<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی روش تحلیل پوشاور مودال با الگوی بار بهنگامشونده برای پل های نامنظم تحت اثر زلزله های با زمان تناوب بلند

خلاصه
در روشهای استاتیکی غیر خطی رایج این فرض حاکم است که پاسخ سازه توسط مود اصلی آن کنترل میشود. برای سازههای نامنظم این فرضجوابهای دقیقی را بدست نمیدهد. امروزه روشهای پوشاور متعددی برای در نظر گرفتن اثرات مودهای بالاتر ارائه شده است که یکی از آنهاروش تحلیل پوشاور مودال با الگوی بار بهنگامشونده میباشد. در این تحقیق، نیازهای لرزهای پلهای بتنی مستقیم و دارای قوس در پلان برآوردشده و ضمن مقایسه با یکدیگر، با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی نیز مقایسه شده است. همچنین نتایج بدست آمده برای پلهای نامنظماز روش مذکور تحت تاثیر زلزلههای با زمان تناوب بلند نیز بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که پلهای نامنظم که دارای پریود بلند هستند،تحت تاثیر این زلزلهها پاسخ بیشتری از خود نشان داده و پاسخهای بدست آمده از روش تحلیل پوشاور مودال بهنگامشونده که اثرات مودهایبالاتر را درنظر میگیرد، به نتایج بدست آمده از تحلیل دینامیکی غیرخطی نزدیک میباشد.

کلمات کلیدي:

پوشاور مودال . پل نامنظم در پلان . تحلیل غیرخطی . بهنگامشونده

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوشاور مودال , پل نامنظم در پلان , تحلیل غیرخطی , بهنگامشونده ,
:: بازدید از این مطلب : 352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازي لرزه اي قابهاي داراي دیوارآجري

خلاصه
مصالح ساختمانی به کار رفته در سازه هاي آجري طی زلزله هاي شدید آسیب دیده و روي رفتار و عملکرد سازه تاثیر می گذارد. شناسایی این ضعفها و درك صحیحی از رفتار این دیوارها با معرفی مدلهایی که نشان دهنده این رفتار هستند کمک به برطرف کردن این نقیصه ها می کنند . تحقیق فعلی در مورد پریودهاي این سازه ها ، منحنی هاي پوش آور در بررسی عملکرد سازه اي ، بررسی تاثیر دیوار آجري به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی و در نهایت معرفی برخی روشهاي بهسازي و طرح لرزه اي در این سازه ها ، با توجه به تحقیقات انجام شده بحث خواهد شد . هدف در این مقاله پس ازمعرفی موارد ذکر شده اشاره به جزئیاتی است که با در نظر گرفتن آنها آسیب پذیري تا حد ممکن به حداقل برسد مواردي نظیر بازشوها و طبقه نرم که باید در این سازه ها رعایت شود. یکی از روشهاي پیشنهادي دستورالعمل بهسازي براي مقاوم سازي سازه هاي ضعیف موجود در برابر زلزله روش طیف ظرفیت و به کارگیري روش آنالیز می باشد. نتایج نشان می دهد بازشوها و پانلهاي آجري  (NSP) استاتیکی غیرخطی  که کامل با آجر پر نشده اند تاثیرات شدیدي بر روي ستونها می گذارند.


کلمات کلیدي:

سازه آجري ، طرح لرزه اي ، عملکرد سازه اي ، تحلیل غیرخطی ، پانل آجري

نویسندگان :

عباسعلی ذاکري ، نیما حاج شیخ الاسلامی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه آجري , طرح لرزه اي , عملکرد سازه اي , تحلیل غیرخطی , پانل آجري ,
:: بازدید از این مطلب : 577
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ضریب رفتار سازههاي بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته

خلاصه
در مقاله حاضر به بررسی و مقایسه پاسخهاي دینامیکی خطی و غیرخطی یکی از سازههاي خاص موسوم به سازههاي نگهدارنده خطوط لوله برافراشته، با توجه به پارامترهاي شکل پذیري و ضریب رفتار پرداخته شده است. شکل پذیري به عنوان شاخصی براي توجیه رفتار در حوزه غیرخطی سازهها، در اکثر آییننامههاي معتبر بکار گرفته میشود. در این راستا استفاده از ضریب کاهش مقاومت بر مبناي شکل پذیري یکی از عوامل تعیین کننده در برآورد نیروي جانبی سازه است. بررسی این ضریب که معیاري براي کاهش بارهاي طراحی حاصل از تحلیل خطی است، محور اصلی مطالعه اخیر محسوب میشود. 


کلمات کلیدي:

سازههاي بتنی، خطوط انتقال سیال، شکل پذیري، ضریب رفتار، تحلیل غیرخطی

نویسندگان :

محمد رفیع کرد سنگانی پور  ، اسحق پاد

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازههاي بتنی , خطوط انتقال سیال , شکل پذیري , ضریب رفتار , تحلیل غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 627
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر عملکرد لرزه اي سازه هاي فولادي قاب خمشی

خلاصه
مؤلفه قائم زلزله و تاثیر آن در تحلیل ساختمانها از مدتها پیش مورد توجه محققین و مهندسین طراح قرارداشته است. ولی تا این زمان هنوز ملاحظات ناشی از اثر مؤلفه قائم زلزله در طراحی ساختمانها (بجز بصورت جزئی در مورد تیرهاي طره)، به صورت دستورالعمل اجرایی کامل درنیامده است. از این رو، این تحقیق به منظور جواب دادن به این سوالها که مؤلفه قائم زلزله بر چه نوع ساختمانهایی و درچه اعضایی اهمیت دارد به صورت مطالعات پارامتریک روي سازه هاي فولادي قاب خمشی، و در حالت سه بعدي انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مؤلفه قائم زلزله سبب افزایش نیروي طراحی محوري ستونها، لنگر و برش تیرها در سازه می گردد که این افزایش در طبقات آخر سازه نمود بیشتري داردو مؤلفه قائم زلزله تأثیر بیشتري بر سازه هاي کوتاه نسبت به سازه هاي بلند دارد.


کلمات کلیدي:

مؤلفه قائم زلزله ، تغییرمکان هدف، تحلیل غیرخطی، سازه هاي فولادي قاب خمشی

نویسندگان :

علیرضامیرزا گلتبار ، مرتضی حسینعلی بیگی ،احمد تربتی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مؤلفه قائم زلزله , تغییرمکان هدف , تحلیل غیرخطی , سازه هاي فولادي قاب خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر خرپای میانی در ارتفاع سازه بر عملکرد سازه ھا میان مرتبه

خلاصه
مطالعات ویژه سازه هاي بلند در کشورهاي صنعتی سالها مورد تحقیق و بررسی بوده است. در ایران مطالعات کافی در این زمینه صورت نگرفته و رویکرد آئین نامه هاي داخلی نیز مشکل گشاي طراحی این سازه ها نمی باشد. در این مقاله رفتار سازه هایی با ارتفاع 55 متر مورد بررسی قرار گرفته است. پیکربندي سازه ها به نحوي صورت گرفته که مفاصل پلاستیک در سطوح عملکردي قابل انتظار در المانهایی تشکیل شود که در حین زلزله و پس از ایمنی سازه به مخاطره نیافتد. نتایج نشان می دهد زمان تناوب اصلی محاسبه شده ساختمان با استفاده از روابط تجربی آئین نامه اختلاف زیادي با روابط دقیق دارد. که این اختلاف، علاوه بر غیر اقتصادي بودن حتی باعث غیر ایمن شدن طرح می گردد. لذا طراحی این سازه ها، دانش کافی مهندسی و شناخت پارامترهاي لازم در برخورد با طراحی هاي پیشرفته را می طلبد.سیستم خرپاي میانی در این سازه یک ایده موثر در اقتصاد و بهبود رفتار سازه بوده که استفاده از آن علاوه بر کاهش قابل ملاحظه در تغییر مکان جانبی ، کاهش نسبت تنش در بسیاري از تیرها نیز میسر می سازد.


کلمات کلیدي:

زمان تناوب، سازه هاي بلند، میرایی، تحلیل غیرخطی

نویسندگان :

علی قمري ، علی نصرتیان

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمان تناوب , سازه هاي بلند , میرایی , تحلیل غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1028
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر خصوصیات هندسی و ژئوتکنیکی پی بر رفتار خاکریز تحت بار زلزله

خلاصه
بررسی دقیق پایداري خاکریزها در برابر نیروهاي زلزله از مسائل بسیار مهم و پیچیده در زمینه ي سازه هاي خاکی می باشد . تغییر خصوصیات هندسی پی از قبیل ارتفاع پی و هم چنین خصوصیات ژئوتکنیکی پی از قبیل سختی (مدول الاستیسیته)، زاویه اصطکاك داخلی و چسبندگی مصالح پی نقش مهمی را در پایداري خاکریز روي پی در برابر نیروهاي زلزله ایفا می کند. در این پژوهش به بررسی نقش خصوصیات ذکر شده درپایداري خاکریز مستقر بر پی پرداخته شده است .


کلمات کلیدي:

لرزه خیزي، نیروي زلزله، تحلیل دینامیکی، تحلیل غیرخطی، سازه هاي خاکی

نویسندگان :

علی رئیس زاده ، مسعود رابطی مقدم

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لرزه خیزي , نیروي زلزله , تحلیل دینامیکی , تحلیل غیرخطی , سازه هاي خاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1067
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی اثر روش تحلیل بر نتایج پاسخ ساختگاه

بررسي بسياری از زمين لرزه های گذشته مشخص ساخته است كه شرایط ژئوتکنيک محلي تاثير به سزایي بر توزیع خرابي ها در مناطق مسکوني و شریان های حياتي دارد. خاک های نرم و لایه ای انرژی لرزه ای را ذخيره و منجر به تقویت ارتعاشات و در نتيجه افزایش خسارات وارد بر سازه های ساخت بشر مي شوند . همچنين، اثرات محلي ساختگاه نقش بسيار مهمي در مشخصات حركات لرزهای و حركت مبنای طرح زمين دارد. دراین پژوهش از روش های یک بعدی و دو بعدی از یک سو و روش های معادل خطي و غيرخطي از سوی دیگر برای ارزیابي اثر ساختگاه استفاده مي شود، همچنين 4 زلزله مختلف با ویژگي های لرزه ای متفاوت برای بررسي بهتر این موضوع به كار رفته است. برای ارزیابي های نام برده، از استفاده مي شود. هدف از به كار بردن نرم افزارهای متنوع، ارزیابي اثر Quake/W و PLAXIS, SHAKE, EERA, NERA نر مافزارهای ساختگاه با روش های آناليز متفاوت و مقایسه نتایج این آناليزها با یکدیگر مي باشد. در انتهای پژوهش اثر شرایط ساختگاه بر جنبش نيرومند زمين و همچنين اثر نوع آناليز، بحث و بررسي مي شود .


کلمات کلیدی:

اثر ساختگاه، تحلیل یک بعدی، تحلیل دو بعدی، تحلیل خطی، تحلیل غیرخطی

نویسندگان :

صادق رضائی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

سامان سلیمانی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

یاشار توانگر(دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

عسکر جانعلیزاده (دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثر ساختگاه , تحلیل یک بعدی , تحلیل دو بعدی , تحلیل خطی , تحلیل غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه