<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی مقاومت مخلوط خاک رس اصلاح شده با آهک و الیاف نخ تایر

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت خاک . تسلیح . آهک . الیاف نخ تایر . CBR

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , تسلیح , آهک , الیاف نخ تایر , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 473
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و ارزیابی مشخصات ژئومکانیکی ژئوگریدها جهت مقاوم سازي سازههاي خاکی

خلاصه
ژئوگریدها به عنوان یکی از انواع ژئوسنتتیکها، محصولات پلیمري هستند که معمولا به شکل شبکههاي منظم در یک و یا دو جهت ساخته میشوند. ژئوگریدها در بسیاري از پروژههاي عمرانی نظیر احداث راهها، فرودگاهها، شبکههاي خطوط راه آهن، بندها و سدهاي خاکی، دیوارهاي نگهبان و نظایر آنها کاربرد دارند. لذا استفاده از مصنوعات پلیمري نظیر ژئوگریدها در احداث خاکریزها با کاربريهاي مختلف در پروژههاي عمرانی نظیر شبکه راهها و راهآهن به سرعت در حال گسترش است. تاکنون سه نسل ژئوگرید در دنیا تولید شده است که تفاوت اصلی آنها در نحوه اتصال تار و پود و در نتیجه مقاومت دراز مدت آنها میباشد. از شبکههاي ژئوگرید به علت دارا بودن مشخصات ممتاز، نظیر مقاومت کششی مناسب و انعطافپذیري قابل توجه میتوان به طور مستقیم در تسلیح و جداسازي لایههاي خاکریز و لایههاي روسازي راهها استفاده نمود. کاربردهاي ژئوگریدها به سه دسته تسلیح و تقویت، جداسازي و زهکشی و فیلتراسیون دستهبندي میگردد. در ساخت ژئوگریدها عمدتا از پلیمرهایی با دانسیته بالا مثل پلیاتیلن و پلیپروپیلن استفاده میشود. بسیاري از ویژگیهاي ژئوگریدها را میتوان به صورت مستقیم اندازهگیري نمود. این ویژگیها شامل ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی میباشد. در امور مربوط به طراحی این گونه سازههاي خاکی، داشتن اطلاعات از مشخصات ژئومکانیکی ژئوگریدها از جمله الزامات میباشد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا اهتمام کاملی بر مشخصات ژئومکانیکی ژئوگرید گردد و اغلب مشخصات تعیین کننده در مبحث طراحی اشاره شود.


کلمات کلیدي:

ژئوگرید، المان سختکننده، تسلیح، جداسازي، زهکشی

نویسندگان :

مهدي شیردل ، سید اشکان موسوي ، سید حسین موسویان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , المان سختکننده , تسلیح , جداسازي , زهکشی ,
:: بازدید از این مطلب : 619
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تأثیرخرده لاستیک بر خواص تحکیمی خاکهاي رسی متراکم شده

خلاصه
تولید و انباشت روز افزون لاستیکهاي فرسوده و ضایعاتی در دهههاي اخیر سبب بروز مخاطرات و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی در سراسر جهان شده است. در این مقاله امکان استفاده از خرده لاستیک به عنوان مصالح در مهندسی عمران با انجام آزمایشهاي تراکم و تحکیم ادئومتري بر روي نمونههاي مختلف خاكرس تسلیحشده با خرده لاستیک مورد بررسی قرار گرفته  20% و 30 % تهیه و آماده ،% است. نمونههاي آزمایشگاهی از مخلوط خاكرس با دو نوع خرده لاستیک با درصد هاي وزنی 10 گردیدند. نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که با افزودن خرده لاستیک، وزن مخصوص خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه نمونهها کاهش مییابد. همچنین نتایج آزمایشهاي تحکیم ادئومتري نشان میدهد که شاخص تحکیم نمونههاي مسلحشده با افزایش درصد خرده لاستیک کاهش و در مقابل شاخص تورم آنها افزایش مییابد. نشست تحکیمی در مخلوطهاي حاوي خرده لاستیک افزایش مییابد بطوریکه با افزایش درصد خرده لاستیک در مخلوط، میزان نشستپذیري افزایش مییابد.


کلمات کلیدي:

خاكرس، خرده لاستیک، تراکم، تحکیم، نشستپذیري، تسلیح

نویسندگان :

محرم اسدزاده ، حسین سلطانی جیقه

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاكرس , خرده لاستیک , تراکم , تحکیم , نشستپذیري , تسلیح ,
:: بازدید از این مطلب : 1048
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر الیاف و پودر لاستیک بر مقاومت تک محوري و مدول الاستیسیته خاك ماسه اي تثبیت شده با پلیمر

خلاصه
تثبیت و تسلیح خاك روش هاي موثر و قابل اطمینان براي بهبود خواص مکانیکی خاك از قبیل مقاومت و پایداري خا كها می باشند. در تحقیق حاضر ابتدا مقاومت تک محوري خاك تثبیت شده با استفاده از پلی وینیل الکل بدست آمده، سپس در مرحله دوم در یک درصد وزنی خاص پلیمر، درصد وزنی الیاف و درصد حجمی پودر لاستیک به خاك اضافه شده و مقاومت تک محوري را در درصد هاي مختلف بررسی کردیم. نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی الیاف تا یک درصد وزنی خاص مقاومت تک محوري افزایش می یابد. همچنین با افزایش درصد حجمی پودر لاستیک به خاك مقاومت تک محوري روند کاهشی به خود می گیرد.


کلمات کلیدي:

تثبیت، تسلیح، پلی وینیل الکل، پلی پروپیلن، پودر لاستیک

نویسندگان :

محمد جواد شعبانی رمنتی ، رسول افشون

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , تسلیح , پلی وینیل الکل , پلی پروپیلن , پودر لاستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1037
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تورم خاکهای ریزدانه تسليح شده با الياف پلی پروپيلن

تسليح خاك با الياف مجزا تکنيک نسبتا جدیدی در پروزه های زئوتکنيک مي باشد. مي باشد. مقاله حاضربه بررسي اثرات اضافه نمودن الياف پروپيلن از ضایعات كارخانه نخ تایر زنجان، در بهبود رفتار و خواص تورمي رس های ریزدانه مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلي این پ ژوهش استفاده بهينه از الياف پليمری در بهبود بخشيدن به خواص تورمي خاك است. در این تحقيق الياف با در صدهای مختلف و با طولهای مختلف به نمونه خاك ریزدانه اضافه شده وتحت تورم آزاد قرار گرفت.پس از تجزیه و تحليل مشخص گردید كه حضور الياف باعث كاهش ميزان تورم مي گردد.


کلمات کلیدی:

تسلیح ، تورم،خاک ريزدانه و الیاف پلی پروپیلن

نویسندگان :

امیر گروسی(دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی)

دکترحمید شعبانزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان)

دکتر محمدرضا عطرچیان (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تسلیح , تورم , خاک ريزدانه , الیاف پلی پروپیلن ,
:: بازدید از این مطلب : 1540
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مهاربندی و حفاظت جانبی از گودبرداری ها بااستفاده ازروش میخکوبی

افزایش جمعيت و نيازشدیدبهفضاهایکاروسکونت ازیکسووافزایششدیدقيمتزميندرشهرها و ضرورتاستفاده حداكثری از زمين ازسویدیگرباعثاحداثساختمانهایمرتفعاداری، تجاریو مسکونيباطبقاتمتعدددرزیرزمين شده است. یکيازمهمترینمشکلاتودغدغههایمهندسين ساخت و ساز دراحداثسازهها،حفاظتازگودبرداریوساختمانهایموجوددرمجاورتآنميباشد. متاسفانه هر روزه بدليل انجام گود برداری های غيراصولي در موارد متعددی شاهد فروریختن دیواره های گود و یا ساختمانهای جانبي مي باشيم كه باعث جان باختن انسانهای بي گناه گردیده است. در این مقاله ميخ كوبي كه یکي از روشهای پایدارسازی گودها و ترانشه ها ميباشد مورد مطالعه و تجزیه و تحليل قرار گرفته است. در این راستا برای فواصل افقي، (Geo- عمودی وزوایای مختلف ميخ ها وهمچنين سيستم تركيبي انکراژ و نيلينگ به مطالعه موردی گودی با عمق 7.5 متر با استفاده از نرم افزار پرداخته شده است. نتایج نشان داده است كه ضریباطمينانگود،باثابتدرنظرگرفتنزاویهمهاریباافق،نسبتمعکوسبافاصلهقائم و Slope) SLOPE/Wافقيبينمهاری هادارد.بدین معني كهباافزایشفاصلهقائم و یا افقيبينمهاری هاميزانضریباطمينانگودكاهشمييابد. همچنين استفاده از روش تركيبي انکراژ و نيلينگ باعثافزایشضریباطمينان نسبت به هریک از روش هایميخکوبيوانکر شده است.

کلمات کلیدی :

میخ کوبی، گودبرداری، تسلیح، پایدارسازی گود ،SLOPE/W

نویسندگان :

مهردادتاج آبادی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان)

وسید مرتضی مرندی (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ کوبی , گودبرداری , تسلیح , پایدارسازی گود , SLOPE/W ,
:: بازدید از این مطلب : 1586
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاومت فشاري محدود نشده خاك رس تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلیمري

در تحقیق حاضر به منظور بررسی رفتار مقاومتی خاك اصلاح شده با آهک و الیاف، از خاك رس کائولینیت و ضایعات نوعی الیاف پلیمري تولیدي کارخانجات نخ تایر، استفاده شده است. نمونه ها از مخلوط هاي مختلف خاك رس 1 و به طول 2 سانتیمتر ساخته شد و آزمایش مقاومت فشاري / و آهک در درصدهاي 0 تا 8 و الیاف با درصدهاي 0 تا 5 14 و 28 روز بر روي نمونه ها انجام گردید. بر اساس نتایج حاصل، به طور کلی با افزودن آهک ، محدود نشده در سنین 7 و الیاف مقدار مقاومت حداکثر نمونه ها افزایش مییابد. همچنین حضور الیاف سبب شکل پذیري و ایجاد مقاومت باقیمانده بیشتري میگردد و بدین ترتیب ضعفهاي حاصل از تثبیت خاك با آهک را بهبود میبخشد.


کلمات کلیدي:

تثبیت ، آهک، تسلیح، الیاف نخ تایر، مقاومت فشاري محدود نشده

نویسندگان :

مهدي اثنی عشري (استادیار دانشگاه بوعلی سینا)

محمد جعفري (دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , آهک , تسلیح , الیاف نخ تایر , مقاومت فشاري محدود نشده ,
:: بازدید از این مطلب : 1463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 16 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی پایداري شیب هاي مسلح شده با ژئوسنتتیک ها

با توجه به افزایش روزافزون احداث ابنیه، جاده ها، راه آهن و غیره در مناطق کوهستانی و پرشیب، لزوم پایدارسازي شیب هاي طبیعی و مصنوعی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است . روش هاي متعددي جهت پایدارسازي شیب ها وجود دارد که در تمامی آنها هدف افزایش نیروهاي مقاوم در برابر نیروهاي محرك و درنتیجه افزایش ضریب اطمینان می باشد . یکی از این راهها، استفاده از ژئوسنتتیک ها جهت تسلیح شیبها می باشد . با ت وجه به ضعف عمده خاك در برابر نیروهاي کششی، این محصولات علاوه بر رفع این نقیصه باعث افزایش مقاومت برشی، بهبود شرایط زهکشی و فیلتراسیون نیز می شوند. دراین مقاله ضمن بررسی پایداري شیبهاي طبیعی و مصنوعی مسلح شده با این مواد، به بحث در نتایج بدست آمده در طراحی پروژه جاده ویژه استان گلستان به روشهاي حدي و عددي پرداخته می شود . بدین منظور ضمن محاسبه وطراحی دیوار خاك مسلح ژئوگریدي به روش حدي، ،محاسبات و نتایج بدست آمده به روش عددي موردplaxis وتوسط نرم افزار اجزاي محدود ارزیابی قرار می گیرد.


کلمات کلیدي:

پایداري شیبها، ضریب اطمینان، تسلیح، ژئوسنتتیک، ژئوگرید

نویسندگان :

دکتر سعید قربان بیگی (استاد یار،دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق)

دکتر سعید خرقانی (استاد یار، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق)

علی اکبر یزدان (کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک،دانشکده فنی، دانشگاه آزاد تهران مرکز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداري شیبها , ضریب اطمینان , تسلیح , ژئوسنتتیک , ژئوگرید ,
:: بازدید از این مطلب : 1486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مطالعه پارامتریک پایدارسازی بستر سطوح شیبدار با ژئوتکستایل با استفاده از نرمافزارPLAXIS

یکي از كاربردهای مهم ژئوتکستایل به عنوان مسلحكننده، استفاده از آن در شيبهای خاكي به منظور افزایش پایداری و استحکام و نيز پایدارسازی شيبهایي است كه بدون تسليح ناپایدارند. در این مقاله با استفاده از نرمافزار PLAXIS و به روش اجزاء محدود یک مطالعه پارامتریک انجام گرفته و در آن تأثير عواملي چون تعداد لایههای تسليح و زاویه شيب خاكریز بر روی ضریب اطمينان، حداكثر جابهجایي نهایي، حداكثر جابهجایي افقي، حداكثر جابهجایي قائم و حداكثر كرنش برشي ایجاد شده در خاكریز مورد بررسي قرار ميگيرد. نتایج نشان داد كه با افزایش تعداد لایههای تسليح، مقدار ضریب اطمينان پایداری خاكریز افزایش یافته و مقادیر حداكثر جابهجایي نهایي، حداكثر جابهجایي افقي ،حداكثر جابهجایي قائم و حداكثر كرنش برشي ایجاد شده در خاكریز كاهش ميیابد. همچنين با افزایش زاویه شيب خاكریز، مقدار ضریب اطمينان پایداری خاكریز كاهش یافته و مقادیر حداكثر جابهجایي نهایي، حداكثر جابهجایي افقي، حداكثر جابهجایي قائم و حداكثر كرنش برشي ایجاد شده در خاكریز افزایش ميیابد.


کلمات کلیدی:

ژئوتکستایل، تسلیح، اجزاء محدود، خاکریز.

نویسندگان :

حمید فتحی شوب (دانشجوی کارشناسیارشد ژئوتکنیک، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، ایران)

بهروز سعیدان (دانشجوی کارشناسیارشد ژئوتکنیک، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتکستایل , تسلیح , اجزاء محدود , خاکریز ,
:: بازدید از این مطلب : 1360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه