<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار دیوار برشی فولادي داراي بازشو در قاب دوبعدي بر روي بستر خاك نوع دو

خلاصه
چکیده: در دهههاي اخیر دیوارهاي برشی فولادي بعنوان سیستمی مقاوم در برابر بارهاي جانبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مزایاي خاصاینسیستم نسبت به سایر سیستمهاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی سبب شده که استفاده از آن در ساختمانهاي بلند گسترش یابد. این سیستم از نظرسختی برشی از سختترین سیستمهاي مهاربندي از جمله مهاربند همگرا، سختتر عمل نموده و با توجه به امکان ایجاد بازشو در هر نقطه از آن،2 و 3 ، کارایی همه سیستمهاي مهاربندي را دارا میباشد. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار دیار برشی فولادي با بازشو در قابهاي دوبعدي 1طبقه مستقر بر روي زمین نوع دو با استفاده از روش المان محدود تحت بارگذاري استاتیکی و چرخهاي پرداخته شده و تاثیر کاربرد سخت کنندهناودانی بر بهبود رفتار آن مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که وجود بازشو در دیوار برشی در قابه هاي مستقر بر زمین نوع دو بهمقدار بسیار زیاد باعثکاهشمقاومتنهایی میشود و کاربرد سختکننده می تواند بخشی از این کاهشمقاومت را جبران مینماید.


کلمات کلیدي:

دیوار برشی . بازشو . سختی .  زمین نوع دو . هیسترزیس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی , بازشو , سختی , زمین نوع دو , هیسترزیس ,
:: بازدید از این مطلب : 257
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر تقويتي ورقهاي FRP بر ظرفيت نهايي ديوار برشي بتني داراي بازشو با استفاده از روش اجزاء محدود

خلاصه
ديوار برشي بتني يكي از اعضاي كليدي براي مقابله با بارهاي جانبي در سازه هاي بلند مرتبه به شمار مي آيد. در بسياري از موارد به دليلمحدوديت هاي معماري و تاسيساتي نياز به ايجاد بازشو در ديوار برشي به امري اجتناب ناپذير تبديل مي گردد. در مقاله حاضر با استفاده از تحليلبر ظرفيت نهايي ديوار FRP به بررسي اثر تقويتي ورقهاي كامپوزيتي ABAQUS استاتيكي غيرخطي بار افزون توسط نرم افزار اجزاء محدودبرشي داراي بازشو تحت اثر بار جانبي پرداخته شده است. در اين تحقيق به منظور بررسي صحت مدل عددي، نتايج حاصل از يك نمونهآزمايشگاهي ديوار برشي با نتايج بدست آمده از آناليز عددي مقايسه شده و پس از آن تاثير ايجاد بازشو و تقويت بازشو توسط ورقهاي كامپوزيتيمورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از تحليل مدل هاي عددي مقاوم سازي شده با ورقهاي كامپوزيتي نشان دهنده بهبود قابل FRP توجه ظرفيت نهايي ديوار برشي تحت اثر بار جانبي مي باشد. نتايج حاصل از اين مطالعات به صورت جداول و نمودارها ارائه گرديده است.

كلمات كليدي:

ديوار برشي . تحليل عددي . ABAQUS . FRP . بازشو .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ديوار برشي , تحليل عددي , ABAQUS , FRP , بازشو , ,
:: بازدید از این مطلب : 364
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روشی جهت محاسبه مقاومت قاب های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی با بازشو

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب بتن مسلح . میانقاب مصالح بنایی . بازشو . روش تحلیلی . مقاومت جانبی

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب بتن مسلح , میانقاب مصالح بنایی , بازشو , روش تحلیلی , مقاومت جانبی ,
:: بازدید از این مطلب : 304
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی و بررسی ظوابط و رفتار سازه ای پایه دیوارها در دیوارهای سازه ای بتن آرمه

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار سازه ای بتن آرمه . دیوار برشی . پایه دیوار . بازشو . ظوابط لرزه ای

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار سازه ای بتن آرمه , دیوار برشی , پایه دیوار , بازشو , ظوابط لرزه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل دینامیکی غیر خطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری

تحلیل دینامیکی غیر خطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری

کلمات کلیدی :

صفحات فولادی . بار انفجاری . خرج انفجار . تغییر شکل . بازشو

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , صفحات فولادی , بار انفجاری , خرج انفجار , تغییر شکل , بازشو ,
:: بازدید از این مطلب : 826
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تقویت صفحات فولادی دارای بازشو بااستفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری

تقویت صفحات فولادی دارای بازشو بااستفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری

کلمات کلیدی :

صفحات فولادی . بازشو . سخت کننده . بار انفجاری

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , صفحات فولادی , بازشو , سخت کننده , بار انفجاری ,
:: بازدید از این مطلب : 864
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشوهاي اطراف المان هاي مرزي ديوارهاي برشی فولادي

خلاصه
ديوارهاي برشي فولادي از دهه 0791 در برخي از سازه هاي مهم جهان به عنوان سيستم مقاوم در برابر بارهاي جانبي مورد استفاده قرار گرفته است. اساس ايده ي اين سيستم، بهره گيري از ميدان کششي قطري است که پس از کمانش ورق فولادي در آن ايجااد ما ي شاود . دربرخا ي ماوارد وجاود بازشو به دلايل معماري و يا عبور لوازم تاسيساتي از اين سيستم امري اجتناب ناپذير است . در اين پژوهش، اثر استفاده از سخت کننده در بازشو به شکل مثلث و ربع دايره به منظور عبور تأسيسات بررسي مي شود. اين بازشوها درگوشه هاي پانل واقع شده اند و اثر بکارگيري سخت کننده در رفتار ديوار برشي فولادي مورد مطالعه قرار مي گيرد. به ايان منظاور، نتاايد مدلساازي نارم افااار اجااي محدود ABAQUS با يک نمونه آزمايشگاهي معتبر مقايسه گرديد تا صحت آن بررسي شود. همگرايي خوبي مياان نتاايد مظهظاه شاده است که بيان گر درستي مدلسازي است. تحليل استاتيکي غيرخطي) Pushover ( توسط اين نرم افاار و آناليا مدل ها نشان مي دهد که اثربکارگيري سخت کننده در بازشو به شکل مثلث در سختي الاستيک و مقاومت ديوار برشي فولادي قابل مظهظه و در بازشو ربع دايره ناچيا است.


کلمات کليدي:

ديوار برشي فولادي، بازشو، سخت کننده

نویسندگان :

زهرا اکبري لر ، دکتر علي کيهاني  ، دکتر حسن حاجي کاظمي  ، حسين اکبري لر

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ديوار برشي فولادي , بازشو , سخت کننده ,
:: بازدید از این مطلب : 407
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح پیشساخته دارای بازشو و سیستم مرکزگرا

خلاصه
جلوگیری از فروریزش سازهها یکی از مبانی طراحیهای لرزهای متداول است. اغلب سازهها پس از رخداد زلزله دچار تغییرمکان نسبی ماندگار شده و بهرهبرداری از ساختمان، ناممکن و در مواردی بازسازی هزینههای سنگینی را طلب میکند. از طرفی دیگر سازههای دارای سیستم مرکزگرا علاوه بر قابلیت استهلاک انرژی و کاهش خسارت به سازه، تغییرشکلهای ماندگار کمتری به سازه تحمیل میکند. استفاده از این سیستم در دیوارهای برشی پیشساخته، حرکت گهوارهای را افزایش داده وتغییرمکان نسبی ماندگار در بالاترین تراز دیوار را کاهش می دهد. در این مقاله یک نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی ترکیبی بتن مسلح پیشساخته دارای بازشو با تمام جزئیات در نرم افزار اجزای محدود مدلسازی شده و پس از انجام تحلیل غیرخطی عددی، پاسخ آن در برابر بارهای جانبی ناشی از زلزله و بارهای ثقلی مورد بررسی قرار گرفته است. دیوار ترکیبی مورد نظر با روش پیشتنیدگی و استفاده از میلگردهای فولادی دارای سیستم مرکزگرا شده است.


کلمات کلیدی:

دیوار برشی بتن مسلح پیشساخته، تغییرشکل پسماند، سیستم مرکزگرا، حرکت گهوارهای، بازشو

نویسندگان :

فهیمه شاهپوری  ، عباسعلی تسنیمی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی بتن مسلح پیشساخته , تغییرشکل پسماند , سیستم مرکزگرا , حرکت گهوارهای , بازشو ,
:: بازدید از این مطلب : 744
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر بازشو بررفتاردیوارهاي با مصالح بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاري رفت وبرگشتی

خلاصه
در بسیاري از مناطق لرزه خیز جهان از جمله ایران تعداد زیادي از ساختمان هاي بنایی وجود دارد که بسیاري از آنها براي بارهاي لرزه اي طراحی نشده اند. زلزله هاي اخیر نشان داده است که این ساختمانها در برابر بارهاي لرزه اي آسیب پذیرند و نیاز به مقاوم سازي دارند.به همین دلیل تکنیک هاي ترمیم و تقویت دیوارها و همچنین آزمایش نمونه هاي واقعی ومدل هاي مقیاس شده توجه محققین را به خود معطوف داشته است. یکی از روشهاي بهسازي جدید که طی دو دهه اخیر متداول شده است، استفاده از مصالح کامپوزیتی با استحکام بالا می باشد. مصالح کامپوزیتی ، داراي با ANSYS پتانسیل زیاد در بهبود شکل پذیري و مقاوم سازي سازه هاي بنایی هستند.در این مقاله نتایج آنالیز غیر خطی المان محدود نرم افزار نتایج آزمایش انجام گرفته برروي دیوار بنایی غیر مسلح مقایسه شده وصحت مدلسازي مورد ارزیابی قرارگرفته است. اثر بازشو برروي رفتار سازه تحت اثر توأم بارهاي قائم و سیکلی داخل صفحه مورد بررسی GFRP در آرایش هاي مختلف FRP هاي بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح در افزایش مقاومت جانبی وبهبود رفتار داخل صفحه دیوارهاي GFRP وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی مؤثر کامپوزیت ها بنایی غیر مسلح همراه با بازشو می باشند.

کلمات کلیدي:

سازه بنایی ، مقاوم سازي، بارگذاري رفت وبرگشتی ، GFRP ، بازشو

نویسندگان :

سجاد روشن لاري  ، بابک شکرالهی زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه بنایی , مقاوم سازي , بارگذاري رفت وبرگشتی , GFRP , بازشو ,
:: بازدید از این مطلب : 897
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ملاحظات سازه ای اتصال آدم رو به تونل کمکی کانال ابوذر

 

ملاحظات سازه ای اتصال آدم رو به تونل کمکی کانال ابوذر

 

کلمات کلیدی :

حفاری مکانیزه ، آدم رو ، تونل ، بازشو

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , آدم رو , تونل , بازشو ,
:: بازدید از این مطلب : 1219
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه