<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی زباله های جامد با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس

خلاصه
ورود حجم عظیم زباله های جامد شهری به خاکچالها ( landfills ) در اکثر کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه نظیر ایران و به تبع آنرخداد ناپایداری و گسیختگیهای عظیم بسیاری از خاکچالها در دهههای اخیر، اهمیت شناخت پارامترهای مقاومتی زبالههای جامد شهری را بیشترکرده است. لذا مطالعاتی پیرامون شناخت پارامترهای مقاومت برشی زباله های جامد شهری در دو دههی گذشته توسط پژوهشگران بسیاری انجامشده است. پژوهشهای انجام شده عموما با انجام اصلاحاتی بر روی دستگاهها، شیوههای نمونهبرداری و انجام آزمایشهای مرسوم در مکانیکخاک انجام شده و دامنه وسیعی از دادهها را در بر میگیرد. قابل ذکر است که اکثر آزمایشهای انجام شده با دستگاههای برش مستقیم و سهمحوریدر ابعاد و اندازههای مختلف انجام شده است و آزمایش برش مستقیم بزرگمقیاس از مقبولیت بیشتری در بین محققان برخوردار است. در اینمقاله با ساخت دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس ( 1  1  1/1متر) و انجام آزمایشهای برشی بر روی زبالههای جامد پارامترهای مقاومت برشی آن به دست آمده و با دادههای موجود در سایر پژوهشها که عمدتا در دستگاههای کوچکتر انجام شدهاست؛ مقایسه میشود.


کلمات کلیدی:

زباله های جامد . مقاومت برشی . برش مستقیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زباله های جامد , مقاومت برشی , برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 58
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیرآلودگی به مواد هیدروکربنی بر پارامترهاي مقاومتی در خاك هاي درشت دانه

خلاصه
امروزه مواد هیدروکربنی داراي انوع فراوان وکاربرد وسیعی در تامین انرژي و سوخت می باشند.اما متاسفانه شاهد نشت این مواد در برخی سایتهاي تولیدي ،خطوط توزیع و همچنین در محل هاي پخش هستیم که علاوه بر آلودگی آب و خاك که مخاطرات زیست محیطی فراوانی را بههمراه دارند، باعث تغییر در خواص ژئوتکنیکی خاك می شوند که این تغییرات با توجه به نوع بافت خاك شامل تغییرات ساختاري در خاك هايچسبنده و تغییرات مکانیکی در خاك هاي دانه اي هستیم.در این مقاله سعی شده است به محاسبه پارامترهاي مقاومتی در خاك هاي درشت دانهآلوده شده به دو ماده نفت و گازوئیل و میزان نسبت تغییرات این پارامتر در مقابل خاك بدون آلودگی پرداخته شود.نمونه هاي خاك مورد مطالعه2 و 4 درصد آلودگی با دو ماده نفت و گازوئیل مورد مطالعه قرار گرفته، از نوع درشت دانه می باشد که هر نمونه آزمایش با درصد هاي 0است.همچنین در این مقاله میزان تاثیر مدت آلودگی در دو بازه زمانی 10 روزه و 20 روزه و نحوه تغییرات مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به30  × ساختار درشت دانه خاك و نوع دانه بندي آن در این آزمایشاز تست برش مستقیم با ابعاد جعبه برش 30استفاده شده است.


کلمات کلیدي:

آلوده به نفت . آلوده به گازوئیل . خاك درشت دانه . پارامتر مقاومتی . برش مستقیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلوده به نفت , آلوده به گازوئیل , خاك درشت دانه , پارامتر مقاومتی , برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 105
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه دو عامل نفت و گازوئیل بر عملکرد مقاومتی در خاك هاي درشت دانه آلوده بر پایه آزمون برش مستقیم

خلاصه
نفت و گازوئیل از جمله مشتقات مواد هیدروکربنی است که امروزه داراي کاربرد وسیعی در تامین انرژي و سوخت می باشند.اما متاسفانه شاهدنشت این مواد در برخی سایت هاي تولیدي ،خطوط توزیع و همچنین در محل هاي پخش هستیم که علاوه بر آلودگی آب و خاك که مخاطراتزیست محیطی فراوانی را به همراه دارند، باعث تغییر در خواص ژئوتکنیکی خاك می شوند که این تغییرات با توجه به نوع بافت خاك شاملتغییرات ساختاري در خاك هاي چسبنده و تغییرات مکانیکی در خاك هاي دانه اي هستیم.در این مقاله سعی شده است به محاسبه پارامترهايمقاومتی در خاك هاي درشت دانه آلوده شده به دو ماده نفت و گازوئیل و مقایسه نسبت این تغییرات با یکدیگر پرداخته شود.نمونه هاي خاك2 و 4 درصد آلودگی با دو ماده نفت و گازوئیل ساخته شده ، مورد مطالعه از نوع درشت دانه می باشد که هر نمونه آزمایش با درصد هاي 0است.همچنین در این مقاله میزان تاثیر مدت آلودگی در دو بازه زمانی 10 روزه و 20 روزه و نحوه تغییرات مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به30 ×40 ساختار درشت دانه خاك و نوع دانه بندي آن در این آزمایش از تست برش مستقیم با ابعاد جعبه برش 30استفاده شده است.


کلمات کلیدي:

آلوده به نفت . آلوده به گازوئیل . خاك درشت دانه . پارامتر مقاومتی . برش مستقیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلوده به نفت , آلوده به گازوئیل , خاك درشت دانه , پارامتر مقاومتی , برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 97
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر پارامترهاي فیزیکی بر زاویه اصطکاك ماسه متراکم با استفاده از رگرسیون چند متغیره

خلاصه
این مقاله اثر پارامترهاي فیزیکی بر مقاومت برشی ماسه را مودرارزیابی قرار میدهد، که به عنوان مصالح پر کننده براي تثبیت مکانیکی دیوارهايخاکریز و تقویت شیبهاي خاکی مورد استفاده قرار میگیرند. خصوصیات فیزیکی ومقاومت برشی براي 30 نمونه ماسه متراکم که از نقاطمختلف گردآوري شدهاند، اندازهگیري شده است. ماسههاي داراي منشأ هوازدگی، ریزتر، گردگوشهتر و داراي دانه بندي ضعیف بوده و کمترینزاویهي اصطکاك را داراهستند. درحالی که ماسههاي داراي منشأ یخچالی دوران جدید داراي ذرات درشتترو دانه بندي خوب بوده و نسبتاتیزگوشه هستند. این نشان دهنده این است که خصوصیات خاكها به طور وسیعی تحت تأثیر فرایند شکلگیري خاك است. پس از انجامآزمایشها یک مدل رگرسیون چند متغیره بر روي دادهها پیاده شد که میتواند براي پیشبینی زاویهي (Rs ) و میزان کرویت ذرات (d max ) وزن مخصوص خشک ماکزیمم ،(D مؤثر ذرات ( 10 اصطکاك ماسه متراکم بر اساس اندازهي مورد استفاده قرار بگیرد.


کلمات کلیدي:

زاویه اصطکاك ماسه . برش مستقیم . رگرسیون چند متغیره . وزن مخصوص ماکزیمم . منحنی دانه بندي

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زاویه اصطکاك ماسه , برش مستقیم , رگرسیون چند متغیره , وزن مخصوص ماکزیمم , منحنی دانه بندي ,
:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

چکیده
سطح مشترک بین مواد ساختمانی و خاک نقش مهمی را در سیستم های ژئوتکنیکی مانند شمع ها، دیوارهای حایل، سازه های خاک مسلح بازی می کند . مقاومت ستطحمشترک را م یتوان به وسیلة انجام یک سری آزمایش به دس آورد. از جمله این آزمایشات می توان به آزمایش برش مستقیم اصلا حشده یا برش سطح نام برد.می توان گف که آزمایش برش مستقیم یکی از پر کاربردترین آزمایشات در علم مکانیک خاک برای تعیین مقاوم خاک و خصوصاً مقاوم برشی خاک میباشد. دراین تحقیق ما می خواهیم به اندرکنش میان خاک و FRP بوسیله آزمایش برش مستقیم اصلاح شده با جعبته mm) 111*111 ( ببپتردازیم . نتتای در ایتن ازمتایش نشتان میدهد که اندرکش در سطح مشترک خاک با FRP تک جهته که الیافش عمود بر جه حرک خاک اس بیشتر از زمانی اس که همراستا با جه خاک اس .

کلمات کلیدی:

اندرکنش . FRP . برش مستقیم 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش , FRP , برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 631
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اصلاح رفتار مقاومتي خاك با استفاده از الياف طبيعي

خلاصه
جهت بررسي و اندازهگيري تأثير متغيرهاي مختلفي چون نوع الياف، درصد وزني (نسبت وزن خشك الياف به وزن خشك خاك) و طول اليافبر بهبود رفتار برشي خاك ماسهاي تسليح شده (با توزيع تصادفي)، از الياف طبيعي همچون كاهجو و كنف در آزمايش برش مستقيم استفاده شد.11 درصد است. اما در رطوبت - نتيجه شاخص در اين آزمايشات، افزايش مقاومت برشي مخلوط ماسه با توزيع تصادفي الياف در بازه رطوبتي 14بيشتر رفتار خاك مسلح متفاوت ميگردد. افزايش طول الياف تا 20 ميليمتر با ثابت ماندن درصد الياف مقاومت برشي را افزايش ميدهد؛درحاليكه افزايش بيشتر طول، كاهش مقاومت را در پي دارد.

كلمات كليدي:

الياف طبيعي . خاك مسلح . مقاومت برشي . برش مستقیم .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الياف طبيعي , خاك مسلح , مقاومت برشي , برش مستقیم , ,
:: بازدید از این مطلب : 518
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه نتایج آزمونهای برجا و آزمایشگاهی برش مستقیم در سنگهای آهکی

چکیده 
 ها در داخل و ¬ مقاومت برشی سطوح ناپیوستگی یک از پارامترهای مهم در طراحی و اجرای سازه بر روی سنگ می باشد. پارامترهای مقاومت برشی از طریق آزمونهای آزمایشگاهی و برجا قابل اندازهگیری میباشند. این دو روش آزمایش از لحاظ ابعاد و شرایط سطوح مورد آزمایش با شود نتایج متفاوتی به دست آیند. در این تحقیق نتایج به دست ¬ یکدیگر تفاوت دارند که باعث می های سنگ آهک با یکدیگر مقایسه ¬ های برش مستقیم آزمایشگاهی و برجا بر نمونه ¬ آمده از آزمون های ¬ بر نمونه ¬ اند. به این منظور نتایج 47 آزمایش برش انجام شده بر سطوح اره ¬ شده آزمایشگاهی و 21 آزمایش برش برجا از شش ساختگاه مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. های آزمایشگاهی ¬ دهد که دامنه تغییرات پارامترهای برش در آزمون ¬ ها نشان می ¬ بررسی های برجا دارای پراکندگی بیشتری می باشد که احتمالا به دلیل تفاوت ¬ محدودتر بوده و در آزمون در مقیاس آزمایش و شرایط ناپیوستگی همچون زبری و پرشدگی می باشد. در نهایت حدود بالا و پایینی در کنار رابطه میانگین به منظور تخمین مقاومت برشی سنگ آهک برای هر یک از های آزمون آزمایشگاهی و برجا ارائه شده است.

واژه های کلیدی:

مقاومت برشی، توده سنگ، برش مستقیم، آزمایشگاهی، برجا.

نویسندگان :

سیامک هاشمی  ، امیرعبداله ایران زاده

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی , توده سنگ , برش مستقیم , آزمایشگاهی , برجا , ,
:: بازدید از این مطلب : 1104
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خصوصیات خاک ومسلح کننده ژئوتکستایل بر مقاومت برشی خاک

ژئوتکستایل هایکي ازانواع ژئوسيتتيک هاهستند كه مسلح كردن وافزایش باربری خاک یکي ازكاربردهای آن مي باشد. دراین مقاله تاثيرمشخصات ژئوتکستایل ٬ شامل ٬ نوع بافت ژئوتکستایل ٬ سختي وزیری ومشخصات خاک شامل تراكم ٬ رطوبت ٬ چسبندگي و زاویه اصطکاک داخلي برروی FLAC مشخصات مقاومت برشي خاک مسلح شده باژئوتکستایل موردبررسي قرارمي گيرند. مدلهایي ازآزمایش برش مستقيم بااستفاده ازنرم افزار2موردتحليل قرارگرفته ونتایج آن تشریح مي گردند. بعدازصحت سنجي مدلسازی بااستفاده ازنتایج آزمایشگاهي تحليل مدلهاانجام ميگيرد. نتایج D نشان دهنده این است كه زبری ونوع بافت ژئوتکستایل برروی مقاومت برشي خاک موثربوده وسختي ژئوتکستایل تاثيرجنداني درافزایش مقاومت ندارد. همچنين ٬ نتایج تحليل نشان مي دهدن كه درصدتراكم ٬ رطوبت خاک ٬ زاویه اصطکاک داخلي وچسبندگي خاک برروی مقاومت برشي خاک مسلح موثرند.

کلمات کلیدی:

ژئوتکستایل ٬ مقاومت برشی ٬ برش مستقیم ،FLAC 2D

نویسندگان :

حسن طاهرخانی (استادیارگروه عمران ٬ دانشگاه زنجان ٬ زنجان ٬ ایران)

محرم نبی لو (مربی گروه عمران ٬ دانشگاه زنجان ٬ زنجان ٬ ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتکستایل , مقاومت برشی , برش مستقیم , FLAC 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1385
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلي براي بيان رفتار تنش كرنش و گسيختگي خاكهاي دانه اي بصورت تابعي از تنش همسان و كرنش برشي

شناخت خصوصيات رفتاری خاک ها یکي از مهمترین اهداف مهندسين ژئوتکنيک است. از طرفي یکي از بارز ترین مشخصه های خاک و مصالح دانه ای وابستگي پارامترهای مکانيکي آنها به سطح تنش و كرنشهای ایجاد شده مي باشد. به همين دليل تعيين روابط اساسي برای بيان رفتار تنش  كرنش خاكها بسيار دشوار بوده و امکان اعمال تمام ویژگيها در یک مدل رفتاری عملا غير ممکن مي باشد. با توجه به اینکه تنش برشي خاک رابطه مستقيم با سطح تنش و ميزان كرنش برشي دارد و اكثر روابط موجود بيشتر بر تغييرات مدول برشي برحسب فقط كرنش یا فقط تنش استوار ميباشند و در مورد بسياری از مصالح، مدول برشي بصورت ثابت در نظر گرفته مي شود كه در مورد خاک فقط برای محدوده بسيار كوچکي ازكرنش صدق ميکند. لذا برای بيان این تغييرات ، مدول برشي خاک بایستي بصورت تابعي از تنش و كرنش تعریف شود. این درحالي است كه تغييرات تنش نيز تاثير بسزائي در رفتار خاک دارد.در این مقاله مدلي برای تغييرات تنش برشي خاک بصورت تابعي از سطح تنش و ميزان كرنش ارائه شده است. در مدل ارائه شده از تغييرات ضریب پواسون خاک صرفنطر شده است و تغييرات مدول برشي براساس رابطه هایپربوليک به كرنش برشي ربط داده شده و یک مدل رفتاری بر اساس سطح تنش وميزان كرنش ارائه شده است. نتایج مدل ارائه شده با نتایج آزمایشگاهي مقایسه گردیده است. آزمایشات شامل 33 آزمایش برش مستقيم برروی نمونه های دست خورده ماسه در دستگاه برش مستقيم انجام مي باشد. مدل حاضر را ميتوان برای تحليل ها پلاستيک تحت بارهای تک سيکلي استفاده نمود.


کلمات کلیدی:

مدل رفتاری خاک، تنش برشی، کرنش برشی ، برش مستقیم

نویسندگان :

سیدتقی بهبودی مصمم (دانشجوی کاشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی)

احداوریا (استادیار گروه عمران دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل رفتاری خاک , تنش برشی , کرنش برشی , برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانورس مونت موریلونیت بر مقاومت برشی ماسه رس دار

اصلاح رفتار خاکهای مختلف جهت بهبود خواص مهندسي یکي از مسائل مهم مهندسي ژئوتکنيک ميباشد. با وجود آنكه مطالعات گستردهای روی افزودنيهای متداول همچون سيمان، آهک و ... انجام شده است، نانومواد حائز ویژگيهای منحصر به فردی هستند كه ميتوانند جهت اصلاح رفتار خاکها مورد استفاده واقع شوند. هدف كلي از بررسي مواد در مقياس نانو، شکلدهي تركيبات جدید با ایجاد تغييراتي در مواد موجود و یافتن طبقه جدیدی از مصالح با عملکردهای نوین است. انجام چنين مطالعاتي، راه را برای استفادۀ كاربردی وسيعتر از این فناوری در زمينه ژئوتکنيک هموار ميسازد . در این راستا و به منظور بررسي ميزان تغييرات به وجود آمده در تنش برشي خاک، آزمایش برش مستقيم در دو حالت با و بدون نانورس بر روی خاک مورد نظرانجام شد. مقایسه نتایج آزمایشات انجام شده در این پژوهش نشان دهنده افزایش پارامترهای مقاومت برشي خاک در اثر به كارگيری نانورسها بوده است .


کلمات کلیدی:

اصلاح خاک، نانومواد، مقاومت برشی، برش مستقیم، ژئوتکنیک

نویسندگان :

میر عباد حسینی(دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

محمد علیایی (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اصلاح خاک , نانومواد , مقاومت برشی , برش مستقیم , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1481
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه