<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی استعداد روانگرایی خاک های ریزدانه (مطالعه موردی شهر ارومیه)

خلاصه
هر آنچه از نتایج تحقیقات انجام گردیده پیرامون روانگرایي خاکهای ریزدانه برميآید آن است كه لای و مخلوط لای-رس رفتاری متفاوت از ماسه دارد. این تفاوت رفتار به علت میزان فشار آب حفرهای و تغییرات ساختارخاک طي اعمال بارهای تناوبي است. درمجموع ميتوان گفت كاستيهای زیادی درتحقیقات انجام شده و منابع موجود ، پیرامون استعداد روانگرایي درخاکهای حاوی ریزدانه وجود داشته و منابع محدود موجود نیز با قطعیت پیرامون وقوع یا عدم وقوع روانگرایي دراین خاکها اظهارنظر ننمودهاند. در این تحقیق، ضمن اطمینان از صحت نحوه شبیه سازی های عددی، با مدل سازی عددی دو بعدی چندین سایت خاكي ریزدانه در شهرستان ارومیه و تحلیل لرزه ای این سایت ها (به روش دینامیکي غیرخطي تاریخچه زماني تحت ركورد شتاب زلزله)، ضمن بررسي پتانسیل روانگرایي سایت Flac 2D توسط نرم افزار های خاكي ریزدانه در شرایط لرزه ای، تأثیر نوع لایه های سایت های مذكور (لایه های سیلتي و سیلتي- رسي) نیز بر روی این پتانسیل، مورد مطالعه قرار مي گیرد. دراعماق مختلف سایت های مذكور در طي این تحلیل، (

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک ریزدانه , استعداد روانگرایی , تحلیل لرزه ای , روش عددی تفاضل محدود , نرم افزار Flac 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 51

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات فشار جانبی لرزه ای و شکل توزیع تنش تحت باز زلزله واقعی در دیوارهای حایل وزنی

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل لرزه ای . دیوار حایل وزنی . پلکسیز . فشار جانبی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل لرزه ای , دیوار حایل وزنی , پلکسیز , فشار جانبی ,
:: بازدید از این مطلب : 76
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل لرزه ای تاثیر تراز مخزن بر پایداری شیروانی جناح راست مخزن سد قلعه چای

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمین لغزش . سدقلعه چای . تحلیل لرزه ای . تاثیر ترازمخزن . روش مجزا شده

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
دس ػال 1389 پغ اص یک د سٍ آتگیشی تخلی هخضى ػذ، ؿ اَ ذّی هث یٌ تش تاصكؼالی یک صهیيلضؽ تضسگ قذیوی دس خ اٌح ساػت ػذ قلؼ چِای ػدثیش ها ذّ ؿذ اػت. پغ اص ایي س یٍذاد، طی هطالؼاتی تاثیش تشاص آب هخضى تش ایي صهیيلضؽ، تحت ؿشایط اػتاتیکی ؿث اِػتاتیکی ه سَد تشسػی قشاس گشكت اػت. تا ت خَ ت صلضل خِیض ت دَى ه طٌق ػاختگا ػذ، تشسػی لشص اُی تاثیش تشاص هخضى تش پایذاسی صهیيلضؽ اًهثشد ضش سٍی اػت. دس تحقیق حاضش تشسػی تاثیش ػطح آب هخضى تش
پایذاسی صهیيلضؽ، تحت تاسگزاسی دی اٌهیکی ه سَد هطالؼ قشاس گشكت اػت. دس ایي هطالؼ ،ِ تشای تذػت آ سٍدى ضشایة اطوی اٌى لشص اُی ؿیش اٍیً اص س ؽٍ هدضاؿذُ 5
اػتلاد ؿذ اػت. تًایح تشسػی اّ حاکی اص آى اػت ک تا اكضایؾ تشاص آب هخضى، ضشیة اطوی اٌى دی اٌهیکی ؿیش اٍیً کا ؾّ هییاتذ دس ك سَت ت حذاکثش سػیذى
تشاص آب هخضى ػذ، خطش اًپایذاسی دی اٌهیکی ؿیش اٍیً هزک سَ تؼیاس صیاد خ اَ ذّ ت دَ.دس اًْیت ضشایة اطوی اٌى تذػت آهذ اص تحلیل دی اٌهیکی تا ضشایة اطوی اٌى
اػتاتیکی ؿث اِػتاتیکی هقایؼ ؿذ اػت.
کلمات کلیذی: زمیهلغسش، سذ قلع چٍای، تحلیل لرز اٌی، تاثیر تراز مخسن، ريش مجسا ضذ .ٌ:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , سدقلعه چای , تحلیل لرزه ای , تاثیر ترازمخزن , روش مجزا شده ,
:: بازدید از این مطلب : 98
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری لرزه ای دیوارهای خاکی مسلح با روش مشخصه های تنش

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوارهای خاکی غیر مسلح و مسلح . مشخصه های تنش . فشار فعال . تحلیل لرزه ای 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوارهای خاکی غیر مسلح و مسلح , مشخصه های تنش , فشار فعال , تحلیل لرزه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 274
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر سایز بلوک ها بر روی رفتار لرزه ای آنها در شیب های سنگی درزه دار به روش DFN- DEM

در شیب های سنگی درزه دار بلوک هایی با اندازه های مختلف تشکیل می شوند که در برابر زلزله رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهند. یک عامل موثر در ایجاد این تفاوت، اختلاف اندازه ی بلوک ها و در نتیجه جرم آنهاست. بدین منظور با توجه به شرایط بالقوه ناپایداری که در تکیه گاه راست سد کارون 4 و در پایین دست بدنه سد بدلیل قرارگیری یک صفحه بزرگ درزه با نام MJ67c در آن، وجود دارد، مدل های شبکه شکستگی مجزای ( DFN ) متعددی از جرم سنگ بالای صفحه درزه اصلی مذکور ساخته شده و از بین آنها دو مدل انتخاب گردید. سپس با اعمال داده های شتاب نگاشتی به صورت بار زلزله در محدوده زمین لرزه های مبنای طرح ( DBE ) و حداکثر زمین لرزه ی قابل انتظار ( MCE ) سد کارون 4 ، رفتار بلوک ها در دو مدل با استفاده از روش عددی المان مجزا ( DEM ) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل های لرزه ای نشان می دهد که روش ترکیبی DFN- DEM یک ابزار قدرتمند در تحلیل دینامیکی، میزان و چگونگی پایداری شیبهای سنگی در سنگهای درزه دار است. همچنین نتایج نشان می دهد که مدل هایی که دارای بلوک بزرگتر ( جرم بالاتر) بر روی درزه ی اصلی هستند در مقابل زلزله تحریک پذیرتر بوده و ایمنی کمتری دارند. این امر با افزایش قدرت زلزله ( زلزله منجیل)، برای بلوک های انتهایی درزه اصلی کاملا نمایان است.

واژه های کلیدی:

تحلیل لرزه ای، اندازه بلوک، . DEM ، DFN

نویسندگان :

صادق کفایتی 

علیرضا باغبانان 

حمید هاشم الحسینی 

مهرداد زرگری

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل لرزه ای , اندازه بلوک , DEM , DFN ,
:: بازدید از این مطلب : 1009
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل شبه استاتیکی شیروانی های خاکی اشباع و غیر اشباع

تحليل پایداری شيروانيها بویژه تحليل دیناميکي آنها، به دليل تلفات زیاد جاني و مالي ناشي از لغزش شيروانيها از مسائل مهم مهندسي ژئوتکنيک و زلزله است. تحليل شبه استاتيکي از كاربردی ترین روشهای تحليل دیناميکي شيروانيهاست. همچنين بخش زیادی از جمعيت جهان در نواحي خشک و نيمه خشک كره زمين زندگي مي کنند كه در این نواحي تراز آب زیرزميني در عمق زیادی از سطح زمين قرار دارد. تغيير تراز آب  باعث تغيير حجم خاک غير اشباع بالای سطح آب زیرزميني شده و به دنبال آن منجر به خساراتي روی سازه ها ميشود. با در نظر گرفتن این دو مسئله تحليل پایداری شيروانيهای خاكي غير اشباع اهميت زیادی دارد. برای درک بيشتر این مسئله، به عنوان مطالعه موردی روی شيرواني خاكي جناح راست سد قلعه چای در شهرستان عجبشير كه در آن شواهدی مبني بر بازفعالي یک زمينلغزش قدیمي بزرگ مشاهده گردیده، بررسي هایي انجام گرفته و پایداری این شيرواني غير اشباع با حالت اشباع نيز مقایسه شده است.


کلمات کلیدی:

تحلیل لرزه ای، تحلیل شبه استاتیکی، پایداری شیروانی، خاک اشباع، خاک غیر اشبا ع

نویسندگان :

بهنام نیرومند (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی سهند)

احسان دولت (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی سهند)

مهرداد امامی تبریزی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل لرزه ای , تحلیل شبه استاتیکی , پایداری شیروانی , خاک اشباع , خاک غیر اشبا ع ,
:: بازدید از این مطلب : 1218
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه