<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي بنایی توسط FRP و مقایسه آن با دیگر روشهاي رایج مقاوم سازي

خلاصه
از آنجا که خطر زلزله تقریبا همه کشور را تحدید می کند و حدودا 65 درصد از ساختمانهاي موجود، ساختمانهاي با مصالح بنایی می باشند، مقاوم سازي لرزه اي ساختمانها در ایران در سالهاي اخیر با روند فزاینده اي مواجه بوده است. خوشبختانه با وجود آیین نامه هایی در مورد مقاوم سازي این نوع و FRP ساختمانها، روند انجام مطالعات بهسازي لرزه اي مشخص می باشد. در این مقاله به بررسی روش مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي بنایی با مقایسه این روش با دیگر روشهاي رایج مقاوم سازي، پرداخته شده است.

کلمات کلیدي:

مصالح بنایی، بهسازي لرزه اي، کامپوزیتهاي FRP

نویسندگان :

حسن آقا براتی  ،ایرج رسولان  ، محمد جواد صفائیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مصالح بنایی , بهسازي لرزه اي , کامپوزیتهاي FRP ,
:: بازدید از این مطلب : 818
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تغيير كاربري ساختمان پديده اي پنهان در بروز تلفات جاني هنگام زلزله

خلاصه
دركشور ما تعداد بسياري ساختمان ميان مرتبه وكوتاه مرتبه وجوددارندكه بدون انجام هيچ نوع تمهيداتي تغييركاربري از مسكوني به آموزشيداشته اند.در صورتيكه مطابق استاندارد 2800 ساختمانهاي آموزشي در گروه 2 "ساختمانهاي بااهميت زياد "قرار مي گيرند. لذا ضوابط ومقررات طراحي اجزاي سازه اي وغير سازه آنها با ساختمانهاي مسكوني كه در گروه 3 "ساختمانهاي بااهميت متوسط"قرار دارند، متفاوت است.وازديدگاه سطح است در حاليكه سطح عملكردكل ساختمان مسكوني "ايمني (B- عملكرد ،سطح عملكردكل ساختمان آموزشي قابليت استفاده "بي وقفه" ( 1 است .در اين مقاله ساختمانهاي بتني موجود با سيستم باربر جانبي قاب خمشي متوسط كه تحت سه ويرايش استاندارد 2800 در شهر تهران (C- جاني"( 3 طراحي واجراء شده اند وتغيير كاربري ازمسكوني به آموزشي داشته اندمورد تحليل بررسي قرارگرفته اند.


كلمات كليدي:

آيين نامه زلزله ايران ، بهسازي لرزه اي،ارزيابي سطح عملكرد ،تحليل غير خطي ،قاب خمشي بتني

نویسندگان :

منوچهر بهرويان ، عليرضا تراب زاده طاري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آيين نامه زلزله ايران , بهسازي لرزه اي , ارزيابي سطح عملكرد , تحليل غير خطي , قاب خمشي بتني ,
:: بازدید از این مطلب : 1084
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشنهاد راهکارهایی جهت مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي چند ساختمان مصالح بنایی شهر بم تحت زمین لرزه1382

خلاصه
زمین لرزه بم در روز جمعه مورخ 5 دي ماه 1382 در طول جغرافیایی 58.3 درجه و عرض 29 درجه با بزرگی 6.5 ریشتررخ داده است .این زمین لرزه در امتداد گسل بم با عمق کانونی 8 کیلومتر اتفاق افتاده است . بر اثر این این زلزله بسیاري از هم وطنان ما کشته و زخمی شدند . عمده این حوادث ناشی از رفتارهاي غیر مناسب ساختمانهاي بنایی در این شهر ونقاط اطراف بوده است .چرا که عمده ساختمانهاي موجود داینمناطق را ساختمانهاي بنایی ، تشکیل داده بوده است.آسیب پذیري در ساختمانهاي بنایی را میتوان ناشی از چند عامل دانست : 1- ترد بودن مصالح و کاهش مقاومت بر اثر تکرار شدید بار . 2-وزن سنگین بناي حاصله و در نتیجه نیروي برشی زیاد. 3- سختی زیاد در مقابل امواج زمین لرزه اي با دوره هاي تناوب کوتاه. 4- کیفیت نامناسب ساخت و ... . عوامل ذکر شده را میتوان عمده ترین عوامل در ضعف عملکردي سازه ها دانست . شکست ناشی از طبقه نرم ساختمان، عدم پیوستگی در مصالح بنایی و جدایی اجزا سازه، ترك هاي کششی مورب در کنار بازشوها، کمانش هاي خارج از صفحه و ... را میتوان از رفتارهاي یک عملکرد ضعیف دانست.در تحقیق حاضر بحث بر انواع گسیختگی هاي غالب در سازه هاي بنایی شهر بم تحت زلزله 5 دي 1382 میباشد و در ادامه به مطالعه انواع روشهاي مقاوم سازي و بهبود رفتارلرزه اي ساختمانهاي بنایی براي هر یک حالت هاي شکست می پردازیم.


کلمات کلیدي:

ساختمانهاي بنایی- مقاوم سازي- بهسازي لرزه اي- زمین لرزه بم

نویسندگان :

مهردادحجازي ، مهرداد قمري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمانهاي بنایی , مقاوم سازي , بهسازي لرزه اي , زمین لرزه بم ,
:: بازدید از این مطلب : 877
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تحلیلی و مقایسه عملکرد استفاده از مهاربندي شورون در دو شکل متعارف و مجهز به میراگراصطکاکی به منظور بهسازي قابهاي ساختمانی فولادي

خلاصه
امروزه استفاده از شیوههاي نو در جهت احداث ساختمانهاي جدید و بهسازي ساختمانهاي موجود با درنظرگرقتن ملاحظات اجرایی، زمانی و اقتصادي و... اجتنابناپذیر مینماید. در این مقاله به بررسی میزان اثر بخشی یکی از شیوههاي غیرفعال کنترل ارتعاشات لرزهاي در سازهها براي بهسازي سازهها(بهویژه فولادي) پرداخته شده است. براي این کار از مدلسازي و تحلیل غیرخطی سازه اولیه و بهسازي شده در نرم افزار بهره برده شد. که از قیاس نتایج دیده می شود که استفاده از این شیوه به منظور بهسازي علی رغم سادگی مکانیسم و کاربست، میتواند تاثیر در خور توجهی در پاسخهاي دینامیکی نظیر برش پایه قاب اولیه و تغییر مکان انجام شده و... در بر داشته باشد.


کلمات کلیدي:

بهسازي لرزه اي،کنترل غیر فعال، میراگر اصطکاکی، مهاربندي شورون، تحلیل غیر خطی

نویسندگان :

عباس حق اللهی ، امید مهراد ، سعید کرمی ، محمدمبارکی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي لرزه اي , کنترل غیر فعال , میراگر اصطکاکی , مهاربندي شورون , تحلیل غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 876
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازي سازه هاي تاریخی به روش تسلیح مغزه (مطالعه موردي: گنبد تاج)

خلاصه
کشور ما ایران یکی از لرزه خیزترین نقاط جهان است و به دلیل وسعت مناطق کویري، بسیاري از سازه هاي تاریخی از جنس آجر و خشت با قدرت چسبندگی پائین بنا شده اند بطوري که در زلزله هاي متمادي دچار آسیب هاي فراوان و خسارت هاي شدید گردیده اند. لذا مقاوم سازي بناهاي تاریخی براي کاهش آسیب پذیري آنها ضروري است. بدین منظور، ابتدا بایستی رفتار این گونه از ساختمانها در برابر زلزله ارزیابی و میزان آسیب پذیري آنها مشخص گردد، سپس، با توجه به نقاط آسیب پذیر آنها، روش مناسب مقاوم سازي انتخاب گردد.. هدف از این پژوهش، بررسی آسیب پذیري و بهسازي لرزه اي یک بناي تاریخی خاص (بناي گنبد تاج که اثر ارزشمند دوره ایلخانی است، می باشد. مدلسازي عددي به کمک نرم افزار اجزاء انجام و سپس ارزیابی باربري ثقلی و جانبی این سازه مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه به بررسی مقاوم سازي آن به روش Abaqus محدود تسلیح مغزه پرداخته می شود.

کلمات کلیدي:

بناهاي تاریخی ، اجزاء محدود، گنبد تاج ،Abaqus ،بهسازي لرزه اي

نویسندگان :

حامد توکلیان فردوسیه ، رضا امانی ، علیرضا میرجلیلی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بناهاي تاریخی , اجزاء محدود , گنبد تاج , Abaqus , بهسازي لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1148
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روش هاي مقاوم سازي و بهسازي سازه هاي فلزي موجود (مطالعه موردي: سالن ورزشی مرکز تربیت معلم رشت)

خلاصه
شرایط لرزهاي کشور ایران، ایجاب می کند که موضوع مقاوم سازي ساختمان ها از هر لحاظ در مقابل آثار زلزله بهطور جدي در دستور کار قرارگیرد. همانگونه که در ساخت بناهاي جدید، رعایت استانداردهاي طراحی ساختمان ها در برابر زلزله الزامی م یباشد، ایم نسازي ساختما نه اي موجود که در هنگام ساخت ضوابط لازم کنونی جهت طراحی وجود نداشته است نیز ضرورت دارد. با توجه به اهمیت ساختما نه اي آموزشی و مدارس که جمعیت زیادي از آن استفاده می کنند، مقاوم سازي و بهسازي اینگونه سازها درجه اهمیت بالاتري دارد. در این پژوهش، ابتدا مروري کوتاه بر شیوههاي مختلف بهسازي انجام شده است، سپسساختمان اسکلت فلزي سالن ورزشی مرکز تربیت معلم شهید بنت الهدي رشت مورد بررسی و ارزیابی خسارت احتمالی در هنگام زمین لرزه قرارگرفته است. با توجه به اینکه در هنگام ساخت این ساختمان، مقررات کنونی طرح لرزه اي وجود نداشته نسبت به ارائه روشهاي مقاوم سازي این ساختمان و انجام عملیات مقاومسازي با ت وجه به شرایط محلی موجود اقدام شد که اقدامات انجام شده بررسی و مطالعه شده است.


کلمات کلیدي:

سازه فلزي، مقاوم سازي،بهسازي لرزه اي، ضوابط لرزه اي

نویسندگان :

حامد احمدي مقدم ، لیلا کاسب نژاد

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه فلزي , مقاوم سازي , بهسازي لرزه اي , ضوابط لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 868
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي ساختمان هاي فولادي بهسازي شده با بادبندهاي کمانش ناپذیر

خلاصه
می باشد،که با اصلاح رفتارغیر خطی بادبند (BRB) یکی ازتجهیزات مناسب براي مقاوم سازي و بهسازي سازه ها ،باد بندهاي کمانش ناپذیردرناحیه ي فشاري میزان ظرفیت اتلاف انرژي را در خود افزایش می دهند.در این پژوهش با بهسازي یک ساختمان فولادي هشت طبقه به کمک هدف ما بدست آوردن ،PERFORM 3D با استفاده ازانجام تحلیل استاتیکی غیرخطی به وسیله ي نرم افزار (BRB) باد بندهاي کمانش ناپذیرتاثیر استفاده از این نوع بادبند در کاهش تغییر مکان نسبی سازه و افزایش سطح عملکرد سازه بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که (BRB) استفاده از باد بندهاي کمانش ناپذیر باعث می شود ،سازه در سطح عملکرد بهتري قرار گیرد. 

کلید واژه ها:


بهسازي لرزه اي، باد بندهاي کمانش ناپذیر (BRB) ،تحلیل استاتیکی غیرخطی

نویسندگان :

علیرضا میرزا گل تبار روشن ، جواد واثقی امیري ، حسین شفیعی سیف آبادي

 

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي لرزه اي , باد بندهاي کمانش ناپذیر (BRB) , تحلیل استاتیکی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 965
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعات مهندسي پي و مقاومت مصالح طرح بهسازي لرزه اي پل بهشتي

پل بهشتی در تقاطع بزرگراه مدرس و خيابان بهشتی تهران واقع شده است. برای مطالعات ژئوتکنيك، گمانه به روش روتاری با مغزه گيری ممتد حفر شده و نمونه های لازم برداشت شده و آزمايش های مکانيك خاک مورد نظر انجام شده است. بعد از اتمام حفاری، اين گمانه برای انجام انجام گرديده است. برای شناسايي وضعيت زير سطحي (Downhole) آزمايش های لرزه ای آماده شده و آزمايش مذكور به روش سطح به گمانه زمين و تعيين پارامتر های ژئوتکنيکي و همچنين بررسي ظرفيت باربری مجاز زمين، مطالعات ژئوتکنيك و ژئوفيزيك صورت گرفته است. اهداف عمده مطالعات حاضر به شرح زير بوده است:
- ب ررسي وضعيت تحت الارضي و لايه بندی زمين
- ت عيين عمق آب زيرزميني
- ت عيين خصوصيات مکانيکي و ديناميکي لايه های زمين
- ت عيين سرعت موج برشي در لايه های خاک
- ب ررسي نوع زمين از نظر مهندسي زلزله
- تعيين ظرفيت باربری و مقاومت مجاز پي


کلمات کلیدي:

پل بهشتي، مهندسی پی، بهسازي لرزه اي، مقاومت مصالح، مطالعات ژئوتکنیک

نویسندگان :

سید علیرضا آشفته (کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پل بهشتي , مهندسی پی , بهسازي لرزه اي , مقاومت مصالح , مطالعات ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1208
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه