<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نسبت آب به سیمان ومیزان بنتونیت بر مشخصات مکانیکی بتن پلاستیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بنتونیت . بتن پلاستیک . مقاومت فشاری . مدول الاستیسیته . سدکرخه

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بنتونیت , بتن پلاستیک , مقاومت فشاری , مدول الاستیسیته , سدکرخه ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

عوامل موثر بر طرح اختلاط بتن پلاستیک پرده آبند سدهای خاکی

 

 

کلمات کلیدی :

بتن پلاستیک . سنگدانه . مقاومت فشاری . مدول الاستیسیته

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن پلاستیک , سنگدانه , مقاومت فشاری , مدول الاستیسیته ,
:: بازدید از این مطلب : 393
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر عمق نفوذ دیوار آب بند بتن پلاستیک و مشخصات هسته و پی آبرفتی بر تشکیل ناحیه خمیري در سدهاي خاکی

خلاصه
استفاده از بتن پلاستیک براي ساخت دیوار آب بند یکی از راه هاي کاهش و کنترل تراوش آب می باشد. مشخصات دیوار آب بند در پی آبرفتی باید به گونه اي باشد که با مح یط اطراف سازگاري مناسبی در برابر نیروهاي اعمالی داشته باشد. نفوذپذیري کم و داشتن رفتار پلاست یک و انعطاف پذیري بالا از خواص ا ین نوع بتن می باشد. در برخی از پروژه ها ي سد ساز ي به علت تسریع در اجراي سد، پیمانکار قصد دارد ابتدا خاکریزي سد خاکی را انجام دهد و سپس از تراز مورد نظر، د یوار آب بند بتن پلاستیک را از درون هسته رسی تا آبرفت و سنگ بستر اجرا نماید. با توجه به آن که سرعت اجراي خاکریزي می تواند بالا باشد، هر چه عمق خاکر یزي بی شتر باشد، اجرا ي پروژه تسر یع می شود اما اولاً وقت ی ارتفاع د ی وار آب بند افزا یش م ی یابد، می تواند در ق یمت آن تاثیر گذارد و ثان یاً وجود ی ک المان نسبتاً بلند و صلب تر از مصالح رس ی در هسته سد ممکن است به ا یجاد خطرات ی برا ي سد منجر شود . بررسی شده است و در آن اثر تغییرات عوامل مختلفی همچون عمق نفوذ PLAXIS در این مطالعه، این مساله به کمک نرم افزار دیوار آب بند به داخل هسته سد و مشخصه ها ي مقاومت ی مصالح هسته رسی و پی آبرفتی مورد بررس ی قرار م ی گی رد. هدف اصل ی، مطالعه اثر این عوامل در تشکیل نقاط پلاستیک در بدنه و پی سد خاکی و بررسی محل نقاط پلاستیک (ناحیه خمیري) می باشد.


کلمات کلیدي:

سد خاکی با هسته رسی، بتن پلاستیک، دیوار آب بند، روش اجزاي محدود، ناحیه خمیر

نویسندگان :

محمدرضا شعاعی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی با هسته رسی , بتن پلاستیک , دیوار آب بند , روش اجزاي محدود , ناحیه خمیر ,
:: بازدید از این مطلب : 1112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر مشخصات دیوار آب بند بتن پلاستیک بر تشکیل ناحیه خمیري در سدهاي خاکی

خلاصه
استفاده از بتن پلاستیک براي ساخت دیوار آب بند یکی از راه هاي کاهش و کنترل تراوش آب می باشد. مشخصات دیوار آب بند در پی آبرفتی باید به گونه اي باشد که با مح یط اطراف سازگاري مناسبی در برابر نیروهاي اعمالی داشته باشد. نفوذپذیري کم و داشتن رفتار پلاستیک و انعطاف پذیري بالا از خواص این نوع بتن می باشد. در این مطالعه، اثر تغییرات عوامل مختلفی همچون بین اطراف دیوار آب بند و (Interface) مشخصه ها ي مقاومتی مصالح بتنی دیوار آب بند و ویژگی هاي المان فصل مشترك مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی، مطالعه اثر این عوامل در تشکیل PLAXIS خاك احاطه کننده آن به کمک نرم افزار نقاط پلاستیک در بدنه و پی سد خاکی و بررسی محل نقاط پلاستیک (ناحیه خمیري) می باشد.


کلمات کلیدي:

سد خاکی با هسته رسی، بتن پلاستیک، دیوار آب بند، المان فصل مشترك، ناحیه خمیر

نویسندگان :

محمدرضا شعاعی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی با هسته رسی , بتن پلاستیک , دیوار آب بند , المان فصل مشترك , ناحیه خمیر ,
:: بازدید از این مطلب : 948
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی جایگزینی هسته رسی مرکزی با دیوار آب بند بتن پلاستیک در بدنه سد مخزنی سومبار

سدهای خاکی با هسته رسی عمدتاً بدلیل خصوصیات مناسب فنی و نیز ملاحظات اقتصادی و اجرایی در کشور جایگاه ویژه ای یافته بطوریکه عمده سدهای ساخته شده در کشور در این رده قرار می گیرند. در این نوع سدها عمدتاً اجرای هسته و فیلترهای مجاور آن در مسیر بحرانی احداث سد قرار می گیرند در حالیکه پوسته های درشت دانه با سهولت و سرعت بالا قابل اجرا می باشد.با توجه به این مطلب امکان جایگزینی هسته رسی با مصالح آب بند مناسب دیگر مورد بررسی قرار گرفته که از جمله این مصالح استفاده از بتن پلاستیک در بدنه سد به جای هسته رسی می باشد.بتن پلاستیک در آب بندی پی سدها در کشور بصورت گستردهتاکنون مورد استفاده قرار گرفته است در صورتیکه استفاده از آن به عنوان المان آب بند در بدنه سد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.ایده مطرح شده در این زمینه اجرای بتن پلاستیک در مرکز بدنه سد با انجام حفاری مرحله ای در پوسته های درشت دانه می باشد. این پیشنهاد از دیدگاههای مختلف قابل نقد و بررسی بوده که عمده آن مسائل مرتبط با صلبیت دیوار بتن پلاستیک در قیاس با پوسته های خاکی سد و انتقال تنش به دیوار ونیز احتمال شکست دیوار در شرایط استاتیکی و دینامیکی است.در این مقاله به روش عددی به بررسی عملکرد دیوار آببند پیشنهادی به عنوان المان آب بند در بدنه یک سد مخزنی که بر روی آبرفت در حال احداث است (سد مخزنی سومبار)، پرداخته می شود.نتایج تحلیل های استاتیکی حاکی از آن است که با توجه به نشست پذیری قابل توجه پی آبرفتی احتمال شکست دیوارآب بند در ترازهای پایین بدنه سد وجود دارد و برای سد سومبار این جایگزینی به لحاظ فنی امکانپذیر نمی باشد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی با هسته رسی، دیوار آب بند، بتن پلاستیک

نویسندگان :

علی اخترپور(دکترای عمران-مکانیک خاک- کارشناس بخش سدسازی شرکت مهندسین مشاور مهار آب مشهد)

علی ظهوریان (کارشناس ارشد مکانیک خاک- کارشناس بخش سدسازی شرکت مهندسین مشاور مهار آب مشهد)

بابک صدیقیان آستانه (کارشناس ارشد سازه هيدروليکي- مدير بخش سدسازي شرکت مهندسين مشاور مهارآبمشهد)

روح ا... غلامی (کارشناس عمران- مدیر طرح سد مخزنی سومبار- شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی با هسته رسی , دیوار آب بند , بتن پلاستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1546
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر میزان عمق نفوذ دیوار آببند بتن پلاستیک در هستهی رسی سد مخزنی عنبران

بدليل اختلاف سختي ديوار آببند و هسته و هم چنين تمركز گراديان هيدروليکي در محل اتّصال ديوار آببند به هستهي رسي، عملکرد مناسب اين اتّصال از اهميّت بسياری برخوردار است. ميزان عمق نفوذ مناسب ديوار در هستهي رسي علاوه بر كنترل تراوش ، مانع بروز فرسايش در اين ناحيه خواهد شد. سد مخزني خاكي عنبران با ارتفاع 33 متر و طول تاج 523 متر در فاصلهی 10 كيلومتری شهر نمين، از توابع استان اردبيل در حال احداث ميباشد. در اين تحقيق هدف بررسي تأثير ميزان عمق نفوذ مدل گرديده و ميزان تراوش از زير سد، فشار آب حفرهای و Geo Studio ديوار آببند بتن پلاستيک در داخل هستهي رسي مي باشد كه با استفاده از نرمافزار 2007 گراديان هيدروليکي در محل اتّصال ديوار و هسته و همچنين نحوهي تشکيل ناحيهي خميری در ارتفاع ديوار ارزيابي گرديده و در پايان نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

گرادیان هیدرولیکی، عمق نفوذ، دیوار آببند، بتن پلاستیک، سد عنبران

نویسندگان :

بهزاد شکوری (دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

میرعلی محمدی (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

محمد مناف پور (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گرادیان هیدرولیکی , عمق نفوذ , دیوار آببند , بتن پلاستیک , سد عنبران ,
:: بازدید از این مطلب : 1535
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد بتن پلاستیک در آببندی پی سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی پیلهسهران اردبیل

یکي از اساسيترین مشکلات موجود در بهرهبرداری سدهایي كه در سالهای گذشته احداث شدهاند عدم رعایت مطالعات جامع ژئوتکنيکي در فرآیند طراحي آنها بوده است به گونهای كه با گذشت چند سال از بهرهبرداری دچار مشکلاتي از جمله نشست، تراوش و نشت آب از پي و بدنه سد ميشوند. در این مقاله به بررسي مشکلات پيش آمده برای سد خاكي پيلهسهران اردبيل پرداخته شده است. با توجه به مطالعات علاجبخشي صورت گرفته بر روی سد پيلهسهران، نفوذ آب از زیر پي و ایجاد آبگير درپایيندست اساسيترین مشکل موجود بوده است كه استفاده از لایه آببند بتن پلاستيک به عنوان راهکار مناسب ارائه شده است. برای تعيين یک طرح اختلاط مناسب روشهای محاسباتي و آزمون و خطا به كار برده شده و در نهایت یک طرح اختلاط مناسب بر پایه ویژگيهای خاک محل ارائه شده است.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، بتن پلاستیک، علاجبخشی، مطالعات ژئوتکنیک.

نویسندگان :

محمد بدلی مشاهیر (دکتری مهندسی عمران آب، مدیر پروژه طرح علاجبخشی سد پیلهسهران، مهندسین مشاور طرحآب آراز)

حمید پورباقری (کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، کارشناس طرح علاجبخشی سد پیلهسهران، مهندسین مشاور طرح آب آراز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , بتن پلاستیک , علاجبخشی , مطالعات ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1829
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی مقاومت 28 روزه بتن پلاستیک با استفاده از الگوریتم شبک ههاي عصبی مصنوعی

وجود یک دیوار آب بند که توانایی کنترل تراوشات را داشته باشد از عوامل موثر در حفظ، ایمنی و عملکرد مناسب سدها است. از جمله پارامترهاي تاثیر گذار در نحوه عملکرد دیوارهاي آب بند بتن پلاستیک، مقاومت مناسب این دیوارها براي جلوگیري از وقوع ترك ها می باشد. لذا داشتن تخمینی مناسب از این پارامتر در مراحل اجرایی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم شبکه هاي عصبی مصنوعی، مقاومت 28 روزه بتن پلاستیک به کار رفته در دیوار آب بند سد سیلوه با استفاده از پارامترهاي نسبت آب به سیمان، نسبت بنتونیت به سیمان، اسلامپ، و مقاومت 7 روزه بتن با توسعه 3 مدل مختلف پیش بینی گردید. نتایج حاصل از الگوریتم با نتایج حاصله از آزمایشات کارگاهی همبستگی مناسبی را نشان داد. همچنین عملکرد بهترین مدل بر روي داده هاي یک پروژه دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از تعمیم پذیري مدل توسعه داده شده و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی می باشد.


کلمات کلیدي:

بتن پلاستیک، مقاومت 28 روزه، شبکه هاي عصبی مصنوعی

نویسندگان :

فردین جعفرزاده (دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران)

علیرضا روغنی (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف)

عماد محجوبی (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن پلاستیک , مقاومت 28 روزه , شبکه هاي عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 1569
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی آببندی هسته رسی سدهای خاکی با عمق نفوذ بهينه دیوار آببند بتن پلاستيک با استفاده از نرمافزار FLAC FLAC FLAC (مطالعه موردی: سد عنبران نمين)

یکي از مواردی كه برای طرح هر سيستم آببندی و بهخصوص دیوار آببند بتن پلاستيک در سدهای خاكي باید مورد توجه قرار گيرد، اتصال آن با بدنهی سد است. در این تحقيق به ارزیابي تأثير عمق نفوذ دیوار آببند بتن پلاستيک در داخل هستهی رسي پرداخته شده است . برای این 2 و 1 متر در نظر گرفته شده و مدلسازی و تحليل با استفاده از نرمافزار ،0 ، منظور سد عنبران با طول نفوذهای مختلف شامل عمق نفوذهای 1 FLAC صورت گرفته است. سد خاكي عنبران با ارتفاع 11 متر و طول تاج 321 متر در فاصلهی 01 كيلومتری شهر نمين، از توابع استان اردبيل در حال احداث ميباشد. هدف این تحقيق، تعيين عمق نفوذ بهينه سد ميباشد كه برای این منظور تنش، تغيير مکان، فشار آب حفرهای، ميزان تراوش و گرادیان هيدروليکي در محل اتصال دیوار و هسته در ارتفاع دیوار ارزیابي شده و آنگاه نتایج حاصل مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است. بررسي نتایج نشان ميدهد كه حداكثر تنش قائم و افقي و حداكثر تغيير مکان قائم و افقي در محلهای اتصال دیوار به هسته و پي آبرفتي یا سنگ بستر رخ ميدهد و این مسأله بدليل وقوع تمركز تنش شدید در محل اتصال دو ماده ميباشد و بر طبق بررسي انجام شده ناشي از اختلاف فاحش مدول الاستيسيته و ضریب پواسون دو ماده است. همچنين عمق نفوذ 2 متر از لحاظ عملکرد و از لحاظ اقتصادی، عمق نفوذ حداكثر بهينه ميباشد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، عمق نفوذ، دیوار آببند، بتن پلاستیک، نرم افزار FLAC ، سد عنبران

نویسندگان :

بهزاد شکوری (کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

و میرعلی محمدی (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه و مؤسسة آموزش عالی علم و فن ارومیه)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , عمق نفوذ , دیوار آببند , بتن پلاستیک , نرم افزار FLAC , سد عنبران ,
:: بازدید از این مطلب : 1216
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5720 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5720 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه