<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

روش نوين دوخطي سازي منحني Pushover براي ارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي

خلاصه
در تحليل استاتيكي غيرخطي سازهها به منظور محاسبه سختي جانبي و برش پايه تسليم موثر، ارتباط بين برش پايه و تغيير مكان نقطهي كنترل با يكمدل دوخطي ساده جايگزين ميشود. در اين مقاله روش جديد ارائه شده توسط حسين عظيمي و همكاران ( 2008 ) جهت دوخطي نمودن منحنيسازه براي ارزيابي لرزه اي قابهاي خمشي فولادي منظم بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد كه روش جديد دو خطيسازي منحني Pushover ATC- در مقايسه با روش معمول 40 Pushover از دقت بالاتري برخوردار است.

كلمات كليدي:

قاب خمشي فولادي . جابجايي هدف . تحليل استاتيكي غيرخطي . دوخطي سازي منحني .Pushover .

 

جمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشي فولادي , جابجايي هدف , تحليل استاتيكي غيرخطي , دوخطي سازي منحني , Pushover , ,
:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ضرايب شكل پذيري ساختمان هاي بتني بر مبناي طراحي بر اساس نيرو و سطح عملكرد

خلاصه
نگرش نوين نسل جديد آيين نامه هاي طراحي و بهسازي لرز هاي با استفاده از روش هاي طراحي بر اساس عملكرد در مقايسه با رو شهاي تجويزي آيين نامه هاي موجود،باعث ايجاد شيو ههاي متفاوتي در طراحي شده است. شناخت رفتار لرزه اي سازه جهت تامين سطح عملكرد مناسب از محورهاي اساسي روش هاي نوين طراحي م يباشد.بنابراين بررسي اعتبار ضرايب موجود در آيي ننامه هاي كنوني مهم بنظر م يرسد. در اين مقاله ضريب مربوط به كاهش نيروي متاثر از شكل پذيري (ضريب رفتار) موجوددر دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي ،(m) در استاندارد 2800 با ضرايب متناظر آن در شيو ههاي طراحي بر اساس عملكرد نظير ضرايب شكلپذيري اعضابدست آمده R موجود، مقايسه گرديده است. براي انجام اين پژوهش چند قاب ساختماني بتني با انجام تحليل استاتيكي غير خطي مدلسازي و تحليل شده اند. مقاديرمورد بررسي قرارگرفته است. نتايج حاصل از اين ارزيابي ها (m) از تحليل ها با مقادير ارائه شده در استاندارد 2800 مقايسه و ارتباط آن با ضرايب شكل پذيري اعضا در قالب پيشنهاداتي جهت تخمين، تصحيح و تعديل ضرايب موجود در آيين نامه ها ارائه گرديد هاند.


كلمات كليدي:

سطح عملكرد . ضريب رفتار . ضريب شكل پذيري اعضاء . تحليل استاتيكي غيرخطي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سطح عملكرد , ضريب رفتار , ضريب شكل پذيري اعضاء , تحليل استاتيكي غيرخطي ,
:: بازدید از این مطلب : 370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار غيرخطي اتصالات صفحات بادبندي درتراز فونداسيون

خلاصه
بادبندها به عنوان عناصر مقاوم زلزله به اشكال مختلف براي مقاوم سازي ساختمان در مقابل نيروهاي زلزله به كار مي روند . يكي از نكات مهم وبرجسته در اين خصوص نوع اتصالات بادبندها در محل اتصال به تيرها و ستونها مي باشد. تا كنون مطالعات نسبتاًَ زيادي بر روي صفحات بادبندي،مربوط به صفحات اتصال بادبند به تير و ستون در تراز طبقات صورت گرفته و عمدتاً بارهاي استاتيكي مورد مطالعه قرار گرفته است . در اين مقاله بهبررسي رفتار غيرخطي اتصالات صفحات بادبندي در تراز فونداسيون پرداخته شده است. 2UNP 3  و بادبندها با IPE استفاده گرديده است كه ستونها با 14 ANSYS در اين تحقيق از تحليل استاتيكي غيرخطي افزايشي در نرم افزارمدلسازي شده و ورقهاي بادبندي وكف ستون با ضخامت مشخص، جهت بررسي رفتار غيرخطي اتصالات به كار رفته است . سپس با افزودن و رقيبه كف ستون در راستاي ورق بادبندي به طوريكه كليه نقاط اتصال به كف ستون جوش شده، نتايج مجدداً مورد بررسي قرارگرفت.بااستفاده ازنتايج به دست آمده ازتحليلهاي فوق كه شامل ظرفيت خمشي و تغييرمكان مي باشد،اشكالات موجود درجوش اتصال بر روي ظرفيت باربري اين اتصالات بررسي شده وراهكارهايي جهت بهبود رفتار اتصال پيشنهاد شده است.

كلمات كليدي:

اتصالات بادبندي . تحليل استاتيكي غيرخطي . ANSYS .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اتصالات بادبندي , تحليل استاتيكي غيرخطي , ANSYS , ,
:: بازدید از این مطلب : 351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين ضريب رفتار سازه هاي فولادي مهاربندي مجهز به زيپر معلق

چكيده
در ساختمانها از سيستمهاي باربر جانبي مختلفي براي مقابله با نيروي جانبي وارد بر ساختمان استفاده ميشود كه از آن جمله ميتوان به مهاربنديهاي همگرا،مهاربنديهاي همگرا مجهز به زيپر و مهاربنديهاي همگرا مجهز به زيپر معلق اشاره كرد. با توجه به اينكه ضريب رفتار مشخصي براي سيستم مهاربنديهايهمگرا مجهز به زيپر معلق در آيين نامه ها ذكر نگرديده است لذا در اين تحقيق سعي شده تا با ارائه ضريب رفتار مناسب براي اين نوع سيستم سازهاي پرداخته وگامي در جهت تخمين صحيح مقدار برش پايه (مقاومت طراحي ) برداشته شود. از اين رو ٣ مدل سازه اي از قاب هاي مهاربندي شده مجهز به زيپر معلق با تعدادتحليل استاتيكي غيرخطي بر روي قاب هاي موردنظر انجام و SAP ١٠ و ١٥ طبقه در نظر گرفته شده است. در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار 2000 ، طبقات ٥نهايتا ضريب رفتار محاسبه گرديد. نتايج تحليل استاتيكي غيرخطي نشان مي دهد كه ضريب رفتار قاب هاي مهاربندي شده مجهز به زيپر معلق بيشتر از ضريب8 مي باشند. / ٦ و ٨ /٩ ،٦/ ١٠ و ١٥ طبقه مجهز به زيپر معلق به ترتيب ٤ ، رفتار قاب هاي مهاربندي شده همگراي ويژه مي باشد.


واژههاي كليدي:

قاب هاي مهاربندي شده مجهز به زيپر معلق . ضريب رفتار . تحليل استاتيكي غيرخطي . ضريب شكل پذيري . ضريب اضافه مقاومت

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب هاي مهاربندي شده مجهز به زيپر معلق , ضريب رفتار , تحليل استاتيكي غيرخطي , ضريب شكل پذيري , ضريب اضافه مقاومت ,
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از فيوز براي بهبود عملكرد لرزهاي گروه شمع با شمع مايل

شمع مايل در گروههاي شمع براي مقابله با نيروهاي جانبي نظير نيروهاي ناشي از زلزله بسيار به كار گرفته شده است. اما به دليل عملكرد نامطلوب شمعهاي مايل در زلزلههاي گذشته، استفاده از آنها رو به كاهش نهاده است و برخي از آيين  نامهها به كارگيري آنها را ممنوع اعلام كردهاند. از جمله سازههايي كه شمع مايل در آنها به كار ميرود، اسكلههاي
شمع و عرشه است. در اين مقاله براي بهبود عملكرد لرزهاي گروه شمع با شمعهاي مايل عضوي شكل پذير به عنوان "فيوز" پيشنهاد ميگردد كه اين عضو در زلزله به صورت سپر دفاعي براي ساير اعضا و به ويژه براي شمعهاي مايل عمل ميكند. در طرح حاضر تلاش ميگردد كه خسارتهاي ناشي از زلزله در اين عضو قابل تعويض متمركز شده و دشواريهاي ترميم به حداقل كاهش يابد. از طرفي عملكرد شمعها به صورت گروهي متفاوت از عملكرد تكي آنها است. از اين رو توجه به اثرات اندركنش گروه شمع ميتواند در نتايج تحليل گروه مؤثر باشد. براي بررسي دقيقتر عملكرد لرزهاي شمعهاي مايل، عنصر فيوز و اندركنش گروه شمع مدل عددي از يك اسكله شمع و عرشه نمونه تهيه شده و در مدلسازي و پيشبيني عملكرد لرزهاي اسكله، از آناليز استاتيكي غيرخطي استفاده گرديده است. تحليلها نشان ميدهد كه اندركنش گروه شمع با افزايش نسبت فاصله شمعها به قطر آنها كاهش يافته و لزوم به كارگيري آن كمتر ميشود. همچنين عملكرد عنصر فيوز در محدود كردن نيروهاي ناشي از زلزله در شمعهاي مايل مناسب ارزيابي مي  گردد.


كلمات كليدي:

اندركنش گروه شمع، تحليل استاتيكي غيرخطي، زلزله، شمع مايل، فيوز.

نویسندگان :

مهرداد معماري (دانشجوي كارشناسي ارشد سازههاي دريايي - دانشكده مهندسي عمران- دانشگاه تهران)

علي فاخر (دانشيار دانشكده مهندسي عمران - دانشگاه تهران)

سيد رسول ميرقادري (استاديار دانشكده مهندسي عمران - دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندركنش گروه شمع , تحليل استاتيكي غيرخطي , زلزله , شمع مايل , فيوز ,
:: بازدید از این مطلب : 1452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه