<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) و الگوریتم رقابت استعماري (ICA) در حل مسائل بهینه سازي

خلاصه
هدف از بهینه سازي، یافتن بهترین جواب قابل قبول با توجه به محدودیت هاي مسأله است. در سال هاي اخیر یکی از مهم ترین و امیدبخش ترینتحقیقات، روش هاي ابتکاري برگرفته از طبیعت بوده است. این روش ها شباهت هایی با سیستم هاي اجتماعی و یا طبیعی دارند. الگوریتمهاي بهینه -سازي الهام گرفته از طبیعت بهعنوان روشهاي هوشمند بهینهسازي در کنار روش هاي کلاسیک موفق یت خوبی از خود نشان داده اند . در اینپژوهش با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل که الهام گرفته از طبیعت میباشد و الگوریتم بهینهسازي رقابت استعماري که نه از یک پدیدهطبیعی، بلکه از یک پدیده اجتماعی-انسانی الهام گرفته است به بهینهسازي مسائل ریاضی مقید با متغیرهاي پیوسته پرداخته شد ه است . به منظورنمایش کارایی دو الگوریتم ذکر شده در حل این مسائل، نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شدند. طبق یافتههاي پژوهش، نتیجهگیري میشود که درحل مسائل، مقدار تابع هدف تقریباً به جواب بهینه همگرا شده است. این بیانگر توانایی و قابلیت این دو الگوریتم در دستیابی به جواب بهینه می - باشد.


کلمات کلیدي:

الگوریتم کلونی زنبور عسل . الگوریتم رقابت استعماري . بهینه سازي

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوریتم کلونی زنبور عسل , الگوریتم رقابت استعماري , بهینه سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 272
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از روش جریمه داخلی در حل مسائل غیرخطی بهینه سازي سازه ها

خلاصه
در مسائل مربوط به تعادل سازه ها یافتن نقطه کمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.در این نقطه سازه کمترین انرژي جذب شده نسبت به سایر حالات ممکن را دارد و تعادل پایدار سازه تنها در این نقطه رخ می دهد.لیکن در حین اینکه سازه به دنبال  یافتن نقطه اي به منظور داشتن کمترین انرژي ممکن است,باید قیدهایی که تحت آن قرار دارد را ارضا نماید.در این حالت ممکن است سازه مینیمم مطلق انرژي خود را به دلیل حضور قید و یا قیودي نتواند اختیار نکند و معمولا نقطه مینیمم بر روي قید قرار می گیرد.از این رو مسائل بهینه سازي مقید نسبت به مسائل بهینه سازي نامقید به دلیل آنکه سازه همواره تحت قیودي به منظور پایداري قرار دارد از اهمیت بیشتري برخوردار هستند.مسائل بهینه سازي که اکثرا با آنها مواجه مشویم مسائل غیر خطی هستند.در این مسائل 2 حالت به منظور حل کلاسیک ممکن است پیش آید.چنانچه نقطهابتدایی که براي حل در نظر گرفته می شود قیود را ارضا نماید و سپس به یافتن نقطه بهینه پرداخته شود از روش جریمه داخلی استفاده می شود و در غیر این صورت از روش جریمه خارجی استفاده می شود.به طور کلی به منظور حل کلاسیک مسائل بهینه سازي غیرخطی بهینه سازي به روش جریمه داخلی, تابع جریمه داخلی در نظر گرفته میشود و همچنین یک ضریب که میزان اثر آن را در نظر می   گیرد با اضافه کردن تابع جریمه داخلی ضرب شده در ضریب آن ,به تابع اولیه یک تابع جدید حاصل می شود. تابع جدید را با  استفاده از روش هاي بهینه سازي غیر مقید مانند گرادیان مزدوج 1 , روش نیوتن و یا شبه نیوتنی و... به کمینه سازي آن پرداخته می شود. در این مقاله سعی شده است ابتدا به مفاهیم ومعرفی 2 تابع رایج جریمه داخلی پرداخته شود و پس از شرح کامل به حل یک مثال عددي با استفاده از روش گرادیان مزدوج پرداخته شود و در نهایت نتیجه حل عددي با حل تحلیلی  مقایسه شده است.


کلمات کلیدي:

بهینه سازي,غیرخطی,جریمه داخلی,گرادیان مزدوج

نویسندگان :

محمد مهدي نیکی رشیدي ، محمد جواد نیکی رشیدي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه سازي , غیرخطی , جریمه داخلی , گرادیان مزدوج ,
:: بازدید از این مطلب : 674
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازي ابعاد تراشه هاي کف پوش ضایعاتی بمنظور بهبود سی بی آر مخلوطهاي ماسه –تراشه هاي کف پوش

خلاصه
تاثیر بهینه سازي ابعاد تراشه هاي کف پوش هاي ضایعاتی وسایل نقلیه بر روي سی بی آر مخلوطهاي ماسه- تراشه کف پوش در این 1و 2 سانتیمتر و با طولهاي مختلف ،0/ تحقیق بررسی شده است. تراشه هاي کف پوش مورد استفاده مستطیلی شکل و با سه عرض 5 20و 30 % درصد حجمی تراشه مخلوط شده و مخلوط با توزیع یکنواختی بدست آمده است. آزمایش ، می باشند. ماسه با سه مقدار 1016کیلو نیوتن بر متر مکعب انجام / 15 و 8 / سی بی آر بر روي ماسه و مخلوط ماسه- تراشه کف پوش در دو وزن واحد مخلوط ماسه 5  شده است. نتایج آزمایشات تاثیر پارامترهاي وزن واحد مخلوط ماسه، درصد حجمی تراشه ها، عرض تراشه ها و نسبت ابعاد تراشه را برروي سی بی آر نمونه ها نشان می دهد. نتایج آزمایشهاي سی بی آر نشان میدهد براي یک عرض تراشه داده شده، با افزایش نسبت طول به عرض تراشهها تا مقدار بهینه، مقدار سی بی آر مخلوط افزایش مییابد و بعد از آن کاهش مییابد بطوریکه براي یک عرض تراشه مستطیلی شکل، تنها یک طول مشخصی وجود دارد که بیشترین مقدار سی بی آر مخلوط ماسه- تراشه هاي کفپوش را میدهد.


کلمات کلیدي:

کف پوشهاي لاستیکی، سی بی آر، بهینه سازي، نسبت طول به عرض تراشه ها

نویسندگان :

مجید مهدي پور ، دکتر مهیار عربانی ، دکتر علی قربانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کف پوشهاي لاستیکی , سی بی آر , بهینه سازي , نسبت طول به عرض تراشه ها ,
:: بازدید از این مطلب : 763
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی بهینه روسازي راه بر مبناي ضوابط آیین نامهAASHTO

خلاصه
یکی از روشهاي قدیمی و در عین حال کارا براي تعیین ضخامت لایه هاي روسازي می باشد.در روش سنتی طراحی تعیین AASHTO روش ضخامت ها بر مبناي تجربه و تخمینی است و ممکن است گاهی به طرحهاي غیر اقتصادي منجر شود. با توجه به اهمیت بهینه سازي در پروژه هاي راهسازي و روسازي در این مقاله سعی داریم روشی براي طراحی بهینه لایه هاي روسازي ارائه کنیم.

کلمات کلیدي:

روسازي ، AASHTO ، بهینه سازي، سیمپلکس دوفازي، ون تیل

نویسندگان :

علیرضا حبیبی ، نیما خالدي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روسازي , AASHTO , بهینه سازي , سیمپلکس دوفازي , ون تیل ,
:: بازدید از این مطلب : 586
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي دو بعدي کیفی آب ، ارزیابی و کاربرد آن براي سد کرخه

خلاصه
در مهندسی محیط زیست یکی از بخشهاي حائز اهمیت مدیریت منابع آبی است. براي مدیریت منابع آبی نیاز مبرمی به یک مدل کیفی مناسب از CE-QUAL-W براي شبیه سازي وضعیت مخزن استفاده شده است. مدل 2 CE-QUAL-W منبع آبی وجود دارد. در این مقاله از شبیه ساز 2 مدلی دو بعدي (طولی و عرضی) است که براي شبیه سازي فرایند هیدرودینامیک و شرایط کیفی و کمی آب پیکره آبهاي سطحی بکار رفته است.براي استفاده از این مدل باید پارامترهاي موجود درآن با پیکره آبی مورد نظر چنان وفق داده شوند که شبیه ساز به خوبی قادر به پیش بینی رفتار منبع آب باشد. انتخاب این پارامترها به صورت دستی یا اصطلاحا با روش سعی و خطا بسیار وقت گیر است. امروزه با وجود رایانه هاي پیشرفته و برنامه هاي حرفه اي بهینه سازي به بهترین صورت انجام می گیرد. اما در این مدل به علت وجود تعداد کثیر پارامترهایی که رابطه ناهمسو با هم دارند باید از روش بهینه سازي چند هدفه استفاده شود. دراین مقاله از بهینه ساز چند هدفه توده ذرات استفاده شده است. نمودارهاي حاصل موفقیت به سزاي این روش را در بهینه سازي چندهدفه مدل شبیه ساز پیکره آبی را به خوبی نشان می دهد.


کلمات کلیدي:

شبیه سازي پیکره آبی، بهینه سازي، سد کرخه، مدیریت منابع آب

نویسندگان :

نسیم شجاعی، عباس افشار

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبیه سازي پیکره آبی , بهینه سازي , سد کرخه , مدیریت منابع آب ,
:: بازدید از این مطلب : 645
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازي وزن و ضریب رفتار قاب هاي فلزي مهاربندي شده در حالت طراحی بر اساس عملکرد

خلاصه
امروزه در علم مهندسی سازه روش طراحی بر اساس عملکرد در حال پیشرفت و جایگزین روش قدیمی طراحی بر اساس نیروها می باشد. در بیشتر پژوهشهاي انجام گرفته در زمینه بهینه سازي از روش نیروها استفاده گردیده است و همچنین بهینه سازي براي تابع هدف وزن بوده است . در این پژوهش از روش طراحی بر اساس عملکرد استفاده گردیده است و همچنین هدف بر این بوده است که علاوه بر بهینه نمودن وزن سازه ، عملکرد لرزه اي سازه نیز بهینه سازي گردد. براي بیان عملکرد لرزه اي سازه نیاز به معیاري بود که این عملکرد را بیان نماید. براي این منظور از پارامتر ضریب رفتار کمک گرفته شد که بهینه سازي بر روي سازه مورد نظر را یکبار دیگر براي تابع هدف ضریب رفتار انجام دادیم. در این مقاله یک قاب فلزي دو بعدي مهاربندي شده با حالات مختلف مقاطع ستونها و بادبندها مورد بررسی قرار گرفته است که براي تحلیل استاتیکی غیر خطی و تخمین ضریب رفتار در این مدلها از شبکه عصبی مصنوعی کمک گرفته شده است. براي طراحی مدلها از روش طراحی بر اساس عملکرد دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود ، در سطح عملکردي ایمنی جانی استفاده گردیده است. در بهینه سازي آنها نیز از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. ورودي الگوریتم ژنتیک مقاطع مختلف اعضا و خروجی در حالت اول وزن قاب و در حالت دوم ضریب رفتار قاب می باشد که مساله باید در حالت اول کمینه یابی و در حالت دوم بیشینه یابی گردد، که این عملیات باید با رعایت قیدها که همان کنترل هاي مورد نیاز در طراحی بر اساس عملکرد می باشد، انجام گیرد. در نهایت دو جواب بهینه حاصل از بهینه سازي ضریب رفتار و وزن با یکدیگر مقایسه گردید و همچنین در مورد ضریب رفتار قابهاي فلزي مهاربندي شده و ارتباط آن با مقاطع ستونها و مهاربندهاي آن قاب نتایجی به دست آمد، علاوه بر آن کارایی پارامتر ضریب رفتار در بیان عملکرد لرزه اي یک قاب نیز مورد بررسی قرار گرفت.


کلمات کلیدي:

الگوریتم ژنتیک، بهینه سازي، شبکه عصبی مصنوعی، ضریب رفتار

نویسندگان :

ایمان منصوري ، حسین رحامی ، سیروس ارشادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوریتم ژنتیک , بهینه سازي , شبکه عصبی مصنوعی , ضریب رفتار ,
:: بازدید از این مطلب : 632
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینهسازي لرزهاي مبتنی بر عملکرد قابهاي صفحهاي فولادي

چکیده
و با استفاده از (FBD) و همچنین بر مبناي نیرو 2 (PBD) در این تحقیق، قابهاي صفحهاي فولادي بر مبناي عملکرد 1 الگوریتم فراکاوشی ازدحام ذرات طراحی بهینه شدهاند. در طراحی بر مبناي عملکرد، تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون استفاده شده است. در طراحی بر مبناي FEMA انجام شده و براي کنترل قیدهاي تغییرمکان نسبی طبقات از آییننامه 356 و قیدهاي تغییرمکان نسبی طبقات AISC-ASD نیرو، تحلیل استاتیکی خطی انجام شده و قیدهاي تنش بر اساس آییننامه بر اساس آییننامه 2800 ایران کنترل شدهاند. نتایج عددي نشان دادند که سازه هاي طراحی شده بر مبناي عملکرد داراي وزن سازهاي کمتري نسبت به سازه هاي طراحی شده بر مبناي نیرو میباشند.


واژههاي کلیدي:

بهینه سازي، الگوریتم جامعه پرندگان، سازه هاي فولادي، سطح عملکرد، زلزله

نویسندگان :

جواد محمدي عاشقآبادي ، سعید قلیزاده قلعهعزیز

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه سازي , الگوریتم جامعه پرندگان , سازه هاي فولادي , سطح عملکرد , زلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 1025
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه