<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مروري برروش هاي بیولوژیکی به سازي خاك و مقایسه آن با روش هاي سنتی

خلاصه
در سال هاي اخیر استفاده از روشهاي بیولوژیکی براي بهسازي خاك رشد چشمگیري داشته است. این روش که دوستدار محیط زیست نیز هست ، به کمکاستفاده میکنند . در این روش به کمک ( MICP ) باکتري ها عمل بهسازي خاك را انجام می دهد. امروزه از روشی به نام رسوب میکروبیولوژیکی کربنات کلسیمبرخی باکتري هاي درون خاك عمل رسوب گذاري کربنات کلسیم انجام میشود. همچنین هزینه اجراي این روشنسبتبه روشهاي دیگر بهسازيمانندتزریق سیمان ،آهک و ... به مراتب کمتر خواهد بود.

کلمات کلیدي :

بهسازي بیولوژیکی . بهسازي خاك . رسوب کربنات کلسیم . MICP . سیمانی شدن زیستی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي بیولوژیکی , بهسازي خاك , رسوب کربنات کلسیم , MICP , سیمانی شدن زیستی ,
:: بازدید از این مطلب : 105
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و کنترل مشخصات ستون هاي جت گروت

خلاصه
جت گروتینگیکی از روشهاي بهسازي بستر و پایدارسازي شیبها میباشد که در آن میتوان ظرفیت باربري قائم یا جانبی زمین موردنظر را ازطریق تزریق دوغاب سیمان تحتفشار افزایش داد. در مقاله اخیر بهسازي خاك توسط المانهاي جت گروت در یکی از شهرهاي ساحلی شمال4- به همراه شرایط ژئوتکنیکیخاكمحل ارائه 8s-4cm ایران موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تزریق دوغاب سیمان تحتفشار 450 بار بروشگردیده است. قطر بهدستآمده ستونهاي جت گروت با توجه به روش اجرا و شرایط خاك محل که از بررسیهاي میدانی بهدستآمده و میزانمقاومت تکمحوري مغزههاي گرفتهشده از آنها بهعنوان مهمترین اطلاعات موردنیاز براي طراحی ستونهاي جت گروت بهمنظور بهرهبرداري در اختیار کارشناسان قرارگرفته است.


کلمات کلیدي:

بهسازي خاك . تزریق تحتفشار . جتگروت . مغزه گیري

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي خاك , تزریق تحتفشار , جتگروت , مغزه گیري ,
:: بازدید از این مطلب : 361
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی مکانیسم و پتانسیل رخداد پدیده روانگرایی و روش هاي کنترل و کاهش اثرات آن با نگرش بهسازي خاك و طرح سازه اي

 

 

 

کلمات کلیدی :

پدیده روانگرایی . مکانیسم روانگرایی . پتانسیل وقوع . روش هاي پیشگیري . بهسازي خاك

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدیده روانگرایی , مکانیسم روانگرایی , پتانسیل وقوع , روش هاي پیشگیري , بهسازي خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تثبيت پي ساختمان در برابر نشست نامتقارن (مطالعه موردي ساختمان مسكوني واقع در تهران)

خلاصه
در سالهاي اخير، عدم رعايت موارد فني و اجرايي دربستر پروژههاي عمراني، مشكلات بسياري را پس از احداث سازه بوجود آورده است. درمقاله حاضر، ساختمان مسكوني مورد مطالعه در استان تهران و در شهر تهران قرار گرفته است كه يكي از مهمترين مشكلات ايجاد شده در اينساختمان، ايجاد تركهاي وارده بر سازه، نشستهاي نامتقارن به دليل وجود خاكهاي دستي بر روي بستر طبيعي به ضخامتهاي متفاوت وهمچنين عدم تراكم مناسب حين اجرا در زير فونداسيون بوده است. براي اين بررسي، جهت تعيين عمق خاك دستي، هشت چاهك در زيرفونداسيون پروژه مذكور حفاري گرديد و پارامترهاي موردنظر باآزمايشات برجاي در محل از قبيل برش برجا، آزمايش بارگذاري صفحهاي و ....استخراج گرديد. با توجه به اين نتايج، براي بهسازي و پايدارسازي ساختمان مسكوني مربوطه، از روشهاي پس تزريق به همراه شمع، ريزشمع وهمچنين ديوار حائل به عنوان يكي از روشهاي بهسازي با استفاده از تكنيك محصور شدگي استفاده گرديد. در نهايت تحليل پايداري ساختمانصورت پذيرفت و در پايان با در نظر گرفتن سه معيار فني، اجرايي و اقتصادي، استفاده از ريزشمع به همراه ديوار Plaxis مذكور توسط نرم افزار حائل در نقش محصور كننده، به عنوان روش منتخب برگزيده واجرا گرديد.

كلمات كليدي:

بهسازي خاك . نشست نامتقارن . خاك دستي و PLAXIS  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي خاك , نشست نامتقارن , خاك دستي و PLAXIS , ,
:: بازدید از این مطلب : 346
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تثبيت پي ساختمان در برابر نشست نامتقارن (مطالعه موردي ساختمان مسكوني واقع در تهران)

خلاصه
در سالهاي اخير، عدم رعايت موارد فني و اجرايي دربستر پروژههاي عمراني، مشكلات بسياري را پس از احداث سازه بوجود آورده است. درمقاله حاضر، ساختمان مسكوني مورد مطالعه در استان تهران و در شهر تهران قرار گرفته است كه يكي از مهمترين مشكلات ايجاد شده در اينساختمان، ايجاد تركهايوارده بر سازه، نشستهاي نامتقارن به دليل وجود خاكهاي دستي بر روي بستر طبيعي به ضخامتهاي متفاوت وهمچنين عدم تراكم مناسب حين اجرا در زير فونداسيون بوده است. براي اين بررسي، جهت تعيين عمق خاك دستي، هشت چاهك در زيرفونداسيون پروژه استخراج گرديد. با توجه به اين نتايج، برايبهسازي و پايدارسازي ساختمان مسكوني مربوطه، از روشهاي پس تزريق به همراه شمع، ريزشمع وهمچنين ديوار حائل به عنوان يكي از روشهاي بهسازي با استفاده از تكنيك محصور شدگي استفاده گرديد. در نهايت تحليل پايداري ساختمانصورت پذيرفت و در پايان با در نظر گرفتن سه معيار فني، اجرايي و اقتصادي، استفاده از ريزشمع به همراه ديوار Plaxis مذكور توسط نرم افزارحائل در نقش محصور كننده، به عنوان روش منتخب برگزيده واجرا گرديد.

كلمات كليدي:

بهسازي خاك . نشست نامتقارن . خاك دستي و PLAXIS    

نویسندگان :

اسماعيل افلاكي ، محمد عرب عامري ، مهدي عرب عامري ، سميه اكبرنژاد

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي خاك , نشست نامتقارن , خاك دستي و PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 564
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر بهسازي خاکهاي نرم با ستونهاي سنگی به روش تحلیل عددي

خلاصه
بهسازي خاك در مهندسی ژئوتکنیکاز جایگاه ویژه اي برخوردار است . با افزایش رشد جمعیت وتوسعه صنایع، با کمبود زمین هاي مناسب جهت احداث سازه هاي مورد نظر مواجه هستیم. لذا انسان در بسیاري از موارد به ناچار براي احداث سازه به زمینهایی با کیفیت پایینتر از لحاظ مهندسی ژئوتکنیک روي آورد. جهت احداث سازه مناسب باید به نوعی کیفیت خاك نامناسب از لحاظ پارامترهاي ژئوتکنیک ارتقاء داده شود تا خاك در اثر نیروهاي ناشی از سازه مورد نظر عملکرد مناسبی داشته باشد. ساخت ستونهاي سنگی به عنوان روشی مؤثر، اقتصادي وسازگار با محیط زیست، توانایی بهسازي زمینهاي متشکل از خاکهاي چسبنده وغیر چسبنده سست را داراست. این روش سالهاست به منظور کاهش نشست، افزایش ظرفیت باربري، کاهش پتانسیل روانگرایی و افزایش سرعت تحکیم زمینهاي سست ولجنی به کار برده میشود . نقش دیگري که ستون سنگی می تواند ایفا کند امکان زهکشی قائم و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرآیند تحکیم می باشد. لذا ستونهاي سنگی به عنوان یکگزینه ایدهآل جهت بهسازي خاکهاي لایهاي سست، رس و ماسههاي لايدار شل به شمار میروند. با اجراي ستونهاي سنگی به سطح مناسبی از مقاومت برشی، پایداري در شیروانی مقدار نشست مجاز و ظریب ایمنی در روانگرایی خواهیم رسید. کاربردهاي ستون سنگی شامل تقویتپی خاکریزها و یا سازههاي بزرگ، پایه بزرگراهها و ... میباشد. لذا در این مقاله، به مطالعه عددي تأثیر ستونهاي سنگی بر باربري و نشست توده خاك نرم ومقایسه آن با توده خاك فاقد ستون سنگی پرداخته شده است. جهت حصول این مهم، مدل عددي ستون سنگی به روش اجزاء محدود ساخته شده است و از مقایسه نتایج مدل و نتایج موجود در متون فنی براي یک مسأله مشخص، صحت و دقت مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدقیق مدل، از آن جهت مطالعه پارامتریک زاویه اصطکاك داخلی ، قطر، فاصله و جنس مصالح ستون سنگی و همچنین مشخصات مکانیکی توده خاك نرم بر کارائی روش، یعنی افزایش باربري و استفاده شده است. جهت شبیه سازي رفتار plaxis کاهش نشست خاکهاي نرم استفاده شده است. در این مطالعه از بسته نرم افزاري اجزاي محدود خاك نرم ومصالح سنگی ستون از مدل موهر- کولمب استفاده می شود.


کلمات کلیدي:

ستون سنگی، بهسازي خاك، مدلسازي عددي، ظرفیت باربري، سلول واح

نویسندگان :

رضا محتشم  ، سعید ابریشمی ، امیرعلیطباطبائی عدنانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , بهسازي خاك , مدلسازي عددي , ظرفیت باربري , سلول واح ,
:: بازدید از این مطلب : 1095
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه و تحلیل رفتار خاك مسلح شده با گروه ستونهاي سنگی و ستونهاي سنگی تک با استفاده از روشعددي

خلاصه
ساختستونهاي سنگی به عنوان روشی مؤثر، اقتصادي وسازگار با محیط زیست، توانایی بهسازي زمینهاي متشکل از خاکهاي چسبنده وغیر چسبنده سست را داراست. این روش سالهاست به منظور کاهش نشست، افزایش ظرفیت باربري، کاهش پتانسیل روانگرایی و افزایش سرعت تحکیم زمینهاي سست ولجنی به کار برده میشود . نقش دیگري که ستون سنگی می تواند ایفا کند امکان زهکشی قائم و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرآیند تحکیم می باشد. لذا ستونهاي سنگی به عنوان یکگزینه ایدهآل جهت بهسازي خاکهاي لایهاي سست، رس و ماسههاي لايدار شل به شمار میروند. با اجراي ستونهاي سنگی به سطح مناسبی از مقاومت برشی، پایداري در شیروانی مقدار نشست مجاز و ظریبایمنی در روانگرایی خواهیم رسید. کاربردهاي ستون سنگی شامل تقویت پی خاکریزها و یا سازههاي بزرگ، پایه بزرگراهها و ... میباشد. . با توجه به شرایط اجرا روشستون سنگی بیشتر به عنوان یکروش تجربی شناخته شده است و نیاز به تحقیقات گستردهتر جهت پیشبینی مقاومت نهایی خاكتقویت شده با این روش، ضروري به نظر میرسد. لذا در این مقاله، به مطالعه عددي تأثیرگروه ستونهاي سنگی بر باربري و نشست توده خاك نرم ومقایسه آن با رفتار ستون سنگی تک پرداخته شده است.گروه ستون سنگی شامل هفت ستون سنگی(شش ستون پیرامون یک ستون در مرکز)میباشد که هندسه خاك وستونها به صورت متقارن میباشد.در حالت گروه ستونهاي سنگی،به منظور سهولت در مدلسازي شش ستون پیرامون ستون مرکزي را به صورت حلقهاي با مساحت معادل ، مساحت شش ستون مذکور مدلسازي میکنیم.همچنین در این حالت محدوده هفت عدد شش ضلعی منتظم با یک دایره با مساحت معادل مدل میگردد.  جهت حصول این مهم، مدل عددي ستون سنگی به روش اجزاء محدود ساخته شده است و از مقایسه نتایج مدل و نتایج موجود در متون فنی براي یک مسأله مشخص، صحت و دقت مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدقیق مدل، از آن جهت مطالعه پارامتریک زاویه اصطکاك داخلی ، قطر، فاصله و جنس مصالح ستون سنگی و همچنین مشخصات مکانیکی توده خاك نرم بر کارائی روش، یعنی افزایش باربري و استفاده شده است. جهت شبیه سازي رفتار plaxis کاهش نشست خاکهاي نرم استفاده شده است. در این مطالعه از بسته نرم افزاري اجزاي محدود خاك نرم ومصالح سنگی ستون از مدل موهرکولمب استفاده می شود.تحلیل عددي صورت گرفته به صورت دوبعدي وتقارن محوري میباشد.


کلمات کلیدي:

گروه ستون سنگی، بهسازي خاك، مدلسازي عددي، سلول واحد

نویسندگان :

رضا محتشم  ، سعید ابریشمی ، امیرعلیطباطبائی عدنانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه ستون سنگی , بهسازي خاك , مدلسازي عددي , سلول واحد ,
:: بازدید از این مطلب : 991
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه وتحلیل عددي عملکرد ستونهاي سنگی محصور شده با ژئوسنتتیک ها در خاك رس

خلاصه
در چند دهه اخیر و بدنبال پیشرفتهاي صورت گرفته در مهندسی ژئوتکنیک، مبحث بهسازي خاك و تقویت زمینهاي سست به عنوان یکی از موضوعات جدید و در عین حال پر اهمیت جهت اصلاح خاك مطرح شده است. به طورکلی بهسازي توده خاك جهت بهبود مقاومت برشی خاك و در نتیجه افزایش ظرفیت باربري، کاهش نشست، افزایش ضریب اطمینان در مقابل لغزش شیروانی خاکریزها و سدهاي خاکی و همچنین کاهش خصوصیات جمعشدگی و تورم خاك انجام میشود. یکی از مناسبترین روشهاي بهسازي خاكهاي نرم جهت پایدارسازي خاکریزها در احداث اتوبانها و خطوط ریلی، استفاده از ستون- هاي سنگی میباشد. همچنین یکی از روشهاي بهسازي و مقاومسازي که امروزه رواج بسیاري یافته، مسلح نمودن خاك با المانهاي کششی است که به صورت افقی، قائم یا مایل در خاك قرار میگیرد و عملکردي مشابه آرماتور در بتن دارد .به تازگی و با پیشرفتهاي صورت گرفته در زمینه علوم مهندسی پلیمر و تولید مصالح ژئوسنتتیک، از این مصالح جهت محصور نمودن ستونهاي سنگی استفاده میشود که به ستونهاي سنگی روکششده با ژئوسنتتیک معروف میباشند. این روش باعث بهبود ویژگیهاي خاك و افزایش ظرفیت باربري آن میگردد. از اینرو در این تحقیق به مطالعه عددي تأثیر ستونهاي سنگی روکششده بر باربري و نشست توده خاك نرم پرداخته شده است تا اثرات تسلیح بیش از پیش معلوم گردد. ضمن اینکه به مطالعه تأثیر پارامترهاي هندسی نظیر قطر و فاصله مرکز به مرکزستونهاي سنگی، مقاومت برشی خاك نرم و سختی محوري محصورکننده پرداخته شده و در نهایت با جمعبندي نتایج، پیشنهادات و توصیههاي فنی جهت تحلیل، طراحی و اجراي این تکنیکبهسازي ارائه استفاده شده است. وجهت شبیه سازي رفتار خاك نرم ومصالح سنگی ستون plaxis گردیده است.در این مطالعه از بسته نرم افزاري اجزاي محدود از مدل موهر- کولمب استفاده می شود.


کلمات کلیدي:

ستون سنگی، ژئوسنتتیک، بهسازي خاك، مدلسازي عدد

نویسندگان :

رضا محتشم  ، سعید ابریشمی  ، امیرعلیطباطبائی عدنانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , ژئوسنتتیک , بهسازي خاك , مدلسازي عدد ,
:: بازدید از این مطلب : 973
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روش تزریق میکروبی در افزایش مقاومت تک محوره خاك ماسه اي (مطالعه موردي: خاك سگزي اصفهان)

خلاصه
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در جهان گسترش زیرساخت هاي شهري از جمله خاك مناسب جهت ساخت و ساز لازم به نظر میرسد.به همین دلیل همواره تقاضا براي روش هاي جدید و سازگار با محیط زیست براي بهسازي و تقویت خاك درحال افزایش می باشد.یکی از روش می باشد .پژوهش اخیر سعی دارد با انجام ( Biogrouting) هایی که به تازگی مطرح گردیده و الهام گرفته از طبیعت می باشد روش بیو گروتینگ عملکرد این روش (UCS) تزریق به صورت آزمایشگاهی و بررسی نتایج آن به وسیله آزمایش فشاري محدود نشده را مورد ارزیابی قرار دهد.


کلمات کلیدي:

بیوگروتینگ، رسوب میکروبیولوژیکی کلسیت، تزریق میکروبیولوژیکی، بهسازي خاك، آزمایش فشاري محدود نشده

نویسندگان :

امیررضا مدرس نیا ، فرهاد شفیعی ، اسماعیل معصومی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بیوگروتینگ , رسوب میکروبیولوژیکی کلسیت , تزریق میکروبیولوژیکی , بهسازي خاك , آزمایش فشاري محدود نشده ,
:: بازدید از این مطلب : 634
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

خسارات ناشی از روانگرایی خاك و روش هاي بهسازي آن

چکیده:
رسوبات ماسه اي در بعضی موارد در طول زلزله تبدیل به وضعیتی شبیه مایع می شوند. این پدیده روانگرایی نامیده شده که باعث ایجادمشکلاتی در نواحی ماسه اي اشباع می شود افزایش فشار آب منفذي در شرایط زهکشی نشده نشانه اصلی تمام پدیده هاي روانگرایی میباشد بطوري که خاکهاي غیر چسبنده تمایل به متراکم شدن در اثر بار استاتیکی یا سیکلی را پیدا می کنند. مثالهاي عمده خساراتوارده ناشی ازروانگرایی وابسته به شرایط تعادل نیروهاي وارده به سازه می باشد . خاك زیر سازه باید قادر به حفظ پایداري سازه و مقاومت در مقابل نیروهاي خارجی، وزن سازه و نیروي اینرسی باشد .ازجمله خسارتهاي وارده نشست و انحراف (کج شدگی) سازه ها درنتیجه کاهش ظرفیت باربري پی ها، تغییر شکل هاي ابنیه خاکی دراثرکاهش پایداري شیب، نشست سازه هاي ساحلی ناشی از افزایش فشار محرك خاك و ازاین قبیل می باشد .


کلمات کلیدي :

روانگرایی , تراکم دینامیکی , بهسازي خاك , خاکهاي ماسه اي

نویسندگان :

وحید بلوردي  , پریسا محمود پور

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , تراکم دینامیکی , بهسازي خاك , خاکهاي ماسه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1181
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه