<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه شکست مصالح دانه ای گردگوشه ترک دار و بدون ترک تحت بارگذاری تک محوری فشاری بامحصورشدگی جانبی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مصالح دانه ای . گردگوشه . شکست . ترک . محصورشدگی جانبی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مصالح دانه ای , گردگوشه , شکست , ترک , محصورشدگی جانبی ,
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین انرژی شکست خاک چسبنده با استفاده از آزمایش خمشی تیر سه نقطه

خلاصه
در خاکهای چسبنده علی رغم طراحی مناسب جهت احداث سازهها، وجود ترکهای انقباضی برروی سطح شیروانیها ویا در محل دفن زبالهها وسازههای دیگر، باعث ناکارآمدی اینسازهها میگردد؛ لذا برای بررسی این مشکل از پارامتری بنام انرژی شکست استفاده میگردد.در این مقاله سعی شده است با استفاده از آزمایش خمشی تیر سهنقطه روی خاک چسبنده، انرژی شکست خاک چسبنده در حالت موازی بارطوبتهای مختلف مورد ارزیابی قرار بگیرد لذا با ساخت تیرهایی کوچک از جنس خاک کائولینیت انرژی شکست مورد بررسی قرار میگیرد.


کلمات کلیدی:

انرژی شکست . خاک چسبنده . تیر سه نقطه . ترک.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انرژی شکست , خاک چسبنده , تیر سه نقطه , ترک , ,
:: بازدید از این مطلب : 496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین انرژی شکست خاک چسبنده با استفاده از آزمایش خمشی تیر سه نقطه

خلاصه
در خاکهای چسبنده علی رغم طراحی مناسب جهت احداث سازهها، وجود ترکهای انقباضی برروی سطح شیروانیها ویا در محل دفن زبالهها وسازههای دیگر، باعث ناکارآمدی این سازهها میگردد؛ لذا برای بررسی این مشکل از پارامتری بنام انرژی شکست استفاده میگردد.در این مقاله سعی شده است با استفاده از آزمایش خمشی تیر سهنقطه روی خاک چسبنده، انرژی شکست خاک چسبنده در حالت عمود بر جهتتراکم مورد ارزیابی قراربگیرد لذا با ساخت تیرهایی کوچک از جنس خاک کائولینیت انرژی شکست مورد بررسی قرار میگیرد.


کلمات کلیدی:

انرژی شکست . خاک چسبنده . تیر سه نقطه . ترک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انرژی شکست , خاک چسبنده , تیر سه نقطه , ترک ,
:: بازدید از این مطلب : 431
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 19 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی علل ایجاد ترک در سگمنت های تونل قطار شهری (مطالعه موردی خط 2 متروی تبریز)

چکیده
با توجه به عملکرد سازهای سگمنتها در تونل، لازم است عواملی که رفتار سازهای سگمنت را تحت تاثیر قرار میدهند مورد شناسایی، بررسی وکنترل قرار گیرند. . در شروع حفاری پروژه خط 2 متروی تبریز پس از حمل سگمنتها به تونل بروز ترک و شکستگی در زمان ساخت رینگ وحین حفاری مشاهده گردیده است که در این مقاله به ریشه یابی علل ایجاد این ترکها و شکستگیها در سگمنتها، بررسی کفایتت ستازه ایسگمنتها با تحلیل پایداری در طولانی مدت، و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخته شده است.با توجه به اینکه تونل خط 2 در طول مسیر ختودهمواره در زیر سطح آب قرار دارد، تداوم نشت آب از طریق ترکها و ارتباط آب با سطح میلگردها آسیب دیگتری استت کته پایتداری ستازه ایسگمنتها را در طول زمان کاهش خواهد داد. در این مقاله سعی شده است دلایل بوجود آمدن ترکها ، تحلیل پایداری بلند مدت اثر ترکها ،اعوجاج بر سازه سگمنت و در نهایت به راهکارهای جلوگیری از ایجاد ترک و راهکارهای اصلاح ترکهای ایجاد شده و غیره اشاره خواهد شد و درنهایت نموداراستخوان ماهی بررسی عوامل ایجاد ترکها در مترو خط 2 تبریز و پتاسیل بار وارد بر سگمنت از دیدگاه ژئومکانیکی نمتایش داده خواهد شد.


واژههای کلیدی:

سگمنت . ترک

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سگمنت , ترک ,
:: بازدید از این مطلب : 486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بکارگیری آنالیز موجک پیوسته در تعیین خرابی المانهای سازه ای با استفاده از روش المان محدود

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تبدیل موجک . آنالیز هارمونیک . سیگنال . ترک

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تبدیل موجک , آنالیز هارمونیک , سیگنال , ترک ,
:: بازدید از این مطلب : 449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل دو بعدی ترک لبه مود اول در ماده ناهمسانگرد با روش فرمولاسیون ترکیبی

خلاصه
امروزه در بسیاری از صنایع سعی بر آن است که بتوان از مصالح ناهمسانگرد برای ساخت سازههایی سبکتر با ظرفیت باربری بیشتر، استفاده نمود. .این مصالح نیز در معرض احتمال وقوع ترک و شکست ناشی از آن میباشند. در این کاربه ارائه یک روش عددی فاقد المان بندی برای برآوردمیدانهای الاستیک در سس ناهمسانگرد همگن دارای ترک لبه ررداخته شده است. میدانهای سابجایی و تنش بصورت مجموعی از توابع باضرایب مجهول تعریف میشود،که تمام شرایط مرزی اساسی همگن و غیرهمگن را نیز ارضا می نماید. ضرایب مجهول با استفاده از معادله تغییراتفرمولاسیون ترکیبی محاسبه میشود. با محاسبه ضرایب مجهول میدانهای تنش و سابجایی به دست میآیند. ضریب شدت تنش نیز با این روش بهسهولت قابل محاسبه است. در رایان برای اثبات کارآمدی روش ارائه شده حل عددی یک مدل با روش حاضر، با حل تحلیلی آن مقایسه شده است.


کلمات کلیدی:

ترک . ماده ناهمسانگرد . فرمولاسیون ترکیبی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ترک , ماده ناهمسانگرد , فرمولاسیون ترکیبی ,
:: بازدید از این مطلب : 340
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی ترک با روش ایزوژئومتریک با استفاده از توابع PHT-Spline  

 

 

 

 

 

کلمات کایدی :

مکانیک شکست . ترک . تئوری ایزوژئومتریک, توابع PHT-Spline 

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
دس ایي هقبل ث ثشسػی آ بًلیض تشک ثب س ؽٍ ایض طٍئ هَتشیک ثب اػتفبد اص ت اَثغ PHT-Spline پشداخت ؿذ اػت.آ بًلیض ایض طٍئ هَتشیک هجت یٌ ثش
ت اَثغ پبی ثی اػپیلایي غیش یک اٌَخت اػت. ػبدگی ث جْ دَ ػبصی،اسائ دقیق اص ؿکل بْی پیچیذ دقت ثبلا اص خول هضایبی ایي س ؽٍ دس هقبیؼ ثب
س ؽٍ اخضاهحذ دٍ هی ثبؿذ. PHT-Spline ػًَی اص اػپیلایي بّی چ ذٌ خول ای ؼّت ذٌ ک ث ه ظٌ سَ غلج ثش هؼبیت ت اَثغ هشػ مَ اثذاع گشدیذ ذً.ایي
ت اَثغ خل كَیبت ت اَثغ ثی اػپیلایي اص قجیل:غیشه فٌی ث دَى,خضیی اص اٍحذ ث دَى,پ ؿَؾ هحلی اػتقلال خطی سا داسا هی ثبؿ ذٌ.دس فشای ذٌ بّی -
ذٌّػی تجذیل ت اَثغ شًثض ث ت اَثغ PHT-Spline خیلی ػشیغ هی ثبؿذ دس حبلی ک تجذیل شًثض ث تی اػپیلایي بّ داسای ت گٌ بٌ اػت, وّچ یٌي ث جْ دَ -
ػبصی هحلی تی اػپیلایي بّ اٍثؼت ث ػبص تی هؾ هی ثبؿذ دس حبلیک - PHT-Spline ثب شّ عًَ تی هؾ اختیبسی اهکبى ث جْ دَ ػبصی سا فشا نّ -
هی ک ذٌٌ.چ ذٌ هثبل ػذدی ثشای ًبى دادى دقت ایي س ؽٍ دس ظًش گشفت ؿذ اػت.
کلمبت کلیذی: مکبنیک شکست, ترک, تئوری ایسوشئومتریک, توابع:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مکانیک شکست , ترک , تئوری ایزوژئومتریک, توابع PHT-Spline ,
:: بازدید از این مطلب : 274
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر تاثیر دما بر رفتار و خصوصیات خاک رس

به دلیل نفوذپذیری پایین خاک رس استفاده از آن در بسیاری از کارهای عمرانی مرسوم است. از جمله موارد کاربرد خاک رس، استفاده از آن به عنوان پوشش در محل های دفن زباله است. نقش اصلی خاک رس در این محل ها نفوذپذیری پایین آن و جلوگیری از خروج مواد حاصل از این زباله ها به محیط اطراف است. از آنجاییکه خاک رس در محل های دفن زباله در معرض دمای ناشی از این زباله ها قرار می گیرد، در خصوصیات رفتاری آن تغییراتی به وجود خواهد آمد. تغییر این خصوصیات در عملکرد خاک رس تاثیر گذار است. در این مقاله هدف، بررسی بیشتر اثر تغییرات دمایی بر روی خواص مهندسی خاک رس است. رفتار گرمایی برروی خاکهای رسی می تواند باعث تغییرات فیزیکی و شیمیایی در ساختار این نوع از خاکها شود. همچنان که با توجه به محدودیت ذخیره سازی آب حفره ای و با توجه به دمای تبخیر آب، گرماموجب تورق، پراکندگی و یا کلوخه شدگی ذرات رس نسبت بهیکدیگرمی شود. با از دست رفتن رطوبت لایه رس، ساختار خاک تغییر می کند. این تغییر منجر به ایجاد ترک ها در ناحیه ای که رطوبت از دست داده می شود. اگرچه این ترک ها می توانند اندازه کوچکی داشتهباشند ولی با تبدیل شدن به کانال های جریان مشکلات جدی ایجاد می کنند . با به وجود آمدن ترک در لاینر و پوشش محل دفن زباله،امکان نشت شیرابه به آب های زیر زمینی، خارج شدن گازها از محل دفن زباله و در نتیجه آلودگی های زیست محیطی وجود خواهد داشت.


کلمات کلیدی:

خاک رس، دما، ترک، حد خمیری، تغییرات فیزیکی و شیمیایی

نویسندگان :

مهتاب دلفان آذری (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق)

علی نورزاد (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق)

احمدرضا محبوبی اردکانی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق)

سارا بایندر (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , دما , ترک , حد خمیری , تغییرات فیزیکی و شیمیایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1456
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر نانو ذرات بر روی فرآیند خود ترمیمی در رس

خاكهای رسي غالبا دارای مشکلاتي از جمله نشست زیاد،مقاومت برشي پایين و دشواری تراكم مي باشند.از این روتثبيت رس ها با استفاده از افزودني های مختلف همواره مورد توجه محققين و مهندسين فعاليت های عمراني و عمليات خاكي بوده است. خاصيت خودترميمي رس به معنای بسته شدن ترک های خارجي ایجاد شده در آن مي باشد این ترميم به گونه ای است كه لایه به شکل فبل از ترک خوردگي خود باز نمي گردد. در این تحقيق خاصيت خود ترميمي لایه های رسي با تاثير ميزان افزایش مقاومت بدست آمده از افزودن نانو رس مونتموریلونيت به خاک در زمان 5 درصد افزودن نانو رس مونتموریلونيت پارامترهای مقاومتي خاک های رسي تحت آزمایش ،2/5 ، های مختلف مورد ارزیابي قرار گرفته است.
تک محوری را تغيير داده به طوریکه افزایش قابليت خودترميمي خاک های رسي در گذشت زمان بدست آمد.


کلمات کلیدی:

خاک های رسی، خودترمیمی، ترک، نانو رس مونتموریلونیت، زمان

نویسندگان :

مینا محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران)

عسکر جانعلیزاده (هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

فرزاد فرخ زاد (مربی موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران)

علیرضا حیدری عبدالهی (مدرس دانشگاه پیام نور کرج)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک های رسی , خودترمیمی , ترک , نانو رس مونتموریلونیت , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 1537
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه