<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدیریت ریسک در سیستم های تامین آب شهری

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدیریت ریسک . تحلیل ریسک . سیستم های تامین آب شهری . روش های تصمیم گیری چند معیاره

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت ریسک , تحلیل ریسک , سیستم های تامین آب شهری , روش های تصمیم گیری چند معیاره ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از تحلیل ریسک در ارزیابی و مدیریت ایمنی سدهای خاکی

چکیده
 یکی از راهکارهای کاهش هزینهها و ایمنی بیشتر سازههای احداث شده، استفاده از ابزار مدیریت ریسک میباشد. تحلیل سازههای ژئوتکنیکی مبتنی بر ارزیابی ریسک، موضوعی است که اخیرا بطور جدی در سدهای خاکی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف اصلی در مدیریت ایمنی سد پیشگیری از شکست سد میباشد. با توجه به هزینههای بسیار بالای پروژههای سد سازی، لازم است این سازهها از ایمنی بالایی در طول عمر مفید خود برخوردار باشند. بحثی که وجود دارد، ایجاد تعادل بین ریس کهای موجود، هزین هها و منافع می باشد. با توجه به محدودیت منابع مالی و افزایش انتظارات از ایمنی سد و اینکه سدها بعنوان یکی از زیرساخ تهای مهم در توسعه پایدار مطرح م یباشند، بایستی از فرآیند مدیریت ریسک برای تصمی مگیری مناسب در این حوزه استفاده کرد. با توجه به تاثیر مدهای خرابی و عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در طراحیها نیاز به استفاده از احتمالات، امری اجتناب ناپذیر بنظر میرسد. امروزه با استفاده از تئوری قابلیت اطمینان و شناسایی و بررسی ریسک در سازه ها میتوان عدم قطعیت پارامترهای ورودی را در محاسبات لحاظ نمود بدین ترتیب با بررسی و تعیین یک حاشیه اطمینان برای پایداری سازه میتوان حتی الا مکان ریسکها را شناسایی و به تبع آن هزینهها را کاهش داد. در این مقاله با مطالعهای بر کاربرد تحلیل قابلیت اطمینان و فرآیندهای موجود ارزیابی ریسک، به تحقیق در مورد نحوه انجام تحلیل ریسک برای سد خاکی پرداخته میشود و در انتها در قالب یک مطالعه موردی، در ارتباط با سطح ایمنی سد مورد نظر بررسیهای لازم انجام خواهد شد.

واژ گان کلیدی:

تحلیل ریسک . تحلیل قابلیت اطمینان . سد خاکی . مدیریت ایمنی سد

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل ریسک , تحلیل قابلیت اطمینان , سد خاکی , مدیریت ایمنی سد ,
:: بازدید از این مطلب : 540
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی احتمال و تحلیل ریسک در روانگرایی سدهاي خاکی

خلاصه
سدهاي خاکی جزو مهمترین و بزرگترین سازههاي احداث شده بدست بشر می باشند که از بدو ساخت به دلیل عملکردشان در مجاورت طبیعت همواره با بلاهاي طبیعی روبرو بودهاند. وقوع سیل و زلزله باعث شده که عملکرد آن بسیار پرچالش و ریسک پذیر شده، احتمال خرابی در آن پرمخاطره شود. این دو فاجعه علاوه بر اثرات بدوي داراي اثرات ثانویه نیز می باشند، یکی از این اثرات ثانویه که حین و پس از زلزله روي میدهد، روانگرایی خواهد بود. در این مقاله به بررسی تحلیل ریسک و احتمال خرابی سد در اثر وقوع روانگرایی می پردازیم، یک تحلیل جامع ریسک براي سدهاي خاکی دربرگیرنده یک پروسه تکراري شامل شناسایی تمام خطرات تهدیدکننده سد همراه با احتمال وقوع آن میباشد. تحلیل ریسک در روانگرایی مراحل متعددي داشته و به دلیلاندرکنشهاي موجود بین اجزا و مولفه ها، انجام تحلیل بر روي هر مولفه به منظور سازگاري با دیگران امري ضروري است یعنی در صورت عدم کنترل فشار حفره اي در بدنه و پی یک سد خاکی، احتمال خرابی سد تابعی از تنش موثر در همان لحظه و شدت شتاب اوج زلزله خواهد بود.


کلمات کلیدي:

سدهاي خاکی، روانگرایی، تحلیل ریسک، احتمال

نویسندگان :

کامران کوزه گر

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهاي خاکی , روانگرایی , تحلیل ریسک , احتمال ,
:: بازدید از این مطلب : 537
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی در حفاری تونل به روش شاخص آسیبپذیری و مقایسه آن با روش ماتریس ریسک حاصل از RMR

چکیده بلند فارسی
 ریسکهای ژئوتکنیکی در تونل زنی به شرایط مخاطره آمیزی گفته میشود که میتوانند تأثیر نامطلوبی بر روی ساخت و اجرای تونل گذاشته و یا حتی سبب به مخاطره انداختن جان افراد شوند. و همچنین با صدمه رسانیدن به دستگاهها، سبب ایجاد وقفه در اجرای طرح و افزایش هزینههای پروژه گردند. این مخاطرات و ریسکهای ناشی از آنها به طور مستقیم بر روی نرخ پیشروی تأثیر گذاشته و با کاهش آن طول زمان اجرای پروژه را افزایش میدهند. تحلیل ریسک شامل فرآیندهای تشخیص، اندازهگیری و کاهش ریسک ناشی از مخاطرات مورد نظر میباشد. بررسی مخاطرات زمینشناسی و ژئوتکنیکی و ریسکهای ناشی از این مخاطرات در بحثهای مربوط به طراحی و اجرای سازههای سنگی از جمله تونلها، یکی از مهمترین مواردی است که بایستی مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. در این مطالعه هدف بررسی ریسکهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی موجود در حفاری تونل به روش مکانیزه و کم  یسازی این ریسکها میباشد. در این مورد مطالعاتی هدف بررسی ارتباط و میزان انطباق روش محاسبه شاخص آسیبپذیری و روش در ارزیابی ریسکهای RMR ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقهبندی تودهسنگ زمینشناسی و ژئوتکنیکی موجود در حفاری تونل به روش مکانیزه است. بر این اساس در این مطالعه ریسک حفاری در ناحیههای 21 تا 30 تونل نوسود به روش محاسبه شاخص آسیبپذیری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با روش ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقهبندی مقایسه شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که بین تحلیل ریسک RMR تودهسنگ حفاری به روش شاخص آسیبپذیری و روش ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقه- تشابه بالایی وجود دارد، به طوری که در ناحیههای مورد مطالعه روند RMR بندی تودهسنگ افزایش و کاهش ریسک مشابه است. و این نشان دهنده عملکرد مطلوب این سیستم طبقهبندی درارزیابی ریسک کلی ناپایداری ناشی از حفاری مکانیزه میباشد. بر اساس نتایج دو روش محاسبه ، RMR شاخص آسیبپذیری و ماتریس ریسک ناپایداری حاصل از سیستم طبقهبندی تودهسنگ 23 ، و 26 دارای کمترین مقدار ریسک میباشند، و ناحیههای 22 و 29 دارای بیشترین ، ناحیههای 21مقدار ریسک هستند.


واژه های کلیدی:

مخاطرات زمین شناسی، تحلیل ریسک، روش شاخص آسیبپذیری، روش ماتریس ، ریسک ،RMR

نویسندگان :

مجتبی ربیعی وزیری  ، وحید حسیبی  ، امیر دریایی

 

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخاطرات زمینشناسی , تحلیل ریسک , روش شاخص آسیبپذیری , روش ماتریس , ریسک , RMR ,
:: بازدید از این مطلب : 1113
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 ارديبهشت 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه