<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثير لغزش در سطح مشترک پوشش تونل و خاک در برآورد نيروهاي داخلی تحت بارگذاري لرزه اي (مطالعه موردي: خط 6 مترو تهران)

چكيده
مطابق مطالعات مختلف، لغزش در سطح مشترک سازهی تونل و خاک پیرامونی تنها برای تونلهای حفاری شده در خاکهای نرم ومواردی که شدت بارگذاری لرزهای شدید میباشد و یا در حالت عایقبندی تفلونی امکانپذیر است. برای اغلب تونلها، وضعیت سطحمشترک سازهی تونل و خاک پیرامونی بین حالت لغزش کامل و بدون لغزش میباشد. در این پژوهش نیروهای داخلی سازه تونل خط 6مترو تهران با استفاده از روش شبه استاتیکی در نرمافزار FLAC2D و راهحل تحلیلی پارک و همکاران ) 9002 ( تحت شرایط اندرکنشیمختلف اعم از شرایط عدم لغزش، لغزش کامل و حالت لغزش واقعی تحت بررسی لرزهای قرار گرفت. در هر دو روش عددی و تحلیلی برایدر نظر گرفتن رفتار غیر خطی خاک از خواص معادل خطی خاک حاصل از تحلیل پاسخ زمین در نرم افزار EERA ساخت دانشگاهکالیفرنیا استفاده شد. برای حالت لغزش واقعی از مقادیر دقیقی برای پارامترهای المان سطح مشترک استفاده شد. نتایج حاصل از روشعددی و راه حل تحلیلی پارک با همبستگی بسیار بالا حاکی از کاهش قابل توجه نیروی محوری تحت شرایط لغزش واقعی نسبت به حالتعدم لغزش بوده، در حالی که ممان خمشی تغییرات بسیار اندکی تحت 3 حالت اندرکنشی دارد که نشاندهندهی عدم تاثیرپذیری مماننسبت به پارامترهای اندرکنشی بین پوشش و خاک است. بیشترین و کمترین مقدار از نیروی محوری نیز به ترتیب تحت شرایط عدملغزش و لغزش کامل بدست آمد. به عنوان یک نتیجهگیری کلی، با توجه به تاثیر بسیار زیاد نیروی محوری در طراحی پوشش تونل در منحنی اندرکنش، باید از شرایط لغزشی مناسب در سطح مشترک بین سازه تونل و زمین اطراف استفاده کرد.


واژه هاي کليدي:

بارگذاری لرزهای . آنالیز شبه استاتیکی . سطح مشترک بین پوشش و خاک . نیروی محوری . ممان خمشی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بارگذاری لرزهای , آنالیز شبه استاتیکی , سطح مشترک بین پوشش و خاک , نیروی محوری , ممان خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثير لغزش در سطح مشترک پوشش تونل و خاک در برآورد نيروهاي داخلی تحت بارگذاري لرزهاي (مطالعه موردي: خط 6 مترو تهران)

چكيده
مطابق مطالعات مختلف، لغزش در سطح مشترک سازهی تونل و خاک پیرامونی تنها برای تونلهای حفاری شده در خاکهای نرم ومواردی که شدت بارگذاری لرزهای شدید میباشد و یا در حالت عایقبندی تفلونی امکانپذیر است. برای اغلب تونلها، وضعیت سطحمشترک سازهی تونل و خاک پیرامونی بین حالت لغزش کامل و بدون لغزش میباشد. در این پژوهش نیروهای داخلی سازه تونل خط 6مترو تهران با استفاده از روش شبه استاتیکی در نرمافزار FLAC2D و راهحل تحلیلی پارک و همکاران ) 9002 ( تحت شرایط اندرکنشیمختلف اعم از شرایط عدم لغزش، لغزش کامل و حالت لغزش واقعی تحت بررسی لرزهای قرار گرفت. در هر دو روش عددی و تحلیلی برایدر نظر گرفتن رفتار غیر خطی خاک از خواص معادل خطی خاک حاصل از تحلیل پاسخ زمین در نرم افزار EERA ساخت دانشگاهکالیفرنیا استفاده شد. برای حالت لغزش واقعی از مقادیر دقیقی برای پارامترهای المان سطح مشترک استفاده شد. نتایج حاصل از روشعددی و راه حل تحلیلی پارک با همبستگی بسیار بالا حاکی از کاهش قابل توجه نیروی محوری تحت شرایط لغزش واقعی نسبت به حالتعدم لغزش بوده، در حالی که ممان خمشی تغییرات بسیار اندکی تحت 3 حالت اندرکنشی دارد که نشاندهندهی عدم تاثیرپذیری مماننسبت به پارامترهای اندرکنشی بین پوشش و خاک است. بیشترین و کمترین مقدار از نیروی محوری نیز به ترتیب تحت شرایط عدملغزش و لغزش کامل بدست آمد. به عنوان یک نتیجهگیری کلی، با توجه به تاثیر بسیار زیاد نیروی محوری در طراحی پوشش تونل در منحنی اندرکنش، باید از شرایط لغزشی مناسب در سطح مشترک بین سازه تونل و زمین اطراف استفاده کرد.


واژه هاي کليدي :

بارگذاری لرزهای . آنالیز شبه استاتیکی . سطح مشترک بین پوشش و خاک . نیروی محوری . ممان خمشی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بارگذاری لرزهای , آنالیز شبه استاتیکی , سطح مشترک بین پوشش و خاک , نیروی محوری , ممان خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 400
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی روانگرایی بستر دریا در اطراف لولههای نفت وگاز تحت بارگذاری زلزله

با افزایش استفاده از لوله های فراساحل، بررسي كارآیي این لولهها در هنگام وقوع زلزله از اهميت ویژهای برخوردار ميباشد. از مهمتيرین عوامل آسيب رسان به لوله های انتقال نفت و گاز ميتوان به پدیده ي روانگرایي اشاره كرد. در این مطالعه برای بررسي روانگرایي از كد نویسي روش حجم كنترل بر پایه اجزای محدود به زبان مطلب استفاده شده است تا تاثير پارامترهای خاک نظير و نوع سيال درون لوله بر این پدیده بررسي گردد. نتایج حاصل از تحليل نقش مهم پارامترهای ذكر شده بر روانگرایي بستر را نشان ميدهد.


کلمات کلیدی:

لوله مدفون، حجم کنترل بر پایه اجزای محدود ، روانگرایی، بارگذاری لرزهای

نویسندگان :

عسکر جانعلیزاده (دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

علی وفائی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

سامان سلیمانی کوتنائی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , حجم کنترل بر پایه اجزای محدود , روانگرایی , بارگذاری لرزهای ,
:: بازدید از این مطلب : 948
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه