<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار دینامیکی شمع منفرد در خاک های مستعد روانگرایی

 

 

 

کلمات کلیدی :

روانگرایی . شمع منفرد . تحلیل غیر خطی . بازلزله

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
یىي اظ ٟٔ تٓطی ػ ثطٚظ ذؿبضات ٚ ذطاثيٞب ثٝ ٞٙ بٍ ظ عِ ِٝ، ضٚا طٍ٘ایي ذبنٞبي بٔؾٝاي ؾؿت ٚ اقجبع ئثبقس. تب ثٝ حب ضٚٞبي رٔتفّ
آ ب٘ يِع ٚ عطاحي ثطاي اضظیبثي ضفتبض ق غٕٞب زض اثط ظ عِ ِٝ اضائٝ قسٜ اؾت ٚ زض ای ٛٔاضز تأثيط ضٚا طٍ٘ا قس ذبنٞبي ثب پتب ؿ٘ي ضٚا طٍ٘یي ي٘ع ثبیؿتي
زض آب٘ يِع ٛٔضز تٛخٝ لطاض يٌطز. ٞ چٕٙي ثب تٛخٝ ثٝ افعایف اؾتفبزٜ اظ پيٞبي ػ يٕك زض ؾٛاح بٔؾٝاي ٚ زض حٔ ضٚزذب ٝ٘ٞب ٚ ذغط ثطٚظ
ضٚا طٍ٘ایي زض اثط ظ عِ ِٝ زض ای حٔ ُٞب، زض ای مٔب ِٝ ثٝ ثطضؾي اثط ػٛا رٔتفّ ثط ضفتبض ق غٕ ٙٔفطز زض ذبن بٔؾٝاي ، ثب ٙٔظٛض وطز ضفتبض ذبن
زض ؼٔطض ضٚا طٍ٘ایي، پطزاذتٝ ئقٛز. زض ای پػٚٞف، تح يّ ػسزي ضفتبض ق غٕ تٛؾظ ط٘ اْفعاض ا بِٕ حٔسٚز OpenSeesPL 0.8.7 ٛٔضز
ثطضؾي لطاض ئ يٌطز. زض ای ضاؾتب ضفتبض طِظٜاي ق غٕ ٙٔفطز زض ذبن بٔؾٝاي تحت اثط ػٛا رٔتفّ بٔ ٙ٘س ضرب تٔ لایٝ ي ذبن، لغط ق غٕ ٚ
عٛ ق غٕ ثطضؾي ئقٛز. ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛز پتبؿ٘ي ضٚا طٍ٘ایي زض ذبنٞبي ؾٛاح ق بٕ يِ ٚ خٙٛثي ٚ ي٘ع زض ضؾٛثبت زاٝ٘اي غيط تٔطاو ضٚزذب ٝ٘ٞب زض ؾبیط م٘بط وكٛض، ٛٔضٛع ٛٔضز ثطضؾي زض ای مٔب ِٝ ئتٛا س٘ زض ػ ثطاي تح يّ ضفتبض ق غٕٞبي اخطا قسٜ زض چٙي حٔ ُٞبیي فٔيس
ثبقس. ت٘بیح ثسؾت آ سٜٔ ك٘ب ئزٞس وٝ ثب افعایف لغط ق غٕ ٚ عٛ ق غٕ، تغييط ىٔب خبج٘ي ق غٕ ٚ چطذف ق غٕ وبٞف ئیبثس ٚ يِ ضرب تٔ
ذبن ثب تٛخٝ ثٝ عٛ ق غٕ ت٘بیح رٔت فّي ئتٛا س٘ زاقتٝ ثبقس.
کلمبت کلیذی: رياوگزایی، شمع مىفزد، تحلیل غیزخطی، ثبر سلشل:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , شمع منفرد , تحلیل غیر خطی , بازلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 120
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسیو مطالعه مقاوم سازي سازه هاي مصالح بنایی با تع بیه میلگردهاي قائم درداخل دیوار

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاوم سازي . مصالح بنایی . میلگرد تقویتی . تحلیل غیر خطی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازي , مصالح بنایی , میلگرد تقویتی , تحلیل غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر خاک در برآورد سطح عملکرد سازه های نامتقارن فولادی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سطح عملکرد . تحلیل غیر خطی . نوع خاک . ساختمان نامتقارن

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سطح عملکرد , تحلیل غیر خطی , نوع خاک , ساختمان نامتقارن ,
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل غیر خطی سد بتنی وزنی به کمک ترکیب توامان روش المان محدود توسعه یافته (XFEM) مبتنی بر فرضیات مکانیک شکست خطی الاستیک باروش مجموعه همتراز (LSM)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تئوری المان محدود توسعه یافته(XFEM)مکانیک شکست الاستیک خطیمجموعه همتراز (LSM)سد بتنی وزنیتحلیل غیر خطی

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تئوری المان محدود توسعه یافته(XFEM) , مکانیک شکست الاستیک خطی , مجموعه همتراز (LSM) , سد بتنی وزنی , تحلیل غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 289
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه راه کارهاي بهسازي در سازه هاي بتنی با قاب خمشی

خلاصه
با توجه به اینکه بسیاري از سازه هاي موجود کشور ویژگی هاي یک سازه مقاوم در برابر زلزله را ندارند، بنابراین لازم است نسبت به بررسی آنها ، سازه هایی که در برابر زلزله هاي قوي مقاومت لازم را ندارند اقدام شود تا در ادامه با راه حل هاي مناسب، بهسازي در آن صورت گیرد. در این مقاله ارزیابی لرزه اي بر روي یک سازه بتنی 6 طبقه قاب خمشی که بر اساس آیین نامه 2800 (ویرایش دوم) طرح شده است انجام گردید. بر اساس مطالعات انجام و مشاهده عدم مقاومت کافی در ETABS و SAP گرفته، این سازه داراي ضعف هاي عملکردي می باشد.پس از مدل سازي سازه توسط برنامه 2000 اعضا و ضعف هاي عملکردي در سازه، با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی سه بعدي، عملیات بهسازي بر روي سازه مورد نظر با روش هاي روکش بتنی، دیوار برشی و کاهش وزن سا ختمان، مطابق با دستورالعمل بهسازي لرزه اي انجام شد و نتایج با هم مقایسه گردید.


کلمات کلیدي:

بهسازي ، تحلیل غیر خطی، سازه بتنی ، دستورالعمل بهسازي لرزه ای

نویسندگان :

منوچهر بهرویان ، احمد رضا شیرزادي مرگاوي

 

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي , تحلیل غیر خطی , سازه بتنی , دستورالعمل بهسازي لرزه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 1087
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد قابهاي مهاربندي برون محور فولادي تحت زلزله هاي نزدیک گسل

خلاصه
قاب مهاربندي شده واگرا، نمایانگر یک سیستم قاب بندي شده ي مرکب است که هم سخت و هم شکل پذیر می باشد. در این قابها رفتار جانبی لرزه اي سازه ترکیبی از عملکرد خمشی _ برشی تیرها و ستون هاي دهانه مهاربندي شده و عملکرد کششی  فشاري مهاربندها می باشد. در این سیستم ایجاد شده است. به فاصله ایجاد شده در e در انتهاي دو عضو مهاري بین عضو مهاري با ستون و یا بین عضو مهاري با تیر طبقه، یک فاصله به اندازه این سیستم، پیوند اطلاق می گردد. طبق فلسفه طراحی این نوع قاب، پیوند ضعیفترین بخش قاب می باشد تا در برابر نیروهاي جانبی ناشی از زلزله شدید وارد ناحیه غیر خطی شده تا مقدمه استهلاك انرژي ورودي زلزله را فراهم آورد. در این مقاله عملکرد قابهاي مهاربندي برون محور فولادي در ساختمان هاي 6 و 12 طبقه تحت زلزله هاي نزدیک گسل بررسی شده اند. تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی روي ساختمان هاي مدل شده ، انجام شده است. نتایج بیانگر آنست که اگر تیر پیوند طوري طراحی شود که رفتار آن برشی باشد، عملکرد آنها با استفاده از نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی، مطلوب بوده و در حد ایمنی جانی جوابگوي نیاز لرزه اي ما می باشند. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل غیر خطی سازه ها، در برابر زلزله هاي نزدیک گسل و تعداد خرابی ها در سازه ها به این نتیجه می رسیم که با افزایش تعداد طبقات، سازه ها آسیب پذیر تر بوده و در طراحی آنها باید دقت کرد.


کلمات کلیدي:

عملکرد، نزدیک گسل، مهاربند واگرا، تحلیل غیر خطی، نیاز لرزه اي

نویسندگان :

یاسر مظفري جویباري ، یاسر محمودي ، شهرام مقصودیان

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عملکرد , نزدیک گسل , مهاربند واگرا , تحلیل غیر خطی , نیاز لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1150
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه راه کارهاي بهسازي در سازه هاي بتنی با قاب خمشی

خلاصه
با توجه به اینکه بسیاري از سازه هاي موجود کشور ویژگی هاي یک سازه مقاوم در برابر زلزله را ندارند، بنابراین لازم است نسبت به بررسی آنها ، سازه هایی که در برابر زلزله هاي قوي مقاومت لازم را ندارند اقدام شود تا در ادامه با راه حل هاي مناسب، بهسازي در آن صورت گیرد. در این مقاله ارزیابی لرزه اي بر روي یک سازه بتنی 6 طبقه قاب خمشی که بر اساس آیین نامه 2800 (ویرایش دوم) طرح شده است انجام گردید. بر اساس و مشاهده ETABS و SAP مطالعات انجام گرفته، این سازه داراي ضعف هاي عملکردي می باشد.پس از مدل سازي سازه توسط برنامه 2000 عدم مقاومت کافی در اعضا و ضعف هاي عملکردي در سازه، با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی سه بعدي، عملیات بهسازي بر روي سازه مورد نظر با روش هاي روکش بتنی، دیوار برشی و کاهش وزن سا ختمان، مطابق با دستورالعمل بهسازي لرزه اي انجام شد و نتایج با هم مقایسه گردید.


کلمات کلیدي:

بهسازي ، تحلیل غیر خطی، سازه بتنی ، دستورالعمل بهسازي لرزه اي

نویسندگان :

احمد رضا شیرزادي مرگاوي ، منوچهر بهرویان

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي , تحلیل غیر خطی , سازه بتنی , دستورالعمل بهسازي لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1018
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تحلیلی و مقایسه عملکرد استفاده از مهاربندي شورون در دو شکل متعارف و مجهز به میراگراصطکاکی به منظور بهسازي قابهاي ساختمانی فولادي

خلاصه
امروزه استفاده از شیوههاي نو در جهت احداث ساختمانهاي جدید و بهسازي ساختمانهاي موجود با درنظرگرقتن ملاحظات اجرایی، زمانی و اقتصادي و... اجتنابناپذیر مینماید. در این مقاله به بررسی میزان اثر بخشی یکی از شیوههاي غیرفعال کنترل ارتعاشات لرزهاي در سازهها براي بهسازي سازهها(بهویژه فولادي) پرداخته شده است. براي این کار از مدلسازي و تحلیل غیرخطی سازه اولیه و بهسازي شده در نرم افزار بهره برده شد. که از قیاس نتایج دیده می شود که استفاده از این شیوه به منظور بهسازي علی رغم سادگی مکانیسم و کاربست، میتواند تاثیر در خور توجهی در پاسخهاي دینامیکی نظیر برش پایه قاب اولیه و تغییر مکان انجام شده و... در بر داشته باشد.


کلمات کلیدي:

بهسازي لرزه اي،کنترل غیر فعال، میراگر اصطکاکی، مهاربندي شورون، تحلیل غیر خطی

نویسندگان :

عباس حق اللهی ، امید مهراد ، سعید کرمی ، محمدمبارکی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي لرزه اي , کنترل غیر فعال , میراگر اصطکاکی , مهاربندي شورون , تحلیل غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 917
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه