<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری مناسب درتونل کیلومتر 78 راه آهن درود خرم آباد به روش عددی المان گسسته

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل پایداری . طراحی سیستم نگهداری . تحلیل عددی . تونل کیلومتر 78 . راه آهن درود خرم آباد

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , طراحی سیستم نگهداری , تحلیل عددی , تونل کیلومتر 78 , راه آهن درود خرم آباد ,
:: بازدید از این مطلب : 72
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی سیستم نگهداری مغار نیروگاه برق آبی به روش عددی (موردمطالعه سدمعشوره)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل عددی . مغار . معشوره . Phase2 . FLAC   

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , مغار , معشوره , Phase2 , FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد مدل رفتاری کرنش سخت شوندگی نرم شوندگی در مدلسازی سدهای سنگریز و مقایسه آن با مدل موهرکولمب

خلاصه
مطالعه رفتار سدهای خاكي به جهت كنترل پایداری آنها از اهمیت به سزایي برخوردار است و برای رسیدن به نتایج دقیق و مطابق با واقعیت نیاز بهبر پایه زاویه اصطکاک و اتساع بسیج شده )SS( بکارگیری مدلهای رفتاری مناسب وجود دارد. مدل رفتاری كرنش سختشوندگي/نرمشوندگيتوانایي این را دارد كه بتواند رفتاریهای پیچیده را به خوبي مدل كند. در این مقاله در ابتدا با بهبود رابطه مربوط به زاویه اتساع بسیج شده، نتایجمدلسازی عددی آزمایشهای سهمحوری به تطابق حداكثری رسانده ميشود؛ سپس با استفاده از مدل رفتاری اصلاح شده، رفتار سد مسجد سلیمانشبیه سازی عددی گردیده است. برای بررسي دقت این مدل رفتاری، مصالح و بدنه سد با مدل الاستوپلاستیک موهركولمب نیز مدلسازی گردیدهاستفاده شده است كه علاوه FLAC 2D v. و نتایج این دو مدل با نتایج ابزاردقیق نصب شده در بدنه سد مقایسه شده است. در این پژوهش از نرمافزار 7را نیز دارا ميباشد. از این محیط برای اضافه كردن روابط با تغییرات )fish( بر قابلیت آنالیز همبسته امکان كدنویسي در محیط برنامه نویسي داخليمورد نظر در برنامه بهره گرفته شده است. نتایج نشان ميدهد مدل كرنش سختشوندگي/نرمشوندگي ارائه شده، نسبت به مدل الاستوپلاستیکموهركولمب از دقت بیشتری در مدلسازی خاکها و سنگریزها برخوردار است اما عوامل دیگری مانند بارشهای جوی نیز بر رفتار تغییرشکليسدهای سنگریز موثر بوده به طوری كه اگر تاثیرات رطوبت بر سنگریزها لحاظ نشود این مدلها توانایي كافي برای مدلسازی سدهای سنگریز را دارا نميباشند.


کلمات کلیدی:

سدهای سنگریز . مدل رفتاری . تحلیل عددی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای سنگریز , مدل رفتاری , تحلیل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاوم سازی شیروانی ها با لحاف های ژئوسنتتیکی و تحلیل عددی آى با نرم افزار plaxis 2d مطالعه ی موردی ساحل جزیره قشم

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاوم سازی . لحاف های ژئوسنتتیکی . تحلیل عددی . شیروانی . plaxis 2d

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازی , لحاف های ژئوسنتتیکی , تحلیل عددی , شیروانی , plaxis 2d ,
:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی اثر بار دینامیکی بر مقاومت بیرون کشیدگی سیستم میخکوبی در خاکهای مختلف

 

 

 

کلمات کلیدی :

میخکوبی . مقاومت بیرون کشیدگی . تحلیل عددی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخکوبی , مقاومت بیرون کشیدگی , تحلیل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی بازگشتی رفتار سد خاکی تبارک آباد در دوران بهره برداری

 

 

 

 

کلمات کلیذی:

سد خاکی تبارک آباد . ابزار دقیق . تحلیل بازگشتی . تحلیل عددی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی تبارک آباد , ابزار دقیق , تحلیل بازگشتی , تحلیل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 549
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر پرکننده سيمانی در کاهش نشست سطح زمين و پایداري فضاهاي زیرزمينی (مطالعه موردي معدن ونارچ)

چكيده
استفاده از پرکنند هها به عنوان ابزار نگهداری در فضاهای زیرزمینی غیر خود نگهدار به خصوص در معادن زیرزمینی که دارای تنش های القاییبالا هستند، بسیار اهمیت دارد. معدن منگنز ونارچ با روش کند و آکند استخراج می شود و با پرکننده خاکی پر می شود. به منظور افزایشبازیابی ماده معدنی، پایداری فضاهای زیرزمینی و کاهش نشست سطح زمین استفاده از پرکننده هیدرولیکی )سیمانی( در این معدنپیشنهاد شده است. پرکننده سیمانی به دلیل پرکردن یکنواخت و یکپارچه فضاهای خالی و وجود چسبندگی، باعث کاهش فشار وارده بهکارگاه، نگهداری بهتر دیواره ها و کاهش نشست سطح زمین می شود.در این مقاله به منظور بررسی اثر پرکننده سیمانی بر پایداری فضاهای زیرزمینی و نشست سطح زمین، تمامی مراحل استخراج در طبقاتمختلف معدن منگنز ونارچ یک بار با پرکننده سیمانی و بار دیگر با پرکننده خاکی شبیه سازی شد تا اثر استفاده از پرکننده سیمانی برعملکرد معدن مشخص شود. پارامترهای ورودی شبیه سازی عددی معدن منگنز ونارچ براساس آزمایش های انجام شده بر نمونه های سنگینمونه برداری شده از معدن تعیین شد. آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری، برزیلی و مقاومت فشاری سه محوری انجام شد و براساسآن پارامترهای رفتاری موهر کلمب در اعماق مختلف برای توده سنگ محاسبه شد. بعد از نمونه گیری از پرکننده خاکی، منحنی دانه بندی -خاک رسم شد و براساس آن نوع خاک و پارامترهای فیزیکی و مکانیکی پرکننده خاکی تعیین شد.در این مقاله معدن ونارچ در محیط نرم افزار Flac شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده از این نرم افزار نشان می دهد که حداکثر تنشفشاری در منطقه MPa 72/11 است. باوجود آنکه پرکننده سیمانی منجر به بهبود شرایط کلی در معدن می شود، با توجه به مقاومت فشاریتک محوری سنگ منگنز ) MPa 72/72 ( که کمتر از حداکثر تنش فشاری در منطقه ) MPa 72/11 ( است، در بعضی مناطق حتی با پرکردنبا سیمان، شکست رخ می دهد. تمرکز تنش بیشتر در لنگه ها اتفاق می افتد که جنس آن ها سنگ منگنز می باشد. پرکننده سیمانی موجبکاهش مناطق پلاستیک، تلاشهای داخلی در سیستم نگهداری و نشست سطحی نسبت به پرکننده خاکی در مدل عددی شد. همچنین تونل دنباله رو طبقه ی اول به دلیل جابه جایی زیاد ریزش می کند که نیاز به سیستم نگهداری مناسب دارد.


واژه هاي کليدي:

تحلیل عددی . پرکننده سیمانی . معدن ونارچ

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , پرکننده سیمانی , معدن ونارچ ,
:: بازدید از این مطلب : 410
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اندرکنش و تعيين فاصله بهينه تونل هاي دوقلو (مطالعه موردي تونل 9 آزادراه تهران شمال)

چكيده
در توسعه شبکه آزادراهی، استفاده از تونل های دوقلو ضروری می باشد. فاصله بهینه تونل ها و اندرکنش آن ها روی یکدیگر، یکی ازمهمترین مسائل مطرح در تونل های دوقلو می باشد. این موضوع در مقاله حاضر و برای تونل شماره 4 آزادراه تهران شمال )فاصله -21 تا 2 متر متغیر است( مطالعه شده است. در این مقاله از روش المان محدود و نرمافزار / بین تونل های دوقلو از 6 Phase2 برایبررسی اندرکنش ها و تعیین فاصله بهینه تونل ها استفاده شده است. تحلیل های پارامتری برای توده سنگ با GSI 03 و ، های 0322 و 20 متری انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که هر /0 ،23 ،0/0 ،0 ،0/0 ،1/0 ، 03 و برای عرض پایه 2چه فاصله دو تونل و شاخص مقاومت زمین شناسی (GSI) کاهش یابد، بار انتقال یافته به تونل مجاور بیشتر خواهد بود و چنانچه اینفاصله بیش از حد مجاز کاهش یابد، جابجایی های اطراف تونل افزایش یافته و نیاز به نگهداری های خاص می باشد. در GSI های03 و 03 چنانچه فاصله تونل ها به ترتیب کمتر از 6 و 0 متر باشد، جابجایی های تونل از جابجایی های مجاز ساکورایی عبور کرده وتونل حالت خود پایداری را از دست می دهد و نیاز به نصب نگهداری های خاص دارد. همچنین در فاصله کمتر از 0 متر، دو تونل درمحدوده تاثیر یکدیگر قرار می گیرند. در GSI=70 با توجه به مقاوم بودن سنگ، تونل خودپایدار می باشد و فقط در فاصله 2 متری،پایه بین دو تونل دچار اغتشاش و آشفتگی خواهد شد.


واژه هاي کليدي:

اندرکنش تونل های دوقلو . فاصله بهینه تونل ها . تحلیل عددی . نرمافزار Phase2

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش تونل های دوقلو , فاصله بهینه تونل ها , تحلیل عددی , نرمافزار Phase2 ,
:: بازدید از این مطلب : 385
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت حداکثرسرعت لحظه ای تونل های انحراف آب سد نرماب مینودشت با استفاده از روش عددی المان مجزا

چكیده
هدف از این تحقیق آنالیز حساسیت حداکثرسرعت لحظهای ) Peak Particle Velocity) درتحلیل پایداری تونل انحراف آب سد نرمابمیباشد. در این زمینه روشهای تجربی که بیشتر بر اساس آزمایشات انجام شده در طی کار صورت گرفته، روش بررسی با ابزار دقیق یاسنسورهای میکرو دیجیتال که در پس سینهکار نصب شده میتوان میزان حداکثر سرعت ذره ای را در کسرری از اانیره طر کررد .همچنین با استفاده از تکنولوژی های جدید و بکارگیری دوربینها میتوان نیز به نوعی میزان سررعت ذره ای را محاسر ه کررد . روشپرکاربرد دیگری که در این زمینه بسیار استفاده میشود روشهای عددی میباشند که با توجه به محدودیتهای موجود و آنچه در اختیارماست از روش عددی المان مجزا استفاده شده است. بدین منظور بااستفاده از نرمافزار UDEC که بر پایه روش محاس اتی اجزای مجزابرای مدلسازی محی های ناپیوسته بنا شده است، به تعیین PPV در اار وجود دسته درزههای مختلف پرداخته شده است. در این پروژه باواردکردن مشخصات سنگ بکرو درزههای موجود منطقه به بررسی سطح انفجار درون تودهسنگ بر اساس حداکثر سرعت ذره ای PPVپرداخته شده است. جهت ارزیابی اعت ار دادههای ورودی در حل عددی، یکسری پردازش داده صورت گرفته است. در نهایت تاایر مدولتغییرشکل پذیری که از مهمترین دادههای ورودی جهت تحلیل رفتاری تودهسنگ میباشد و زاویه اصطکاک داخلی سطوح ناپیوستگی و زاویه دسته درزه غالب روی مقادیر PPV بررسی شده است.


واژه های کلیدی:

تحلیل پایداری . شتاب گرانش زمین . تحلیل عددی . آنالیز حساسیت

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , شتاب گرانش زمین , تحلیل عددی , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 623
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثير مقاومت بالای توده سنگ اطراف تونل بر انتخاب تجهيزات حفاری مكانيزه و نرخ پيشروی مطالعه موردی تونل انتقال آب کرمان

چكيده فارسی
سامانه انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان، به منظور انتقال بخشی از آب حوزه آبخیز جازموریان به شهر کرمان طراحی شده است. اینسامانه شامل یک تونل به طول 83 کیلومتر میباشد. تونل انتقال آب کرمان توسط یک تونل دسترسی میانی، به دو قطعه شمالی و قطعه جنوبی هریک به طول 11 کیلومتر تقسیم میشود. براساس مطالعات اولیه بخشی از سنگهای آذرین قطعه جنوبی تونل دارای مقاومت بالاتری نسبت بهنواحی دیگر میباشند. عمده سنگهای آذرین مذکور مشتمل بر گرانودیوریت، دیوریت، آندزیت و بازالت میباشند که بر اساس نمونهگیریهاا وآزمایشهای اولیه در رده مقاومتی مستحکم تا بسیار مستحکم) 111 تا 031 مگاپاسکال( قرار دارند. در چنین سنگهایی تاممین حاداک ر نارپیشروی با حداقل مصرف و تعویض دیسک کاترها و در نتیجه کاهش هزینههای احتمالی ناشی از تمخیرات از اهمیت به سزایی برخوردار است. ازاین رو لاز است توان و خصوصیات تجهیزات حفاری هموون قطر و ررییت باربری دیسک کاترها به صورت بهینه ای گزینش شوند. در این راستابا تمرکز بر تمثیر قطر و ررییت باربری دیسک کاترها به روش عددی برآورد اولیه ای از نیروی محوری دیسکها برای حفااری در مقااو تارینسنگهای مسیر تونل انجا شده است. براساس نتایج مدلسازی عددی استفاده از دیسک کاتر های با قطر 11 اینچ با پوشش محایظتی مناسب درمقاطع با مقاومت بالا توصیه میشود. ارزیابیها و محاسبات اولیه همونین حاکی از نر نفوذ پایین دستگاه در این نوع سنگها میباشد، که اهمیت تممین تجهیزات حفاری مناسب برای کاهش توقفات حین حفاری را روشن میسازد.


واژههای کليدی:

تونل انتقال آب کرمان . تودهسنگ مستحکم . تجهیزات حفاری مکانیزه . تحلیل عددی . نر پیشروی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انتقال آب کرمان , تودهسنگ مستحکم , تجهیزات حفاری مکانیزه , تحلیل عددی , نر پیشروی ,
:: بازدید از این مطلب : 512
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه