<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی نیاز شکل پذیری و توزیع نیروهای جانبی در قاب های خمشی فولادی

خلاصه
در روش تحلیل استاتیکی معادل، پاسخ سازه بر اساس مود اول ارتعاش و طیف شتاب الاستیک تعیین میشود. در این نوع تحلیل، فرض مشارکتنداشتن تمامی مودهای ارتعاش و استفاده از یک ضریب رفتار ثابت برای یک سیستم خاص در تمامی حالتها ممکن است در مورد سازههای با زمانتناوب متوسط و بالا، به تخمین نادرست نیاز شکلپذیری طبقات بیانجامد. در این مقاله برای مرتفع کردن این مسئله، ضریب تصحیح برش پایهاستاتیکی معادل برای در نظر گرفتن اثر مودهای بالا در پاسخ قابهای خمشی فولادی برآورد میشود. این ضریب تصحیح، پس از انجام تحلیلتاریخچه زمانی غیر خطی و رساندن مقدار حداکثر نسبت شکلپذیری طبقات به میزان هدف با روش تکرار محاسبه میگردد. برای این منظور چند01 و 01 با لحاظ کردن خاک نوع دو تحلیل و طراحی گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که ، قاب خمشی فولادی با تعداد طبقات 30 میباشد، موجب لحاظ شدن اثر مودهای بالا و محدود شدن حداکثر نسبت / 0 تا 59 / اعمال این ضریب تصحیح که دامنه تغییرات آن بین 02 شکلپذیری طبقات به میزان هدف میگردد.


کلمات کلیدی:

اثر مودهای بالا . قاب خمشی فولادی . تحلیل استاتیکی معادل . تحلیل تاریخچه زمانی . طیف شتاب غیر الاستیک

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثر مودهای بالا , قاب خمشی فولادی , تحلیل استاتیکی معادل , تحلیل تاریخچه زمانی , طیف شتاب غیر الاستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 346
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نامنظمی سیستم های غیر موازی در ساختمان های بتن مسلح همراه با دیوار برشی با رویکرد آیین نامه 2800

خلاصه
در مواردی که بعضی اجزای قائم باربر جانبی به موازات محورهای متعامد ساختمان نباشد، نوعی از نامنظمی در پلان به نام نامنظمی سیستم غیر موازیرا به سازه تحمیل میکند. با توجه شایع شدن این نوع نامنظمی در سازهها در این تحقیق با مدلسازی 12 ساختمان 5 ، 10 ، 15 طبقه بتن مسلح همراهبا دیوار برشی اثر نامنظمی سیستمهای غیرموازی بررسی گردیده است. با انجام تحلیلهای استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی خطی بر اساس استاندارد2800 در نرمافزار ETABS ، عملکرد ساختمانهای نامنظم با زوایای انحراف مختلف نسبت به محورهای متعامد با یکدیگر مقایسه شده است. نتایجاین مطالعه نشان داد با انحراف بیش از 15 درجه در سیستم باربر جانبی نامنظمی شدید پیچشی در ساختمانها به وجود میآید، همچنین کمتر بودننیروهای طراحی دیوار برشی منحرفشده در جهت عمود بر زاویه انحراف در تحلیل استاتیکی معادل در مقایسه با تحلیل دینامیکی طیفی خطی از دیگر نتایج این مطالعه میباشد.


کلمات کلیدی:

نامنظمی سیستمهای غیرموازی . دیوار برشی بتنی . تحلیل دینامیکی خطی . تحلیل استاتیکی معادل

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نامنظمی سیستمهای غیرموازی , دیوار برشی بتنی , تحلیل دینامیکی خطی , تحلیل استاتیکی معادل ,
:: بازدید از این مطلب : 815
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اندرکنش خاك- پی- سازه در تحلیل لرزه اي استاتیکی ساختمان ها

خلاصه
عموماً در تحلیل لرزه اي سازه ها با تکیه گاه صلب از اثرات اندرکنش خاك- پی- سازه و تاثیر آن بر روي تغییرمکان طبقات و نیروهاي داخلی چشم پوشی می شود. نوع خاك وانعطاف پذیري پی از جمله عواملی می باشند که می توانند تا حدودي نتایج تحلیل استاتیکی سازه را تحت تاثیر قرار داده و اندرکنش خاك- پی- سازه را ایجاب نمایند. در این راستا مطالعاتی توسط محققین براي تعیین این اثرات انجام شده است. در این مقاله نیز در جهت بررسی این نتایج سعی شده است تاثیر نوع خاك در روند تحلیل لرزه اي مورد توجه قرار گیرد. براي این منظور از مدل هاي سه بعدي 8و 12 طبقه در مجاورت سه نوع خاك نرم، متوسط و سخت استفاده شده است. مدل ها با استفاده از روش استاتیکی ، ساختمان هاي فولادي 4 تحلیل شده، و سپس با ارائه جداول و نمودارها ، تغییرمکان Abaqus معادل در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن اثر اندرکنش به کمک نرم افزار طبقات و نیروي محوري ستون ها مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد اندرکنش خاك- پی- سازه بر روي تغییرمکان طبقه اول تاثیر چشمگیرتري نسبت به سایر طبقات دارد و با افزایش ارتفاع سازه این تاثیر، تا طبقه آخر ادامه می یابد.


کلمات کلیدي:

اندرکنش خاك - پی – سازه، تحلیل استاتیکی معادل

نویسندگان :

وحید رضا کلات جاري ، علی نقی زاده ، رضا نادري ، محمدحسین طالبپور

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاك , پی , سازه , تحلیل استاتیکی معادل ,
:: بازدید از این مطلب : 748
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر نوع تحلیل بر پاسخ لرزه اي ساختمانهاي فولادي داراي مهاربند واگرا

چکیده
در این مقاله، بررسی مقایسه اي بین پاسخ لرزه اي ساختمانهاي فولادي داراي مهاربند واگرا با استفاده از تحلیل هاي استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه زمانی خطی و غیر خطی بر اساس آیین نامه 2800 پرداخته شده است. براي این منظور، دو ساختمان 5 و 15 طبقه اسکلت فولادي با مهاربند واگرا تحت سه زلزله نوریچ، وایتر و چاي چاي قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که برش پایه حاصل از تحلیل استاتیکی معادل نسبت به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی و همچنین برش پایه ناشی از تحلیل دینامیکی خطی نسبت به تحلیل دینامیکی غیر خطی بطور قابل ملاحظه ایی بیشتر بوده که با افزایش ارتفاع ساختمان این اختلاف مرتباً افزایش می یابد. همچنین مشاهده شده است که پاسخ تغییر مکانی سازه در تحلیل استاتیکی معادل نسبت به تحلیل هاي دینامیکی کمتر بوده است که نتایج بصورت کاملتر در متن مقاله ارائه شده است .


کلمات کلیدي:

پاسخ لرزه اي ، ساختمان فولادي، تحلیل استاتیکی معادل، تحلیل دینامیکی خطی و غیر خطی

نویسندگان :

گزل گلدیانی ، حمیدرضا توکلی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ لرزه اي , ساختمان فولادي , تحلیل استاتیکی معادل , تحلیل دینامیکی خطی و غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 576
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه