<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر نحوه ي توزیع دیوارهاي سازه اي برضوابط لرزه اي ساختمان هاي بنایی

خلاصه
آییننامهي طراحی ساختمانها در برابر زلزله، براي احتساب ظرفیت دیوارهاي سازهاي در ساختمانهاي بنایی، معیار حداقل مقدار دیوار نسبی رادرنظر گرفته، اما اثر چگونگی توزیع دیوارهاي سازهاي در پلان، از لحاظ تقارن و یا عدم تقارن و نیز تأثیر پیچش دیافراگم را مدنظر قرار ندادهاست. در تحقیق حاضر، با مطالعه موردي یک ساختمان آجري دو طبقه در حالتهاي مختلف و انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی، علاوه بربررسی تأثیر نحوهي توزیع دیوارهاي سازهاي بر رفتار لرزهاي ساختمان و کفایت ضابطه حداقل مقدار دیوار نسبی، اثر پیچش دیافراگم سقفبر توزیع نیروي جانبی بین دیوارهاي سازهاي در ساختمان با پلان نامتقارن مورد مطالعه قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

ساختمان بنایی . دیوار نسبی . تحلیل استاتیکی غیرخطی . پلان نامتقارن . پیچش

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمان بنایی , دیوار نسبی , تحلیل استاتیکی غیرخطی , پلان نامتقارن , پیچش ,
:: بازدید از این مطلب : 571
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ضریب رفتار سیستم های دو گانه فولادی با مهار بند های همگرای بزرگ مقیاس

خلاصه
در این مقاله ضریب رفتار لرزه ای قا بهای دوگانه فولادی با مهاربندهای بزرگ مقیاس از نوع ضربدری و شورون بصورت هر 2 طبقه و هر 4 طبقه24 و 66 طبقه براساس ضوابط آیین نامه ، مهار بندی در سطح شکل پذیری ویژه مورد مطالعه قرارگرفته است .به همین منظور 6 قاب چهار دهانه 22 AISC 360-10 توسط نرم افزار Sap2000 طراحی شده اند و برای انجام یک مقایسه تطبیقی، منحنی های پوش اور با سه روش مرسوم دو خطیشده اند. نتایج نشان می دهدکه در هر دو نوع مهاربندی ضربدری و شورون با افزایش ارتفاع، ضریب رفتار وپارامترهای موثر برآن کاهش می یابد وضریب رفتار بدست آمده کمتر از مقادیر آیین نامه ای است . بررسی نتایج نشان دادند که سرعت این کاهش در سازه ها با 2 طبقه مهاربند بیشتر از سازه ها با 4 طبقه مهاربندی می باشد.


کلمات کلیدی:

مهاربند های هم محور بزرگ مقیاس . ضریب رفتار . تحلیل استاتیکی غیرخطی . شکل پذیری . مقاومت افزون .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاربند های هم محور بزرگ مقیاس , ضریب رفتار , تحلیل استاتیکی غیرخطی , شکل پذیری , مقاومت افزون , ,
:: بازدید از این مطلب : 290
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه ای سیستم های شبکه قطری فولادی و تعیین پیکربندی بهینه

خلاصه
امروزه استفاده از سیستمهای سازهای مدرن با قابلیت های ویژه مانند سیستم شبکه قطری در حال گسترش هستند. بنابراین لازم است که رفتارلرزهای این سیستمها بررسی شود. هدف از این مقاله بررسی عملکرد لرزهای سیستمهای شبکه قطری فولادی میباشد. به همین منظور سازههای 61و 42 طبقه با چهار زاویه مختلف براساس ضوابط آیین نامه AISC 360-10 توسط نرم افزار SAP2000 به صورت سه بعدی طراحی شدهاند و برایانجام تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی نیز به صورت سه بعدی در نرم افزار OpenSees مدلسازی شدهاند. نتایج نشان میدهد کهافزایش زاویه اعضای قطری باعث افزایش شکل پذیری و کاهش مقاومت افزون سازه میشود. بررسی نتایج نشان دادند که زاویه بهینه برای بدست آوردن کمترین تغییر مکان جانبی و کمترین مصالح مصرفی زاویه ای بین 16 تا 76 درجه خواهد بود.


کلمات کلیدی:

سیستم شبکه قطری . زاویه بهینه . تحلیل استاتیکی غیرخطی . تحلیل دینامیکی غیر خطی . مصالح مصرفی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم شبکه قطری , زاویه بهینه , تحلیل استاتیکی غیرخطی , تحلیل دینامیکی غیر خطی , مصالح مصرفی ,
:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابیِ ضرایب رفتار لرزه ایِ سازه هایِ دایاگریدِ فولادی

چکیده
این پژوهش رفتار لرزهای سیستمهای سازهایِ دایاگرید را بررسی میکند. سازههای دایاگرید یکی از سیستمهای نُوین سازهای هستند کهعلاوه بر داشتن رفتار سازهای مناسب و سختی بالا، از ویژگیهای ظاهری بسیار خوبی جهت استفاده در سازههای بلند برخوردارند. از آنجایی کهسیستم دایاگرید بیشتر در سازههای خیلی بلند به کارگرفته شدهاند، رفتار لرزهای آن کمتر مورد توجه بوده است، چرا که سازههای بلند بیشتر تحتتاثیر نیروی باد قرار دارند. از این رو بررسی لرزهای این سیستمها ضروری به نظر میرسد. بدین منظور سه سازهی دایاگرید فولادیِ 21 طبقه با سه زاویهی مختلف در نرمافزار OpenSees به صورت سهبُعدی مدلسازی میشود و با انجام تحلیلهای غیرخطی رفتار لرزهای آنها ارزیابی میشود.


کلمات کلیدی:

سازههای دایاگرید . ضریب رفتار . شکلپذیری . تحلیل استاتیکی غیرخطی . رفتار پسماند اعضای فشاری

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازههای دایاگرید , ضریب رفتار , شکلپذیری , تحلیل استاتیکی غیرخطی , رفتار پسماند اعضای فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار لرزه اي سازه هاي بتن مسلح سه بعدي از طریق تحلیل هاي استاتیکی و دینامیکی

چکیده
امروزه در مناطق لرزه خیز ، طراحی بر اساس سطوح عملکرد از اهمیت خاصی برخورداراست . هدف اصلی این تحقیق بررسی سطح عملکرد لرزه در ساختمانهاي بتن مسلح با قاب خمشی بر اساس مباحث ششم و نهم از FEMA- اي سازه ها بر اساس آیین نامه بهسازي لرزه اي ایران و 356 6، مقررات ملی ساختمان ایران و با در نظر گرفتن ضوابط لرزه اي آیین نامه 2800 می باشد. به این منظور مدل سه بعدي اجزا محدود ساختمانهاي 3 و 9 طبقه ایجاد شده و مطابق آیین نامه هاي مذکور خصوصیات مفاصل غیرخطی به المانهاي تیر و ستون اختصاص یافته است. تحلیل استاتیکی با استفاده از دو ا لگوي بارگذاري جانبی با توزیع مثلثی و یکنواخت و هم چنین تحلیل دینامیکی خطی تاریخچه زمانی (Pushover) غیرخطی براساس سه رکورد زلزله روي مدل ها انجام گرفته است. نتایج تحلیل ، حاکی از آنست که به طور کلی علیرغم اینکه در الگوي بارگذاري یکنواخت برش پایه فراتر از الگوي مثلثی است ولی در این حالت تعداد مفاصل غیرخطی کمتري در سازه تشکیل می شود. همچنین ملاحظه گردید که با افزایش تعداد طبقات اختلاف بین سختی دینامیکی خطی و سختی حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی در محدوده الاستیک افزایش یافته است و برعکس در محدوده غیر الاستیک کاهش یافته است.


کلمات کلیدي:

تحلیل استاتیکی غیرخطی، قاب خمشی، ساختمان بتن مسلح، مفصل غیرخط

نویسندگان :

مجید شیرزاد چناري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل استاتیکی غیرخطی , قاب خمشی , ساختمان بتن مسلح , مفصل غیرخط ,
:: بازدید از این مطلب : 631
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاوم سازي سازه هاي فلزي موجود با میراگرهاي جدارنازك آکاردئونی

خلاصه
در این مقاله به منظور مطالعه کاربرد میراگر فلزي جدار نازك آکاردئونی در مقاوم سازي لرزه اي قاب هاي فولادي، از مدلسازي و تحلیل به روش اجزاي محدود استفاده گردیده است. بدین منظور یک قاب فولادي سه دهانه با نه طبقه بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم در نرم افزار تحلیل و طراحی و در مرحله بعد با استفاده از میراگر مذکور مقاوم سازي گردیده و تاثیر افزودن این میراگر بر رفتار غیرخطی این SAP2000 قاب با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بررسی گردیده است. برخی از شاخص هاي رفتاري قاب ساده و قاب مقاوم سازي شدههمچون ضریب شکل پذیري، نقطه عملکرد، ضریب رفتار، ظرفیت قاب و میزان استهلاك انرژي تعیین و تاثیر میراگر در بهبود این شاخص ها بررسی شده است.


کلمات کلیدي:

میراگر جدارنازك آکاردئونی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، مقاوم سازي لرزه اي

نویسندگان :

رضا تقی پور ، سیروس غلامپور ، احسان درفشان ، نوید صابرنعیمی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگر جدارنازك آکاردئونی , تحلیل استاتیکی غیرخطی , مقاوم سازي لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 959
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي ساختمان هاي فولادي بهسازي شده با بادبندهاي کمانش ناپذیر

خلاصه
می باشد،که با اصلاح رفتارغیر خطی بادبند (BRB) یکی ازتجهیزات مناسب براي مقاوم سازي و بهسازي سازه ها ،باد بندهاي کمانش ناپذیردرناحیه ي فشاري میزان ظرفیت اتلاف انرژي را در خود افزایش می دهند.در این پژوهش با بهسازي یک ساختمان فولادي هشت طبقه به کمک هدف ما بدست آوردن ،PERFORM 3D با استفاده ازانجام تحلیل استاتیکی غیرخطی به وسیله ي نرم افزار (BRB) باد بندهاي کمانش ناپذیرتاثیر استفاده از این نوع بادبند در کاهش تغییر مکان نسبی سازه و افزایش سطح عملکرد سازه بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که (BRB) استفاده از باد بندهاي کمانش ناپذیر باعث می شود ،سازه در سطح عملکرد بهتري قرار گیرد. 

کلید واژه ها:


بهسازي لرزه اي، باد بندهاي کمانش ناپذیر (BRB) ،تحلیل استاتیکی غیرخطی

نویسندگان :

علیرضا میرزا گل تبار روشن ، جواد واثقی امیري ، حسین شفیعی سیف آبادي

 

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي لرزه اي , باد بندهاي کمانش ناپذیر (BRB) , تحلیل استاتیکی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 916
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه