<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه تجربی و تحلیلی مصالح خود تراکم در حالت ایده آل

خلاصه
انجام عملیات تراكم در خاكریزی یا سنگریزی برای جلوگیری از نشست اهمیت بالایي دارد ولي در برخي از پروژه ها از جمله پروژه های دریائيبدلیل مشکلات و محدودیتهای اجرائي، انجام عملیات تراكم به راحتي مقدور نميباشد. در شرایطي كه امکان تراكم وجود ندارد، توصیه ميشودیا خودتراكم استفاده شود. مصالح خود تراكم از دیدگاه نظری، شامل مصالح درشت دانهای هستند كه )Single size( كه از مصالح تک اندازهدارای محدودة دانه بندی بزرگي نیستند. در اینصورت تخلخل مصالح در متراكم ترین حالت تفاوت زیادی با حالت سست ندارد و در هنگام ریختندر شرایط به نسبت متراكم قرار ميگیرند، در نتیجه توده مصالح در آینده دچار تغییر حجم كمتری ميشود. در تحقیق حاضر با جایگزیني مصالحواقعي با گوی های فلزی، شرایط ایدهآل مصالح با دانه بندی های متفاوت )نسبت قطر بزرگترین دانه به كوچکترین دانه برابر با یک، دو، چهار وهشت( در شرایط بارش مختلف بررسي شده است. فراهم آوردن مصالح تک دانه در پروژههای واقعي عملي نیست و لازم است كه اندازه مصالحدارای محدودة كوچکي باشد. تاثیر تغییرات محدودة دانه بندی با آزمایش روی مصالح ایدهآل )گوی های فلزی( بررسي گردید. استفاده از مصالحایدهآل یا گوی فلزی به این دلیل بوده است كه مباني مصالح خود تراكم بصورت ایدهآل و بدون تاثیر شکل مصالح بررسي شود. مطابق آزمایشهای انجام گرفته در تحقیق حاضر مشاهده شد كه بدون انجام عملیات تراكم، حتي مصالح ایدهآل نیز در شرایط كاملاً خود تراكم قرار نميگیرند.لیکن با رعایت نکات لازم مي توان به شرایط نسبتاً متراكم تر رسید.


کلمات کليدی:

تراکم . مصالح خود تراکم . مصالح دانه ای . تخلخل

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم , مصالح خود تراکم , مصالح دانه ای , تخلخل ,
:: بازدید از این مطلب : 100
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تأخیر در تراکم بر ویژگی های رس تثبیت شده با پسماند کاربید کلسیم

خلاصه
به دلیل ویژگيهای مهندسي نامطلوب خاکهای رسي و هزینههای انتقال خاک مناسب، معمولا بهسازی این خاکها در محل ضرورت پیدا ميكند. تثبیت شیمیایي یکي از روشهای بهسازی خاک است. استفاده از آهک در اصلاح و تثبیت خاک سابقهای طولاني دارد كه به طور گستردهتوسط پژوهشگران گزارش شدهاست. از طرفي به علت كمبود منابع طبیعي و افزایش هزینه زمین نیاز جدی به شناسایي روشهای استفاده مجدد اززبالههای صنعتي وجود دارد. پروژههای اخیر نشان دادهاند كه استفاده موفقیتآمیز از زباله برای تثبیت خاک ميتواند منجر به صرفهجویي در هزینه-های ساخت و ساز شود. پسماند كاربید كلسیم محصول زائد كارخانههای تولید گاز استیلن ميباشد كه غني از 2Ca(OH) است. از آنجایي كهخاکهای رسي حاوی مقدار زیادی مواد پوزولاني طبیعي ميباشند، این ماده ميتواند به عنوان یک تثبیتكننده برای بهبود مقاومت آنها به كاررود. در پروژههای بزرگ بهسازی، به دلیل حجم بالای عملیات خاكي امکان تراكم خاک بلافاصله پس از مخلوط كردن خاک و تثبیتكنندهوجود ندارد و این تأخیر زماني بر ویژگيهای تراكم آن تأثیر ميگذارد. در این پژوهش خاک رسي با درصدهای مختلف پسماند كاربید كلسیمتثبیت ميشود و تراكم آن پس از دو تأخیر زماني متفاوت 1 و 24 ساعت انجام ميگردد. نتایج نشان ميدهد كه افزایش زمان تأخیر منجر به كاهش حداكثر وزن مخصوص خشک و افزایش رطوبت بهینه ميگردد.


کلمات کلیدی:

تثبیت . پسماند کاربید کلسیم . تراکم . تأخیر زمانی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , پسماند کاربید کلسیم , تراکم , تأخیر زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مقاومتی خاک های ریزدانه آلوده به روغن موتور

خلاصه
با توجه به حجم استفاده از نفت و فرآوردههای آن، آلودگی خاک و آب یکی از شایعترین آلودگیهای زیست محیطی محسوب میشود. روغنموتور به عنوان یکی از مهمترین فرآوردههای نفتی و روغنی موجود که از آن برای روغنکاری وسایل مکانیکی استفاده میگردد، در صورت نشتبه محیط زیست، علاوه بر آلوده نمودن آبهای زیرزمینی و به خطر انداختن حیات موجودات زنده، میتواند مشخصات ژئوتکنیکی خاک را نیزدستخوش تغییر نماید. در این مطالعه با استفاده از آزمایشهای حدود اتربرگ، تراکم و تکمحوری، تغییر خواص ژئوتکنیکی نمونههای خاکریزدانه متشکل از مخلوط کائولینیت، ماسه و بنتونیت که با صفر، 4 ، 8 و 12 درصد وزنی به روغن موتور سوخته )استفاده شده( آلوده شده بود،مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، افزایش مقادیر روغن موتور سوخته در خاک باعث کاهش حد روانی، افزایش حد خمیری،کاهش شاخص خمیری، کاهش رطوبت بهینه خاک و افزایش وزن مخصوص خشک بیشینه میگردد. همچنین مشاهده شد که مقاومت
تکمحوری نمونهها با افزایش میزان روغن موتور سوخته از kg/cm2 40 به kg/cm224 کاهش یافته و این کاهش در صورت افزایش رطوبت خاک از رطوبت بهینه، بیشتر خواهد شد.


کلمات کلیدی:

خاک ریزدانه . روغن موتور . تراکم . مقاومت تکمحوری . آلودگی نفتی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک ریزدانه , روغن موتور , تراکم , مقاومت تکمحوری , آلودگی نفتی ,
:: بازدید از این مطلب : 582
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر کوپلیمر امولسیونی متیل متاکریلیک بوتیل اکریلیک بر خواص مکانیکی خاک رس

خلاصه :
بهبود کیفیت خاک از دریاز مورد توجه بسیاری از مهندسان قرار داشت. بدینمنظور از مواد مختلفی چون: قیر، سیمان و... برای تثبیت خاک استفادهمیگردید. از جمله راهکارهای جدید برای بهبود استحکام مقاومتی خاک افزودنپلیمرهای مایع می باشد که در این راستا پروژه های مختلفی با پلیمرهای مختلفبر روی خاک های گوناگون صورت گرفته است. مقاله حاضر به بررسی و اندازه گیریتاثیر پارامترهای مختلفی چون درصدهای متفاوتی از پلیمر با درصد رطوبتمتفاوت در بازه های زمانی گوناگون بر روی خاک رس می پردازد .

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . خاک رس . پلیمر مایع . استحکام فشاری تک محور . CBR . تراکم . غرقاب کرد

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خاک رس , پلیمر مایع , استحکام فشاری تک محور , CBR , تراکم , غرقاب کرد ,
:: بازدید از این مطلب : 421
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات اقلیمی در اثر احداث تونل در ایران (منطقه بازی دراز)

چکیده
در این مطالعه وضعیت تغییرات زیست محیطی در اثر احداث تونل در حوزه گرمسیری )استان کرمانشاه( مورد مطالعه قرارگرفته است که در آن عواملی مانند ) تخلیه آبهای سطحی و زیر سطحی(، تغییرات تراکم پوشش گیاهی در واحد سطح،افزایش میزان فرسایش بادی و آب ، کاهش میزان رطوبت سطح زمین، افزایش میزان تبخیر از سطح زمین، افزایش غلظتنمکها و هدایت الکتریکی خاک، تولید رواناب در اثر عدم وجود پوشش گیاهی ، واکنش خاک و تغییرات گونههای گیاهی وجانوری مورد بررسی قرار گرفت در این مطالعه نمونهها در سطح زمین با وجود ناهمگنی های موجود در یک طرح آماریکاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت که مقادیر به دست آمده فاکتورهای اقلیمی فوق در سطح 1 و 3 درصد معنادار شدهاست همچنین با استفاده از نرم افزار GIS نقشه تراکم پوشش گیاهی، نقشه رطوبت اراضی و نقشه شوری ترسیم و موردمقایسه قرار گرفته است بر اساس این مطالعات میتوان بیان نمود که تونل انتقال آب بازیدراز توانسته سازگاری مناسبی با  شرایط اقلیمی و زیست محیطی داشته باشد.


واژه های کلید
ی:

اقلیم . پوشش . تراکم . رواناب . چشمه

 

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

بررسی تغییرات اقلیمی در اثر احداث تونل در ایران )منطقه بازی دراز(:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اقلیم , پوشش , تراکم , رواناب , چشمه ,
:: بازدید از این مطلب : 695
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات اقلیمی در اثر احداث تونل در ایران (منطقه بازی دراز)

چکیده
در این مطالعه وضعیت تغییرات زیست محیطی در اثر احداث تونل در حوزه گرمسیری )استان کرمانشاه( مورد مطالعه قرارگرفته است که در آن عواملی مانند ) تخلیه آبهای سطحی و زیر سطحی(، تغییرات تراکم پوشش گیاهی در واحد سطح،افزایش میزان فرسایش بادی و آب ، کاهش میزان رطوبت سطح زمین، افزایش میزان تبخیر از سطح زمین، افزایش غلظتنمکها و هدایت الکتریکی خاک، تولید رواناب در اثر عدم وجود پوشش گیاهی ، واکنش خاک و تغییرات گونههای گیاهی وجانوری مورد بررسی قرار گرفت در این مطالعه نمونهها در سطح زمین با وجود ناهمگنی های موجود در یک طرح آماریکاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت که مقادیر به دست آمده فاکتورهای اقلیمی فوق در سطح 1 و 3 درصد معنادار شدهاست همچنین با استفاده از نرم افزار GIS نقشه تراکم پوشش گیاهی، نقشه رطوبت اراضی و نقشه شوری ترسیم و موردمقایسه قرار گرفته است بر اساس این مطالعاتمیتوان بیان نمود که تونل انتقال آب بازیدراز توانسته سازگاری مناسبی با شرایط اقلیمی و زیست محیطی داشته باشد.


واژه های کلیدی :

اقلیم . پوشش . تراکم . رواناب . چشمه

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اقلیم , پوشش , تراکم , رواناب , چشمه ,
:: بازدید از این مطلب : 433
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 8 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

امکان سنجی اجرای لایه های آسفالتی ضخیم در ایران

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

لایه آسفالتی ضخیم . نرم افزار Multicool . ضخامت اجرایی . روش مارشال اصلاح شده . تراکم

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لایه آسفالتی ضخیم , نرم افزار Multicool , ضخامت اجرایی , روش مارشال اصلاح شده , تراکم ,
:: بازدید از این مطلب : 370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تراکم بهینه شبکه های ریزبافت حمل و نقل در جاده های جنگلی و برآورد حد مطلوب سرمایه گذاری (مطالعه موردی سری واستون استان مازندران)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

جاده های جنگلی . توسعه . تراکم . حد مطلوب سرمایه گذاری . سری واستون

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جاده های جنگلی , توسعه , تراکم , حد مطلوب سرمایه گذاری , سری واستون ,
:: بازدید از این مطلب : 555
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تأثیرخرده لاستیک بر خواص تحکیمی خاکهاي رسی متراکم شده

خلاصه
تولید و انباشت روز افزون لاستیکهاي فرسوده و ضایعاتی در دهههاي اخیر سبب بروز مخاطرات و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی در سراسر جهان شده است. در این مقاله امکان استفاده از خرده لاستیک به عنوان مصالح در مهندسی عمران با انجام آزمایشهاي تراکم و تحکیم ادئومتري بر روي نمونههاي مختلف خاكرس تسلیحشده با خرده لاستیک مورد بررسی قرار گرفته  20% و 30 % تهیه و آماده ،% است. نمونههاي آزمایشگاهی از مخلوط خاكرس با دو نوع خرده لاستیک با درصد هاي وزنی 10 گردیدند. نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که با افزودن خرده لاستیک، وزن مخصوص خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه نمونهها کاهش مییابد. همچنین نتایج آزمایشهاي تحکیم ادئومتري نشان میدهد که شاخص تحکیم نمونههاي مسلحشده با افزایش درصد خرده لاستیک کاهش و در مقابل شاخص تورم آنها افزایش مییابد. نشست تحکیمی در مخلوطهاي حاوي خرده لاستیک افزایش مییابد بطوریکه با افزایش درصد خرده لاستیک در مخلوط، میزان نشستپذیري افزایش مییابد.


کلمات کلیدي:

خاكرس، خرده لاستیک، تراکم، تحکیم، نشستپذیري، تسلیح

نویسندگان :

محرم اسدزاده ، حسین سلطانی جیقه

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاكرس , خرده لاستیک , تراکم , تحکیم , نشستپذیري , تسلیح ,
:: بازدید از این مطلب : 1044
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش احیاي بافت فرسوده در توسعه پایدار شهري از دیدگاه فرهنگی

خلاصه
با توسعه روزانه شهري شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه هاي جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شهر است.احیا بافت فرسوده باعث تاثیرات شگرفی بر چهره شهر,محیط زیست وکاهش استفاده از زمین میگردد که نه تنها بر زندگی مردم در این دوره بلکه بر زندگی آیندگان موثر واقع میگردد. در 43 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده در کشور با احتساب تراکم 180 درصد ظرفیت ساخت 4میلیون واحد مسکونی وجود دارد، به طوري که با استفاده از این ظرفیت بالقوه میتوان افزایش طبیعی جمعیت کشور را ظرف 10 سال آینده در بافتهاي فرسوده اسکان داد.باتحلیل کیفی و بررسی روشهاي استفاده شده در احیا بافت فرسوده و بااشاره به انواع این روشها و معایب هریک بنظر میرسد که انواع روشهاي متداول احیا بافت فرسوده باتوجه به شرایط خاص فرهنگی وگویشی اقوام مختلف حاکم بر کشور مقبول واقع نشده ونمیتوان از روشهاي کشورهاي دیگر استفاده نمود بلکه این بازسازي باید براساس فرهنگ مردم هر منطقه انجام گردد.در این مقاله سعی شده با مقایسه روشهاي احیا ضمن بررسی و جمع بندي یکسري پیشنهادات اجرایی و تخمینی ارائه گردد.


واژگان کلیدي:

بافت فرسوده ,توسعه پایدار شهري, فرهنگ ,جمعیت ,تراکم

نویسندگان :

سید محمد هاشمی فشارکی ، هاجر سعیدي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بافت فرسوده , توسعه پایدار شهري , فرهنگ , جمعیت , تراکم ,
:: بازدید از این مطلب : 740
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه