<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد فنی و اقتصادي ژئوممبرین و مقایسه آن با سایر سیستم هاي نفوذناپذیر

خلاصه
نفوذ ناپذیري در بسیاري از پروژه هاي عمرانی به منظور جلوگیري از نشت آب و خسارت هاي ناشی از آن صورت می گیرد که امروزه با توجه به روشهاي نوین موجود، بررسی هاي دقیق تري در این مورد انجام می شود. با توجه به آنچه که در مورد ویژگی هاي فنی انواع روش هاي مطرح می گردد انواع روش هاي مطرح شده به تنهایی یا به صورت توامان قابل استفاده می باشند بدین معنی که می توان با توجه به وضعیت و شرایط هر ناحیه از نظر عوارض طبیعی، نفوذپذیري بستر، شرایط اقتصادي و... در این مورد تصمیم گیري نمود. همانطور که ملاحظه می شود گزینه آسفالت با توجه به رتبه فنی و هزینه بالا چندان مناسب به نظر نمی رسد. در بین گزینه هاي باقیمانده با از سایر ژئوممبرین ها HDPE توجه به شرایط محل و اهداف طرح از لحاظ فنی می توان گزینه مورد نظر و مطلوب را انتخاب نمود. از آنجایی که استفاده از ژئوممبرین عملکرد بهتري در نفوذپذیري اندك خصوصاً در مقابل مواد شیمیایی و سرعت اجراي آن دارد استفاده از این نوع ژئوممبرین در آب بند ها ، کانال هاي انتقال آب، سدهاي خاکی و در سازه هایی که نیاز به کنترل و بهداشتی بودن و غیر قابل نفوذ بودن آب مدنظر است توصیه میگردد. از طرفی دیگر از آنجایی که در ساخت و احداث دریاچه هاي مصنوعی گزینه لایروبی، هزینه احداث پروژه اي با چنین مساحتی اجراي لایه خاکی متراکم با تمهیداتی همچون اصلاح پلان و اجراي سنگچین در ساحل دریاچه جهت کنترل فرسایش ضمن حفظ محیط طبیعی محل گزینه مناسبی خواهد بود. در سایت هاي دفن زباله، کانال هاي انتقال فاضلاب صنعتی و ... که گزینه بهداشتی آن مدنظر نیست ولی گزینه غیر قابل نفوذ بودن آن مدنظر است به دلیل آشنایی پیمانکاران و حتی کارگران محلی با روش نصب ژئوممبرین هاي قیري و همچنین هزینه به مراتب پایینتر این نوع ژئوممبرین نسبت (PBGM)  به سایر ژئوممبرین ها به دلیل تولید بومی آن پیشنهاد می گردد.


کلید واژه:

نفوذناپذیري، مقایسه، آزمایشگاهی، اقتصادي، زیست محیطی، بستر

نویسندگان :

سینا حاجتی ضیابري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذناپذیري , مقایسه , آزمایشگاهی , اقتصادي , زیست محیطی , بستر ,
:: بازدید از این مطلب : 438
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري پایدار

خلاصه
در معماري معاصر، با توجه به رشد روز افزون ساخت و ساز، توجه به معیارهاي زیست اقلیمی و پایداري، اهمیت بسیار پیدا کرده است و در این باب، مقالات و کتب پرشماري به انتشار رسیده است. انسان اکنون از لحاظ صرفه جویی در انرژي، در موقعیتی قرار دارد که هیچ گاه تا بدین حد بحرانی نبوده است. براي اجراي استانداردها و معیارهاي صرفه جویی در انرژي، تعیین میزان و کنترل دقیق مصرف انرژي در ساختمان، امري حیاتی است. پدیده ي گرم شدن کره ي زمین و مشکل آلودگی بی رویه ي محیط زیست، از مسایل بزرگ بشر در سراسر دنیا محسوب می شود و در این میان، نقش بخش ساختمان اعم از کاربري هاي مختلف آن، در بروز این مشکلات و تسریع روند آن، بسیار چشمگیر می باشد. این امر، معماران و دست اندرکاران بخش ساخت و ساز را به چاره اندیشی و یافتن راه حل هایی براي کاهش این مشکلات و گام برداشتن به سوي توسعه ي پایدار، مجبور کرده است. این نوشتار بر آن است تا با روش مطالعات کتابخانه اي، معیارهایی را که براي دستیابی به یک معماري پایدار نیاز است-مانندنحوه ي برخورد آن با مقوله ي طراحی، نوع مصالح و شیوه هاي دستیابی به آن، حفاظت از انرژي، بازیافت و ...- تبیین نماید و علاوه بر آن، به بررسی ویژگی هایی مانند تاثیر محیط و بستر و همچنین طبیعت، در طراحی پایدار براي رسیدن به هدف که همانا دستیابی به توسعه ي پایدار، حفظ زمین و منابع انرژي آن است، بپردازد. معماري پایدار که در واقع زیرمجموعه طراحی پایداراست، یکی از جریان هاي مهم معاصر است که عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. در معماري پایدار، ساختمان ها به گونه اي طراحی می گردند، که بخش اعظم انرژي مورد نیاز آن ها، از منابع قابل تجدید و پاك تامین گردد. این ساختمان ها، میزان وابستگی شان به انرژي حاصل از سوخت هاي فسیلی و منابع غیر قابل تجدید، حداقل می باشد.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، طبیعت، اقلیم، انرژي، بستر

نویسندگان :

صدف سبک رو فومنی ، مریم قربانی ، سید امین سیدین

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , طبیعت , اقلیم , انرژي , بستر ,
:: بازدید از این مطلب : 787
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روانگرایی ناشی از بارموج در بستر دریا تحت بارگذاری سیکلیک

مقاله حاضر به دستاوردهای آزمایشگاهي روانگرایي ناشي از موج در بستر ماسهای اشاره داردكه با توجه به افزایش فشار حفرهای دو دسته مي شوند. دسته اول، افزایش تدریجي فشار به علت تنشهای برشي دورهای ناشي از زلزله كه د ر بستر دانهای اشباع روی ميدهد .این تنشها موجب افزایش تدریجي فشار حفرهای و روانگرایي شده كه معرف روانگرایي پسماند است. دسته دوم روانگرایي آني به دليل تفاوت اضافه فشار حفرهای در نقاط مختلف است كه در بستر غير اشباع همراه با تراكم توده ميباشد. فشار آب همراه با ميرایي و فاز تاخير موجب بروز روانگرایي اوليه ميشود. آزمون مورد استفاده، جهت توليد اضافه فشار است. در چنين روشي مقياسهای زماني انتشار موج و تحکيم منطبق برهم و مشخصههای روانگرایي بر اساس آزمونهای انتشار موج بحث ميکند. لذا اصلاح خاک توسط پوشش شني روی بستر ماسهای در تعيين عمق روانگرایي با استفاده از یک مدلساده، عملکرد فشار منفذی و اثرات زهکشي بررسي ميشود.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، فشار آب منفذی، بستر، بارگذاری سیکلیک

نویسندگان :

هادی شاهرخی فرد(دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران)

علیرضا مرتضایی (استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , فشار آب منفذی , بستر , بارگذاری سیکلیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1132
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه