<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی ظراحی شده با ویرایش سوم استاندارد 2800

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی فولادی ویژه و معمولی . تحلیل استاتیکی غیر خطی . تحلیل دینامیکی غیر خطی . برش پایه تغییر مکان . تغییر مکان نسبی طبقه 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی فولادی ویژه و معمولی , تحلیل استاتیکی غیر خطی , تحلیل دینامیکی غیر خطی , برش پایه تغییر مکان , تغییر مکان نسبی طبقه ,
:: بازدید از این مطلب : 699
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی توزیع انرژی هیسترتیک در ارتفاع ساختمان های با قاب خمشی فولادی به همراه دیوار برشی تحت زلزله های شدید

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

انرژی هیسترتیک . تحلیل دینامیکی غیر خطی . قاب خمشی . دیوار برشی

 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انرژی هیسترتیک , تحلیل دینامیکی غیر خطی , قاب خمشی , دیوار برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد پل راه آهن بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پل بتنی . آسیب پذیری لرزه ای . تحلیل دینامیکی غیر خطی  . مقاوم سازی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پل بتنی , آسیب پذیری لرزه ای , تحلیل دینامیکی غیر خطی , مقاوم سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 492
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشی فولادي با استفاده از روش هاي مختلف تحلیل لرزه اي سازه ها

خلاصه
مهمترین بحث در طراحی لرزهاي بر اساس سطح عملکرد، توسعه روشهاي ساده و در عین حال دقیق جهت تحلیل و طراحی ساختمانهاي جدید وارزیابی ساختمانهاي موجود در برابر سطوح عملکردي مختلف میباشد. در این تحقیق یکساختمان با سیستم قاب خمشی فولادي در نظر گرفتهشده و عملکرد لرزهاي آن با استفاده از روشهاي مختلف تحلیل لرزهاي مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت مقایسه اي بین روش هاي مختلفتحلیل صورت گرفته و پیشنهادهاي جدیدي در جهت استفاده از روشهاي مذکور و محدودیتها و مزایاي آنها به جامعه مهندسی ارائه گردیده است.


کلمات کلیدي:

طراحی بر اساس عملکرد . تحلیل پوشاور . مودال پوشاور . تحلیل دینامیکی غیر خطی . قاب خمشی فولادي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی بر اساس عملکرد , تحلیل پوشاور , مودال پوشاور , تحلیل دینامیکی غیر خطی , قاب خمشی فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 633
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرات دینامیکی گسیختگی ناگهانی کابل در شبکه های دو لایه کش بستی

 

 

 

کلمات کلیدی :

سازه فضای کارکش بستی . خرابی پیش رونده . گسیختگی کابل . تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه فضای کارکش بستی , خرابی پیش رونده , گسیختگی کابل , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 433
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توزیع بهینه مقاومت در قاب فولادی با بادبندهای واگرابا استفاده از تئوری تغییر شکل های یکنواخت

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

توزیع بهینه مقاومت . تئوری تغییر شکل های یکنواخت . الگوی بار جانبی . تحلیل استاتیکی غیر خطی . تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توزیع بهینه مقاومت , تئوری تغییر شکل های یکنواخت , الگوی بار جانبی , تحلیل استاتیکی غیر خطی , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 365
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثرات FORWARD DIRECTIVITY و FLING STEP در ارزیابی پارامترهای کنترل قاب های مهاربندی شده ی کمانش ناپذیر (BRBF)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

عملکرد لرزه ای . حوزه نزدیک . مهاربند کمانش ناپذیر . تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عملکرد لرزه ای , حوزه نزدیک , مهاربند کمانش ناپذیر , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 594
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین تاثیر مشخصات سختی سازه بر رفتار لرزه ای ساختمانهای مهاربند فولادی با حرکت گهواره ای

 

 

 

کلمات کلیدی :

حرکت گهواره ای . سیستم فولادی مهاربندی . سختی . تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حرکت گهواره ای , سیستم فولادی مهاربندی , سختی , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه ای سیستم های شبکه قطری فولادی و تعیین پیکربندی بهینه

خلاصه
امروزه استفاده از سیستمهای سازهای مدرن با قابلیت های ویژه مانند سیستم شبکه قطری در حال گسترش هستند. بنابراین لازم است که رفتارلرزهای این سیستمها بررسی شود. هدف از این مقاله بررسی عملکرد لرزهای سیستمهای شبکه قطری فولادی میباشد. به همین منظور سازههای 61و 42 طبقه با چهار زاویه مختلف براساس ضوابط آیین نامه AISC 360-10 توسط نرم افزار SAP2000 به صورت سه بعدی طراحی شدهاند و برایانجام تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی نیز به صورت سه بعدی در نرم افزار OpenSees مدلسازی شدهاند. نتایج نشان میدهد کهافزایش زاویه اعضای قطری باعث افزایش شکل پذیری و کاهش مقاومت افزون سازه میشود. بررسی نتایج نشان دادند که زاویه بهینه برای بدست آوردن کمترین تغییر مکان جانبی و کمترین مصالح مصرفی زاویه ای بین 16 تا 76 درجه خواهد بود.


کلمات کلیدی:

سیستم شبکه قطری . زاویه بهینه . تحلیل استاتیکی غیرخطی . تحلیل دینامیکی غیر خطی . مصالح مصرفی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم شبکه قطری , زاویه بهینه , تحلیل استاتیکی غیرخطی , تحلیل دینامیکی غیر خطی , مصالح مصرفی ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اصلاح شاخص خسارت پاول مبتنی بر انرژی مستهلک شده به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی

خلاصه
تاکنون شاخص های خسارت بسیاری توسط محققان ارائه شده که از آن میان شاخص خسارت پارک-آنگ بیشتر توسط محققین مورد استفادهقرارگرفته است. شاخص خسارت پارک-آنگ نسبت به شاخصهای خسارت دیگر حجم محاسبات بیشتری نیاز دارد. از طرفی شاخص خسارتپیشنهادی توسط پاول-الله آبادی با اینکه دارای حجم محاسبات کمتری است ولی در امر ارزیابی خسارت از دقت کمتری برخوردار است. برای دراختیار داشتن شاخص خسارتی که با حجم محاسبات کمتر از دقت کافی نیز برخوردار باشد، ترم انرژی مستهلک شده به شاخص خسارت پاول-آبادی افزوده شد و یک قاب بتن مسلح با ¬ الله 3 دهانه و 4 طبقه به روش تحلیل غیرخطی دینامیکی مورد ارزیابی قرار گرفتهاست، به نحوی که نتایجحاصل از ارزیابی خسارت دراستفاده از هردو شاخص یکی باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که شاخص خسارت اصلاح شده می تواند با دقتی برابر با شاخص خسارت پارک-آنگ و کاهش زمان ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

شاخص خسارت . قاب خمشی بتن مسلح . تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شاخص خسارت , قاب خمشی بتن مسلح , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 512
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه