<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي سه بعدي تأثير اعمال بار ديناميكي بر بدنه سد سنگريزه اي با رويه بتني (CFRD)

خلاصه
سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني يكي از انواع سدهاي خاكي مي باشد كه در كشورهاي ديگر به شدت در حال توسعه بوده و درساليان اخير در كشور ايرانقدم به عرصه مهندسي گذاشته است. ساخت سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني بويژه در اقليم هاي پر بارانكه اجراي سدهاي خاكي هسته رسي غالباً با دشواري و تأخيرات ناگزير مواجه است، واجد ارجحيت فني و اقتصادي است و از اينرو مورد استقبال بوده است. به دليل در اختيار نداشتن داده هاي زيادي براي درنظر گرفتن رفتار سدها در برابر زلزله، مدل سازي لرزهاي مي تواند كمك خوبي براي پيش بيني رفتار سدها و ارائهي برخي ايده هاي طراحي هنگام رخداد زلزله باشد،از اين رو در اينمورد بررسي ABAQUS مقاله، آناليز سه بعدي بدنه در سد هاي سنگريزه اي با رويه بتني در حالت ديناميكي با استفاده از نرم افزارقرار گرفته است. هدف اصلي از تحليل سه بعدي بدنه سد در حالت ديناميكي بررسي رفتار دال بتني و حصول نيروهاي محوري وتغيير مكانهاي موجود در اين سازه مي باشد. (X) بسيار بيشتر از تاثير اعمال بار ديناميكي در جهت محور سد (Y) سد نتايج حاصل از آناليزها نشان مي دهد تاثير اعمال بار ديناميكي در جهت عمود بر محوربر رفتار بدنه سد مي باشد.


كلمات كليدي:

سد سنگريز با رويه بتني . آناليز ديناميكي . تحليل سه بعدي . تغييرشكل ها

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سنگريز با رويه بتني , آناليز ديناميكي , تحليل سه بعدي , تغييرشكل ها ,
:: بازدید از این مطلب : 557
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 31 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر زاويه افقي ميخ در ميزان تغييرشكل كنج محدب پايدارسازي شده با استفاده از روش ميخ گذاري بوسيله تحليل سه بعدي

خلاصه
عدم طراحي مناسب گودبرداري هاي عميق مي تواند باعث ايجاد تغيير شكل هايي بيش از مقادير مجاز در سازه هاي اطراف و نهايتا ريزش گودبرداريمي شود كه اين موضوع خود باعث تحميل هزينه هاي جانبي فراوان مي شود. در صورت تعيين تغييرشكل گودها با استفاده از مدلسازي دوبعدي و بهصورت كرنش مسطح، اثر هندسه و سختي گوشه ي ديواره ي گود منظور نمي شود. در اين مقاله به بررسي مطالعه ي پارامتريك اثر كنج محدب وPLAXIS 2D و PLAXIS 3D زاويه افقي ميخ ها در محل كنج محدب بر ميزان تغييرشكل ها در محل كنج محدب با استفاده از نرم افزارنسخه 2015 پرداخته شده است و نتايج ارائه گرديده است. با توجه به نتايج بدست آمده از مدلسازي گود 10 متري پايدار شده توسط روش ميخ گذاري، با كم كردن زاويه افقي ميخ از 90 درجه تا 45 درجه، ميزان تغييرشكل افقي كاهش پيدا مي كند.

كلمات كليدي:

گودبرداري . ميخ گذاري . تحليل سه بعدي . كنج محدب . PLAXIS 3D  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , ميخ گذاري , تحليل سه بعدي , كنج محدب , PLAXIS 3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 389
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر زاويه افقي ميخ در ميزان تغييرشكل كنج محدب پايدارسازي شده با استفاده از روش ميخ گذاري بوسيله تحليل سه بعدي

خلاصه
عدم طراحي مناسب گودبرداري هاي عميق مي تواند باعث ايجاد تغيير شكل هايي بيش از مقادير مجاز در سازه هاي اطراف و نهايتا ريزش گودبرداريمي شود كه اين موضوع خود باعث تحميل هزينه هاي جانبي فراوان مي شود. در صورت تعيين تغييرشكل گودها با استفاده از مدلسازي دوبعدي و بهصورت كرنش مسطح، اثر هندسه و سختي گوشه ي ديواره ي گود منظور نمي شود. در اين مقاله به بررسي مطالعه ي پارامتريك اثر كنج محدب و PLAXIS 2D و PLAXIS 3D زاويه افقي ميخ ها در محل كنج محدب بر ميزان تغييرشكل ها در محل كنج محدب با استفاده از نرم افزارنسخه 2015 پرداخته شده است و نتايج ارائه گرديده است. با توجه به نتايج بدست آمده از مدلسازي گود 10 متري پايدار شده توسط روش ميخ گذاري، با كم كردن زاويه افقي ميخ از 90 درجه تا 45 درجه، ميزان تغييرشكل افقي كاهش پيدا مي كند.

كلمات كليدي:

گودبرداري . ميخ گذاري . تحليل سه بعدي . كنج محدب . PLAXIS 3D    .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , ميخ گذاري , تحليل سه بعدي , كنج محدب , PLAXIS 3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 362
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي سه بعدي تأثير اعمال بار ديناميكي بر بدنه سد سنگريزه اي با رويه بتني (CFRD)

خلاصه
سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني يكي از انواع سدهاي خاكي مي باشد كه در كشورهاي ديگر به شدت در حال توسعه بوده و در ساليان اخير در كشور ايران قدم به عرصه مهندسي گذاشته است. ساخت سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني بويژه در اقليم هاي پر باران كه اجراي سدهاي خاكي هسته رسي غالباً با دشواري و تأخيرات ناگزير مواجه است، واجد ارجحيت فني و اقتصادي است و از اين رو مورد استقبال بوده است. به دليل در اختيار نداشتن داده هاي زيادي براي درنظر گرفتن رفتار سدها در برابر زلزله، مدل سازي لرزه اي مي تواند كمك خوبي براي پيش بيني رفتار سدها و ارائهي برخي ايده هاي طراحي هنگام رخداد زلزله باشد،از اين رو در اين مورد بررسي ABAQUS مقاله، آناليز سه بعدي بدنه در سد هاي سنگريزه اي با رويه بتني در حالت ديناميكي با استفاده از نرم افزار قرار گرفته است. هدف اصلي از تحليل سه بعدي بدنه سد در حالت ديناميكي بررسي رفتار دال بتني و حصول نيروهاي محوري و تغيير مكانهاي موجود در اين سازه مي باشد. نتايج حاصل از آناليزها نشان مي دهد  (X) بسيار بيشتر از تاثير اعمال بار ديناميكي در جهت محور سد (Y) سد تاثير اعمال بار ديناميكي در جهت عمود بر محور بر رفتار بدنه سد مي باشد.


كلمات كليدي:

سد سنگريز با رويه بتني . آناليز ديناميكي . تحليل سه بعدي . تغييرشكل ها

نویسندگان :

كميل عابديان ، مهدي جليلي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سنگريز با رويه بتني , آناليز ديناميكي , تحليل سه بعدي , تغييرشكل ها ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر زاويه افقي ميخ در ميزان تغييرشكل كنج محدب پايدارسازي شده با استفاده از روش ميخ گذاري بوسيله تحليل سه بعدي

خلاصه
عدم طراحي مناسب گودبرداري هاي عميق مي تواند باعث ايجاد تغيير شكل هايي بيش از مقادير مجاز در سازه هاي اطراف و نهايتا ريزش گودبرداري مي شود كه اين موضوع خود باعث تحميل هزينه هاي جانبي فراوان مي شود. در صورت تعيين تغييرشكل گودها با استفاده از مدلسازي دوبعدي و به صورت كرنش مسطح، اثر هندسه و سختي گوشه ي ديواره ي گود منظور نمي شود. در اين مقاله به بررسي مطالعه ي پارامتريك اثر كنج محدب و PLAXIS 2D و PLAXIS 3D زاويه افقي ميخ ها در محل كنج محدب بر ميزان تغييرشكل ها در محل كنج محدب با استفاده از نرم افزار نسخه 2015 پرداخته شده است و نتايج ارائه گرديده است. با توجه به نتايج بدست آمده از مدلسازي گود 10 متري پايدار شده توسط روش ميخ گذاري، با كم كردن زاويه افقي ميخ از 90 درجه تا 45 درجه، ميزان تغييرشكل افقي كاهش پيدا مي كند.

كلمات كليدي:

گودبرداري . ميخ گذاري . تحليل سه بعدي . كنج محدب . PLAXIS 3D

نویسندگان :

مهرداد فرنگين ، اميرعلي زاد ، سيد محمد فريد آستانه

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , ميخ گذاري , تحليل سه بعدي , كنج محدب , PLAXIS 3D ,
:: بازدید از این مطلب : 664
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر كنج در ميزان تغييرشكل گودبرداري هاي عميق پايدارسازي شده با استفاده از روش ميخ گذاري بوسيله تحليل سه بعدي

خلاصه
عدم طراحي مناسب گودبرداري هاي عميق مي تواند باعث ايجاد تغيير شكل هايي بيش از مقادير مجاز در سازه هاي اطراف و نهايتا ريزش گودبرداري بشود كه اين موضوع خود باعث تحميل هزينه هاي جانبي فراوان مي شود. در صورت تعيين تغييرشكل گودها با استفاده از مدلسازي دوبعدي و به صورت كرنش مسطح، اثر هندسه و سختي گوشه ي ديواره ي گود منظور نمي شود. در اين مقاله به بررسي مطالعه ي پارامتريك اثر هندسه ي مدل، نسخه 2015 پرداخته شده است و نتايج ارائه PLAXIS 3D نوع كنج و فاصله از كنج بر ميزان تغييرشكل ها در نقاط مختلف با استفاده از نرم افزار گرديده است. با توجه به نتايج بدست آمده از مدلسازي گود 15 متري پايدار شده توسط روش ميخ گذاري، حداكثر تغيير شكل ها در محل كنج محدب بيشتر از كنج مقعر است.  

كلمات كليدي:

گودبرداري . ميخ گذاري . تحليل سه بعدي . كنج . PLAXIS 3D

نویسندگان :

مهرداد فرنگين ، اميرعلي زاد، سيد محمد فريد آستانه

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , ميخ گذاري , تحليل سه بعدي , كنج , PLAXIS 3D ,
:: بازدید از این مطلب : 536
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير حذف نيروهاي انتهايي توده لغزش در تحليل دو بعدي و سه بعدي شيب هاي خاكي

آناليز پايداري شيرواني هاي خاكي مستلزم شناخت عميق و دقيق مكانيزم خرابي براي انتخاب مناسب ترين روش تحليل و آشنايي با محدوديت ها و فرضيات و مجهولات دخيل در هر يك از اين روشهاست. اثر نيروهاي انتهايي كه وابسته به شرايط مرزي شيرواني خاكي است يكي از مسائل مطرح در آناليز پايداري شيب ها در حالت دو بعدي و سه بعدي مي باشد از اين اثر در شيوه هاي مرسوم تحليل پايداري به روش تعادل حدي با هدف كاهش مجهولات درگير و سادگي آناليز صرف نظر مي شود. اين مقاله با معرفي و مقايسه نتايج تعدادي از آناليزهاي پايداري انجام گرفته با روش هاي متفاوت و ضرايب اطمينان بدست آمده به بررسي تاثير حذف نيروهاي انتهايي توده لغزش مي پردازد. در نظر گرفتن اثرات انتهايي در آناليز پايداري شيرواني بخصوص در محاسبه ي باز گشتي پارامتر هاي مقاومت برشي هنگامي كه هندسه نمي تواند تنها با يك مقطع تعريف شود قابل اهميت است صرف نظر كردن از اين اثرات از آنجا كه در بر دارنده شرايط واقعي گسيختگي در شيب مي باشد مي تواند باعث تخمين اضافي پارامترهاي مقاومت برشي خاك شود. نتايج حاصل از اثردادن نيروهاي انتهايي در گسيختگي توده لغزشي با نتايج آناليز پايداري شيرواني خاكي در حالت سه بعدي در آخرين مطالعات انجام گرفته به روش اجزاء محدود تطابق بيشتري نشان مي دهدكه اين بيانگر اهميت تاثيردادن نيروهاي انتهايي مي باشد.

كلمات كليدي:

تحليل سه بعدي، پايداري شيب هاي خاكي، اثرات انتهايي

نویسندگان :

محمد حاجي عزيزي (استاديار دانشكده ي عمران، دانشگاه سمنان)

حمزه توانا (دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك خاك و پي، دانشگاه سمنان )

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل سه بعدي , پايداري شيب هاي خاكي , اثرات انتهايي ,
:: بازدید از این مطلب : 1369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه