<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه مقاومت خاک رس کائولینیت تثبیت شده با سیمان و غبار کوره سیمان

خلاصه
یکي از متداول ترین مشکلات ژئوتکنیکي در مهندسي عمران، احداث سازه بر خاک هایي با ظرفیت باربری پایین است. در مورد خاک های رسي،تثبیت شیمیایي با استفاده از افزودن موادی مانند سیمان و آهک به منظور بهبود خصوصیات مهندسي خاک استفاده مي شود. با وجود تأثیر قابلقبول سیمان در بهبود مقاومت خاک، به دلیل آلودگي های زیست محیطي ناشي از فرایند تولید این ماده، در سال های اخیر محققین به دنبال مصالحجایگزین سیمان با آلودگي كمتر و صرفه اقتصادی بوده اند. یکي از این مصالح، غبار كوره سیمان است. غبار كوره سیمان یک محصول جانبيتولید سیمان پرتلند است كه در محل خروجي گازهای آزاد شده كوره سیمان توسط فیلترهای پارچه ای یا رسوب كننده الکترواستاتیکي جمعآوری مي شود. در این پژوهش به مقایسه مقاومت فشاری محصور نشده خاک رس كائولینیت تثبیت شده با سیمان و غبار كوره سیمان در زمان10 و 15 درصد سیمان و غبار كوره سیمان نسبت به وزن خشک ،های عمل آوری مختلف پرداخته مي شود. آزمایش ها بر نمونه های حاوی 5خاک انجام شد. نتایج نشان مي دهد كه سیمان و غبار كوره سیمان مقاومت خاک را افزایش مي دهند. مقاومت نمونه های تثبیت شده با غبار كورهسیمان كمتر از نمونه های تثبیت شده با سیمان است. افزودن سیمان و غبار كوره سیمان باعث مي شود كرنش متناظر با تنش محوری ماكزیممكاهش یافته و رفتار خاک شکننده تر شود. آنالیز میکروسکوپ الکتروني نمونه های حاوی سیمان و غبار كوره سیمان نشان مي دهد به دلیل تشکیلژل كلسیم سیلیکات هیدرات، حفره ها كاهش یافته و اتصال بین ذرات خاک بیشتر شده است كه منجر به افزایش مقاومت مي گردد.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . سیمان . غبار کوره سیمان . مقاومت فشاری محصور نشده

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , سیمان , غبار کوره سیمان , مقاومت فشاری محصور نشده ,
:: بازدید از این مطلب : 88
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر افزودن پلیمر محلول در آب برروی پارامترهای مکانیکی رس کائولینیتی

چکیده
تثبیت خاک با مواد جدید نظیر پلیمرها در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته و در حال حاضر اثر انواع این مواد در مشخصههای مکانیکی خاک ها از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار داده می شود. در پژوهش حاضر اثر تثبیت کننده پلیمری محلول در آب برپارامترهای مکانیکی و فیزیکی خاکهای رس کائولنیتی دیده می شود. این پارامترها شامل زاویه اصطکاک داخلی خاک، چسبندگی ، سختی برشیو مقاومت فشاری می باشد ،که بوسیله دستگاه برش مستقیم کوچک مقیاس و تک محوری محصور نشده بدست می آید. همچنین در این تحقیقاثر مقدار پلیمر و مقدار بهینه آن بر پارامتهای فوق الذکر نیز بیان می شود. نتایج حاکی از اثرات مطلوب این پلیمر بر پارامترهای مقاومتی رسکائولینیتی می باشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . خاک رس کائولینیتی . پلیمر محلول در آب . دستگاه برش مستقیم . مقاومت فشاری محصورنشده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خاک رس کائولینیتی , پلیمر محلول در آب , دستگاه برش مستقیم , مقاومت فشاری محصورنشده ,
:: بازدید از این مطلب : 104
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر فرایند های بیولوژیکی بر مقاومت برشی خاک های ماسه ای به کمک آزمایش برش مستقیم

خلاصه
در این مقاله تاثیر فعالیت باکتری های خانواده باسیلوس به عنوان یکی از فراوانترین میکروارگانیسم های موجود در خاک بر مقاومت برشی خاکهای ماسه ای مورد مطالعه قرار گرفته است . باسیلوس ها در خاک با مصرف اوره ایجاد محیط قلیایی میکنند که این امر شرایط را برای ایجاد ورسوب کلسیت مساعد میکند . رسوبات کلسیت با نشست روی سطح دانه ها و ایجاد نوعی پیوند بیولوژیکی شیمیایی بین ذرات خاک باعث تغییر -در خصوصیات مهندسی و رفتار خاک میشوند . در این تحقیق نمونه ها از ماسه های عبوری از الک شماره 03 و مانده روی الک شماره 033استفاده شده است . برای سنجش توان باکتری در بهسازی نمونه ماسه ای ، تغییرات مقاومت برشی نمونه به کمک دستگاه برش مستقیم از نوعکنترل کرنش ، قبل و بعد از افزودن باکتری مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج این پژوهش تاثیر مثبت فعالیت میکروارگانیسم ها بر مقاومت برشی خاک ماسه ای را بخوبی اثبات میکند .


کلمات کلیدی:

بهسازی . تثبیت خاک . مقاومت برشی . ماسه 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , تثبیت خاک , مقاومت برشی , ماسه ,
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت خاک کائولینیت آلوده به گازوئیل تثبیت شده به آهک و سیمان

 

 

 

کلمات کلیدی :

کائولینیت . گازوئیل . تثبیت خاک . آهک . سیمان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کائولینیت , گازوئیل , تثبیت خاک , آهک , سیمان ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک بستر با استفاده از الیاف پلی پروپیلن به منظور کاهش ضخامت سازه ای روسازی راه

خلاصه
امروزه به منظور اجراي پروژه هاي مختلف راهسازي و ابنيه فني راه، بهبود خواص فيزيكي و مهندسي خاك بستر با هدف بهسازي خاك و افزايشمقاومت باربري، افزايش دوام، كاهش تورم و انقباض و در نتيجه كاهش ضخامت سازه اي ساختار روسازي همواره مورد توجه مهندسين و محققينقرار گرفته است. يكي از اين روش هاي بهسازي، تثبيت خاك بستر با افزودن الياف هاي طبيعي و مصنوعي مي باشد كه الياف مصرفي در اينتحقيق پلي پرو پيلن با درصد وزني هاي مختلف از نمونه خشک خاك است كه اثر آن توسط آزمايشهاي تراكم، نسبت باربري كاليفرنيا و نشستتحكيمي بر روي نمونه هاي خاك تقويت شده با الياف بررسي گرديده و با نمونه هاي خاك معمولي نيز مقايسه شده است كه بيانگر افزايشمقاومت و سختي خاك بستر و در نتيجه بهبود عدد سازه اي ساختار روسازي مي باشد و به عبارت ديگركاهش ضخامت لايه هاي تشكيل دهندهروسازي به همراه بهبود خواص خاك رس موجود در محل پروژه بعنوان خاك بستراصلاح شده از مهمترين نتايج بهسازي خاك با الياف مي باشد كه به لحاظ اقتصادي نسبت به ساير روشهاي تثبيت فيزيكي و شيميايي توجيه پذير خواهد بود.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . الیاف پلی پرو پیلن . خاک رس . نشست تحکیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , الیاف پلی پرو پیلن , خاک رس , نشست تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد ژئوپلیمر آهک - سرباره در بهبود خصوصیات ژئومکانیکی خاک های نرم رسی

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوپلیمر آهک - سرباره . تثبیت خاک . خصوصیات ژئومکانیکی . ترکیبات سیمانی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوپلیمر آهک - سرباره , تثبیت خاک , خصوصیات ژئومکانیکی , ترکیبات سیمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 367
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر پودر چسب سریش بر رفتار مقاومتی خاک های رمبنده (مطالعه بر روی خاک سد سیوند)

خلاصه
در خاکهای رمبنده ذرات توسط ماده چسباننده به هم متصل گشته که این عامل چسباننده مقاومت ظاهری نسبتاً بالایی را در خاک ایجاد می کند. بهدلیل از بین رفتن این عامل هنگام افزایش رطوبت، ساختار خاک فرو می ریزد و دچار کاهش حجم ناگهانی می گردد. رمبندگی ممکن است تنها دراثر رطوبت و یا در اثر رطوبت و بارگذاری رخ دهد. در این تحقیق به بررسی خصوصیات مهندسی و فیزیکی خاک های رمبنده ناحیه ای از استانفارس پرداخته و پس از تعیین پارامترهای اولیه، به بررسی تأثیر درصدهای مختلف اختلاط سریش با خاک در بازه زمانی مشخص و میزان تأثیر ایناختلاط در درصدهای مختلف با استفاده از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا پرداخته شده است. نتایج حاکی از افزایش ظرفیت باربری نمونه ها و بهبودپارامتر مورد نظر می باشد.

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . خاک رمبنده . سریش . CBR .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خاک رمبنده , سریش , CBR , ,
:: بازدید از این مطلب : 607
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر کوپلیمر امولسیونی متیل متاکریلیک بوتیل اکریلیک بر خواص مکانیکی خاک رس

خلاصه :
بهبود کیفیت خاک از دریاز مورد توجه بسیاری از مهندسان قرار داشت. بدینمنظور از مواد مختلفی چون: قیر، سیمان و... برای تثبیت خاک استفادهمیگردید. از جمله راهکارهای جدید برای بهبود استحکام مقاومتی خاک افزودنپلیمرهای مایع می باشد که در این راستا پروژه های مختلفی با پلیمرهای مختلفبر روی خاک های گوناگون صورت گرفته است. مقاله حاضر به بررسی و اندازه گیریتاثیر پارامترهای مختلفی چون درصدهای متفاوتی از پلیمر با درصد رطوبتمتفاوت در بازه های زمانی گوناگون بر روی خاک رس می پردازد .

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . خاک رس . پلیمر مایع . استحکام فشاری تک محور . CBR . تراکم . غرقاب کرد

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خاک رس , پلیمر مایع , استحکام فشاری تک محور , CBR , تراکم , غرقاب کرد ,
:: بازدید از این مطلب : 422
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه اثر افزودن نانو مواد به سیمان پر تلند به منظور بهبود خواص سیمان در تثبیت خاک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیمان . نانو مواد . تثبیت خاک . مقاومت فشاری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیمان , نانو مواد , تثبیت خاک , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاکستر تفاله نیشکر

 

 

 

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . مقاومت برشی . ماسه رس دار . خاکستر تفاله نیشکر

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
ثب وب ؾّ دػتشػ ث هىب بًْ ه بٌػت ثشا ػبخت ػبص ضش سٍت اػتمشاس پ بّٖ ثش س خبو بْ ضؼف٘ بٗ هؼئل داس لض مٍ ث ؼْبص ،ٕ تثج ت٘ اكلاح صه ي٘ دس ص شٗ ػبص بّ ه جَ دَ ث ه ظٌ سَ تأه ي٘ پب ذٗاس هغشح ه ثبؿذ. اػتفبد اص ه اَد صائذ وب سٍص دس تثج ت٘ خبن ػلا ثش وب ؾّ
هىلات ص ؼٗت هح غ٘ بًؿ اص اػتفبد ث س تثج ت٘ و ذٌٌ بّ ؿ و٘ ب٘ ػجت ث جْ دَ پبساهتش بّ طئ تَى ىٌ٘ خبن ه ؿ دَ. خبوؼتش تفبل ً٘ىش
و اص خبوؼتش ه اَد صائذ وب سٍص ثذػت ه آ ذٗ، ث ػلت داسا ث دَى ػ ل٘غ٘ ه ت اَ ذً ثبػث ث جْ دَ خ اَف ف ض٘ ىٗ خبن گشدد. دس تحم ك٘ حبضش ث ثشسػ آصهب ٗگب ث جْ دَ پبساهتش بّ همب هٍت ثشؿ خبن هبػ ا سع داس تثج ت٘ ؿذ ثب خبوؼتش تفبل ً٘ىش پشداخت ؿذ اػت. ثذ يٗ ه ظٌ سَ،
9 دسكذ خبوؼتش تفبل ً٘ىش ك سَت گشفت اػت. نّ چ يٌ٘ ث ه ظٌ سَ ثشسػ تأث ش٘ نّ صهبى 6 ، آصهبؾٗ بّ ثشؽ هؼتم ن٘ ثش س وً بّ ثب 3
افض دٍى آ هّ ثبگبع ضً٘ تأث ش٘ نّ صهبى ػ و٘بى ثبگبع اص وً بّ ثب 3 دسكذآ هّ دسكذ بّ هختلف ثبگبع ضً٘ وً بّ ثب 3
دسكذػ و٘بى دسكذ بّ هختلف ثبگبع اػتفبد ؿذ اػت. تًب جٗ هغبلؼبت آصهب ٗگب ًبى د ذٌّ ث جْ دَ پبساوتش بّ همب هٍت ثشؿ خبن هبػ ا سع داس تثج ت٘ ؿذ ثب خبوؼتش تفبل ً٘ىش ه ثبؿذ.
کلمات کلیدی: تثبیت خاک، مقاومت برشی، ماسه رس دار، خاکستر تفاله نیشکر:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , مقاومت برشی , ماسه رس دار , خاکستر تفاله نیشکر ,
:: بازدید از این مطلب : 646
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه