<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهينه سازي زمان-هزينه-كيفيت با استفاده از الگوريتم جستجوي مستقيم شبكه تطبيقي

خلاصه
ظهور قراردادهاي جديد كه افزايش كيفيت عمليات اجرايي پروژهها را همزمان با كاهش زمان و هزينه آنها در نظر ميگيرند، نيازمند توسعه مدل-هايي است كه علاوه بر زمان و هزينه، عامل كيفيت را در ارزيابي وبهينه سازي روشهاي اجرايي پروژه منظور دارند. كاهش زمان و هزينه اجرا وهمچنين افزايش كيفيت آن اهداف متفاوتي بوده كه غالباً با يكديگر همسو نميباشند. از اينرو اين قبيل مسائل به مسائل موازنه زمان-هزينه-كيفيتموسوم شدهاند. در اين مقاله از يك الگوريتم فراكاوشي جديد بنام الگوريتم جستجوي مستقيم شبكه تطبيقي (MADS1)در حل مساله موازنهزمان-هزينه-كيفيت پروژه هاي عمراني استفاده شده است. الگوريتم پيشنهادي براي حل يك مساله عملي بكار برده شده و نتايج آن با مطالعاتمشابه قبلي مقايسه شده است.


كلمات كليدي :

مديريت پروژه . بهينه سازي . موازنه زمان هزينه كيفيت . شبكه تطبيقي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مديريت پروژه , بهينه سازي , موازنه زمان هزينه كيفيت , شبكه تطبيقي ,
:: بازدید از این مطلب : 438
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهينه سازي و آناليز حساسيت ديوارهاي حائل بتني طره اي

خلاصه
يكي از جديدترين ،(PSO) اين مقاله به بهينه سازي و آناليز حساسيت ديوارهاي حائل بتني طره اي مي پردازد. به منظور بهينه سازي از الگوريتم گروه ذراتيك الگوريتم بهين هسازي بر اساس هوش جمعي است و با الهام از حركت دست هجمعي پرندگان به يافتن PSO . الگوريتم هاي هوشمند بهين هسازياستفاده شده استاستفاده شده و فرايند بهينه سازي وزن و هزينه (ACI-318- پاسخ بهينه م يپردازد. در اين مقاله به منظور مدل سازي از آخرين ويرايش آئين نامه بتن آمريكا ( 08ديوار به طور مجزا و با توجه به ارضاي قيود طراحي انجام گرفته است. پارامترهاي طراحي مورد مطالعه در اين پژوهش محدوده وسيعي از پارامترهاي وابسته بهبارگذاري، هندسه، خصوصيات خاك، شرايط آئي ننامه اي و غيره را شامل م يشوند. حساسيت پاسخ هاي بهينه به تغيير هر يك از اين پارامترها، يكي از مباحث مهمدر طراحي كاربردي است. در اين مقاله با استفاده از آناليز حساسيت، تاثير تغيير پارامترهاي مهم طراحي در پاسخ بهينه هر يك از توابع وزن و هزينه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.


كلمات كليدي:

ديوار حائل بتني . بهينه سازي . تابع جريمه . الگوريتم گروه ذرات . آناليز حساسيت

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ديوار حائل بتني , بهينه سازي , تابع جريمه , الگوريتم گروه ذرات , آناليز حساسيت ,
:: بازدید از این مطلب : 491
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عملكرد سازه نگهبان با ملاحظه سختي خارجي و داخلي در گودهاي بزرگ

خلاصه
عليرغم اينكه در طراحي سازه نگهبان گودهاي عميق، غالبا از سختي خارجي (مهار جانبي) استفاده ميشود؛ با اين وجود در بسياري از موارد نيز،امكان استفاده از مهار جانبي وجود نداشته و سختي داخلي تنها گزينه است. در اين پژوهش، عملكرد هر دو نوع سازه نگهبان برمبناي جابجايي ديوارهارزيابي شدهاست. نتايج مدلسازيهاي متعدد در خاك منطقهاي در تهران نشان داد، برخي پارامترهاي طراحي در سازههاي مهار شده با انكر تاثيرچنداني برجابجايي نداشته و طرح را غيراقتصادي ميكنند. همچنين در صورتيكه فقط از سختي داخلي استفاده شود، با اينكه، افزايش ضخامت ديوارخواهد شد، اما جهت كنترل جابجاييها صلبيت خمشي قابل توجهي نياز است و ممكن است با EI و استفاده از پروفيلهاي فولادي منجر به افزايششكل ميتواند تاثير قابل توجهي T اين روشها امكان ناپذير و يا غيراقتصادي باشد. درچنين شرايطي استفاده از ظرفيت سازه اصلي و ديوارهاي بركاهش جابجاييها و ارائه طرح اقتصادي داشته باشد.

كلمات كليدي:

گودبرداري عميق . انكر . بهينه سازي . ديوار ديافراگم بتني . ديوار T شكل .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري عميق , انكر , بهينه سازي , ديوار ديافراگم بتني , ديوار T شكل , ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه نرم افزار مدل تركيبي تخصيص كاميون-شاول در معادن روباز

چكيده
تحليل روش هاي بهينه سازي حمل و نقل كاميون ها را مي توان به دو روش كلي تخصيص ثابت و انعطاف پذير تقسيم كرد. مدل هايتخصيص زمان- واقعي به قصد بهبود عملكرد سيستم كاميون- شاول مورد استفاده واقع مي شوند. در اين مقاله مدل تر كيبي از روشهاي تخصيص ثابت و انعطاف پذير ارائه مي شود. با استفاده از مدل تركيبي، در شروع عمليات به روش ثابت، تخصيص كاميون ها انجاميافته و پس از اتمام سيكل عملياتي كاميون به صورت انعطاف پذير، گسيل كاميون ها شروع مي شود. در خلال هر دوره برنامه ريزي با بهكارگيري روش تخصيص ثابت، اطلاعات لازم براي تحليل نتايج به نرم افزار منتقل شده و مناسب ترين تركيب باربر با بار كننده ملاكتخصيص دوره بعد قرار مي گيرد. مدل پيشنهادي در معدن سنگ آهن بافق(چغارت) واقع در ناحيه مركزي ايران مورد تحليل واقع شده و تخصيص ثابت مقايسه گرديده است. و نتايج آن با نرم افزار ARENA  است.


كلمات كليدي:

مدل تركيبي . ثابت . تخصيص . انعطاف پذير . بهينه سازي . كاميون . شاول 

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل تركيبي , ثابت , تخصيص , انعطاف پذير , بهينه سازي , كاميون , شاول ,
:: بازدید از این مطلب : 463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهينه سازي اختلاط ماركهاي مختلف زغالي در بازيابي سيستم فلوتاسيون كارخانه زغالشويي البرز مركزي     

چكيده
در مقاله حاضر با استفاده از روشهاي طراحي آماري آزماي شها، طرح آميخته ضمن بدست آوردن شناخت بهتر از فرآيند، اختلاط مطلوببراي بيشينه كردن بازيابي در فلوتاسيون زغال مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آناليز واريانس نشان داد كه اثر اختلاط وزني زغال ها و اثرمتقابل بين دو مارك لاويج و كارمزد تأثير كاملا معني دار و با اهميتي از نظر آماري در درصد بازيابي زغال داشت هاند. مطالعات مربوط بهبهينه سازي عددي توسط نرم افزار انجام شد و طبق پيشنهاد نرم افزار هنگامي كه سه مارك كياسر، لاويج و كارمزد به ترتيب با درصدوزني 10 درصد، 20 درصد و 70 درصد مخلوط شوند بازيابي به 95 % و خاكستر محصول 14 % پيش بيني گرديد.

كلمات كليدي:

اختلاط زغال . فلوتاسيون زغال . بهينه سازي . طراحي آماري آزمايش ها          

نویسندگان :

سيد ضياء الدين شفائي تنكابني  ; محمد كُر ; امير شعباني ; زهرا بهري ; محمد نوع پرست

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اختلاط زغال , فلوتاسيون زغال , بهينه سازي , طراحي آماري آزمايش ها ,
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عملكرد سازه نگهبان با ملاحظه سختي خارجي و داخلي در گودهاي بزرگ

خلاصه
عليرغم اينكه در طراحي سازه نگهبان گودهاي عميق، غالبا از سختي خارجي (مهار جانبي) استفاده ميشود؛ با اين وجود در بسياري از موارد نيز، امكان استفاده از مهار جانبي وجود نداشته و سختي داخلي تنها گزينه است. در اين پژوهش، عملكرد هر دو نوع سازه نگهبان برمبناي جابجايي ديواره ارزيابي شدهاست. نتايج مدلسازيهاي متعدد در خاك منطقهاي در تهران نشان داد، برخي پارامترهاي طراحي در سازههاي مهار شده با انكر تاثير  چنداني برجابجايي نداشته و طرح را غيراقتصادي ميكنند. همچنين در صورتيكه فقط از سختي داخلي استفاده شود، با اينكه، افزايش ضخامت ديوار خواهد شد، اما جهت كنترل جابجاييها صلبيت خمشي قابل توجهي نياز است و ممكن است با EI و استفاده از پروفيلهاي فولادي منجر به افزايش شكل ميتواند تاثير قابل توجهي T اين روشها امكان ناپذير و يا غيراقتصادي باشد. درچنين شرايطي استفاده از ظرفيت سازه اصلي و ديوارهاي  بركاهش جابجاييها و ارائه طرح اقتصادي داشته باشد.  

كلمات كليدي:

گودبرداري عميق . انكر . بهينه سازي . ديوار ديافراگم بتني . ديوار T شكل

نویسندگان :

سيدحميد يثربي، ابوالفضل اسلامي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري عميق , انكر , بهينه سازي , ديوار ديافراگم بتني , ديوار T شكل ,
:: بازدید از این مطلب : 673
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه نرم افزار مدل تركيبي تخصيص كاميون-شاول در معادن روباز

چكيده
تحليل روش هاي بهينه سازي حمل و نقل كاميون ها را مي توان به دو روش كلي تخصيص ثابت و انعطاف پذير تقسيم كرد. مدل هاي تخصيص زمان- واقعي به قصد بهبود عملكرد سيستم كاميون- شاول مورد استفاده واقع مي شوند. در اين مقاله مدل تر كيبي از روش هاي تخصيص ثابت و انعطاف پذير ارائه مي شود. با استفاده از مدل تركيبي، در شروع عمليات به روش ثابت، تخصيص كاميون ها انجام يافته و پس از اتمام سيكل عملياتي كاميون به صورت انعطاف پذير، گسيل كاميون ها شروع مي شود. در خلال هر دوره برنامه ريزي با به كارگيري روش تخصيص ثابت، اطلاعات لازم براي تحليل نتايج به نرم افزار منتقل شده و مناسب ترين تركيب باربر با بار كننده ملاك تخصيص دوره بعد قرار مي گيرد. مدل پيشنهادي در معدن سنگ آهن بافق(چغارت) واقع در ناحيه مركزي ايران مورد تحليل واقع شده و تخصيص ثابت مقايسه گرديده است.و نتايج آن با نرم افزار ARENA است.


كلمات كليدي:

مدل تركيبي، ثابت،تخصيص،انعطاف پذير،بهينه سازي،كاميون،شاول

نویسندگان :

عبدالله صدري ، مجيد عطايي پور ،روح الله سيمرغي گرگري

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل تركيبي , ثابت،تخصيص , انعطاف پذير , بهينه سازي , كاميون , شاول ,
:: بازدید از این مطلب : 585
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهينه سازي اختلاط ماركهاي مختلف زغالي در بازيابي سيستم فلوتاسيون كارخانه زغالشويي البرز مركزي

چكيده
در مقاله حاضر با استفاده از روشهاي طراحي آماري آزماي شها، طرح آميخته ضمن بدست آوردن شناخت بهتر از فرآيند، اختلاط مطلوب براي بيشينه كردن بازيابي در فلوتاسيون زغال مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آناليز واريانس نشان داد كه اثر اختلاط وزني زغال ها و اثر متقابل بين دو مارك لاويج و كارمزد تأثير كاملا معني دار و با اهميتي از نظر آماري در درصد بازيابي زغال داشت هاند. مطالعات مربوط به بهينه سازي عددي توسط نرم افزار انجام شد و طبق پيشنهاد نرم افزار هنگامي كه سه مارك كياسر، لاويج و كارمزد به ترتيب با درصد وزني 10 درصد، 20 درصد و 70 درصد مخلوط شوند بازيابي به 95 % و خاكستر محصول 14 % پيش بيني گرديد.


كلمات كليدي:

اختلاط زغال، فلوتاسيون زغال، بهينه سازي، طراحي آماري آزمايش ها

نویسندگان :

سيد ضياء الدين شفائي تنكابني  ; محمد كُر ; امير شعباني ; زهرا بهري ; محمد نوع پرست

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اختلاط زغال , فلوتاسيون زغال , بهينه سازي , طراحي آماري آزمايش ها ,
:: بازدید از این مطلب : 499
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهينه سازي موقعيت استقرار جرثقيل هاي برجي در كارگاه هاي ساختماني با استفاده ازالگوريتم ژنتيك

خلاصه
عمليات بالابري و جابجايي مصالح و تجهيزات كارگاهي از ديرباز به علت مسايل ايمني و تاثير زياد در زمان و هزينه پروژه، اهميت بسزايي در بين مهندسان اجرايي و مديران پروژه صنعت ساخت و ساز داشته است. انواع جرثقيل هاي برجي سهم بالايي در بين ماشين آلات مورد استفاده در عمليات بالابري بخصوص در سازه هاي با ارتفاع زياد دارد. هدف اين مقاله، ارائه يك روش علمي و ابزار تصميم گيري مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي تعيين موقعيت استقرار بهينه جرثقي لهاي برجي در يك پروژه ساختماني است. در اين پژوهش بر اساس مطالعات كتابخان هاي، با توجه به محل منابع و مصارف پروژه، مدل سازي سه بعدي رايانه اي صورت گرفته و با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك و كنترل معيارهاي كارايي، بهينه سازي عملكرد جرثقيل برجي انجام شده است. نتايج اين مدل نشان م يدهد كه مي توان تا 31 % در زمان عمليات جابجايي صرفه جويي كرده و بهره وري تجهيزات و امكانات سايت و همچنين نيروي انساني را بهبود بخشيد.


كلمات كليدي:

جرثقيل برجي، الگوريتم ژنتيك، بهينه سازي

نویسندگان :

اقبال شاكري ، اكبر باقريان

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جرثقيل برجي , الگوريتم ژنتيك , بهينه سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 535
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طریقه صحیح نمونه گيري جهت پاكسازي زمینهاي آلوده

امروزه علي رغم رشد سريع تکنولو ژی بشری محيط زيست در وضعيت بسيار بحراني در سطوح ملي قرار گرفته است. در اين ميان خاک به عنوان بخشي فعال از محيط زيست كه ارتباط تنگاتنگي با فعاليت های بشری دارد نيز از اين آلودگي ها مصون نبوده است. با توجه به اينکه عدم شناسايي دقيق سايت آلوده، نوع و ميزان و نحوه توزيع طولي و عمقي آلاينده ها، محل قرار گيری منابع آلاينده، نوع و بافت خاک و بسياری اطلاعاتمرتبط با سايت، منجر به افزايش هزينه ها و كاهش راندمان عمليات پاكسازی مي گردد، انجام صحيح عمليات نمونه گيری، به عنوان مهمترين ابزار جهت شناسايي دقيق سايت و طراحي عمليات پاكسازی ضروری مي باشد. در اين مقاله نحوه صحيح نمونه گيری، انتخاب الگوی نمونه گيری، نحوه تعيين عمق و تعداد و چگونگي توزيع نمونه ها، روش ها و تجهيزات نمونه گيری، جهت بهينه سازی عمليات پاكسازی مورد مطالعه قرارگرفته است.


كليد واژه ها :

آلودگی خاک، نمونه گيري، شناسايی سايت، پاكسازي، بهينه سازي

نویسندگان :

افسانه صالحيان (كارشناسی عمران خاک و پی، دانشگاه تبريز)

مونا سليمانی (دانشجوي كارشناسی ارشد عمران زلزله، دانشگاه محقق اردبيلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلودگی خاک , نمونه گيري , شناسايی سايت , پاكسازي , بهينه سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 1738
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه