<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر مدول نرمی در بتن خود متراکم و اثر اندازه

خلاصه
مدول نرمی پارامتری است که تعیین کننده زبری یا نرمی ماسه می باشد.و با توجه به اینکه ریزدانه نقش تعیین کننده ای در بتن خو متراکم دارد، بنابر این در این مقاله اثرمدول نرمی بر روی بتن خودمتراکم و همچنین اثر اندازه مورد بررسی قرار گرفته و پایه تحقیق بر اساس مطالعات آزمایشگاهی می باشد. برای این منظور 4 طرح اختلاط51 انتخاب شده تا تاثیر مدول * 53 و 51 *53 ، 1* 51 و نمونه های مکعبی 1 * 2 و 3 در نظر گرفته شده است. نمونه سیلندری استاندارد 33 /8 ،2/6، 2/ با ضریب نرمی 4نرمی بر روی اثر اندازه نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که با تغییر مدول نرمی در بتن مقاومت فشاری بتن نیز تغییر می کند ، بیشترین مقاومت فشاری مربوط51 نرخ * 53 و 51 *53 ، 1* 2 و 3 مشاهده می گردد. با شکست نمونه های مکعبی 1 / 2 و کمترین مقدار مقاومت فشاری در مدول نرمی 4 / 2 و 8 / / کاهش مقاومت با بزرگ شدن سایز نمونه کاملا" مشهود است و در مدول نرمی 6 به مدول نرمی 62 نیز می توان کمترین میزان اثر اندازه را مشاهده نمود.


کلمات کلیدی :

بتن خود متراکم . مدول نرمی . اثر اندازه

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن خود متراکم , مدول نرمی , اثر اندازه ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر افزودنی ها بر دوام بتن خود متراکم

خلاصه
تحقیقات نشان میدهد دوام بتن خود متراکم در برابر حملات طبیعی و یا عوامل فیزیکی و شیمیایی باعث افزایش طول عمر سازه های ساخته شده با بتن خودمتراکم نسبت به سازه های با بتن معمولی است. حجم مواد پودری مورد استفاده در بتن خود متراکم نسبت به سایر انواع بتن بیشتر است. مواد پودری مورد استفاده در این بتن علاوه بر تاثیر بر خواص پایداری بتن خود متراکم تاثیر قابل توجهی نیز بر خواص سخت شده بتن خواهد داشت. در این مقاله با بررسی پژو هش های انجام شده در زمینه تاثیر افزودنی ها بر دوام بتن خود تراکم، انواع افزودنی های موثر و نتایج حاصل از کاربرد آنها بیان شده است. این افزودنی ها شامل الیاف، زباله لاستیک تایر، مواد حباب ساز، پوزولان هایی هم چون نانوسیلیس، دوده سیلیس، زئولیت طبیعی، متاکائولین و خاکستر بادی است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ها با ترکیب این افزودنی ها در مخلوط بتن خود متراکم، می توان ضمن حفظ خواص مکانیکی، خواص دوامی را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داد.


کلمات کلیدی:

بتن خود متراکم، دوام، پوزولان، خواص مکانیکی

نویسندگان :

معصومه سپهرینیا ، سیما صالحی ، دکترمهدی خداداد سریزدی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن خود متراکم , دوام , پوزولان , خواص مکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 602
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از بتن خود متراکم درروکش کردن بتن هاي قدیم

چکیده
براي اینکه یک لایه روکش عملکرد موفقی از خود نشان دهد، بایستی علاوه بر اینکه داراي ضخامت کم و پایائی مناسب باشد، عملکرد مرکب موفقی با بتن قدیم از خود نشان دهد.  وجود خلل و فرج به مقدار کافی در سطح روکش شده، نه تنها امکان تماس بیشترذرات بتن روکش را با بتن قدیم فراهم می سازد، بلکه بدلیل نفوذ بیشتر لایه روکش در خلل و فرج سطح بتن روکش شده، چفت و بست مکانیکی بین این دولایه نیز افزایش می یابد. لیکن با توجه به ضخامت کم لایه روکش به منظور اقتصادي کردن و عملی کردن موضوع بایستی بتوان فشردگی لازم و پایائی مناسبی را ایجاد نمود . با عنایتبه برشی بودن طبیعت آزمایشهاي مربوط به اینگونه بررسی ها و اینکه اغلب در کارهاي اجرائی تنشهاي برشی حاصل از انبساط و انقباض عامل شکست اینکونه چسبندگی ها است. در این مقاله سعی گردیده ضمن انتخاب طرح اختلاط مناسبعملکرد برشی بتن خود متراکم به منظور استفاده درروکش بتن هاي15*15* و روش انتقال اصطکاك مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان با مقایسه نتایج حاصله از بتن ساخته شده با نمونه مکعبی 15 (pull-off) فرسوده با بکار گیري روش پاره شدگی روش مناسب جهت روکش کردن بتن هاي فرسوده را برگزید.

واژه هاي کلیدي :

روکشکردن بتن، بتن خود متراکم، چسبندگی بین دولایه ، Pull-Off ، انتقال اصطکاك

نویسندگان :

حسین هادیان کمرودي  ,احسان اسمعیلی نجار

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روکشکردن بتن , بتن خود متراکم , چسبندگی بین دولایه , Pull-Off , انتقال اصطکاك ,
:: بازدید از این مطلب : 521
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایایی بتن خود متراکم در اثر کربنات سازي

خلاصه

این کار آزمایشگاهی شامل بررسی و مقایسه اثر کربنات و جیوه در بتن خود متراکم و بتن نرمال در دوره هاي مختلف و مطالعه چگونگی تخلخل در آنها جهت بررسی و مطالعه دقیق پایایی بتن خود متراکم میباشد .در این آزمایش هشت نمونه بتن مختلف که چهارنمونه براي بتن خود متراکم و چهارنمونه براي بتن نرمال استفاده شده وپروسه کربنات سازي و جیوه انجام گرفت و نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که، در شرایط مساوي میزان تاثیر کربنات در بتن خود متراکم کمتراز بتن نرمال بوده است وپایاي بتن خود متراکم بسیار بهتر از بتن نرمال میباش.


کلمات کلیدي:

بتن خود متراکم ،بتن نرمال ،کربنات سازي ،تخلخل،پایایی

نویسندگان :

رضارضاپور ، محمد قاسم وتر

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن خود متراکم , بتن نرمال , کربنات سازي , تخلخل , پایایی ,
:: بازدید از این مطلب : 572
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

قابلیت کاربرد بتن خودتراکم الیافی در پوشش داخلی تونل هاي انتقال آب

خلاصه
تونل هاي تحت فشار با توجه به کاربرد بسیار زیادي که دارند درصد هنگفتی از هزینه پروژ ههاي عظیم سد سازي را در بر می گیرند. یک ف نآوري نوپا در عرصه ساخت و ساز در دنیا می باشد. بتن خودمتراکم، بتنی است که تحت اثر وزن خود، متراکم ، (scc) بتن خودمتراکم شده و نیازي به لرزاننده براي ایجاد تراکم ندارد. امروزه بتن خودمتراکم در بتن ریزي سازه هاي بتن مسلح با آرماتور زیاد و نیز مناطق کم عرض و باریک که تراکم لازم براي دستیابی به بتن بادوام را ندارند، به کار رفته و از مقبولیت خوبی در سطح جهان برخوردار شده است لذا استفاده از آن به عنوان پوشش داخلی تونل ها می تواند از جذابیت بالایی براي صنعت برخوردار باشد. بر این اساس و با توجه به تأثیر الیاف در بهبود خواص بتن در این تحقیق اثر استفاده از الیاف پروپیلن بر روي نمونه هاي قوسی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه هایی با 0متر و ضخامت 10 سانتیمتر) با میله گردهاي مختلف به صورت قوسی تهیه و مقاومت خمشی آن مورد بررسی قرار گرفته / ابعاد (قطر 1متر، پهناي 5 است. نتیجه تحقیق نشان دهنده قابلیت بالاي بتن خودتراکم در پوشش داخلی تونل ها و افزایش کارایی همچنین نتایج درصد وزن سیمان و میله گرد نمره 10 ، بهترین مقاومت خمشی حاصل می شود. / آزمایشات نشان داد که با اضافه کردن الیاف به میزان 1 آن با استفاده از الیاف می باشد.


کلمات کلیدي:

بتن خود متراکم، بتن الیافی، مقاومت خمشی، نگهداري،پوشش داخلی، تونل

نویسندگان :

محسن احمدنژاد ، یاسین رضائی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن خود متراکم , بتن الیافی , مقاومت خمشی , نگهداري , پوشش داخلی , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 993
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه