<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي موردي استفاده از ميكروپايلهاي تزريقي جهت كنترل نشست در مخازن آبي سنگين در زمينهاي رسي سست

امروزه پيشرفت روزافزون مهندسي ژئوتكنيك در بهبود و اصلاح خواص فيزيكي و مقاومت برشي خاك، امكان ساخت سازه هايي با احجام و بار سرويس بالا بر روي زمينهاي سست رسي با صرف هزينه هايي به مراتب كمتر از اجراي شمعهاي درجا را ميسر نموده است. يكي از اين روشها استفاده از ميكرو پايلهاي تزريقي مي باشد كه عمدتا جهت كنترل نشستهاي نامتقارن، افزايش ظرفيت باربري و مقابله با روانگرايي مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مقاله به بررسي  18متر و مقايسه وضعيت x اثرات بهبود بخش اين سيستم بر خصوصيات خاك زير سازه مخزن آب زير زميني به ابعاد 7 نشست در قبل و بعد از اجراي ميكروپايلهاي تزريقي پرداخته شده است . نتايج بررسي تحليل انجام شده بيانگر اثرات محسوس آرايش، طول و قطر ميكروپايلها بر كاهش نشستهاي كلي و نشستهاي نامتقارن مي باشد.


كلمات كليدي:

ميكروپايل، تزريق، مدول سختي، المان فنري، المان محدود

نویسندگان :

رسول عاليپور

مهدي جامعي

محمود بينا

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميكروپايل , تزريق , مدول سختي , المان فنري , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1400
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي فرآيند تزريق پرده آببند پي سد ونيار

سد ونيار از بزرگترين پروژ ههاي در حال اجرا در استان آذربايجا نشرقي مي باشد. محل ساخت آن نزديك گسل شمال تبريز بوده و بستر آن به طور عمده از دياباز و ميكروديابازهاي هوازده تشكيل يافته است. براي اجراي پرده آببند شيوه تزريق برگزيد هشده است. در اين پژوهش ابتدا وضعيت آبگذري توده سنگ از لحاظ كمي و از لحاظ رفتاري از روي نتايج آزمايشهاي فشارآب بررسي و با معيارهاي طراحي مقايسه شده سپس مقادير خورند سيمان مورد پردازش قرارگرفته است. نمودارهاي ه مپتانسيل آبگذري و هم خورند سيمان نيز استخراج و پردازش شده اند. نتايج حاكي از آن بود آبگذري و خورند سيمان در محدوده راست مقادير بالايي داشته و در محدوده چپ كمتر بود.


كلمات كليدي:

تزريق، سد ونيار، پرده آب بند، آزمايش فشار آب، خورند سيمان

نویسندگان :

آيدين منتخبي كلجاهي (كارشناسي ارشد ژئوتكنيك، دانشكده عمران، دانشگاه تبريز)

مسعود حاجي عليلوي بناب (استاديار دانشكده عمران، دانشگاه تبريز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزريق , سد ونيار , پرده آب بند , آزمايش فشار آب , خورند سيمان ,
:: بازدید از این مطلب : 1564
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي ميزان تاثير عمليات تزريق در آب بندي پي سدها (مطالعه موردي سد ونيار)

آب بندي پي و تكي هگاه سدها يكي از مراحل اساسي طراحي و اجراي اين ساز هها به شمار مي رود، چرا كه هرگونه نشت آب از مخزن سد ممكن است موجب ايجاد ناپايداري در بدنه سد شده و يا تأسيسات پايي ندست را با مشكل مواجه نمايد. در اين راستا يكي از روشهاي رايج آب بندي پي و تكي هگاهها، استفاده از عمليات مهندسي تزريق پرده آ ببند بوده كه با توجه به مزاياي آن به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين تحقيق پس از بررسي اجمالي روشهاي آب بندي پي سدها، عملكرد احداث پرده آ ببند سد ونيار به ارتفاع 92 متر از پي در حين اجرا مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. در پروژه مذكور حدود 20000 متر طول گمانه تزريق پرده آب بند تا عمق حداكثر 70 متري از تراز سنگ بستر انجام شده است. به منظور بررسي عملكرد پرده ايجاد شده در حين اجرا تعدادي گمانه كنترلي در پي سد در امتداد پرده حفاري شده و نتايج عمليات تزريق پرده آ ببند در شرايط موجود تحليل شده است. به منظور بررسي ميزان از Seep/W تأثير و عملكرد پرده آب بند احداث شده با استفاده از روشهاي عددي به كمك نرم افزار اجزاء محدود آناليزهاي تراوش در حالتهاي بدون پرده و با وجود پرده انجام و نتايج مورد مقايسه و GeoSlope مجموعه نرم افزاري با يكديگر USArmy بررسي قرار گرفته اند. همچنين آناليز نشت با استفاده از روشهاي اجزاء محدود و روش تجربي مقايسه شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد كه بر اساس اطلاعات موجود، پرده آب بند احداث شده باعث كاهش حدود 15 درصدي آب گذري پي سد مي گردد.


كلمات كليدي:

آب بندي، تزريق، پي سد، سد خاكي، سد ونيار

نویسندگان :

اميرحسين صادقپور (دانشجوي دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران)

محسن معجزي (كارشناس ارشد ژئوتكنيك)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب بندي , تزريق , پي سد , سد خاكي , سد ونيار ,
:: بازدید از این مطلب : 1424
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تزريق پذيري و رابطه آن با نفوذپذيري توده سنگ در ساختگاه سد آغچاي

تزريق، فرآيند راندن و نهشته كردن ماده اي خارجي به درون فضاهاي خالي توده سنگ ميزبان است، به گونه اي كه ويژگي هاي مهندسي سنگ ميزبان براي سازگاري با اهداف كوتاه و بلند مدت مهندسي اصلاح گردد. ساختگاه سد آغ چاي در استان آذربايجان غربي و در 10 كيلومتري غرب شهرستان قره ضياءالدين واقع است. از نظر نفوذپذيري كه مقايسه بين E و D ،C ،B ،A : ساختگاه سد به پنج زون تقسيم بندي شده است كه از نفوذپذيري كم به زياد عبارتند از شاخص نفوذپذيري و ميزان خورند در هر زون به صورت نمودارهاي ميله اي نشان داده شده است. نفوذپذيري در تكيه گاه راست عمدتاً درعمق 50 متري كاهش مي يابد. در بستر رودخانه نيز از عمق حدود 90 متر به پايين به غير از چند قطعه اغلب قطعات، نفوذپذيري پائيني دارند. در تكيه گاه چپ، نفوذپذيري در عمق حدود 75 متري به حداقل مي رسد. اطلاعات به دست آمده از مجموعاً 339 آزمايش نفوذپذيري لوژن، رفتار انبساطي 36 درصد، رفتار خطي 22 درصد، رفتار آب شستگي 21 درصد، رفتار آشفته 16 درصد و رفتار بسته شدن 5 درصد را نشان مي دهند. نتايج نشان مي دهد كه متوسط ميزان جذب سيمان در سنگهاي آهكي 220 كيلوگرم در متر و در سنگ هاي كنگلومرا، سيلتستون و گل سنگ نيز حدود 200 كيلوگرم در متر است كه نشانگر سيمان خوري زياد است.


كلمات كليدي:

نفوذپذيري، تزريق، خورند، آغچاي

نویسندگان :

عارف علي پور (عضو هيئت علمي گروه مهندسي معدن، دانشگاه اروميه)

سجاد چهره قاني (عضو هيئت علمي گروه مهندسي معدن، دانشگاه اروميه)

رسول ابراهيمي ساعتلو ( دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتي اميركبير)

بهروز دادرسي (دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معدن، دانشگاه تربيت مدرس)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذيري , تزريق , خورند , آغچاي ,
:: بازدید از این مطلب : 1620
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعیین رابطه بین نفوذپذیری و طبقه بندی مهندسی توده های سنگی سازند آهکی سروک در ساختگاه سد دالون (استان کهگلویه و بویر احمد)

امروزه طبقهبندی مهندسي توده سنگ به طور گستردهای در علوم زمينشناسي مهندسي و مکانيک سنگ مورد استفاده قرار ميگيرد. با توجه به گسترش علوم، روابط تجربي جدید جایگزین روابط و روشهای كهنتر شده و بر اساس آن پارامترهای ژئومکانيکي توده سنگ جهت استفاده در طراحي به دست ميآید. عمدهترین پارامترهای طبقهبندی مهندسي توده سنگ بر اساس گسترش ناپيوستگيهای توده سنگ و ویژگيهای ژئومکانيکي سنگ بکر بنا نهاده شده است. از جمله مهمترین طبقهبندیهای توده سنگ، طبقهبندی ژئومکانيکي توده سنگ ( RMR ) و طبقهبندی شاخص مقاومت زمينشناسي ( GSI ) ميباشد. در این پژوهش رابطه بين نفوذپذیری توده سنگ و طبقهبندی مهندسي توده سنگ ( RMR,GSI ) در
محدوده سد بتني دالون (در شمال استان كهگلویه و بویر احمد) و بر روی سازند سروک مورد بررسي قرار داده ميشود. در نهایت ميتوان به مدلي ریاضي از وضعيت نفوذپذیری سنگ بر اساس طبقهبندی مهندسي سنگ در محدوده سد دست یافت كه به روشنتر شدن وضعيت نفوذپذیری توده سنگ در محل و پيشبيني برنامه تزریق كمک ميكند. سرانجام طراحي پرده آببند نبز به گونهای بهينهتر انجام خواهد گرفت. همچنين درصورت ایجاد یک رابطه منطقي، این رابطه ميتواند شرایط نفوذپذیری را در مکانهایي با شرایط زمينشناسي همانند كه طبقه بندی مهندسي توده سنگ آن انجام یافته و بنا به دلایل متفاوت آزمونهای نفوذپذیری روی آن انجام نشده است را نيز پيشبيني نماید.

کلمات کلیدی:

نفوذپذيری، تزريق، سد دالون، طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ

نویسندگان :

مژگان باقری کاهکش (گروه زمین  شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس)

علی ارومیه ای (گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس)

صاحبه صادقی (گروه زمین  شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس)

حمیدرضا سپاهیان (گروه زمین - شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذيری , تزريق , سد دالون , طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1751
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي عمق بهينه پرده آب بند سد آزادي به روش هاي تحليلي و عددي

به منظور جلوگيري از پيامدهاي منفي آبگيري روشهاي مختلفي اتخاذ ميشود كه احداث پرده آببند يكي از اين تدابير محسوب ميشود . مؤثرترين پارامتر پردة تزريق بر ميزان نشت، عمق نفوذ پردة آببند ميباشد . عمق بهينه پردة آببند با توجه به معيار آببندي و با استفاده از نتايج آزمايشهاي نفوذپذيري انتخاب ميشود . هرچند در اين زمينه روابطي تجربي ارائه شده ولي نميتوان در مورد هر سدي با شرايط متفاوت آن را بكار گرفت . بنابراين ميزان تأثير پردة تزريق در جهت كاهش ميزان دبي نشت از پي سد و تعيين عمق بهينة آن را ميتوان با تهيه مدلي از پي سد مورد بررسي قرار داد . در سد مخزني آزادي با توجه به نتايج آزمايشات نفوذپذيري و شرايط زمين شناسي منطقه لزوم اجراي پردة آببند معلق پذيرفته شد . لذا عمق بهينه و ميزان تأثير اين پردة آب بند بر كاهش نشت از پي و تكيه گاههاي سد با تهية مدلي از پي سد مورد بررسي قرارگرفت . عمق بهينة پردة آببند از روش تحليلي Fragment تعيين و نتايج با روش عددي ( نرم افزار (ANSYS مقايسه گرديد . در مدلهاي ساخته شده ميزان نشت آب از پي سد براي اعماق مختلف پردة آببند محاسبه و عمق بهينة پردة آببند براي دو جناح چپ و راست سد پيشنهاد گرديد .

 

كلمات كليدي:

تزريق، پردة آب‎بند، نشت، مدلسازي عددي، روش تحليلي

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

 كامران گشتاسبي  - عضو هيئت علمي، دانشكدة فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس
 داراب رئيسي - دكتراي مكانيك سنگ، شركت مهندسين مشاور آبدانفراز
 علي لنگري  - كارشناس ارشد مكانيك سنگ
 محمود بهنيا  - دانشجوي دكتري مكانيك سنگ، دانشكدة فني دانشگاه تربيت مدرس
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزريق , پردة آب‎بند , نشت , مدلسازي عددي , روش تحليلي ,
:: بازدید از این مطلب : 2623
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه سد خير آباد نيكشهر

سد مخزني خيرآباد در 12 كيلومتري شمال شرقي شهرستان نيكشهر، در جنوب شرقي ايران واقع است . به منظور ارزيابي خصوصيات توده سنگ پي و شناخت دقيق توده سنگ ساختگاه سد، تعداد 6 گمانه اكتشافي در محل ساختگاه سد حفاري شد . همچنين با انجام تعداد 28 آزمون تراوايي لوژان در گمانه هاي اكتشافي، خصوصيات تراوايي سنگ پي مورد ارزيابي قرار گرفت . ارزيابي هاي انجام شده روي نفوذپذيري و سالم بودن سنگ پي نشان داد كه به طور كلي با افزايش عمق سنگ سالم تر شده و نفوذپذيري آن كمتر مي شود . در مرحله بعد با انجام تزريق آزمايشي در سنگ پي، كيفيت تزريق پذيري محيط مورد ارزيابي قرار گرفت . در حالت كلي نتايج تزريق آزمايشي مطلوب ارزيابي شده و انجام عمليات تزريق و ايجاد پرده آب بند در ساختگاه سد ضروري تشخيص داده شد.

 

كلمات كليدي:

ساختگاه، سد خيرآباد، آزمون تراوايي لوژان، تزريق، پرده آب بند

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران


نويسند‌گان:

 عباس مجدي  - استاديار دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه تهران
 محمدحسين خسروي  - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك سنگ، دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه تهر
 سياوش ليتكوهي  - مدير عامل شركت خدمات مهندسي مكانيك خاك ( SES )
 
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختگاه , سد خيرآباد , آزمون تراوايي لوژان , تزريق , پرده آب بند ,
:: بازدید از این مطلب : 2408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه