<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر بهسازی خاک به کمک خرده لاستیک با ابعاد مختلف بر رفتار برشی مخلوط

خلاصه
بهسازی خاک شامل تکنیکها و روشهای گوناگون در تغییر خصوصیات خاک بوده كه در نهایت به افزایش مقاومت و تأمین رفتار خاصي ازخاک منجر ميشود. تولید روزافزون لاستیکهای فرسوده با طول عمر بالا و عدم ارائهی یک راه حل اصولي و صحیح برای دفن، بازیافت و یااستفادهی بهینه، یکي از مسائل و مشکلات به وجود آمده در سالهای اخیر ميباشد. خصوصیات مکانیکي )مقاومت كششي بالا، وزن مخصوصپایین(، دوام، عدم پوسیدگي و قیمت ناچیز لاستیکهای فرسوده، كاربرد آنها را در سازههای خاكي نظیر شیبها، دیوار حائل، بستر راهها و پيهاو غیره برای بهبود پارامترهای رفتاری خاک مطرح ميسازد. خاکهای دانهای مخلوط با خردههای لاستیک به دلیل خاصیت تراكمپذیری كنترلشده و همچنین وزن سبک آنها، بهطور گستردهای در صنعت مهندسي عمران و سازههای ژئوتکنیکي به كار گرفته شدهاند. در این مقاله به بررسيتأثیر استفاده از خرده لاستیک با ابعاد متفاوت بر روی خصوصیات مکانیکي مخلوط خاک پرداخته شده است. بدین منظور، قطعات خرده لاستیکبا ضخامت ثابت و چهار سطح مقطع مختلف و به میزان 15 % وزني به مخلوط خاک )ماسه و رس( اضافه شدند. نمونههای ساخته شده تحت آزمایش100 و 150 كیلوپاسکال( انتخاب شده و بر روی تمام نمونهها ، برش مستقیم بزرگمقیاس قرار گرفتند. برای این منظور مقادیر مختلف سربار ) 50و زاویهی )C( اعمال گردید. با افزایش كرنش تا مقدار گسیختگي، نمونهها برش خورده و پارامترهای مقاومت برشي مخلوط كه چسبندگيميباشند، تعیین شدند. با افزایش ابعاد خرده لاستیکها، مساحت سطح جانبي آنها افزایش پیدا ميكند. این امر به )Φ( اصطکاک داخلي خاکافزایش فصل مشترک و سطح تماس میان خرده لاستیکها با ذرات خاک منجر شده و در نتیجه به بهبود میزان چسبندگي و زاویهی اصطکاک200 ، میزان چسبندگي و mm داخلي مخلوط كمک ميكند. نتایج آزمایشها نشان ميدهند كه با افزایش سطح مقطع خرده لاستیکها / 18 و 7 / زاویهی اصطکاک داخلي مخلوط خاک، به ترتیب از 25 تا 22%افزایش ميیابند.


کلمات کلیدی:

بهسازی خاک . تثبیتکننده . ابعاد خرده لاستیک . رفتار برشی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , تثبیتکننده , ابعاد خرده لاستیک , رفتار برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روند تغییرات pH خاک در طی فرآیند بهسازی الکترواسمزی، تحت ولتاژ های مختلف

خلاصه
در مهندسي ژئوتکنیک برای بهسازی خاک های ریزدانه نرم و اشباع در محل، خصوصا در پروژه هایي كه نیاز به تحکیم و تقویت خاک در حداقل زمان و با حداكثر سرعت باشد، بهترین روش استفاده از بهسازی الکترواسمزی خاکها است. در این پژوهش یک توده خاک ریزدانه و اشباع به مدت 24 روز تحت فرآیند الکترواسمز با ولتاژ 12 ولت قرار ميگیرد. این آزمایش با ولتاژهای 24 و 48 ولت نیز تکرار ميشود تا علاوه بر بررسي تغییرات pH خاک طي فرآیند الکترواسمز، اثر تغییر ولتاژ نیز بر روی این پدیده مورد ارزیابي قرار گیرد. نتایج این پژوهش حاكي از آن است كه در بهسازی الکترواسمزی خاکها حداكثر و حداقل pH ایجاد شده در محیط خاک، با ولتاژ حاكم بر میدان الکترواسمز ارتباط مستقیم دارد اما اثر تغییر ولتاژ بر روی روند كلي تغییرات pH خاک، در سمت آند و كاتد متفاوت است و از مدل یکساني پیروی نميكند. لیکن در بهسازی الکترواسمزی خاک ها تحت هر ولتاژی، همواره خاک اطراف آند اسیدی و خاک اطراف كاتد قلیایي خواهد شد.


کلمات کلیدی:

الکترواسمز . بهسازی خاک . pH خاک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الکترواسمز , بهسازی خاک , pH خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری شیروانی های خاکی بهسازی شده به روش بیولوژیک

 

 

 

کلمات کلیدی :

بهسازی خاک . روش بیولوژیک . تحلیل پایداری . شیروانی های خاکی . تعادل حدی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
تثجیت خبن ثٝ سٚؽ ثیٛ ِٛطیه اص خ ّٕٝ سٚؽ ٞبی ٛ٘ی ثٟؼبصی خبن اػت وٝ دس آ ثب ثٟشٜ یٌشی اص ثبوتشی ٞب خٛاف ٟٔٙذػی خبن ثٟجٛد
یٔ یبثذ. اػبع ای سٚؽ ثش جٔٙبی ٞیذسٚ یِض اٚسٜ ٚ تىی سػٛة وشثٙبت و ؼّی اػت وٝ ػجت اتلب دا ٝ٘ ٞبی خبن ثٝ یىذی شٍ یٔ ؿٛد. دس ای تحمیك ثٝ ؼٔشفی وبسثشدی ٛ٘ی اص خبن ٞبی ثٟؼبصی ؿذٜ ثٝ سٚؽ ثیٛ ِٛطیه دس پبیذاسػبصی ؿیشٚای٘ ٞبی خبوی پشداختٝ ؿذٜ اػت. تح یّ پبیذاسی ؿیشٚا یٟ٘بی خبوی ثٝ سٚؽ تؼبد حذی ثب اػتفبدٜ اص ش٘ افضاس Slope/w كٛست شٌفتٝ اػت. ت٘بیح حبك حبوی اص افضایؾ ضشیت
اط یٕٙب پبیذاسی ؿیت ثب افضایؾ ػ كٕ ثٟؼبصی ٚ افضایؾ تؼذاد لایٝ ٞبی ثٟؼبصی ؿذٜ یٔ ثبؿذ.
کلمبت کلیذی: ث سُبزی خبک، ريش ثی لً شًیک، تحلیل پبیذاری، ضیرياوی بَی خبکی، تعبدل حذی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , روش بیولوژیک , تحلیل پایداری , شیروانی های خاکی , تعادل حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 129
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک با استفاده از روش های میکروبی و زیستی و امکان استفاده از آ ن ها در ایران

چکیده
استفاده از میکروارگانیسم ها جهت بهبود خواص مکانیکی خاک ها پدیده ای نسبتا جدید است که در مهندسی ژئوتکنیک مطرح شده است. اگر خاک به عنوان یکساختار زنده در نظر گرفته شود این امکان وجود دارد که با استفاده از ساختارهای زیستی موجود در آن و ساختارهای زیستی قابل زیست در آن بتوان برخی از خواصخاک را در جهت مورد نظر بهبود بخشید. استفاده از این روش ها که همکاری همزمان چند رشته از جمله ژئوتکنیک ، میکروبیولوژی و زیست شناسی را در بر دارد ،تنهاچند سال است که در محافل علمی مطرح شده است و بخش های بالقوه ای جهت تحقیق و توسعه در آن وجود دارد. در ایران به دلیلپتانسیل زیاد استفاده از این روش هابه دلیل تنوع اکوسیستم ها و دسترسی نسبتا آسان به انواع میکروارگانیسم ها فضاینسبتا خوبی جهت تحقیق و پژوهش فراهم است. از مهمترین کاربردهای این روش هاکه می توان در ایران از آن ها استفاده نمود کنترل فرسایش خاک ، مهار آلودگی ها ، کاهش و کنترل نفوذ پذیری و از همه مهمتر مقابله با پدیده ریزگردها و تثبیت آنها است. در این مقاله ضمن اشاره به روش های استفاده از میکروب ها و نتایج آن بررسی شده است.


کلمات کلیدی :

بهسازی خاک . میکرو ارگانیسم . میکروبی . ژئوتکنیک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , میکرو ارگانیسم , میکروبی , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 393
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک با استفاده از بیوآنزیم ها

خلاصه
یکی از شاخههای مهندسی ژئوتکنیک، ژئوتکنولوژی میکروبی میباشد که در آن به کاربرد روشهای بیولوژیکی در بهبودخواص خاک پرداخته میشود. از سیمانتاسیون بیولوژیکی می توان در مهندسی عمران در کاربردهایی نظیر بهبود پایداری دیوارهایحائل، خاکریزها و سدها؛ مسلح سازی و یا تثبیت خاک برای ایجاد پایداری در تونل سازی و فضاهای زیرزمینی؛ افزایش ظرفیتباربری پیهای سطحی و عمیق؛ کاهش پتانسیل روانگرایی خاک و... استفاده کرد. در این مقاله ابتدا نحوه عملکرد آنزیم در تثبیتخاک به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و انواع آنزیمهایی که در تثبیت خاک میتوانند مورد استفاده قرار گیرند معرفی شده ودر ادامه به بررسی محصولات تجاری که در دنیا به منظور بهسازی خاک به کار میروند پرداخته و نحوهی تثبیت خاک توسط آنهابررسی و مزایا و معایب هر کدام اشاره شده است. در پایان به برخی مطالعات تجربی در این زمینه اشاره گردیده است. بایستی توجهداشت که استفاده از آنزیمها با در نظر گرفتن عوامل مختلفی نظیر شرایط محیطی، اقتصادی، تجهیزات اجرایی و... صورت گیرد.ضمن اینکه جهت کاهش هزینههای اجرایی و افزایش اقبال عمومی به استفاده از روشهای بیولوژیکی تولید محصولات تجاری در داخل کشور بایستی مد نظر قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

بهسازی خاک . بیوآنزیم . تثبیت بیولوژیکی . ژئوتکنولوژی میکروبی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , بیوآنزیم , تثبیت بیولوژیکی , ژئوتکنولوژی میکروبی ,
:: بازدید از این مطلب : 247
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 18 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر روش های طراحی ستونهای سنگی غیر مسلح و مسلح شده با ژئوسینتتیک ها

احداث ستون سنگي يک روش بهسازی خاک برای افزايش ظرفيت باربری يا تقليل نشست خاک زير پي سازه مي باشد. استفاده ازستونهای سنگي بمنظور اصلاح خواص خاکها به ويژه برای سازه های انعطاف پذيری نظير مخازن نفت يا خاکريز راهها رو به افزايشاست. ستونهای سنگي ظرفيت باربری خود را از طريق فشار دور گير ناشي از خاک احاطه کننده اطراف ستون بدستمي آورند. وقتي ستونهای سنگي در خاکهای بسيار سست احداث مي شوند، فشار دور گير از طرف خاک مجاور ستونها برای تامينعملکرد آنها کافي نمي باشد. در اينگونه خاکهای سست برای ايجاد فشار دورگير جانبي مناسب مي توان از يک غلاف ژئوسينتتيکاستفاده نمود. در هر صورت هرگاه بمنظور بهسازی خاک در پروژه ای، استفاده از روش احداث ستونهای سنگي مسلح يا غير مسلحمطرح باشد، يکي از مهمترين عوامل موثر در طراحي و استفاده از اين روش، محاسبه ظرفيت باربری ستونهای سنگي است. محققينروش های مختلفي را برای محاسبه ظرفيت باربری ستونهای سنگي پيشنهاد نموده اند. اين تحقيق بر آنست تا شاخص ترين روابط وروش های محاسباتي متداول در طراحي ستونهای سنگي مسلح و غير مسلح را به اختصار ارائه نمايد.


کلمات کلیدی:

ستون سنگی . ظرفیت باربری . مسلح کننده ژئوسینتتیکی . بهسازی خاک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , ظرفیت باربری , مسلح کننده ژئوسینتتیکی , بهسازی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 252
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازي بيولوژيكي خاك بوسيله تزريق مواد ميكرو بيولوژيكي

 

 

 

کلمات کلیدی:

بهسازی خاک . بیوگروت . تزریق میکروبیولوژی . رسوب کربنات کلسیم . باکتری های نیتروژى زا

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , بیوگروت , تزریق میکروبیولوژی , رسوب کربنات کلسیم , باکتری های نیتروژى زا ,
:: بازدید از این مطلب : 379
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه رفتار مکانیک خاکی خاک های رمبنده بهسازی شده با پودر چسب سریش

خلاصه
خاکهاي رمبنده در زمره خاکهاي مساله دار از نقطه نظر زمین شناسی و مهندسی ژئوتکنیک می باشد و وجود آنها در پنج قاره جهان نیز گزارششده است. خاک هاي رمبنده در اثر مرطوب شدن و تحت بار به شدت دچار تغییر حجم ناگهانی می شوند. چنین خاکهایی درکف کانالها، پیسدها، شالوده ساختمانها و راهها در اثر رطوبت و سربار، نشست هاي نامتقارن و بیش از حد در سازه به وجود می آورد. در این تحقیق ابتدا به شناساییخصوصیات خاک هاي رمبنده جمع آوري شده، از محل پی سد سیوند واقع در شمال استان فارس پرداخته و پس از تعیین پارامترهاي اولیه، میزانتأثیر اختلاط در درصدهاي مختلف سریش بر تغییرات تورمی- انقباضی این خاک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از افزایشخاصیت تورمی و جبران میزان اتقباض خاک با افزایش میزان درصد سریش در بازه هاي زمانی مختلف و بهبود وضعیت خاک می باشد.


کلمات کلیدی:

خاک رمبنده . بهسازی خاک . تورم . انقباض . سریش

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رمبنده , بهسازی خاک , تورم , انقباض , سریش ,
:: بازدید از این مطلب : 525
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل آزمایش سه محوری

خلاصه
در این مقاله، اثر ستون سنگی)غیر مسلح و مسلح با لایههای ژئوتکستایل( بر بهبود مقاومت خاک دانهای نرم با انجام آزمایش سهمحوری رویمونههایی با قطر 011 و ارتفاع 011 میلیمتر بررسی شده است. در مجموع تعداد 6 آزمایش مستقل به منظور بررسی اثر ستون سنگی و تعدادلایههای تسلیح بر بهبود مقاومت بستر نرم و 3 آزمایش تکراری جهت کنترل تکرارپذیری و صحت آزمایشها انجام شده است.


کلمات کلیدی:

ستون سنگی . ستون شنی . بستر نرم دانهای . بهسازی خاک . مطالعات آزمایشگاهی.

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل: آزمایش سهمحوری:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , ستون شنی , بستر نرم دانهای , بهسازی خاک , مطالعات آزمایشگاهی , ,
:: بازدید از این مطلب : 522
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر کاربردهای روش اختلاط عميق جهت بهسازی خاک

خلاصه
روش اختلاط عمیق خاک از آغاز دهه 0691 به عنوان یکی از روش های سریع و مؤثر در بهسازی خاک در کشورهای مختلف مورد استفاده قرارگرفته است .عبارت اختلاط عمیق خاک به روشی اطلاق می شود که در آن مواد تثبیت کننده ای نظیر سیمان یا آهك با استفاده از یك حفار بامحور توخالی بصورت مکانیکی با خاک مخلوط می گردند. فرآیند اختلاط خاک موجب تولید ستون های یکنواختی با قطر ثابت از خاک ودوغاب می گردد. با همپوشانی این ستونها قبل از گیرش کامل، دیوارهای پیوسته ای زیر سطح زمین قابل احداث می باشند. از مزایای عمده اینروش میتوان به سرعت بالای اجرا، افزایش ظرفیت باربری خاک، بهبود پارامترهای مقاومتی خاک ، جلوگیری از حرکت های جانبی در شیب هانظیر زمین لغزش و کنترل نشست زیر سازه ها اشاره کرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا مروری بر جدیدترین کاربردهای رایج تکنیك بهسازی خاک بوسیله اختلاط عمیق داشته باشد که اجرای آن در بسیاری از پروژه های عمرانی در ایران می تواند مفید باشد.


کلمات کلیدی:

اختلاط عمیق . بهسازی خاک . ستون های سیمانی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اختلاط عمیق , بهسازی خاک , ستون های سیمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 647
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه