<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازي فيزيكي اثر تزريق سيمان در كنترل نشست ماسه يكنواخت انزلي

خلاصه
از جمله روشهاي بهسازي خاكهاي ماسه اي در عمق، تزريق با سيمان است. سيماني شدن سبب افزايش سختي خاك شده، از اين طريق مي تواند در60 سانتيمتر، از طريق اعمال ×60× تقليل نشست نقش موثري داشته باشد. در اين پژوهش با به كار گيري جعبه با جداره شفاف در اندازه 6010 سانتيمتر مساله نشست پي هاي سطحي مستقر بر خاكهاي ماسه اي به صورت مدلسازي فيزيكي × بارگذاري قائم بر روي يك پي مدل به ابعاد 10اندازه گيري و بررسي شده است. جهت مدلسازي از ماسه انزلي استفاده شده است. بسياري از لايه هاي مذكور در شرايط تراكمي شل تا متوسطقرار داشته كه معمولاً در طراحي پي هاي سطحي متداول، كنترل نشست عامل تعيين كننده است. به منظور تزريق سيمان، دوغاب سيمان از طريق3 اينچ در ماسه تزريق شده است و بارگذاري پس از 28 روز بر روي نمونه ها اعمال گرديده است. نتايج آزمايش / لوله هاي مجوف، به قطر 4بارگذاري نشان ميدهد كه بهسازي از طريق تزريق سيمان مي تواند كنترل زيادي بر نشستها وارد بر خاك داشته باشد و از اين طريق به ويژه در مورد پي هاي سطحي با ابعاد بزرگ ميتواند توان باربري مجاز را به طور قابل توجهي افزايش دهد.


كلمات كليدي:

تزريق سيمان . ماسه انزلي . نشست . مدلسازي فيزيكي . بهسازي

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزريق سيمان , ماسه انزلي , نشست , مدلسازي فيزيكي , بهسازي ,
:: بازدید از این مطلب : 522
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازي لرزه اي پلها از طريق اصلاح پاسخ سازه پل توسط مهاربندهاي تسليم شونده بدون كمانش

خلاصه
با توجه به وقوع زلزل ههاي عمده اخير، مشاهده شده است كه اغلب پل هاي فلزي بر روي پايه هايي ساخته شد هاند كه از لحاظ لرزه اي آسيب پذيربوده و فاقد شكل پذيري لازم مي باشد. يكي از تكنيك هايي كه اخيراً در بهسازي لرز هاي پل ها از آن استفاده شده است، اصلاح پاسخ سازه پلتوسط ديافراگم هاي انتهايي شكل پذير مي باشد كه در روسازه پل نصب مي شود. هدف از استفاده اين ديافراگم ها محافظت از زير سازه پل ميباشد بطوري كه قبل از رسيدن زير سازه به مقاومت نهايي خود، ديافراگم بتواند به حدتسليم برسد و برش عرضي منتقل شده از روسازه به زير سازهمحدود شود. ديافراگمي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت، مهاربند تسليم شونده بدون كمانش م يباشد. اين نوع مهاربند مي توانددر برابر هر نوع مدكمانشي مقاومت كند و به حد جاري شدن برسد. طبق نتايج آزمايشگاهي، اين نوع مهاربند توانايي جذب انرژي بالايي داشته ومي تواند خسارات وارده ناشي از بارهاي لرزه اي به سازه پل را كاهش دهد. در اين مقاله با مدلسازي مهاربند تسليم شونده بدون كمانش در نرمو بكارگيري آن در مدل پلي نمونه، رفتار لرزه اي سازه پل مورد نظر بررسي خواهد شد. دراين بررسي به تحليل Sap2000 Nonlinear افزارمدل پل مذكوركه در آن از ديافراگمي معمولي استفاده شده است، پرداخته م يشود و در انتها نتايج حاصل از اين دو مدل مورد مقايسه قرارمي گيرد. نتايج بدست آمده از مقايسه اين دو مدل پل بيانگر عملكرد مطلوب سيستم مهاربند تسليم شونده بدون كمانش در اصلاح پاسخ سازه پل مي باشد.


كلمات كليدي:

بهسازي . پل . ديافراگم . شكل پذيري

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي , پل , ديافراگم , شكل پذيري ,
:: بازدید از این مطلب : 663
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خمشی تیرهای بتن مسلح آسیب دیده توسط لایه ی HPFRCC

خلاصه
چنانچه سازهای تحت شرایط خاص )زلزله یا گودبرداری یا ...( آسیبدیده باشد دیگر سازه موجود ایمنی و شرایط مطلوب برای تحمل بارهاای وارده را نخواهد داشت و نیازمند مقاومسازی و ترمیم و تقویت سازه خواهد بود. امروزه در كشور ما به دلیل شرایط لرزهخیزی، وجود ساازه هاا ی قدیمی، نواقص ناشی از شرایط محیطی یا داخلی مصالح و نیز ضعفهای موجود در طراحی و اجرای سازهها، بحث مقاومسازی و بهسازی با ساطح اهمیت بالا مطرح است. با توجه به گسترش روزافزون صنعت ساختمان در ابعاد مختلف، استفاده از ایدههای نو و جدید در كیفیت و نحوه اجرا، انتخاب مصالح و ... از ملزومات این پیشرفتها میباشد . لذا بر اساس نیاز كشور به توسعه روشهای نوین با استفاده از مصالح توانمند، اساتفاده از بتن الیافی HPFRCC در جهات بهسااز ی تیرهاای آسا یبدیا ده تحات شارایط بارگاذاری و هما ینطاور بهساازی تیرهاای بتنای باا رویکارد آزمایشگاهی و باهدف افزایش ظرفیت خمشی و ظرفیت شکلپذیری و افزایش دوام المان مذكور، مطلوب این مقاله میباشد. در این پژوهش طی یک كار آزمایشگاهی سه تیر دو سر ساده مشابه ازنظر ابعاد، مصالح بهكاررفته و آرماتور گذاری موردبررسی قرارگرفته اسات. تیر اول بهعنوان تیر مرجع تحت خمش خالص تا شکست نهایی و دو تیر دیگر بهعنوان تیرهای آسیبدیده به مقدارمشخصی از بارشکست تیر مرجع مورد بارگذاری قرار گرفتند. سپس به امر بهسازی آنها با استفاده از مصالح HPFRCC با ایجاد شیارهایی در قسمتتحتانی تیر پرداختهشده و در نهایت این دو تیر بهسازی شده را جهت بررسی رفتار خمشی مورد بارگذاری قراردادیم. نتایج حاصله نشان دادند كه بهسازی به طوركلی باعث افزایش مقاومت، بار اولین ترکخوردگی و همچنین بار جاریشدگی میگردد و این روش بهسازی موجب افزایش شکلپذیری و جذب انرژی این نمونهها گردیده است.

کلمات کلیدي:

تیر بتن مسلح، آسیبدیده، بهسازي، بتن کامپوزیتی سیمانی HPFRCC

نویسندگان :

جواد ایوبی ، محمدکاظم شربتدار

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیر بتن مسلح , آسیبدیده , بهسازي , بتن کامپوزیتی سیمانی HPFRCC ,
:: بازدید از این مطلب : 652
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه بازده روشهاي مختلف بهسازي خصوصیات مهندسی خاكهاي منبسطشونده

خلاصه
خاكهاي منبسطشونده ازجمله مصالح مسألهداري هستند که حضور آنها در بسیاري از نقاط دنیا از جمله ایران گزارش شده است. وجود اینگونه از مصالح در بستر سازههاي مهندسی، بهعلت تغییر حجم زیاد، مقاومتکم و پایایی اندك، مشکلات فراوانی ایجاد میکند. بر این اساس لزوم ارائه یک سري راهکارها براي مقابله با تورم خاك ضروري بهنظر م ی رسد. به منظور بهبود خصوصیات خاكهاي منبسطشونده، روشهاي مختلفی پیشنهاد شده که شامل اصلاح فیزیکی- مکانیکی و تثبیت شیمیایی توسط مواد مضاعف است. با وجود انجام مطالعات گسترده قبلی بر روي این روشها، اما  همچنان نکات مبهمی در خصوص عملکرد و یا بازده آنها وجود دارد که به عنوان مثال میتوان به تاثیر سیکلهاي تر و خشک شدن بر رفتار خاك اصلاح شده و اندرکنش مضر مواد تثبیتکننده با ترکیبات شیمیایی خاك اشاره نمود. لذا در پژوهش حاضر ضمن معرفی روشهاي متعارف بهسازي خاكهاي منبسطشونده، نکات ضعف و قوت این روشها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج بدست آمده نشان میدهد علیرغم سادگی روش تثبیت، کاربرد این روش تابعی از شرایط محیطی و نحوه اندرکنش مواد اصلاح کننده با خاك میباشد. استفاده از سایر روشهاي بهسازي نیز داراي محدودیتهاي خاصی بوده که مهندس طراح بایستی بهترین و اقتصاديترین راهحل را متناسب با مشخصات طرح انتخاب کند. نتایج این تحقیق راهنماي مفیدي براي انتخاب بهینه روش بهسازي، همخوان با شرایط ساختگاه است.


کلمات کلیدي:

خاكهاي منبسطشونده، بهسازي، شرایط ساختگاه، بازده روش بهسازي

نویسندگان :

دکتر امیررضا گودرزي ، امین نیکویی آیین

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاكهاي منبسطشونده , بهسازي , شرایط ساختگاه , بازده روش بهسازي ,
:: بازدید از این مطلب : 677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با رویکرد مشارکت مردمی (مطالعه موردي: محله پیرسراي رشت)

خلاصه
در زندگی دوران معاصر، مسایل شهري چنان فضایی براي خود باز کرده است که در گذشته هرگز چنین نبوده است. همه جا چه در جهان پیشرفته و چه در جهان درحال توسعه صحبت از اشباع شهرها از جمعیت است. اندیشه مشارکت شهروندان 1 در اداره امور شهر قدمتی دیرینه و به اندازه تأسیس شهر دارد. بافت هاي فرسوده شهر رشت علی الخصوص محله پیر سرا در حالی از چرخه رشد و توسعه باز مانده اند که توانمندیهاي نهفته و ظرفیتهاي لازم را جهت ایفاي نقشی تعیین کننده در فرآیند توسعه این شهر دارا می باشند از اینرو توسعه نوسازي بافتهاي فرسوده باید از اهداف اصلی نوسازي و بهسازي شهر رشت باشد تا در برابر توسعه نیافتگی و فرسودگی ایستادگی کند. در این صورت تحقق اهداف نوسازي، به عنوان اثر نهایی توسعه نوسازي بافتهاي فرسوده نیازمند آن است تا کلیه تلاشها در این سمت جهت گیري و معنا دار شوند. این مقاله از پژوهشی که به روش پیمایشی و زمینه یابی به انجام رسیده، استخراج شده است. دادههاي تحقیق از طریق دو پرسش نامه ، مشاهدات میدانی و مصاحبه ها و نشست هاي گروهی با مردم و متخصصان و مدیران مربوطه گردآوري و با استفاده از شیوه هاي آمارتوصیفی و تحلیل هاي ثانویه مورد ارزیابی و نتیجه گیري قرار گرفته اند.


واژگان کلیدي:

بافت فرسوده، نوسازي، بهسازي، مشارکت مردمی، پیرسراي رشت

نویسندگان :

عسکر میرزائی دورودخانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بافت فرسوده , نوسازي , بهسازي , مشارکت مردمی , پیرسراي رشت ,
:: بازدید از این مطلب : 639
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي سازه هاي ساختمانی فولادي بهسازي شده با میراگرتسلیمی TTD

خلاصه
می باشد،این TTD یکی از انواع میراگرهاي موجود که داراي ساخت واجراي ساده تري نسبت به سایر میراگرها می باشد،میراگر فلزي ولی باداشتن تکنولوژي ساخت ساده تر و در نتیجه ارزان تر، معرفی شده است ،تا امکان BRB میراگرباهدف دستیابی به تاثیري مشابه با بادبندهاي ساخت آن در کشورهاي فاقد تکنولوژي هاي پیچیده امکان پذیر باشد.در این پژوهش با بهسازي یک ساختمان فولادي پنج طبقه به کمک و با استفاده از هفت شتابنگاشت ،تلاش در بدست PERFORM 3D با انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی به وسیله ي نرم افزار ، TTD میراگرهاي آوردن تاثیر استفاده از این میراگردر کاهش تغییر مکان سازه ،کاهش اتلاف انرژي ناشی از رفتار غیرخطی در اعضاي اصلی سازه و کاهش باعث می شود درصد TTD جابجایی نسبی طبقات و افزایش سطح عملکرد سازه بوده ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از میراگر زیادي از اتلاف انرژي غیرخطی در این عضو اتفاق بیافتدوسهم سایر اعضا به طور چشم گیري کاهش پیدا کند و سازه در سطح عملکرد بهتري قرار گیرد.

کلمات کلیدي:

بهسازي، میراگر فلزي TTD،تکنولوژي ساخت ساده ، تحلیل دینامیکی غیرخطی

نویسندگان :

جوادواثقی ، رضامرشد ، مهدي شایان فرد

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي , میراگر فلزي TTD , تکنولوژي ساخت ساده , تحلیل دینامیکی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1160
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه راه کارهاي بهسازي در سازه هاي بتنی با قاب خمشی

خلاصه
با توجه به اینکه بسیاري از سازه هاي موجود کشور ویژگی هاي یک سازه مقاوم در برابر زلزله را ندارند، بنابراین لازم است نسبت به بررسی آنها ، سازه هایی که در برابر زلزله هاي قوي مقاومت لازم را ندارند اقدام شود تا در ادامه با راه حل هاي مناسب، بهسازي در آن صورت گیرد. در این مقاله ارزیابی لرزه اي بر روي یک سازه بتنی 6 طبقه قاب خمشی که بر اساس آیین نامه 2800 (ویرایش دوم) طرح شده است انجام گردید. بر اساس و مشاهده ETABS و SAP مطالعات انجام گرفته، این سازه داراي ضعف هاي عملکردي می باشد.پس از مدل سازي سازه توسط برنامه 2000 عدم مقاومت کافی در اعضا و ضعف هاي عملکردي در سازه، با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی سه بعدي، عملیات بهسازي بر روي سازه مورد نظر با روش هاي روکش بتنی، دیوار برشی و کاهش وزن سا ختمان، مطابق با دستورالعمل بهسازي لرزه اي انجام شد و نتایج با هم مقایسه گردید.


کلمات کلیدي:

بهسازي ، تحلیل غیر خطی، سازه بتنی ، دستورالعمل بهسازي لرزه اي

نویسندگان :

احمد رضا شیرزادي مرگاوي ، منوچهر بهرویان

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي , تحلیل غیر خطی , سازه بتنی , دستورالعمل بهسازي لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 950
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار سازه تحت شتابنگاشتهاي مختلف در قابهاي مقاوم سازي شده با الیاف FRP با استفاده از برنامه Drain-3DX

خلاصه
مقاوم سازي از جمله اقدامات مهمی است که در این چند دههي اخیر بسیار مورد توجه مهندسین عمران قرار گرفته است. با این کار هم رفتار سازه رادر جهت اطمینان بهبود میبخشیم و هم در مقابل حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله و باد و از این قبیل، مقاومت سازه را افزایش میدهیم .پلیمر  از جمله مصالحی هستند که در بهسازي سازههاي بتنی استفاده میشود. در این مطالعه اثرالیاف کربن را برروي قاب هاي ( FRP) هاي الیافی مختلف با تعداد لایه هاي مختلف الیاف مورد بررسی قرار داده و با زلزلههاي مختلفی به صورت تحلیل تاریخچهي زمانی با استفاده از برنامهي نرم DRAIN-3DX افزار تحلیل میگردد .

کلمات کلیدي:

مقاوم سازي،بهسازي،الیاف پلیمري (FRP) ،قاب هاي بتن مسلح،نرم افزار DRAIN-3DX

نویسندگان :

سیده ساناز شیرین بار ، فاضل ناصرزاده

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازي , بهسازي , الیاف پلیمري (FRP) , قاب هاي بتن مسلح , نرم افزار DRAIN-3DX ,
:: بازدید از این مطلب : 945
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روش بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي با استفاده از کاهش سختی و میراگرهاي ویسکوز در ساختمانهاي نامنظم در ارتفاع

چکیده
روش استفاده از کاهش سختی به همراه میراگرهاي ویسکوز از جمله روش هاي جدید در بهسازي ساختمانها میباشد. در این روش با استفاده از کاهش سختی برش پایه کم میشود و با استفاده از میراگرهاي ویسکوز عمدتا نیازهاي لرزه اي کاهش مییابد. محققان به صورت محدود از این روش بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود استفاده کردند . تاکنون این روش بهسازي لرزه اي ساختمان هاي نا منظم استفاده نشده است. روش بهسازي لرزه اي در سالهاي اخیر دچار تحولات زیادي شده است. در این تحقیق قابهاي فولادي 5 طبقه نامنظم در ارتفاع تحت 7 زوج شتاب نگاشت آنالیزهاي دینامیکی غیر خطی شدند سپس با استفاده از این روش بهسازي شدند. در نهایت در نقطه اي که میاگین 80 درصد انرژي سازه توسط میراگرها اتلاف میشود به بررسی سازه پرداخته شد و این نتیجه حاصل شد که این روش میتواند به طور موثري در کاهش پاسخهاي سازه موثر باشد.


کلمات کلیدي:

میراگر، کاهش سختی، بهسازي، تحلیل دینامیکی غیر خطی

نویسندگان :

علیرضا میرزا گل تبار ، سید بنیامین وحدت هولاري ، سید قاسم جلالی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگر , کاهش سختی , بهسازي , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 983
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اصلاح خاك هاي متورم شونده به روش الکترو اسمزي

یکی از روش هاي نوین تقویت و اصلاح خاك هاي در محل، استفاده از بهسازي الکترو اسمزي می باشد. در این مقاله نمونه خاك با پتانسیل تورم پذیري بالا تهیه و در دستگاه نیمه صحرایی ساخته شده، متراکم گردیده و تاثیر فرایند بررسی گردیده است. نتایج DC الکترواسمزي در زمان هاي اصلاحی 1 روزه، 2 روزه، 7 روزه و 28 روزه تحت ولتاژ مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که استفاده از اصلاح به روش الکترواسمزي سبب کاهش شدیدپتانسیل تورم در PH پذیري خاك در اطراف قطب مثبت می شود. نتایج تست هاي شیمیایی صورت گرفته حکایت از کاهش حوالی آند دارد. بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاك نظیر افزایش مقاومت فشاري از دیگر نتایج این تحقیق می باشد.


کلمات کلیدي:

پی سدهاي خاکی، الکترواسمزي، بهسازي، خاك هاي متورم شونده.

نویسندگان :

محمد خلیل خرد (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

سید محمد علی زمردیان (عضو هیات علمی دانشگاه شیراز)

امیر حسین وکیلی (عضو هیات علمی دانشگاه شیراز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی سدهاي خاکی , الکترواسمزي , بهسازي , خاك هاي متورم شونده , ,
:: بازدید از این مطلب : 1646
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه