<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تسلیح سطحی بستر های رسی نرم به وسیله ژئوتکستایل جهت احداث خاکریز

خلاصه
خاكریزها اغلب برای ساخت جاده ها، راه آهن و یا سازه های كنترل امواج، مانند موج شکن ها به كار مي روند. احداث این خاكریزها بر روی لایه های رس نرم
با مقاومت كم، قابلیت فشردگي بالا و نفوذپذیری كم، منجر به نشست زیاد، لغزش شیب و در نتیجه گسیختگي كامل مي شود. در این تحقیق از روش المان
محدود، و با در نظرگیری اثر پارامترهایي همچون مدول ژئوتکستایل، ارتفاع خاكریز، چسبندگي زهکشي نشده و عمق پي رسي، برای بررسي اثرات تسلیح بستربررسي مي شود. با بررسي عوامل و تاثیر هر یک از آنها PLAXIS خاكریز با استفاده از ژئوتکستایل استفاده شده است. این امر، توسط نرم افزار المان محدوداستفاده از ژئوتکستایل با مقاومت های مختلف موجب افزایش پایداری پي رسي و خاكریز احداث شده مي گردد.


واژه هاي کلیدي:

تسلیح بستر . رس نرم . خاکریز . ژئوتکستایل . تحلیل عددي

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تسلیح بستر , رس نرم , خاکریز , ژئوتکستایل , تحلیل عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددي تاثیر شکاف در کاهش آبشستگی موضعی گروه پایه پل

خلاصه
استفاده از پایههاي پل شکاف دار یکی از وسایل دگرگون کننده جریان است که به تازگی به منظور حفاظت از پایههاي پل مطرح گردیده است. در این تحقیق ابتدا جهت کالیبراسیون و صحت سنجی نتایج خروجی مدلها تأثیرات جریان بروي تک پایه با مقطع استوانه ایی بدون شکاف توسط داده ها و نتایج مدل آزمایشگاهی ملویل مورد مقایسه قرار گرفت که درصد اختلاف نسبی پایین آن حاکی از صحیح و بهتر بودن مدلسازي عددي حجم محدود می باشد. تأثیر شکاف گروه پایه ها در عمق آبشستگی طی مدلسازي هاي انجام یافته حاکی از کاهش بسزایی در میزان آن نسبت به مدل گروه دوتایی پایه ي بدون شکاف می باشد. همچنین در ادامه تأثیر افزایش عرض شکاف در گروه دوتایی پایه ي پل و نیز تأثیر افزایش فاصله گروه دوتایی پایه ي پل شکافدار نسبت به هم در میزان کاهش عمق آبشستگی نقش بسزایی دارد. 


کلمات کلیدي:

عمق آبشستگی، گروه پایه پل، شکاف پایه، تحلیل عددي

نویسندگان :

رسول دانشفراز ، سعید اشرفی  ، هادي نظافت

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عمق آبشستگی , گروه پایه پل , شکاف پایه , تحلیل عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 744
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ظرفیت باربري پیهاي سطحی مستقر بر روي خاكهاي رسی مسلح شده با ستونهاي سنگی

خلاصه
یکی از روش هاي متداول براي بهسازي و اصلاح خاك، استفاده از ستون هاي سنگی می باشد. با استفاده از ستون هاي سنگی در خاك هاي سست، می توان ظرفیت باربري خاك را تا حد مورد نیاز تامین نمود. در تحقیق حاضر، مطالعه عددي رفتار گروه ستون سنگی با طول ده متر در بررسی شده است. بارگذاري بر روي پی صلب انجام شده ABAQUS لایههاي رسی به صورت سهبعدي به کمک نرمافزار اجزاء محدود است. گروه ستون سنگی شامل پنج ردیف می باشد که هندسه خاك و ستون ها متقارن است. تحلیل هاي عددي انجام شده به صورت سه بعدي بوده و رفتار مصالح ستون سنگی و خاك اطراف آن با مدل رفتاري الاستوپلاستیک موهر- کولمب مدل سازي شده است. در تحلیل هاي انجام شده تاثیر پارامترهاي مختلفی نظیر تعداد ستون ها، فاصله ستون ها از یکدیگر، ابعاد پی و نسبت مدول الاستیسیته مصالح ستون سنگی به مدول الاستیسیته خاك اطراف بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد افزایش نسبت مدول الاستیسیته مصالح ستون سنگی به مدول الاستیسیته خاك اطراف و همچنین افزایش بعد پی با کاهش مقادیر نشست پی همراه میباشد. به علاوه کاهش فاصله ستون هاي سنگی باعث افزایش محصورشدگی ناشی از ستون هاي مجاور شده و افزایش تعداد این ستون ها، به محصورشدگی بیشتر ستون هاي میانی منجر شده و سبب کاهش نشست پی میگردد.


کلمات کلیدي:

بهسازي خاك، ستون سنگی، ظرفیت باربري، تحلیل عددي، خاكسست

نویسندگان :

سهیل قره ، مجتبی مشیري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي خاك , ستون سنگی , ظرفیت باربري , تحلیل عددي , خاكسست ,
:: بازدید از این مطلب : 718
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مطالعه عددي تأثیر روانگرایی ناشی از زلزله بر لوله هاي مدفون گاز

خلاصه
آسیب پذیري خطوط لوله در مقابل زلزله و روانگرایی ناشی ازآن در بسیاري از زلزله هاي گذشته مشاهده شده است و گزارش هاي جامعی در این باره وجود دارد. یکی از علل اصلی خرابی ها ي لوله هاي مدفون در خلال زلزله، وقوع روانگرایی می باشد. در این تحقیق ، هدف مطالعه عددي لوله هاي مدفون تحت اثر روانگرایی می باشد. از آنجایی که روش اجزا محدود با موفقیت نسبتا قابل قبولی براي مطالعه مسائل مربوط به استفاده شده است . در این پژوهش تغییرات ABAQUS ژئومکانیک بکار رفته ، جهت تحلیل عددي مورد نظر از نرم افزار المان محدود 6.10.1 چند فاکتور مهم در برابر نسبت اضافه فشار آب حفره اي در حین روانگرایی بررسی شده است .


کلمات کلیدي:

روانگرایی ، لوله مدفون، تحلیل عددي ، فشار آب حفره اي

نویسندگان :

حامد باوان پوري ، جهانگیر خزایی ، حسن شرفی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , لوله مدفون , تحلیل عددي , فشار آب حفره اي ,
:: بازدید از این مطلب : 869
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برسی عددي تاثیر سامانه تسلیح مهار- شبکه در کاهش نشست پی نواري بر روي خاك با قابلیت روانگرایی

خلاصه
با تغییر ساختار ژئوگرید معمولی و اضافه کردن قلاب هاي پلیمري به آن، ساخته می شود.در این تحقیق به وسیله ،(G-A) سامانه جدید مهار شبکه مدل سازي عددي پی نواري بر روي خاك ماسه اي شل اشباع که با صفحه اي از ژئوگرید یا مهار شبکه مسلح شده است، توان این مسلح کننده ها در افزایش مقاومت در برابر روانگرایی و کاهش تغییر مکان هاي پی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت مسلح سازي در بهسازي خاك می باشد.


کلمات کلیدي:

مهار- شبکه، ژئوگرید، روانگرایی، نشست پی،تحلیل عددي

نویسندگان :

ابراهیم صفا ، سید محمد فرید آستانه ، میثم فیض آباد

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهار , شبکه , ژئوگرید , روانگرایی , نشست پی , تحلیل عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 865
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه پارامتریک رفتار لرزهای تونل دایرهای در محیط سنگی ضعیف تحت بارگذاری زلزله

با توجه به توسعه روز افزون سازههای زیرزميني و هزینههای فراواني كه برای ساخت هر یک از این سازهها صرف ميگردد و نيز اهميت آنها درشبکه حملونقل شهری و داخل شهری و خطری كه در صورت آسيبدیدگي آنها متوجه جان مردم ميشود لازم است كه رفتار این سازهها دربرابر بارگذاری ناشي از زلزله بررسي گردد.در این تحقيق سعي شده كه به بررسي پارامتریک پاسخ لرزهای تونل دایرهای كه در محيط سنگي نسبتا FLAC2D ضعيف احداث شده است، پرداخته شود. پاسخ دیناميکي تونل دایرهای با استفاده از روش تفاضل محدود به صورت عددی در نرم افزار آناليز شده است. و نتایجي مانند جابجایي افقي نسبي ) اعماق مختلف به سنگ بستر ( و همچنين ماكزیمم مقدار ممان خمشي، نيروی محوری، تنش فشاری افقي و تنش فشاری قائمدر اطراف پوشش تونل استخراج شده و نتایج بدست آمده برای اعماق و شعاعهای مختلف با یکدیگر مقایسه گردیدهاند.


کلمات کلیدي:

رفتار لرزهاي، تونل، محیط سنگی، تحلیل عددي

نویسندگان :

وحید توحید گیگلو (دانشگاه اورمیه، دانشکده فنی( گروه عمران ))

مسعودعاملسخی(دانشگاه اورمیه، دانشکده فنی( گروه عمران ))

حسن مومیوند (دانشگاه اورمیه، دانشکده فنی( گروه معدن ))

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار لرزهاي , تونل , محیط سنگی , تحلیل عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1338
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل دیوار خاك مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازي

با توسعه نقش سازه اي دیوارهاي خاك مسلح، پی شبینی تغییرشکل آنها درحین بهره برداري اهمیت پیدا می کند. بدین منظور از روش هاي عددي نظیر اجزاي محدود و اختلاف محدود استفاده می گردد. بدلیل ساختار لایه اي توده خاك مسلح، بجاي مدل سازي هر یک از اجزاي خاك مسلح، می توان یک محیط همگن ولی ناهمسان معادلی را درنظرگرفت. در مقاله حاضر، با استفاده از یک فن جدید همگن سازي بنام محیط دوفازي، به مطالعه رفتار توده خاك مسلح پرداخته شده است. بدین منظور، معادله رفتاري فازهاي خاك مسلح شامل فاز ماتریس (متناظر با خاك) و فاز جوشن (متناظر با تسلیح کننده) اصلاح شده اند. بدین ترتیب که تسلیح کننده بصورت یک عنصر صفحه اي (دوبعدي) لحاظ شده و براي خاك یک رفتار غیرخطی با درنظرگرفتن شرایط خاك در توده خاك مسلح معرفی شده است. در ادامه، رفتار یک دیوار خاك مسلح در مقیاس واقعی مطالعه شده و تغییرشکل جبهه دیوار حین ساخت شبیه سازي شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از رفتار غیرخطی براي خاك بجاي رفتار ارتجاعی خطی- خمیري کامل (موهرکولمب)، باعث م یشود تا تغییرشکل هاي پوسته دیوار واقعی تر تخمین زده بشود.


 کلمات کلیدي:

دیوار خاك مسلح، محیط دوفازي، روش همگن سازي، تحلیل عددي ،FLAC

نویسندگان :

اورنگ فرزانه (استادیار، دانشکده عمران، پردیس دانشکده هاي مهندسی، دانشگاه تهران)

سید احسان سیدي حسینی نیا (استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد)

شهرام وهدانی (استادیار، دانشکده عمران، پردیس دانشکده هاي مهندسی، دانشگاه تهران)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار خاك مسلح , محیط دوفازي , روش همگن سازي , تحلیل عددي , FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 1429
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی رفتار سدهاي خاکی در حین اولین آبگیري

بررسی رفتار سدهاي خاکی در طول مراحل ساخت و اولین آبگیري داراي اهمیت بالایی از نظر ارزیابی پایداري و ایمنی سد است .پروژه ي حاضر ، به بررسی رفتار سدهاي خاکی در حین اولین آبگیري می پردازد . براي این منظور رفتار سد خاکی  flac2d علویان در طول مراحل ساخت و اولین آبگیري ، توسط تحلیل عددي و تکنیک تحلیل برگشتی به کمک نرم افزار مورد مطالعه قرار گرفته است . جهت اعتبار بخشی به تحلیل ، به نتایج رفتارنگاري بدنه سد استناد می گردد .در نهایت ، روند  تغییرات تغییرمکان ها و تنش ها ، قوس زدگی و پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی سد ، در پایان ساخت و مرحله آبگیري مورد بررسی قرار می گیرند .


کلمات کلیدي :

اولین آبگیري ، سد خاکی ، تحلیل عددي ، رفتار نگاري

نویسندگان :

جمشید صدرکریمی (دانشیار گروه خاك و پی ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تبریز)

سولماز دارسنج (کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تبریز)

فاطمه زارع (کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تبریز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اولین آبگیري , سد خاکی , تحلیل عددي , رفتار نگاري ,
:: بازدید از این مطلب : 1789
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي افزایش ظرفیت باربري پی حلقوي مستقر بر خاك دانه اي توسط سامانۀ تسلیح مهار- شبکه (G-A)

سامانه جدید مهارشبکه (G-A) ، تغییر ساختار ژئوگرید معمولی و اضافه کردن قلابهاي پلیمري به آن، ساخته میشود.  در این مقاله بوسیله تحلیلهاي عددي، توان این نوع مسلحکننده در افزایش ظرفیت باربري پیهاي حلقوي و دایرهاي بررسی میگردد. در ابتدا عمق بهینهي اولین لایه مسلحکننده در حالت یک لایهاي ، بطوریکه بیشترین ظرفیت باربري را داشته باشد محاسبه میگردد؛ در ادامه فاصله قائم بهینه لایهها در حالت تسلیح با چند لایه بدست آمده و مشاهده میشود که افزایش تعداد لایههاي مسلحکننده تا زمانی سبب افزایش ظرفیت باربري میگردد که عمق کلی تسلیح، درون عمق موثر قرار داشته باشد. در نهایت نتایج بدست آمده، با نتایج ظرفیت باربري پی واقع بر خاك ماسهاي غیرمسلح و ماسه مسلحشده با ژئوگرید معمولی مقایسه میشوند.


کلمات کلیدي:

ظرفیت باربري،پی حلقوي، ماسه مسلح شده، مهارشبکه، تحلیل عددي

نویسندگان :

منصور مصلی نژاد (استادیار گروه عمران –دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)

فاروق امینی (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گروه خاك و پی دانشگاه یاسوج)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربري , پی حلقوي , ماسه مسلح شده , مهارشبکه , تحلیل عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1353
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي افزایش ظرفیت باربري پی دایروي مستقر بر خاك دانه اي با استفاده از مسلح کنندهي حلقوي (R-R)

در این تحقیق اقدام به طراحی نوع جدیدي از مسلح کنندههاي خاك به نام مسلح کنندهي حلقوي R-R شده و بررسی اثر آن بر افزایش ظرفیت باربري پی هاي دایرهاي در دستورکار (Ring-Reinforcement) قرار گرفته است. سامانۀ تسلیح مورد تحقیق شامل سه قسمت می باشد: صفحه دایرهاي صلب مرکزي، حلقۀ بیرونی و المان هاي کششی شعاعی که صفحۀ مرکزي را به حلقۀ بیرونی وصل میکنند. این سامانه نیروي وارد بر پی را به نیروي داخلی حلقۀ بیرونی تبدیل میکند. در ابتدا عمق بهینه ي اولین لایه مسلحکننده در حالت یک لایه بطوریکه بیشترین ظرفیت باربري را داشته باشد محاسبه میگردد؛ در ادامه نسبت بهینه ي قطر حلقهي بیرونی به قطر صفحهي میانی بدست آمده و آنگاه تاثیر افزودن لایه ي دوم بر ظرفیت باربري بررسی شده و فاصله ي بهینه ي بین لایه ها بدست میآید.


کلمات کلیدي:

تحلیل عددي، پی دایرهاي، مسلح کننده ي حلقوي، ظرفیت باربري، ماسه مسلح شده

نویسندگان :

منصور مصلینژاد (استادیار دانشگاه یاسوج)

محمد نیما جعفري (دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددي , پی دایرهاي , مسلح کننده ي حلقوي , ظرفیت باربري , ماسه مسلح شده ,
:: بازدید از این مطلب : 1397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه