<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن مسلح غیرشکل پذیر بلند با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

چکیده
در گذشته، منحنیهای شکنندگی ساختمانهای بتن مسلح با فرض پایه ثابت، برآورد میشدند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات اندرکنش خاکپو سازه و ساختگاه بر آسیبپذیری قابهای خمشی بتن مسلح و در نتیجه منحنیهای شکنندگی میباشد. اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روشیک مرحلهای مستقیم و با توجه به رفتار غیرخطی خاک، مدلسازی شده است، به طوری که اثرات ساختگاه ذاتاً در نظر گرفته میشود. برای تعیینسهم اثرات ساختگاه و اندرکنش، از یک روش ترکیبی دو مرحلهای نیز استفاده میشود که در آن اثرات ساختگاه بر پاسخ سازه پایه ثابت در نظرگرفته شده، اما از اثرات اندرکنش خاک و سازه صرفنظر میشود. سازه مورد مطالعه یک قاب خمشی بتن مسلح نه طبقه میباشد که بر اساسمقررات آییننامه لرزهای در سطوح خطر پایین طراحی شدهاست. تحلیلهای دینامیکی در دو حالت با در نظر گرفتن اندرکنش و نیز پایه ثابتانجام شده است. منحنیهای شکنندگی به عنوان یک تابع شتاب اوج زمین رخنمون سنگ بستر برای سطوح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه و آستانهفروریزش برای مدلهای پایه ثابت و پایه منعطف بر اساس نتایج تحلیل دینامیکی افزایشی ) IDA ( استخراج شده است. نتایج مذکور، نقش مهماثرات غیرخطی اندرکنش و ساختگاه در تغییر عملکرد سازهای مورد انتظار و منحنی شکنندگی سازههای پایه ثابت را نشان میدهد.


کلمات کلیدی:

آسیبپذیری لرزهای . اندرکنش خاک و سازه . تاثیر ساختگاه . خاک غیرخطی . تحلیل دینامیکی افزایشی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسیبپذیری لرزهای , اندرکنش خاک و سازه , تاثیر ساختگاه , خاک غیرخطی , تحلیل دینامیکی افزایشی ,
:: بازدید از این مطلب : 391
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد لرزهای قابهای خمشی بتن آرمه متوسط با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی

خلاصه
در سالهای اخیر، رفتار سازههای بتن مسلح تحت اثر زلزلههای مختلف و ارزیابی آسیبپذیری لرزهای آنها موضوع تحقیقات متعددی در نقاطمختلف جهان بوده است. هدف از این مطالعه، بررسی آسیبپذیری لرزهای سیستم ساختمانی قاب خمشی بتن مسلح با شکلپذیری متوسط طراحیشده بر اساس آییننامه ایران بر روی خاک نوع III در منطقهای با خطر لرزهای خیلی زیاد به روش تحلیل دینامیکی افزایشی است. ساختمانهای مورد7 و 9 طبقه واقع در مناطق مختلف شهر تهران میباشد. مدلسازی این ساختمانها، در نرمافزار ، مطالعه شامل ساختمانهای مسکونی 4 Zeus-NLانجام شده است. در این تحقیق، چهار سطح آسیب در نظر گرفته شده که شامل حالت آسیب جزئی، متوسط، گسترده و کلی میباشد. آسیبپذیریساختمانها در هر کدام از این چهار سطح، بعد از انجام تحلیلهای دینامیکی افزایشی برای 21 رکورد زلزله انتخابی از نقاط مختلف جهان صورتگرفته است. نتایج نشان میدهد که با افزایش ارتفاع سازه، آسیبپذیری لرزهای آن افزایش یافته و در شدتهای کمتری از زلزله متحمل تغییر شکلهای بالایی میشود.


کلمات کلیدی:

عملکرد لرزهای . ساختمانهای بتن مسلح . قاب خمشی متوسط . تحلیل دینامیکی افزایشی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عملکرد لرزهای , ساختمانهای بتن مسلح , قاب خمشی متوسط , تحلیل دینامیکی افزایشی ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر سیستم پانل فولادی برشی (SPS) در عملکرد لرزه ای ساختمانهای چند طبقه فولادی

بررسی تاثیر سیستم پانل فولادی برشی (SPS) در عملکرد لرزه ای ساختمانهای چند طبقه فولادی

کلمات کلیدی :

پانل برشی فولادی . تحلیل دینامیکی افزایشی . عوامل عملکرد لرزه ای . میراگر غیر فعال

نویسندگان :

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پانل برشی فولادی , تحلیل دینامیکی افزایشی , عوامل عملکرد لرزه ای , میراگر غیر فعال ,
:: بازدید از این مطلب : 401
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه رفتار و تعیین سطوح اعتماد قاب خمشی متوسط و قاب مهاربندي دوگانه

خلاصه
در این مقاله بررسی رفتار و تعیین سطوح اعتماد دو سازه با دو نوع سیستم سازه اي متفاوت مورد بحث قرار می گیرد. بدین منظور دو قاب فلزي 3 طیقه که یکی قاب خمشی منوسط و دیگري قاب بادبندي دوگانه است مورد بررسی قرار گرفته اند. این دو سازه تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی بررسی می شوند و مقادیر پارامتر ظرفیت و طلب سازه ها بدست می آیند. سپس عدم قطعیت هاي موجود با روش عملکردي و رهیافت احتمالاتی محاسبه و اعمال می گردند. همانطور که مشاهده خواهد شد این فرآیند در آینده ي طراحی سازه ها بسیار مفید می باشد.


کلمات کلیدي:

سطح اعتماد سازه، تحلیل دینامیکی افزایشی، عدم قطعیت ها، پارامترهاي ظرفیت و طلب سازه ها

نویسندگان :

امیر معصومی ورکی ، احمد فلاح عباس آبادي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سطح اعتماد سازه , تحلیل دینامیکی افزایشی , عدم قطعیت ها , پارامترهاي ظرفیت و طلب سازه ها ,
:: بازدید از این مطلب : 1131
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي قابهاي بادبندي واگرا با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی

خلاصه
در حال حاضر یکی از مهمترین اهداف مهندسان زلزله پیش بینی رفتار سازه ها در برابر زلزله هاي آینده است. از آنجایی که قابهاي فلزي بادبندي واگرا به خاطر داشتن شکل پذیري قاب خمشی و سختی قاب مهاربندي هم محور، سازه هاي بسیار کار آمدي هستند در این تحقیق سعی شده است که عملکرد لرزه اي یک قاب بادبندي واگرا 3 طبقه، با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی که یک ابزار تحلیلی مفید در مهندسی زلزله براساس عملکرد است، مورد ارزیابی وعملکرد آن در سطوح fema تحت ده شتاب نگاشت که به چندین سطح افزاینده مقیاس شده اند، براساس ضوابط آئین نامه ٣٥٦ عملکردي مختلفمورد بررسی قرار گیرد.


کلمات کلیدي:

قاب بادبندي واگرا، تحلیل دینامیکی افزایشی، عملکرد لرزه اي

نویسندگان :

سعیده پرواز ، محمدرضا محمدي زاده ، حامد صفاري ، ،امیراحمد هدایت

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب بادبندي واگرا , تحلیل دینامیکی افزایشی , عملکرد لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 916
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه