<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی و تحلیل اثر گمانه های مورب انفجار زیر سطحی بر روی تراکم خاک

مقدار عمق و شيب گمانه ها، تعداد و نوع چيدمان آن ها، قطر دهانه و ميزان خرج گذاری تأثير بسزایي در ميزان تراكم حاصله در خاک دارد.یکي از عواملي كه تا بحال مورد بحث و تحليل قرار نگرفته است، اثر شيب گمانه ها در تراكم انفجاری خاک مي باشد.طراحي ميزان شيب گمانه، واگرا یا همگرا بودن شيب آن ها، بالخصوص در خاک ها یي با تراكم ناهمگن برای همگن سازی پس از افزایش تراكم، بسيار كارآمد مي باشد.از آنجایي كه انفجار، بار دیناميکي و ناگهاني بسيار پيچيده با نرخ بالا مي باشد، تا كنون در تحليل و شبيه سازی آن، ابهاماتي وجود دارد.از این در این مقاله سعي خواهد شد برای روشن سازی این ابهامات، تأثير گمانه های مورب انفجار زیر سطحي بر روی تراكم خاک كه طرحي كاملاً نوین مي كه برنامه ای قدرتمند در شبيه سازی و المان محدود مي باشد Abaqus باشد، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.در همين جهت از برنامه كامپيوتری استفاده شده است .

کلمات کلیدی:

گمانه مورب، تراکم خاک، انفجار، همگرایی گمانه، برهم کنش انرژی

نویسندگان :

رحمت الله نگهدار (استادیار،هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

سعید حاجی محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک،دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گمانه مورب , تراکم خاک , انفجار , همگرایی گمانه , برهم کنش انرژی ,
:: بازدید از این مطلب : 1429
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مهمترین عوامل موثر در خرابی کوله پلها و بررسی اثر تراکم خاک پشت دیوار در آنها

طراحي كوله پلهای بنا شده بر خاكهای سست همواره امری مشکل و چالش برانگيز بوده است. این امر به دليل مقاومت پایين خاک، قابليت فشردگي زیاد و نفوذپذیری كم، تراكم نامناسب خاک پشت كولهها و ... به وجود ميآید. از جمله مواردی كه در مسائل مهندسي و طراحي كوله پلها حائز اهميت است، مي توان به ميزان نشست های نامتقارن ایجاد شده در پشت كوله ها، جابجایي های افقي و نامتجانس و همچنين ميزان نيروی افقي كه به كوله وارد ميشود اشاره كرد. به طور كلي بررسي مهمترین عوامل موثر در بروز نشستهای ایجاد شده در كوله ها و تعيين فشار ناشي از تراكم در پشت آنها، از جمله مسائل مهمي است كه در ساخت و طراحي كوله ها بسيار حائز اهميت است. حال آنکه این مسئله معمولاً در طراحيها در نظر گرفته نميشود. در این مقاله سعي گردیده است تا پس از بررسي مهمترین عوامل موثر در وقوع نشست كوله پلها، یکي از روشهای مناسب تراكم خاک پشت كوله پلها برای در نظر گرفتن فشار خاک پشت آنها مورد بررسي قرار گيرد.


کلمات کلیدی:

کوله پلها، عوامل خرابی، تراکم خاک

نویسندگان :

سیدرضا جعفرزاده (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد، دانشکده مهندسی عمران)

البرز حاجیان نیا (استادیار ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد، دانشکده مهندسی عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کوله پلها , عوامل خرابی , تراکم خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1427
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل اثر انفجارات زیر سطحی بر متراکم نمودن خاک در برنامه abaqus

با توجه به ا ن یکه انفجار پد د یه ای با ماهیتی تصادفی است،علاوه بر ایجاد اثراتی همچون شوک ناگهانی،امواج فشاری و كششی در محیط كه سازه ها و محيط اطراف خود را تحت تا ر ثی قرار می دهد،از این خاصیت مي توان در ز ر ی سطح زمین برای متراكم كردن خاک ها استفاده نمود.باید به این موضوع اشاره كرد كه برای بالا بردن ظرفيت باربری و متراكم نمودن خاک ها روش های گوناگوني وجود دارد كه اكثریت آن ها متصرف هزینه های بالا و اتلاف وقت بسيار زیاد مي باشند.به همين دليل لزوم خلاقيت در اجرای روش های تثبيت و تراكم خاک، نمود پيدا مي كند. در همين جهت با استفاده از مواد انفجاری مي توان با صرف هزینه ای نسبتا پایين و زماني بسيار كمتر از روش های دیگر،به خواسته مورد نظر رسيد.تحقيقات انجام شده در این راستا در قالب مطالعات آزما یشگاهی و م د یانی و توسعه روش ها ی عددی و تجربی صورت گرفته است كه اكثریت آن ها به روش های المان محدود و المان مجزا و تفاضل محدود بوده كه علت آن سهولت بیشتر و هز ن یه های محاسباتی كمترمي باشد.از مدل سازی Abaqus این رو در این موضوع سعي خواهد شد كه در مورد روش متراكم سازی خاک توسط مواد منفجره توضيحاتي داده شود و در برنامه كامپيوتری این روش به همراه تحليل نتایج حاصله انجام گيرد و بعنوان یک روش جایگزین و ارزان پيشنهاد شود .

کلمات کلیدی:

مواد منفجرهک، منحنی تنش کرنش، انفجار زیر سطحی، تراکم 

نویسندگان :

رحمت الله نگهدار (استادیار،هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

سعید حاجی محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک،دانشگاه محقق اردبیلی)

مجید پاسبانی (استادیار،هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مواد منفجره , منحنی تنش کرنش , انفجار زیر سطحی , تراکم خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1558
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه