<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر پارامترهای برجای خاک بر میزان نشست سطحی زمین ناشی از تونل سازی (مطالعه موردی بخش شمالی خط 1 متروی اصفهان)

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل حساسیت . نشست سطحی . ودول الاستیسیته . ضریب پواسون . زاویه اصطکاک داخلی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل حساسیت , نشست سطحی , ودول الاستیسیته , ضریب پواسون , زاویه اصطکاک داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 435
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر پارامترهای هندسی و ضریب پوآسون لاینینگ تونل بر نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی (مطالعه موردی بخش شمالی خط 1 متروی اصفهان)

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل حساسیت . نشست سطحی . میزان سربار . ضریب پواسون لاینینگ . قطر تونل

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل حساسیت , نشست سطحی , میزان سربار , ضریب پواسون لاینینگ , قطر تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روشی موثر برای محاسبه گرادیانها در بهینه سازی شکل سازه ها

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل حساسیت . سرعت شبکه . بارگذاری وابسته به طرح تحلیل المان محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل حساسیت , سرعت شبکه , بارگذاری وابسته به طرح تحلیل المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 376
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل حساسیت منحنی بار - نفوذ اسپادکن در خاک رس دولایه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

اسپادکن . استاندارد SNAME . منحنی بار - نفوذ . سوراخ کنندگی . تحلیل حساسیت

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اسپادکن , استاندارد SNAME , منحنی بار - نفوذ , سوراخ کنندگی , تحلیل حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 314
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اهمیت معیار های اثرات زیست محیطی و اجتماعی در مطالعات سدها (مظالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری )

چکیده
 تعریف پروژه و طرحهای توسعه منابع آب همواره یکی از اصلی ترین مؤلفههای برنامه ریزی منابع آب میباشد و با توجه به نقش بیبدیل آب به عنوان یک عنصر حیاتی در توسعه اقتصادی کشور، کنترل و استفاده بهینه از منابع آب موجود از اهمیت قابل توجهی برخودار است. بنابراین اولویتبندی پروژههای ملی و منطقهای مدیریت و بهره برداری از منابع آب به دلیل محدودیت منابع مالی اهمیت بسیار دارد. در این تحقیق 9 طرح در حال مطالعه سدسازی استان چهارمحال و رتبه ELECTRE III و Topsis ، بختیاری با کاربرد یازده معیار کیفی و کمی با استفاده از روشهای فاصلههای وزنی به عنوان مناسب ترین روش انتخاب شد و پس Topsis بندی شدند. با توجه به تحلیل حساسیت نتایج در گام اول روش از آن به بررسی میزان حساسیت نسبی معیار اثرات زیست محیطی و اجتماعی درسدهای مورد مطالعه توسط روشهای مذکور پرداخته شد. تحلیل حساسیت در سه حالت مختلف انجام گرفت. در تحلیل حساسیتهای تغییر در مقادیر 5 درصد بیشترین حساسیت / ماتریس کارائی، تغییردر وزن هر معیار و حذف هر معیار، معیار زیست محیطی با متوسط 04 1 ) داشت، لذا تخمین این پارامتر باید با دقت / 4/ 99 درصد) و اثرات اجتماعی( 85 ) B/ C را نسبت به دو معیار اقتصادی بیشتری در مطالعات سدها لحاظ شود.

کلمات کلیدی :

رتبه بندی . تحلیل حساسیت . زیست محیطی . ELECTRE III . Topsis . فاصله های وزنی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رتبه بندی , تحلیل حساسیت , زیست محیطی , ELECTRE III , Topsis , فاصله های وزنی ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های پیوسته

خلاصه
بهینهسازی توپولوژی براساس قابلیتاعتماد، ادغام تحلیل قابلیتاعتماد در مسائل بهینهسازی توپولوژی میباشد. به دلیل عدم قطعیتهای ذاتی از قبیل بارگذاری خارجی، خواص مصالح و کیفیت ساخت، نمونههای اولیه و محصولات تولید شده ممکن است عملکردهای مورد نیاز ضروری را ارضا نکنند. روشهای بهینهسازی توپولوژی قطعی نمیتوانند این عدم قطعیتها را به حساب بیاورند. اما در بهینهسازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد، بهمنظورکمکردن امکان تنزل عملکرد در فرآیند تولید، هرکدام از این پارامترهای عدم قطعیت، به عنوان متغیر تصادفی انتخاب و قیود قابلیتاعتماد در یک فرمولبندی بهینهسازی اعمال میشود. در این مقاله، بهینهسازی توپولوژی براساس قابلیتاعتماد، در سازههای پیوسته اعمال میشود و تأثیر تحلیل قابلیتاعتماد در بهینهسازی توپولوژی سازههای پیوسته مورد بررسی قرار میگیرد و مشخص میشود که بهینهسازی توپولوژی براساس قابلیتاعتماد، سازههای قابل اطمینانتری در مقایسه با بهینهسازی توپولوژی قطعی، با در نظرگرفتن وزن یکسان، ارائه میدهد.


کلمات کلیدی:

بهینهسازی، بهینهسازی توپولوژی، تحلیل قابلیتاعتماد، سازههای پیوسته، تحلیل حساسیت

نویسندگان :

میثم جوهری  ، بهروز احمدی ندوشن

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینهسازی , بهینهسازی توپولوژی , تحلیل قابلیتاعتماد , سازههای پیوسته , تحلیل حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 464
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های تحت اثر بارحرارتی

خلاصه
به دلیل عدم قطعیتهای ذاتی از قبیل بارگذاری خارجی، خواص مصالح و کیفیت ساخت، نمونههای اولیه و محصولات تولید شده ممکن است عملکردهای مورد نیاز ضروری را ارضا نکنند. روشهای بهینهسازی توپولوژی قطعی نمیتوانند این عدم قطعیتها را به حساب بیاورند؛ اما در بهینه- سازی توپولوژی براساس قابلیتاعتماد، بهمنظورکمکردن امکان تنزل عملکرد در فرآیند تولید، هرکدام از این پارامترهای عدم قطعیت، به عنوان متغیر تصادفی انتخاب و قیود قابلیتاعتماد در یک فرمولبندی بهینهسازی اعمال میشود. در این مقاله یک تیر دو سر گیردار تحت اختلاف دما درنظرگرفته میشود که ابتدا با استفاده از نرم افزار Ansys تحت تحلیل حرارتی قرار میگیرد و نتایج آن نمایش داده میشود. سپس بهینهسازی توپولوژی براساس قابلیتاعتماد، اعمال میشود و تأثیر تحلیل قابلیتاعتماد دربهینهسازی توپولوژی مورد بررسی قرار میگیرد و مشخص میشود که بهینهسازی توپولوژی براساس قابلیتاعتماد، سازههای قابل اطمینانتری در مقایسه با بهینهسازی توپولوژی قطعی، با در نظرگرفتن وزن یکسان، ارائه میدهد. 


کلمات کلیدی:

بهینهسازی، بهینهسازی توپولوژی، تحلیل قابلیتاعتماد، تحلیل حساسیت، بار حرارتی

نویسندگان :

میثم جوهری  ، بهروز احمدی ندوشن

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینهسازی , بهینهسازی توپولوژی , تحلیل قابلیتاعتماد , تحلیل حساسیت , بار حرارتی ,
:: بازدید از این مطلب : 586
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه مدل ریاضی به منظور پیشبینی کارایی ماشین زیرکوب در روسازی راه آهن

خلاصه
وظيفه كليه اجزاء خط فراهم نمودن سطحي مناسب و هموار براي حركت وسايل نقليه مي باشد. با گذشت زمان و بهره برداري از خط، كيفيت آن پايين مي آيد. بنابراين بايستي خطوط راه آهن بطور منظم مورد بازرسي و كنترل قرار گرفته و در صورت لزوم معايب آن برطرف گردد. هزينه هاي تعمير و نگهداري خط، بخش عمده اي از كل هزينه يك خط را شامل مي شود. بنابراين بهينه نمودن هزينه هاي نگهداري خط از اهميت ويژه اي در مهندسي راه آهن برخوردار است. در تحقيق حاضر سعي گرديده است تا براساس مدل رياضي كاليبرهشده با استفاده از روش برنامهريزي ژنتيکي ارتباط منطقي مابين كارايي ماشين زيركوب به عنوان متغير وابسته و مشخصات فني و عملکردي آن به عنوان متغيرهاي مستقل توسعه يابد. شاخصهاي آماري و ارزيابي نشان ميدهد كه انطباق مناسبي مابين نتايج حاصل از مدل و حاصل از مشاهده برقرار بوده است .


کلمات کلیدی:

ماشین زیرکوب، مدلسازی ژنتیکی، اعتبارسنجی، تحلیل حساسیت

نویسندگان :

رضا موید فر  ، مصطفی شریفیان

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشین زیرکوب , مدلسازی ژنتیکی , اعتبارسنجی , تحلیل حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل حساسیت پارامترهاي موثر بر تنش هاي حرارتی در سدهاي بتن غلتکی با روش المان محدود و شبکه هاي عصبی مصنوعی

خلاصه
تحلیل حرارتی سدهاي بتن غلتکی در طراحی و ساخت این سدها نقش بسیار مهمی دارد. کنترل تنش هاي حرارتی ر زمان ساخت سد باعث افزایش بهره وري این نوع سدها به هنگام آبگیري و زمان بروز بارهاي لرزه اي از جمله زلزله می شود. ارائه روش براي پیش بینی تنش ها و کرنش هاي حرارتی این نوع سدها همواره مورد توجه محققین و که بر مبناي المان محدود عمل می نماید، استفاده شده است. براي اعتبار سنجی آنالیز حرارتی- مکانیکی، شبیه ABAQUS طراحان بوده است. براي انجام تحقیق از برنامه سازي حرارتی سد کینتا مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج عددي با نتایج ترموکوپل هاي جاگذاري شده در سد مقایسه شده است. نتایج اعتبار سنجی نشان می دهد که تطابق متاسبی مابین اطلاعات عددي و آزمایشگاهی موجود است. در این میان نتایح آماري اختلاف معنی داري را بین دو نمونه نشان نمی دهد. براي ایجاد رابطه غیر خطی در بین نتایج عددي، روش شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته است. براي این عمل با بررسی مدل هاي مختلف با تعداد نرونهاي میانی متفاوت و با توجه به شاخصهاي ارزیابی مدل مناسب ترین لایه ها، ساختار بهینه مدل از نظر تعداد نرونهاي میانی و مشخصات شبکه و توابع فعالیت آن انتخاب شده است. در ادامه تحلیل حساسیت بر اساس روش گارسن و میلن انجام شده است. آنالیز حساسیت انجام شده حاکی از آن است که ضریب انبساط حرارتی داراي درصد حساسیت 3,87 ٪ بوده که تاثیر قابل توجهی نسبت به سایر پارامترها بر مقادیر تنش سد دارد.


کلمات کلیدي:

تحلیل حساسیت، تنش هاي حرارتی، سد بتن غلتکی، شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان :

دکتر آرش رزم خواه ، دکتر حمیدرضا وثوقی فر  ، الهه مقدمی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل حساسیت , تنش هاي حرارتی , سد بتن غلتکی , شبکه عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 796
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل حساسیت فشار نگهداری سینه کار نسبت به پارامترهای موثر بر آن

چکیده
 یکی از راهکارهایی که در سالهای اخیر برای عبور از زمینهای سست به کار گرفته شده است، میباشد. تعیین میزان حداقل فشار نگهداری ( EPB TBM) استفاده از دستگاههای فشار تعادلی زمین در سینه کار تونل یکی از بخشهای مهم در تونلزنی به روش فشار تعادلی زمین است. تاکنون روش های زیادی اعم از تجربی، تحلیلی و عددی برای برآورد میزان فشار مورد نیاز نگهداری سینه کار ارائه شده است. در این روش ها سعی شده پارامترهایی که بیشترین تاثیر را در برآورد فشار دارند وارد شوند. اما با توجه به عدم قطعیت در برخی از پارامترهای ورودی، نیاز به تعیین تاثیرگذاری این پارامترهای موثر برای تخمین فشار مورد نیاز نگهداری می باشد زیرا اعمال فشار کمتر به سینه کار موجب انجام عملیات حفاری با سرعت بیشتر و از طرف دیگر نشست در سطح زمین و بالا رفتن احتمال ریزش در جبهه کار با توجه به عدم قطعیت در فشار تعیین شده می گردد، همچنین اعمال فشار زیاد به سینه کار علاوه بر کاهش سرعت حفاری و افزایش سایش تیغه های موجب افزایش فشار منفذی در سینه کار و در نتیجه کاهش فشار موثر و نهایتا ریزش جبهه TBM کار می گردد. لذا تعیین تاثیر پارامترهای موثر در فشار سینه کار به برآورد صحیح فشار مناسب منجر می گردد. در این مقاله با استفاده از یک شبیه سازی عددی سه بعدی کالیبره شده به روش المان محدود و روش های تحلیلی متناسب با مورد مطالعاتی انتخاب شده به تحقیق در مورد تاثیر زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی، نسبت تنش افقی به قائم و اضافه حفاری پرداخته شده است. با توجه به بررسی های انجام شده در بین پارامترهای ژئوتکنیکی چسبندگی دارای بیشترین تاثیرگذاری در فشار جبهه کار بوده و استفاده از مقادیر حداقل چسبندگی موجب کاهش ضریب اطمینان در هنگام حفاری می گردد، همچنین نشان داده شد با افزایش تنش افقی برجا، فشار مورد نیاز نگهداری با یک شیب ثابت افزایش نمی یابد و ایجاد قوس فشار مانع از وارد آمدن تمامی فشار در جهت افقی به سینه کار می گردد. همچنین مشخص شد فشار مورد نیاز نگهداری با افزایش اضافه حفاری کاهش جزئی می یابد اما این کاهش تا درصد کمی از اضافه حفاری می باشد و پس از آن با افزایش اضافه حفاری فشار مورد نیاز برای نگهداری سینه کار نیز افزایش پیدا می کند.

واژه های کلیدی:

تحلیل حساسیت، فشار تعادلی زمین، حفاری مکانیزه، تحلیل عددی.

نویسندگان :

جواد شاه مرادی ، حسین سالاری راد

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل حساسیت , فشار تعادلی زمین , حفاری مکانیزه , تحلیل عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 910
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه