<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر غلظت نمک های موجود در آب حفره ای بر فرایند تثبیت خاک رسی کائولینیت با آهک

چکیده
تغییر در كیفیت شیمیایي آب حفرهای، یا بهعبارت دیگر، تغییر در میزان و نوع نمکهای موجود در خاک )كاهش یا افزایش(، پدیدهای استكه وقوع آن، در اثر فعالیتهای مختلف انسان یا بهطور طبیعي، اجتنابناپذیر است و همچنین بهعلت گستردگي آبهای شور در سطح زمین،همواره این احتمال وجود دارد كه خاکهاتحت تأثیر آبهای شور قرارگرفته و كیفیت آنها تغییر یابد. رفتار ژئوتکنیکي خاکهای رسي تاحدودی به ویژگيهای شیمیایي آب حفرهای بستگي دارد. بر این اساس هدف این مقاله بررسي تاثیر غلظت نمکهای موجود در آب حفرهای برفرایند تثبیت خاک رسي كائولینیت با آهک است. در این مطالعه برای تثبیت خاک رس كائولینیت از مقادیر مختلف آهک، آب مقطر و آب10 درصد آهک اصلاح و عملآوری شده است و تغییرات ،8 ،6 ،4 ،2 ، دریای خلیجفارس استفاده شده است. نمونه رسي كائولینیت با مقادیر 0نمونهها در طي زمان مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده مقاومت تکمحوری نمونههای فاقد pH مقاومت فشاری و تغییراتمواد افزودني كه با آب دریا ساخته شدهاند نسبت به نمونههای حاوی آب مقطر بهبود یافته است. همچنین در حالتي كه نمونهها توسط 6% آهک اصلاح شدهاند، مقاومت نمونههای حاوی آب دریا نسبت به نمونههای آب مقطر در دوره عملآوری 28 روزه 4 درصد افزایش یافته است.


کلمات کلیدی:

تثبیت . آب حفره ای . مقاومت فشاری . کائولینیت

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , آب حفره ای , مقاومت فشاری , کائولینیت ,
:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تأخیر در تراکم بر ویژگی های رس تثبیت شده با پسماند کاربید کلسیم

خلاصه
به دلیل ویژگيهای مهندسي نامطلوب خاکهای رسي و هزینههای انتقال خاک مناسب، معمولا بهسازی این خاکها در محل ضرورت پیدا ميكند. تثبیت شیمیایي یکي از روشهای بهسازی خاک است. استفاده از آهک در اصلاح و تثبیت خاک سابقهای طولاني دارد كه به طور گستردهتوسط پژوهشگران گزارش شدهاست. از طرفي به علت كمبود منابع طبیعي و افزایش هزینه زمین نیاز جدی به شناسایي روشهای استفاده مجدد اززبالههای صنعتي وجود دارد. پروژههای اخیر نشان دادهاند كه استفاده موفقیتآمیز از زباله برای تثبیت خاک ميتواند منجر به صرفهجویي در هزینه-های ساخت و ساز شود. پسماند كاربید كلسیم محصول زائد كارخانههای تولید گاز استیلن ميباشد كه غني از 2Ca(OH) است. از آنجایي كهخاکهای رسي حاوی مقدار زیادی مواد پوزولاني طبیعي ميباشند، این ماده ميتواند به عنوان یک تثبیتكننده برای بهبود مقاومت آنها به كاررود. در پروژههای بزرگ بهسازی، به دلیل حجم بالای عملیات خاكي امکان تراكم خاک بلافاصله پس از مخلوط كردن خاک و تثبیتكنندهوجود ندارد و این تأخیر زماني بر ویژگيهای تراكم آن تأثیر ميگذارد. در این پژوهش خاک رسي با درصدهای مختلف پسماند كاربید كلسیمتثبیت ميشود و تراكم آن پس از دو تأخیر زماني متفاوت 1 و 24 ساعت انجام ميگردد. نتایج نشان ميدهد كه افزایش زمان تأخیر منجر به كاهش حداكثر وزن مخصوص خشک و افزایش رطوبت بهینه ميگردد.


کلمات کلیدی:

تثبیت . پسماند کاربید کلسیم . تراکم . تأخیر زمانی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , پسماند کاربید کلسیم , تراکم , تأخیر زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر ترکیب سیلیکافوم و آهک بر خصوصیات مهندسی خاکهای آلوده به فلزات سنگین

خلاصه
امروزه در بسیاری از كشورها، افزایش فعالیتهای كشاورزی و صنعتي سبب شده كه آلودگيهای مختلفي از جمله آلودگي فرآوردههای نفتي و بخصوص آلودگي ناشي از فلزات سنگین به مقادیر زیادی وارد محیطزیست شده و تاثیرات و خطرات جدی برای اكوسیستم و انسان ایجاد كند. خاک به عنوان یک المان اصلي در محیطزیست از اهمیت ویژهای برخوردار ميباشد كه امروزه در مکانهای زیادی با فلزات سنگین آلوده شده است. حضور فلزات سنگین، سبب در تغییر مشخصات مهندسي خاک بوده كه ميتواند سبب بروز خسارت بر سازههای ژئوتکنیکي شود. بهمنظور جلوگیری و كنترل این مشکلات، روشهای مختلفي از قبیل الکتروشیمي، بیولوژیکي، فیزیکي )استفاده از مصالح رسي به عنوان ماده نگهدارنده( و تثبیت و جامدسازی ) S/S ( برای اصلاح خاکهای آلوده ارائه شده است. به نحویکه در این میان، روش تثبیت و جامدسازی از جمله روشهای موثر و مقرون به صرفه برای كنترل آلودگي در خاک محسوب ميشود. روش تثبیت، روند اصلاح ضایعات، قبل از دفن زباله است كه برای انواع مختلف زبالههای صنعتي، اما بطور خاص برای زبالههایي كه حاوی فلزات سنگین است مناسب ميباشد.بدین منظور هدف از این پژوهش تاثیر عملکرد تركیب سیلیکافوم و آهک بر خاک های آلوده به فلزات سنگین است. به همین منظو درصدهای مختلف از فلز سنگین نیترات روی به خاک رسي افزوده شده و با آزمایشهای مختلفي اعم از pH ، جذب اتمي، آبشویي و مقاومت فشاری تک محوره عملکرد تركیب توام آهک و سیلیکافوم بر تمونهها بعد از 7 و 28 روز عملآوری مورد بررسي قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش موید آنست با اضافه شدن آلاینده به خاک قابلیت نگهداشت كم ميشود ولي حضور آهک و سیلیکافوم تاثیر قابل توجهي بر افزایش نگهداشت آلودگي در خاک دارد.

کلمات کلیدی:

فلزات سنگین . تثبیت . جامدسازی . سیلیکافوم . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلزات سنگین , تثبیت , جامدسازی , سیلیکافوم , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 54
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي فرآيند تثبیت خاک رس و خاكهاي مسئله دار با مصالح سنتي

خلاصه
خاک های متورم شونده مشکل گسترده ای در جهان می باشد که در مناطق بسیاری از جهان به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک به وقوع میپیوندد. رشد روزافزون جمعیت و توسعه مناطق شهری و گسترش آن به سمت مناطق بکر و دست نخورده که غالبا از وضعیت نامساعد تری نسبت بهمناطق شهری برخوردارند لزوم بهره برداری از این مناطق را به خوبی نشان می دهد. مهندسین در اغلب پروژه های عمرانی با خاک رس نرم مواجهمی شوند این خاک ها بعلت عدم مقاومت در برابر بارهای اعمالی در حین ساخت و یا در طول عمر سازه، مساله ساز می باشند. جهت بهبود مقاومتو سختی این نوع خاک ها فرآیند تثبیت بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. تثبیت خاک بعنوان راهکاری موثر و با هدف دستیابی به الزاماتمهندسی در پروژه های عمرانی معرفی گردیده است. در این مقاله، به بررسی نتایج تحقیقات محققین مختلف در زمینه تثبیت خاک های رسی با تثبیت کننده های متداول ) آهک و سیمان ( و آثار آن ها بر پارامترهای ژئوتکنیکی پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:

تثبیت . خاک رس نرم تورم پذیر . سیمان . آهک . افزودنی های پایه سیمانی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , خاک رس نرم تورم پذیر , سیمان , آهک , افزودنی های پایه سیمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر تثبیت با سیمان لایه ی ماسه ای بر ظرفیت باربری بستر رس نرم

خلاصه
امروزه بهدلیل کمبود زمین در مناطق شهری و افزایش روزمرهی قیمت آن، لزوم استفاده از زمینهای نامرغوب بیشازپیش نمود پیدامیکند. یکی از شرایط ژئوتکنیکی نامناسب، بسترهای رس نرم است. خاکهای رسی نرم در حالت خشک دارای مقاومت نسبتاًخوبی بوده لیکن با جذب رطوبت و در حالت اشباع، تا حد زیادی مقاومت خود را از دست میدهند. این امر سبب افزایش نشستهاو کاهش ظرفیت باربری خاک میشود. در این تحقیق مطالعات آزمایشگاهی بهمنظور ارزیابی تأثیر لایههای نازک ماسهای7 و 1۰ درصد سیمان بر /٥ ، ٥ ،2/ ٧ و 1۰ سانتیمتر و بهصورت تثبیتنشده و تثبیتشده با مقادیر ٥ /٥ ، ٥ ،2/ باضخامتهای مختلف ٥ظرفیت باربری رس نرم مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها با بهکارگیری یک پی دایرهای به قطر ٥۰ میلیمتر و با استفاده ازدستگاه CBR انجام و تغییرات فشار نشست در حالتهای مختلف تا حداکثر نشست 2٥ میلیمتر اندازهگیری شده است. نتایج نشان -داده که بهکارگیری لایهی ماسهای بهصورت تثبیتنشده و تثبیتشده با سیمان موجب افزایش ظرفیت باربری بستر رس نرم شدهاست . ۸ برابری ظرفیت باربری بستر رس نرم / تثبیت لایهی ماسهای به ضخامت ٥ سانتیمتر و با 1۰ درصد سیمان موجب افزایش 2 میشود.


کلمات کلیدی:

تثبیت . ماسه . سیمان . رس نرم . CBR

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , ماسه , سیمان , رس نرم , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاومت فشاري خاك تثبیت شده با مواد پتروشیمی (اپوکسی رزین)

 

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت . خاك ماسه اي . اپوکسی رزین . آزمایش فشاري تک محوري

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , خاك ماسه اي , اپوکسی رزین , آزمایش فشاري تک محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از خاكستر پوسته برنج در تثبيت خاكها با آهك

خلاصه
راهها شریانهای حیاتی و اقتصادی یك کشور از تاسیسات زیر بنایی آن محسوب میشوند . با توجه به هزینه زیاد و زمانطولانی که صرف احداث آنها می شود لازم است که در ساخت، توسعه، نگهداری و مرمت آنها دقت فراوان صورتگیرد، تا از هدر رفتن سرمای ههای ملی جلوگیری شود . در کشور ما بعلت اینکه جابجائی کالاها و مسافران بیشتر از طریقزمینی انجام می شود اهمیت مسئله فوق دو چندان می شود . در بیشتر مناطق ایران از جمله محل پروژه تحقیقاتی فوقکه در استان مازندران می باشد، از یك طرف شاهد بارندگی زیاد و بالا بودن سطح آبهای تحت الارضی هستیم و ازطرف دیگر بعلت دشت و هموار بودن زمین و عدم زهکش مناسب و همچنین جنس خاك محل که عمدتا از نوعخاکهای رسی و یا ر سدار می باشد، با مسئله تورم این خاکها مواجه بوده که به نوبه خود باعث بوجود آمدن بیش ازحد تغییر شکلهای قائم بر روی بستر و در نهایت خرابی روسازی می شود . یکی از روشهای رایج و کم هزینه جهت بهبودخصوصیات خاك، عمل تثبیت آن بوسیله آهك می باشد که بررسی های انجام شده نشان م یدهد که با توجه به شرایطمحیطی و جوی در مازندران عمل واکنش پذیری آهك و خاك رس در مجاورت رطوبت و دمای نسبتا پایین بخوبیانجام نخواهد پذیرفت . در این تحقیق سعی شده است تا در جهت سرعت بخشیدن به واکنش فوق از مواد افزودنیخاکستر پوسته برنج که در منطقه مورد مطالعه بمیزان قابل توجهی در کارخان ههای شالیکوبی در پروسه تولید برنجیافت م یشود استفاده گردد . آنچه در این مقاله ارائه می شود تاثیر افزودن خاکستر پوسته برنج بر روی میزان و سرعتواکنش پذیری پایین خاك و آهك م یباشد که از طریق آزمونها آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشانمی دهد که از طریق اضافه نمودن خاکستر پوسته برنج م یتوان از بخش اعظمی از خرابی های رایج راههای استان مازندران جلوگیری بعمل آورد .

کلید واژه ها :

پوسته برنج . آهك . آزمایشگاه . مکانیك خاک . خاکستر . تثبیت . مازندران . مواد افزودنی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوسته برنج , آهك , آزمایشگاه , مکانیك خاک , خاکستر , تثبیت , مازندران , مواد افزودنی ,
:: بازدید از این مطلب : 112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تاثیر دوره های ترخشک و یخ زدگی آب شدگی برروی مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیمان . یخ زدگی آب شدگی . آهک . تثبیت .ترخشک . مقاومت فشاری

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیمان , یخ زدگی آب شدگی , آهک , تثبیت , ترخشک , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه نتایج حاصل از تثبیت خاك متورم شونده با آهک هاي متنوع

چکیده
خاك هاي متورم شونده، یک مشکل جهانی هستند و در مناطق زیادي از جهان، بخصوص مناطقخشک و نیمه خشک وجود دارند. خاك هاي متورم شونده به دلیل قابلیت تغییر حجم فوق العاده ناشی ازنوسانات فصلی رطوبت، به عنوان پدیده اي زیان آور در مهندسی ژئوتکنیک به شمار می روند. روش هاي
زیادي براي تثبیت خاك و به ویژه تثبیت خاك هاي متورم شونده وجود دارد. یکی از این روش هاي تثبیت،تثبیت خاك با اضافه کردن ماده یا مواد شیمیایی است. آهک از جمله موادي می باشد که با بروز فعل وانفعالات شیمیایی، اثرات مهمی بر روي مشخصات فنی خاك دارد. در پروژه حاضر، تلاش شد تا یک نمونهخاك متورم شونده، با آهک هاي مختلفی مثل آهک زنده، آهک شکفته، آهک زنده دولومیتی و آهکشکفته دولومیتی تثبیت شود و نتایج آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.تایج بدست آمده از آزمایش هاي تعیین تورم آزاد و فشار تورم بر روي نمونه هاي بهسازي شده نشان دادکه آهک هاي خالص در مقایسه با آهک هاي دولومیتی، تورم آزاد بسیار کمتر (حدود نصف)، ولی فشارورم بیشتري (حدود دو برابر) را دارند. همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که آهک هاي شکفته از آهک هاي زنده، داراي تورم آزاد بیشتر و فشار تورم کمتري هستند.


کلمات کلیدي:

خاك متورم شونده . تثبیت . آهک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك متورم شونده , تثبیت , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 264
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثرات افزودن سیمان بر مقاومت برشی خاک های سست فاقد چسبندگی (ماسه ای)

چکیده
تثبیت خاکهای سست در مناطق ساحلی به منظور جلوگیری از نشست سازهها و نیز مقاومسازی آنها در برابر زلزله امری ضروری میباشد. دراین تحقیق بهبررسی آزمایشگاهی اثرات افزودن سیمان بر مقاومت برشی خاکهای دانهای فاقد چسبندگی بر روی خاکهای ریزدانه فاقد چسبندگی استان خوزستان پرداخته شدهاست. آزمایش برش مستقیم سادهترین و اقتصادیترین آزمایش برای خاکهای ماسهای و اشباع میباشد و مخصوصاً برای پیهای نواری مورد استفاده قرار میگیرد. بررسی این آزمایشات نشاد داد که پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسهای با افزایش مقدار سیمان به مقدار قابل ملاحظهای افزایش مییابد.


کلمات کلیدی:

تثبیت . مقاومت برشی . خاک ریزدانه . آزمایش برش مستقیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , مقاومت برشی , خاک ریزدانه , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 487
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 بهمن 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه