<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تعیین عمق مدفون لرزه اي سپر هاي بدون مهار در خاك هاي مستعد روانگرایی

چکیده
سپرهاي طره اي بطور گسترده در ساخت و ساز دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. سپر هاي بدون مهار در شرایط استاتیکی از ضریب اطمینان خوبی برخوردار می باشند ولی تجربیات نشان می دهد اینگونه سپرها در مقابل زلزله آسیب پذیرند. پایداري سپرهاي بدون مهار در برابر بارهاي دینامیکی به عمق مدفون این سپرها بستگی دارد که عمق مدفون سپر نیز در خاکهاي مستعد روانگرایی تابع نوعخاك محل و اضافه فشار آب حفره اي می باشد. در این مقاله با استفاده از روابط محاسباتی مونونوبه – اکابه در حالت لرزه اي و با توجه به وابستگی عمق مدفون سپرهاي بدون مهار به شرایطزلزله، پارامترهاي خاك و اضافه فشار آب حفره اي، رابطه تحلیلی براي محاسبه عمق مدفون سپر در خاك هاي مستعد روانگرایی ارائه شده است. در ادامه به مطالعه ي تاثیر اضافه فشار آب حفره اي بوجود آمده در یک زلزله بر عمق مدفون این نوع سپرها پرداخته شده است.


کلمات کلیدي:

سپر بدون مهار، تحلیل لرزه اي، روانگرایی

نویسندگان :

آرمین سلمانی محلی ، افشار نعمتی مرساء ، علی هوشمند آیینی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سپر بدون مهار , تحلیل لرزه اي , روانگرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 825
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تحلیل خرابی سازه ها با استفاده ازطیف پاسخ فرکانس-زمان و شاخص خسارت پارك-انگ

خلاصه
در این مقاله مفهوم جدیدي از طیف پاسخ سه بعدي مبتنی فرکانس- زمان ارائه شده است.این طیف تابعی از زمان تناوب(فرکانس) و زمان می باشد. از آنجا که طیف پاسخ فرکانس-زمان همه خصوصیات حرکت زمین (شدت،محتواي فرکانسی و مدت زمان موثر)را در بر میگیرد، ابزار مناسبی براي تحلیل لرزه اي سازه ها محسوب می شود. در این نوشتار طیف پاسخ فرکانس-زمان براي سه زمین لرزه چی چی، نورتریج والسنترو محاسبه و نتایج با هم مقایسه شده اند. خصوصیات این طیف ها و هم چنین کاربرد آنها در تحلیل خرابی سازه ها مورد بررسی قرار گرفته وتعریف جدیدي از خط خرابی سازه ها ارائه شده است. هم چنین در این تحقیق براي تعیین حد خرابی سازه ها از شاخص خرابی پارك-انگ استفاده شده و نتایج حاصله با تحلیل خرابی سازه ها با استفاده از طیف پاسخ فرکانس-زمان مقایسه شده است.


کلمات کلیدي:

طیف پاسخ فرکانس- زمان، تحلیل لرزه اي، خط خرابی، شاخص خرابی

نویسندگان :

افسانه ایرانمنش  ، ایمان جعفري ، سعید شجاعی باغینی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طیف پاسخ فرکانس زمان , تحلیل لرزه اي , خط خرابی , شاخص خرابی ,
:: بازدید از این مطلب : 1035
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی طیف پاسخ فرکانس- زمان در تحلیل لرزه اي سازه ها

خلاصه
در این مقاله مفهوم جدیدي از طیف پاسخ سه بعدي مبتنی فرکانس- زمان ارائه شده است.این طیف تابعی از زمان تناوب(فرکانس) و زمان می باشد. از آنجا که طیف پاسخ فرکانس- زمان همه خصوصیات حرکت زمین (شدت،محتواي فرکانسی و مدت زمان موثر)را در بر میگیرد، ابزار مناسبی براي تحلیل لرزه اي سازه ها محسوب می شود. در این نوشتار طیف پاسخ فرکانس- زمان براي سه زمین لرزه نورتریج، طبس و چی چی محاسبه و نتایج با هم مقایسه شده اند. خصوصیات این طیف ها و هم چنین کاربرد آنها در تحلیل خرابی سازه ها مورد بررسی قرار گرفته وتعریف جدیدي از خط خرابی سازه ها ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

طیف پاسخ فرکانس- زمان، تحلیل لرزه اي، خط خرابی

نویسندگان :

افسانه ایرانمنش  ، ایمان جعفري ، سعید شجاعی باغینی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طیف پاسخ فرکانس , زمان , تحلیل لرزه اي , خط خرابی ,
:: بازدید از این مطلب : 849
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه اي دیوارهاي انعطاف پذیر مهارشده بااستفاده از روش عددي

خلاصه
محدودیت هاي کاربردي دیوارهاي حایل صلب درانجام گودبرداري هاي عمیق به ویژه در محل سازه هاي مدفون و زیرزمینی ودر فضاهاي محدود شهري ، استفاده از دیوارهاي انعطاف پذیر مهار شده و جدارهاي قائم نگهبان خاك را موجب گردیده و باعث کاربرد وسیع ایندیوارها در پروژه هاي مختلف مهندسی شده است. باتوجه به توسعه دانش فنی دراین زمینه ، هنوز هم اعتماد بر نحوه عملکرد سازه هاي نگهبان خاك در گودبرداري هاي عمیق و حصول ایمنی لازم در این زمینه جاي تردید دارد. قابلیت اجراي دیوار انعطاف پذیر تا پنجاه متر بدون استفاده ازفونداسیون در مقایسه با دیوارهاي صلب متعارف، از جمله مزایاي این دیوارهاست . بررسی تاریخچه مطالعات در این زمینه ، لزوم انجام تحقیقات بیشتر این دیوارها را تحت شرایط بارگذاري عادي و زلزله بر اساس اندرکنش خاك و دیوار و عملکرد غیر خطی مصالح مصرفی طلب می نماید.تحقیقات صورت گرفته درخصوص توزیع رانش استاتیکی ودینامیکی، توزیع لنگرخمشی، تغییرشکل، اندرکنش خاك و دیوار و تغییرات ضریب فشار جانبی خاك عمدتاً بر روي دیوارهاي حایل صلب متمرکز بوده وکارزیادي برروي سازه هاي انعطاف پذیرمخصوصاً درشرایط زلزله نتایج تحلیل هاي استاتیکی ودینامیکی مورد بحث وتفسیر قرارگرفته است تا رفتار ، PLAXIS انجام نگرفته است .با استفاده ازنرم افزارژئوتکنیک واقعی این دیوارها بهترشناخته شوند.مدلسازي هاي متفاوتی تحت شرایط مختلف خاك،دیوار،مهاروبارگذاري انجام گرفته واثرات یک نمونه رکوردزلزله بادامنه شتاب هاي مختلف موردتوجه قرارگرفته است.نتایج این تحقیق دربرآوردهاي اولیه ونیزتدوین دستورالعمل ها وآئین نامه هاياجرائی می تواند بسیار مفید واقع شود .


کلمات کلیدي:

دیافراگم انعطاف پذیر ، مهار ، تحلیل لرزه اي ، المان محدود ، ژئوگرید

نویسندگان :

سیدنورالدین پرندك

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیافراگم انعطاف پذیر , مهار , تحلیل لرزه اي , المان محدود , ژئوگرید ,
:: بازدید از این مطلب : 1088
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه