<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری پوشش های رسی ژئوسینتتیکی (GCLs)

خلاصه
دفع نامناسب پسماندهای شهری و صنعتي، عدم جمعآوری و تصفیه فاضلابها و پسابها و همچنین استفاده بيرویه از مواد شیمیایي و سموم دركشاورزی، ميتواند سبب آلودگي آبهای سطحي، آبهای زیرزمیني و خاک گردد. برای جلوگیری از تراوش آلایندهها در محلهای دفنپسماند، كانالهای انتقال فاضلاب و سدهای باطله معادن، بایستي از پوششهای مناسب جهت به حداقل رساندن نفوذپذیری كف و جداره آنها،نوعي از )GCLs( استفاده نمود. این نوع پوششها ميتواند شامل پوششهای رسي، بتني، پلاستیکي و غیره باشد. پوششهای رسي ژئوسینتتیکي9-10 را تامین نمایند. این نوع پوششها متشکل cm/s پوششهای رسي هستند كه عليرغم ضخامت كم، ميتوانند نفوذپذیری بسیار كم در حدوداز دو لایه ژئوسینتتیک )عموماً ژئوتکستایل( و یک لایه رس بنتونیت محصورشده بین این دو لایه، هستند. یکي از مهمترین موضوعات در مورد اینپوششها، بحث نفوذپذیری آنها تحت شرایط مختلف اجرا در محلهای دفن، كانالها و دریاچهها، سدهای باطله و غیره است. در این مقاله عواملحضور یا عدم حضور ،GCL نوع و كیفیت مایع در تماس با ،GCL موثر بر نفوذپذیری این پوششها شامل نوع رس مورد استفاده، شرایط ساختنظیر انجماد و ذوب شدن( و دیگر عوامل مورد بررسي قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان داد كه ( GCL ژئوممبرین، شرایط خاک در تماس با ،GCL و همچنین مواد موجود در مایع در تماس با GCL كیفیت ساختدو عامل بسیار مهم و تعیینكننده در نفوذپذیری این پوششها هستند.

کلمات کلیدی:

آلودگی آب و خاک .  شیرابه ها . پوشش های رسی ژئوسینتتیکی (GCLs) . نفوذپذیری . بنتونیت

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلودگی آب و خاک , شیرابه ها , پوشش های رسی ژئوسینتتیکی (GCLs) , نفوذپذیری , بنتونیت ,
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی کاهش فرسایش پذیری خاک های رسی با کاربرد مصالح افزودنی

خلاصه
فرسایش خاک و روشهای مقابله با آن از منظرهای مختلف مهندسي حایز اهمیت است. فرسایش خاک و در نهایت رگاب یکي از اصليتریندلائل خرابي و مشکلات در سازههای هیدروژئوتکنیکي، نظیر سدها، بندها و خاكریزها ميباشند. بعلاوه در مواجهه با مسایلي نظیر پایداری شیبها،خاكچالهای مهندسي و ... فرسایش خاک اهمیت زیادی دارد. به دلیل تأثیر و اندركنش عوامل مختلف در سازوكار پیچیده فرسایش، روشهایآزمایشگاهي كارآمدترین رویکرد برای بررسي فرسایش هستند. یکي از روشهای مطالعه كمي فرسایشپذیری خاکها استفاده از آزمایشميباشد. در این آزمایش فرسایشپذیری خاکهای چسبنده رسي سنجیده شده و نشانگرهایي نظیر تنش )Hole Erosion Test( فرسایش سوراخبرشي آستانه فرسایش، ضریب فرسایشپذیری و همچنین شاخص فرسایشپذیری خاک اندازهگیری ميگردند. در این پژوهش آزمایشگاهيفرسایشپذیری چهار نمونه خاک ریزدانه رسي با استفاده از دستگاه آزمایش فرسایش سوراخ مورد بررسي قرار گرفته و نشانگرهای فرسایشپذیریبرای خاکها حاصل شدهاست. سپس بهسازی خاکهای مورد مطالعه از منظر كاهش فرسایشپذیری به روش افزودن موادی نظیر بنتونیتكلسیمي، بنتونیت سدیمي، آهک و دوده سیلیس مطالعه شدهاست. نتایج حاصل نشان ميدهد كه افزودن بنتونیت سدیمي موجب افزایش فرسایش- پذیری ميشود، در حالیکه افزودن بنتونیت كلسیمي و مخلوط آهک-دوده سیلیس موجب كاهش فرسایشپذیری ميشود. نتایج حاصل از این پژوهش ميتواند برای بهسازی خاكهای رسي در كاربردهای مختلف مهندسي ژئوتکنیک استفاده شود .

کلمات کلیدي:

فرسایش خاک . آزمایش فرسایش سوراخ . شاخص فرسایش پذیري . بنتونیت . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرسایش خاک , آزمایش فرسایش سوراخ , شاخص فرسایش پذیري , بنتونیت , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 91
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر سیکل های یخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی بنتونیت کلسیمی آلوده شده با استیک اسید و اتانول

خلاصه
ویژگيهای مهندسي بنتونیت در اندركنش با سیالهای آلي و نیز قرارگیری تحت اثر سیکلهای یخبندان وذوب به میزان قابل توجهي تغییر ميكند. هدفاین مقاله، مطالعهی تأثیر فرآیند یخبندان وذوب بر رفتار ژئوتکنیک زیستمحیطي نمونههای بنتونیت كلسیمي آلوده شده به استیک اسید و اتانول است.اولیه خاک در نحوهی رفتار خاک تحت شرایط یخبندان وذوب، ابتدا نمونههای بنتونیت برای دستیابي به مقادیر pH بدین منظور، با توجه به اهمیتعملآوری شدند. سپس آزمایشهای حدود اتربرگ و رسوب، قبل و بعد از اعمال هفت سیکل یخبندان وذوب، بر روی نمونههای بنتونیت pH مختلفآلوده به استیکاسید و اتانول انجام شدند. بر اساس نتایج بهدستآمده، روند تغییرات ساختار بخش رسي بنتونیت تحت سیکلهای یخبندان وذوب، تابعهای اولیهی قلیایي، در حالت آلوده شدن اولیه با اتانول، تحت سیکلهای یخبندان وذوب pH اولیهی خاک است. بهگونهای كه نمونههای دارای pHتغییر ساختاری نشان ندادهاند. همچنین مقدار تغییر ساختار نمونههای بنتونیت با شرایط قلیایي تحت اثر سیکلهای یخبندان و ذوب، 16 درصد كمتر ازتغییر ساختار فوق برای نمونههای با شرایط اولیه اسیدی بودهاست. از سوی دیگر نتایج تحقیق حاضر نشان ميدهد كه قابلیت نگهداری آب در بنتونیت،6/ 24 از میزان ریزحفرات خاک تبعیت ميكند در حاليكه در حضور آلاینده آلي با ثابت دی الکتریک 2 / آلودهشده با اتانول دارای ثابت دیالکتریک ۳ سطحِ درمعرضِ ذرات رسي و درشتحفرات خاک، مکانیزم حاكم بر تغییرات قابلیت نگهداری آب بوده است.


کلمات کلیدی:

سیکل های یخبندان وذوب . بنتونیت . حدود اتربرگ . آزمایش رسوب

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیکل های یخبندان وذوب , بنتونیت , حدود اتربرگ , آزمایش رسوب ,
:: بازدید از این مطلب : 97
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر درصد جذب آب و میزان بارگذاری بر پارامترهای مقاومت برشی خاکهای چسبنده

خلاصه
یکی از قدیمی ترین آزمایشهای تعیین مقاومت برشی خاکهای تحکیم یافته چسبنده، آزمایش برش مستقیم است. برای تحلیل مسائل پایداری خاکنظیر: ظرفیت فشاری، پایداری شیروانیها و فشار جانبی بر روی سازه های حائل خاک، لازم است طبیعت مقاومت برشی بخوبی شناخته شود. و هدفدر خاکها می باشد. خاکهای چسبنده به ویژه بنتونیت ها به دلیل ساختار سه لایه، از قابلیت جذب آب بالایی برخوردار هستند.  و C از آن تعییناز طرفی رس قادر است مقاومت برشی را به دلیل نیروی چسبندگی بین ذرات، افزایش دهد و همچنین در برابر جابه جایی و فشردگی، جهتتشکیل توده متراکم ناشی از تنش نرمال مقاومت می کند. بنابراین برای رسیدن به فشردگی مناسب به انرژی بیشتری نسبت به ذرات غیر چسبنده نیازدارند. به همین منظور در این پژوهش سه نمونه بنتونیت از نظر جذب آب بررسی شده اند و تاثیرافزایش بارگذاری بر میزان تغییرات زاویهاصطکاک داخلی و میزان چسبندگی مشخص گردید. همانگونه که نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد، بین درصد جذب آب، میزان چسبندگی بنتونیت و افزایش بارگذاری رابطه مستقیم وجود دارد.


کلمات کلیدی:

خاکهای چسبنده . بنتونیت . مقاومت برشی . جذب آب

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای چسبنده , بنتونیت , مقاومت برشی , جذب آب ,
:: بازدید از این مطلب : 97
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بنتونیت بر میزان جذب آب با استفاده از مطالعات XRF 

خلاصه
بنتونیت ماده ای است که تقریباً دارای 09 درصد مونت موریلونیت از کانی های گروه اسمکتیت تشکیل شده است. این سنگ در اثر جذب آب،چندین برابر افزایش حجم می یابد. بنتونیت ها به دلیل ویژگی هایی از جمله: شکل پذیری، چسبندگی و جذب آب دارای مصارف زیادی میباشند. با این حال، آرایش و ترکیب ورقههای هشت وجهی و چهار وجهی مسئول بیشتر تفاوتها در ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آنها محسوبمیشوند. به همین منظور سه نوع بنتونیت ابتدا مورد آزمایش تعیین درصد آب قرار گرفتند و سپس از نظر ترکیب شیمیایی با استفاده از آزمایشآنالیز شدند. بررسی ها نشان داد که غلظت مولکول های آب بین لایه های مونت موریلونیت به حضور کاتیون قابل تبادل مربوط میشود. XRF حضور اکسید پتاسیم میزان جذب آب را به حداقل می رساند و افزایش اکسید سدیم نیز به نوعی موجب کاهش چسبندگی می گردد.

کلمات کلیدی:

بنتونیت . درصد جذب آب . XRF . ترکیب شیمیایی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بنتونیت , درصد جذب آب , XRF , ترکیب شیمیایی ,
:: بازدید از این مطلب : 108
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تورم و چسبندگی در نشست خاک های فروریزشی با انجام آزمایش تحکیم و محاسبه پارامتر فروریزشی

خلاصه
خاک لس از جمله خاکهای مسألهدار محسوب میشود که در صورت رسیدن رطوبت به آنها، با کاهش تخلخل و نشست زیادی همراه هستند ودر محدوده وسیعی از جهان پراکنده شدهاند. خرابیهای ناشی از افزایش رطوبت در این خاکها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. این خرابیهااغلب در مواردی از جمله پی سدها، بدنه سدها، پوشش کانالهای آبیاری، استفاده به عنوان منابع قرضه و ... که احتمال نشت آب به درون خاکوجود دارد، حاصل شدهاند و زیان های مالی و جانی فراوانی را به همراه داشتهاند. در این تحقیق خاک منطقه شهرگنبد مورد بررسی قرار گرفته است.هدف در این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی تأثیر تورم و چسبندگی در کاهش نشست این خاکها میباشد که مقایسهای بین نقش تورم و چسبندگیصورت گرفته است. از بنتونیت به عنوان ماده متورم شونده و از خاکستر بادی و سیمان به عنوان ماده چسبنده در این پژوهش استفاده شده است که بادرصدهای مختلف 0 ، 3 ، 6 ، 9 به خاک افزوده شدهاند و پارامتر فروریزشی در هر حالت محاسبه شده است. در نهایت آزمایشات نشان می دهد کهچسبندگی، نقش بهتری در تثبیت و کاهش نشست این خاک داشته است.


واژگان کلیدی:

تورم . چسبندگی . فروریزش . بنتونیت . خاکستر بادی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تورم , چسبندگی , فروریزش , بنتونیت , خاکستر بادی ,
:: بازدید از این مطلب : 324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر خواص تراکمی و مقاومت برشی ماسه حاوی بنتونیت

 

 

 

کلمات کلیدی :

ماسه . نفت خام . بنتونیت . آزمایش تراکم . مقاومت برشی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , نفت خام , بنتونیت , آزمایش تراکم , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1009
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر اندازه پولک های رسی بر رفتار واگرائی خاک های رسی

خلاصه
پدیده واگرایی خاك، میتواند سبب ایجاد گسیختگی و خسارت جبرانناپذیر به پروژههای عمرانی و زیستمحیطی شود. در این راستا، حضور خاك-های واگرا در سازههایی مانند سدهای خاکی و کانالهای آبیاری میتواند سبب بروز مشکلات فراوانی مانند آبشستگی درونی، رگاب و یا حتیتخریب پروژه شوند. از طرفی با وجود مطالعات گسترده قبلی در خصوص رفتار خاكهای واگرا، در زمینه تأثیر اندازه پولکهای رسی بر مشخصاتواگرایی و pH خاكهای واگرای رسی مطالعات بسیار محدودی صورت گرفتهاست. بر این اساس هدف این مقاله تعیین تأثیر اندازه پولکهای رسی بررفتار واگرایی و ارزیابی pH پولک های بخش واگرای رسی میباشد. در این تحقیق از بنتونیت )حاوی کانی مونت موریلونیت با خاصیت خمیری زیاد(و خاك رس طبیعی واگرا به دلیل داشتن کانیهای با دامنه خمیری کم )کائولینیت و ایلیت( استفاده شده است. در این راستا، خاك رس بنتونیت با و 0222 )دور بر دقیقه( به پنج لایه مختلف در هر سرعت تفکیک شده و برای هر لایه ،0222 ، استفاده از سانتریفیوژ و با سرعتهای مختلف 222خصوصیات واگرایی خاك مورد مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست. هم چنین خاك واگرای طبیعی پس از سانتریفیوژ در سرعتهای ذکرشده به چهار لایه مختلف در هر سرعت تفکیک شده و در این نمونه نیز برای هر لایه خصوصیات واگرایی خاك مورد ارزیابی و اندازهگیری قرارگرفتهاست. با توجه به نتایج بدست آمده، اندازه پولک های رسی مونت موریلونیت ارتباط مستقیمی با پتانسیل واگرایی دارد، بهطوریکه پولکهای رسیبا اندازه کوچکتر، از درصد واگرائی بزرگتری برخوردار هستند و با افزایش اندازه پولکهای مونتموریلونیت در بنتونیت واگرا، از پتانسیل واگرایی آنهاکاسته می شود. در واقع به نظر میرسد بین خصوصیات فیزیکی کانی رسی، با پدیده واگرایی ارتباط مستقیمی وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تغییرات pH بخشهای مختلف خاك بنتونیت و خاك واگرای طبیعی، به پیوندهای شکسته بین پولکهای رسی آن نسبت داده شده است.


کلمات کلیدی:

خاك واگرا . بنتونیت . سانتریفیوژ . تغییر پتانسیل واگرایی . pH  .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك واگرا , بنتونیت , سانتریفیوژ , تغییر پتانسیل واگرایی , pH , ,
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نتایج آزمایشگاهی بنتونیت مورد استفاده برای تزریق دوغاب پرده آب بند در ایران و دلایل عدم تطابق آن با مشخصات فنی ذکر شده در پروژه های داخل کشور

بررسی نتایج آزمایشگاهی بنتونیت مورد استفاده برای تزریق دوغاب پرده آب بند در ایران و دلایل عدم تطابق آن با مشخصات فنی ذکر شده در پروژه های داخل کشور

کلمات کلیدي:

بنتونیت . پرده آب بند . مشخصات فنی پروژه . ضریب فعالیت . آزمایشهاي بنتونیت.

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بنتونیت , پرده آب بند , مشخصات فنی پروژه , ضریب فعالیت , آزمایشهاي بنتونیت , ,
:: بازدید از این مطلب : 347
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر نوع و درصد بنتونیت بر مشخصات ملات تزریق تونل خط 2 قطار شهری مشهد

چکیده
 14 کیلومتری خط 2 قطار شهری مشهد که در مسیری از شمال به جنوب با تنوع دانه بندی خاک از ریزدانه / در بخشی از مسیر 9 ساخته می شود، جهت تزریق TBM- EPB به درشت دانه، توسط دو دستگاه حفار تمام مقطع سپری متعادل کننده فشار زمین در فضایی خالی بین خاک و قطعات پیش ساخته بتنی ( سگمنت) تشکیل دهنده بدنه تونل از ملات حاوی بنتونیت استفاده شده است. در زمین های با خاک نرم، پر نمودن این فضای خالی به وسیله ملات تزریق ( گروت) تأثیر بسزایی در کاهش نشست سطح زمین، نگهداری سگمنتها در موقعیت خود و آب بندی تونل خواهد داشت. در این پروژه جهت دست یافتن به اهداف مورد نظر، تأثیر نوع و میزان مصرف بنتونیت بر مشخصات ملات تزریق از جمله مقاومت فشاری، روانی و آب انداختن ملات به منظور تأمین حداقل مقاومت مورد نیاز، امکان پمپ پذیری و در عین حال عدم امکان ورود ملات به پوسته دستگاه حفار و در نهایت پرهیز از کاهش حجم ملات، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در این تحقیق 9 طرح اختلاط مختلف بررسی گردید و نتایج بدست آمده بالا تأثیراتی منفی بر مقاومت ملات دارد، اما ( PI) نشان داد اگرچه استفاده از بنتونیت، به ویژه بنتونیتهای با دامنه خمیری تأثیرات مثبت آن بر روانی و کنترل آب انداختن که موجب بهبود پمپ پذیری و حفظ انسجام ملات می گردد، چشمگیر است. همچنین در این تحقیق علاوه بر تعیین مقاومت فشاری ملات، تأثیر شکل آزمونه در تعیین مقاومت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :

بنتونیت . ملات تزریق ( گروت) . سگمنت . حفاری مکانیزه . دستگاه حفار تونل (TBM) . خط 2 قطار شهری مشهد

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بنتونیت , ملات تزریق ( گروت) , سگمنت , حفاری مکانیزه , دستگاه حفار تونل (TBM) , خط 2 قطار شهری مشهد ,
:: بازدید از این مطلب : 389
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه