<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازی سه بعدی عبور دستگاه حفاری مکانیزه با استفاده از نرم افزارPlaxis3D     

خلاصه
حفّاری در مناطق شهری امری پیچیده و مخاطرهآمیز است. یکي از مسائل مهّم در حین عملیات ساخت تونلهای مترو بررسي تاثیر مراحل حفاری برنشست سطح زمین و مهار آن است. برای این منظور غالباً از انواع مختلف روشهای حفّاری مکانیزه استفاده ميشود و در نتیجه به میزان قابل توجّهيجابجایيهای ناشي از حفّاری تونل كاهش ميیابد. در پژوهش پیشرو بخشي از مسیر یک تونل قطار شهری كه از زیر یک تقاطع غیرهمسطح عبورPlaxis ميكند، بررسي شده است. ظرفیت بابری شمعهای اسلب پل روگذر با كمک روابط مربوطه محاسبه و سپس مدلسازی توده خاک با نرمافزار3 انجام پذیرفت. عمق پیشنهادی احداث تونل توسط شركت مشاور 18 متر ميباشد. با توجه به مشکلات حفاری، حضور شمعهای پل روگذر در Dنزدیکي تونل و تجربیات گذشته از عمق 14 متری به عنوان گزینه جایگزین استفاده شده است. تحلیلهای انجام شده برای هر دو عمق 14 و 18 مترینشان داد كه جابجائي ایجاد شده در هر دو عمق تقریباً یکسان است. از طرف دیگر تاثیرگذاری تونل بر ظرفیت نوک شمعهای پل در عمق 18 متریبیشتر از عمق 14 متری است. لذا عمق پیشنهادی توسط نگارندگان، 14 متری، گزینه مناسبتری از عمق پیشنهادی اولیه، 18 متری، ميباشد.

کلمات کلیدی:

تونل . حفّاری مکانیزه . مدلسازی . Plaxis . بهینه سازی 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , حفّاری مکانیزه , مدلسازی , Plaxis , بهینه سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 138
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی طراحی ژئوتکنیکی پی های عمیق پل ها به کمک روش های تطبیقی

خلاصه
پی بخشی از زیر سازه پل است که آن را به زمین متصل می کند. وظیفه یک پی فراهم کردن تکیه گاهی برای پل و انتقال بار از سازه پل به زمینمی باشد. در طراحی فونداسیون پل ها به علت مواجه شدن با شرایط ویژه، غیر عادی و شرایط محیطی غیر متعارف، انتخاب مناسب و بهینه نوعسیستم پی حائز اهمیت است. پی عمیق با درگیر کردن مصالح زمین شناسی عمیق تر، بر لایه های خاک یا سنگ با کفایت باربری لازم رسیده وهمچنین فضای کمتریازسطح زمین را نسبت به پی سطحی اشغال می کند. در بهینه سازی طراحی فونداسیون پل ها، موارد عملی به دست آمده ازساختگاه های مختلف ایران که از لحاظ اجرا، موقعیت، بزرگی و جنس مصالح زیرسطحی متنوع بودند، از جنبه های مختلف مورد بررسیقرارگرفت. بهرهگیری از پیهای رادیه- شمع سبب کاهش قابل توجه طول شمع ها، بهبود سرویسدهی به لحاظ نشست های کلی و ناهمسان و طرحاقتصادی فونداسیونها میگردد. در این مقاله موارد مختلفی در ارتباط با بهینه سازی طراحی ژئوتکنیکی پی های عمیق مورد بررسی قرار گرفت. درمجموع با استفاده از روشهای آنالیز استاتیکی، مطالعات ژئوتکنیکمناسب و استفاده از تجارب و قضاوت مهندسی می توان بهینه سازی در طراحیژئوتکنیکی پی های عمیق به عمل آورد.


کلمات کلیدی:

طراحی ژئوتکنیکی . شمع . بهینه سازی . ظرفیت باربری . نشست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی ژئوتکنیکی , شمع , بهینه سازی , ظرفیت باربری , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 307
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ملاحظات بهینه در کنترل جابجایی های گودهای عمیق شهری

خلاصه
امروزه با توجه به توسعه روزافزون ساختوسازها در مناطق شهری نیاز به تامین فضاهای زیرزمینی روزبهروز در حال افزایش است. از طرفی با توجهبه عدم قطعیتهای فراوان موجود در ژئوتکنیک، طراحی اولیه این گودها معمولا با ضرایب اطمینان بالا انجام میپذیرد که اغلب غیراقتصادی هماست. لذا بهینهسازی طرح اولیه گودبرداری امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. یکی از پارامترهای اساسی مورد توجه در این طراحی به ویژه درگودهای عمیق، جابجاییهای دیواره گود است. در این مطالعه روشهای بهینه سازی گود برمبنای کاهش جابجاییها مورد بررسی قرار میگیرد.نتایج نشان میدهد انجام مطالعات ژئوتکنیکی تکمیلی، استفاده از شمع یا دیوار با طول گیرداری کافی، بهسازی خاک اطراف، ظرفیت اصطکاکبرشی کف فونداسیون، شرایط خوردگی نیلها و نیز حداکثر ظرفیت سیستم حائل موقت در طراحی سیستم حائل دائم میتواند نقش موثری در بهینهسازی طرح اولیه داشته باشد و جهت ارائه طرح اقتصادی باید تاثیر این عوامل را درنظرگرفت.


کلمات کلیدی:

گودبرداری عمیق . جابجایی افقی . جابجایی قائم . سازه نگهبان . بهینه سازی .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری عمیق , جابجایی افقی , جابجایی قائم , سازه نگهبان , بهینه سازی , ,
:: بازدید از این مطلب : 403
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهينه سازی ابعاد دویل تهویه شيبدار به منظور تهویه تونل راه آهن گدوک از دیدگاه پایداری تونل و تهویه

چكيده
5/ تونل گدوک به طول 7882 متر، بین ایستگاه گدوک و پل سفید در مسیر راهآهن شمال واقع شده است. جنس تونل سنگی، ارتفاع آن 65 متر و سطح مقطع آن در حدود 75 مترمربع است. تونل در ارتفاع 7117 متر از سطح دریا است. حداکثر ارتفاع روباره / متر، عرضش 7تونل 55 متر است.علیرغم آلودگی بالا، تاکنون هیچ سیستم تهویهای برای این تونل درنظر گرفته نشده است. لزوم تهویه مکانیکی برای این تونل ابتدا ثابتشده است و از آنجا که امکان تهویه طولی و عرضی و نیمه عرضی در داخل تونل به دلیل نبود فضای کافی وجود ندارد لذا تهویه با استفادهاز دسترسی شیبدار برای این تونل پیشنهاد شده است. بهینهسازی و پایداری مقطع این دویل با استفاده از نرمافزار FLAC3D انجام شدهاست. ابتدا یک راه دسترسی به دامنه تونل از بیرون باز کرده و سپس حفاری از روی دامنه کوه به داخل تونل انجام میشود. جهت1 متر حفاری به صورت افقی قبل از رسیدن / جلوگیری از برخوردمستقیم دسترسی شیبدار با تونل اصلی و مسدود کردن تونل، 5دسترسی شیبدار به داخل تونل انجام میشود. جهت جلوگیری از افت فشار اضافی تقاطع تونل و دسترسی افقی به صورت شیپوری مدل67 متر و زاویه 55 تا 44 درجه در داخل نرمافزار بهینه شده و به پایداری رسیده است. / شده است. دسترسی شیبدار به قطر 5 متر، طول 4نگهداری داخل تونل اصلی به دلیل جنس خوب سنگ، سنگ چینی است که در صورت نبود نگهداری نیز مشکلی برای پایداری تونلحاصل نخواهد شد. حفر دسترسی طبق مشاهدات انجام شده ناپایداری ایجاد نمیکند و لذا برای اطمینان از انجام کار و عدم ایجادناپایداری احتمالی شاتکریت پاشی به ضخامت 74 سانتیمتر در محل تقاطع برای آن پیشنهاد میشود.


واژه های کليدی:

بهینه سازی . دویل شیبدار . گدوک . پایداری . FLAC3D

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه سازی , دویل شیبدار , گدوک , پایداری , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 618
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شبکه های انتقال آب

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

الگوریتم ژنتیک . بهینه سازی . شبکه های انتقال آب

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوریتم ژنتیک , بهینه سازی , شبکه های انتقال آب ,
:: بازدید از این مطلب : 543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روش های تصمیم گیری چند معیاره و کاربرد آنها در مدیریت منابع آب

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تصمیم گیری چند معیاره . بهینه سازی . چند هدفه . چند شاخصه

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تصمیم گیری چند معیاره , بهینه سازی , چند هدفه , چند شاخصه ,
:: بازدید از این مطلب : 292
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان و در نظر گرفتن رابطه دبی فشار در گروه ها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بهینه سازی . الگوریتم اجتماع مورچگان . شبکه های آبرسانی . تحلیل مبتنی بر فشار

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه سازی , الگوریتم اجتماع مورچگان , شبکه های آبرسانی , تحلیل مبتنی بر فشار ,
:: بازدید از این مطلب : 635
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه یابی سطح لغزش بحرانی شیب های خاکی مسلح به روش قطعات افقی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شیب های خاکی مسلح . سطح لغزش بحرانی . بهینه سازی . روش قطعات افقی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیب های خاکی مسلح , سطح لغزش بحرانی , بهینه سازی , روش قطعات افقی ,
:: بازدید از این مطلب : 447
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO)

خلاصه
طراحی بهینه سازههای فضاکار در مهندسی سازه همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است. روشهای سنتی بهینهسازی به علت نیاز به محاسبه مشتقتابع هدف و نیز محدود بودن به فضای جستجوی پیوسته، در کاربردهای عملی با مشکلاتی روبرو هستند. با توجه به تعداد زیاد عضوهای این نوع ازسازهها، نیاز به روشی نظاممند وجود دارد تا با در نظر گرفتن همه قیدهای طراحی، سطح مقطع و شکل هندسی این سازهها بهینه گردد. در این مقاله،روش گروه ذرهها (PSO) برای طراحی بهینه سطح مقطع و شکل هندسی سازههای فضاکار چلیکی دولایه مورداستفاده قرار گرفته است. این روشیک فرآیند الهام گرفتهشده از طبیعت و بر اساس تکرار است که برای حل مسئلههای ترکیبی و چندمنظوره بهکار میرود. برای این کار، برنامهای درمحیط نرمافزار MATLAB نوشته شده است. سه نوع سازه فضاکار چلیکی با اندازههای متفاوت در قالب 600 طرح، با استفاده از روش گروه ذرههابهینه گردیده است. نتایج حاصل از سازههای فضاکار چلیکی بهینهشده به صورت نمودارهای کاربردی نشان داده شده است، بهطوریکه میتوان باتوجه به ابعاد زمین، مناسبترین سازه فضاکار از نوع چلیکی را با یک توپولوژی خاص به همراه دهانه، طول، ارتفاع، ضخامت و فاصله ستونها پیشنهاد نمود.


کلمات کلیدی:

بهینه سازی . سازه های فضاکار چلیکی دولایه . بهینه سازی گروه ذرهها

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه سازی , سازه های فضاکار چلیکی دولایه , بهینه سازی گروه ذرهها ,
:: بازدید از این مطلب : 301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه دو روش PSO و CE در بهینه سازی قاب خمشی فولادی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی فولادی . بهینه سازی . Cross Entropy . PSO 

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی فولادی , بهینه سازی , Cross Entropy , PSO ,
:: بازدید از این مطلب : 413
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه