و با بهره گیري از (IVWI) و ژاپن سیستم (AWS AWS روابط ریاضی میزان مؤثر بودن سیستم در دراز مدت بر روي یک تقاطع در تهران تخمین زده می شود.


کلمات کلیدي :

ایمنی ، تصادف ، تقاطع ، عابر پیاده

نویسندگان :

حسن ذوقی ، نعیم تقی زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایمنی , تصادف , تقاطع , عابر پیاده ,
:: بازدید از این مطلب : 523
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی خصوصیات هندسی میادین و نقش آن بر ایمنی تقاطعهاي شهري

خلاصه
میدان و جزیرههاي جداکننده منتهی به آن در هر رویکرد به عنوان هدایت کنندههاي طولی، عرضی و شعاعی مسیر، در کاهش زمان تصمیمگیري و انتخاب مسیر توسط رانندگان هنگام رسیدن به تقاطعات، تاثیرگذاري متفاوتی نسبت به زمانی که تنها از علائم عمودي و افقی ترافیکی شامل خطکشی ها، تابلوها و چراغ هاي راهنمایی براي جهت دهی و هدایت در تقاطعات استفاده میشود، دارند. بررسی پارامترهاي هندسی میادین، در آیین نامههاي مختلف، همچنین ارتباط آن ها با ظرفیتهاي ورودي و خروجی، به عنوان فاکتورهاي اساسی و تشدید کننده حادثه، مورد توجه می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی ویژگی هاي خاص میدان که حاصل از طرح هندسی آن میباشد، کارایی آن در مقایسه با دیگر که داراي طرح هندسی تعریف شده نبوده و یا متأثر از کاربريهاي اطراف خود هستند، بیان شود؛گرچه این AWSC و 2 TWSC انواع تقاطعات 1 امر نیز مشروط به شرایط تقاطع میباشد.


کلمات کلیدي:

میدان،تقاطع شهري،طرح هندسی، ایمنی

نویسندگان :

حسن ذوقی ، مجتبی حاجعلی ، حمیده قنواتیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میدان , تقاطع شهري , طرح هندسی , ایمنی ,
:: بازدید از این مطلب : 559
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه