<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تعيين تجربي سختي بين دانه اي ماسه انزلي به كمك دستگاه جعبه چندلا و شبيه سازي روش اجزاي منفصل

خلاصه
بسياري از لايه هاي سطحي در سواحل جنوبي درياي خزر از جمله شهرستان بندر انزلي از ماسه هاي ريزدانه تميز تشكيل شده است. از عوارضنگران كننده در مورد سازه هاي مستقر بر خاك هاي ماسهاي تميز به هنگام زلزله، رخداد نشست هاي غيرمجاز است. هر چند استفاده ازآزمايشهاي آزمايشگاهي پيشرفته و يا مدلسازي فيزيكي مي تواند نتايج مناسبي از رفتار خاك را ارائه دهد، منتها محدوديت هاي اجرايي و هزينههاسبب شده است كه امروزه با پيشرفت امكانات كامپيوتري، شبيه سازي اين رفتار از طريق روش هاي عددي رواج گسترده اي داشته باشد. از جملهروش هاي مناسب در تحليل رفتار خاك هاي دانه اي، روش اجزاي منفصل است. مقدار سختي تماسي بين دانه اي در اين روش پارامتري تاثيرگذاراست كه براحتي از طريق آزمايش هاي آزمايشگاهي قابل تعيين نيست. در اين مطالعه با انجام مدلسازي فيزيكي نشست ديناميكي براي ماسه انزلي بهكمك دستگاه جعبه چندلايه مستقر بر ميز لرزه و با مقايسه تغييرشكل هاي آن با شبيه سازي نتايج اجزاي منفصل، سختي تماسي بين دانهاي اينگونه خاكها ارزيابي شده است.


كلمات كليدي:

ماسه انزلي . نشست ديناميكي . روش اجزاي منفصل . بارگذاري سيكلي . سختي تماسي

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه انزلي , نشست ديناميكي , روش اجزاي منفصل , بارگذاري سيكلي , سختي تماسي ,
:: بازدید از این مطلب : 500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتار چرخه اي اتصال خمشي ستون – درختي با تير كوتاه غير منشوري و ستون با مقطع H شكل

خلاصه
اتصالات خمشي داراي سيستم ستون-درختي يكي از انواع سيستم هاي خمشي است كه اخيراً در سازه هاي فولادي مورد استفاده روزافزون قرارگرفته است. در اين نوع اتصال، جوش در كارخانه و پيچ در محل انجام مي شود، لذا كيفيت اجرا مناسب تر از ساير انواع اتصالات خمشي است.مقاومت، سختي و شكل پذيري مناسب به همراه امكان كنترل كيفيت دقيق و سهولت اجرا از جمله دلايل اقبال طراحان و مجريان به چنين سيستمخمشي است.اغلب تيرهاي كوتاه در اين نوع از اتصالات به صورت منشوري هستند. در حاليكه تيرهاي كوتاه غيرمنشوري ميتوانند اقتصادي تر باشند. در اين پرداخته شده است. مدل H مقاله به بررسي رفتار چرخه اي قاب هاي خمشي داراي سيستم ستون-درختي با تير كوتاه غيرمنشوري و ستون با مقطعاجزاي محدود سه تيپ مختلف اتصال (بدون سخت كننده جان، با سخت كننده جان در محل اتصال تير كوتاه به تير اصلي، با سخت كننده جان بهفاصله معيني از محل اتصال تير كوتاه به تير اصلي) ساخته شده و تحت بارگذاري سيكلي قرار گرفته اند. منحني هاي هيسترزيس، زاويه دريفت،براي تطابق آنها با شكل پذيري هاي مختلف بررسي شده اند. AISC مقاومت، سختي و شكل پذيري اتصالات بدست آمده و مقررات آيين نامه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه اتصالات مزبور به جز يك مورد قابليت استفاده در قاب هاي خمشي ويژه را دارند.


كلمات كليدي:

اتصال ستون- درختي . بارگذاري سيكلي . رفتار چرخه اي . تيركوتاه غيرمنشوري

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اتصال ستون- درختي , بارگذاري سيكلي , رفتار چرخه اي , تيركوتاه غيرمنشوري ,
:: بازدید از این مطلب : 488
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عوامل مؤثر در تحكيم غيرخطي خاكهاي رسي تحت بارگذاري سيكلي

در اين مطالعه، براي بررسي تحكيم يكبعدي خاكهاي نرم، با استفاده از روابط خطي بين نسبت تخلخل و لگاريتم تنش مؤثر و همچنين نسبت تخلخل و لگاريتم نفوذپذيري، يك معادلهي ديفرانسيل غيرخطي استخراج شده و ضريب آن كه تابعي از تنش مؤثر و شيب خطوط يادشده است، بهعنوان صورتي تعميميافته از ضريب تحكيم معرفي شده است. معادلهي مذكور براي حالت بيشتحكيميافته بسط داده شده و به صورت تحليلي بررسي شده است. نتايج نشان ميدهد كه نسبت شيب و عرض از مبدأ خطوط نمودار نسبت تخلخل - لگاريتم تنش مؤثر به شيب و عرض از مبدأ خطوط نمودار نسبت تخلخل - لگاريتم نفوذپذيري، در حالتهاي عادي و بيشتحكيميافته روند تحكيم را كنترل كرده و در حين بارگذاري سيكلي، بر اساس مقدار نسبت بيش-تحكيمي، ضريب تحكيم معرفيشده در معادلهي ترزاقي بهصورت تابعي از زمان و مكان دچار تغييرات شديد ميشود.


كلمات كليدي:

تحكيم غيرخطي، بارگذاري سيكلي، ضريب تحكيم، تراكمپذيري، نفوذپذيري 

نویسندگان :

حسام يزداني (دانشجوي دكتري ژئوتكنيك، دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

محمد محسن توفيق (دانشيار بخش مهندسي عمران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

الهه خسروي (كارشناس ارشد مهندسي عمران، محيط زيست)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحكيم غيرخطي , بارگذاري سيكلي , ضريب تحكيم , تراكمپذيري , نفوذپذيري ,
:: بازدید از این مطلب : 1548
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه