<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی اثر گیرداری اتصال بین سگمنتهای پوشش تونل

یکی از روشهای متداول حفر تونل، استفاده از ماشینهای T. B. M است. امروزه این روش حفاری بعلت کارائی و مزایای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و بسیاری از تونل ها از جمله تونلهای متروی تهران، کرج و اصفهان به این روش ساخته می شوند. از مزایای این ماشینها، اجرای سیستم نگهداری تونل بصورت همزمان میباشد. در این روش، نگهداری تونل با استفاده از سگمنت ها میباشد که این قطعات همزمان با حفاری و پیشروی در تونل توسط خود ماشین نصب میگردد. نکته مورد توجه در مورد این قطعات پیش ساخته نحوه اتصال بین آنها میباشد، زیرا میزان گیرداری بین آنها تاثیر بسزائی در تغییر شکلها و نیروهای ایجاد شده در پوشش تونل دارد. در این مقاله سعی بر آن است که با مدلسازی تونل و سگمنتها و در نظر گرفتن تاثیر شرایط گیرداری، مطلوبترین حالت از لحاظ گیرداری بین سگمنتها حاصل گردد. برای این منظور دو تونل بطور همزمان مدل شده و شرایط گیرداری بین سگمنتهای این تونلها مورد ارزیابی قرار میگیرد. از این رو یک حالت کاملا مفصلی و یک حالت کاملا گیردار بین سگمنتها درنظر گرفته شده و به تحلیل این دو حالت و مقایسه آن دو با یکدیگر پرداخته میشود تا بتوان مطلوبترین حالت را برای اتصال بین سگمنتها درنظر گرفت. بر اساس نتایج حاصل شده از این تحلیلها و مقایسه بین این دو حالت میتوان دریافت که تغییر شکلها و نیروهای بوجود آمده در این قطعات تحت تاثیر گیرداری بین آنها است که در این مقاله مورد ارزیابی بیشتر قرار خواهد گرفت.


واژه های کلیدی :

سگمنت، اتصال، تغییرشکل، تونل.

نویسندگان :

محمد آزادی 

مهران سید رزاقی 

امید احرامی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سگمنت , اتصال , تغییرشکل , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 965
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تغییر شکل زمین و پایداري تونل ها در خاك هاي ماسه اي لایه اي افقی

رفتار خاك در برابر احداث تونل یکی از مباحث مورد مطالعه در حوزه ژئوتکنیک است که میزان تغییرشک لهاي اطراف تونل و از جمله نشست نهایی سطح زمین را بررسی می کند. در مقاله حاضر مطالع هاي بر روي رفتار تون لهاي احداث شده در خاك ماسه اي با لایه هاي افقی رسی با استفاده از مد لسازي فیزیکی توسط سانتریفیوژ مکانیک خاك و شبیه سازي عددي انجام شده است. آزمایش ها توسط دستگاه سانتریفیوژ مرکز تحقیقات ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته است.  در این مطالعه مجموعه اي از 15 آزمایش سانتریفیوژ انجام شده و تغییرشکل ها در حالات مختلف لای ههاي خاك با ارتفاع هاي مختلف لایه و دانسیته هاي نسبی متفاوت بررسی شده است. به منظور کنترل نتایج حاصل از مد لسازي انجام و نتایج آنها با یکدیگر FLAC2D فیزیکی انجام گرفته با سانتریفیوژ، مد لسازي عددي نیز توسط نرم افزار مقایسه شد.

کلمات کلیدي:

سانتریفیوژ، تونل، تغییرشکل، مدل سازي، نرم افزار  FLAC2D

نویسندگان :

حبیب شاه نظري (استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران)

شاهرخ شاهنده (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران - خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

سجاد قلی پور (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران - خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سانتریفیوژ , تونل , تغییرشکل , مدل سازي , نرم افزار FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1667
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تغییر شکل زمین و پایداري تونل ها در خاك هاي ماسه اي لایه اي شیب دار

بررسی رفتار خاك در برابر احداث تونل یکی از مباحث مورد مطالعه در حوزه ژئوتکنیک است که میزان تغییرشک لهاي تونل و نشست زمین را بدست می دهد. در مقاله حاضر مطالعه اي بر روي رفتار تونل در خاك ماس هاي شیب دار با مدل سازي فیزیکی توسط سانتریفیوژ مکانیک خاك و شبیه سازي عددي انجام شده است. آزمایش ها توسط دستگاه سانتریفیوژ مرکز تحقیقات ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته که مجموعه اي از 15 آزمایش سانتریفیوژ انجام و تغییرشک لهاي تونل در حالات مختلف لای ههاي خاك شیب دار و دانسیته هاي نسبی متفاوت بررسی شده است. به انجام رسیده FLAC2D جهت مقایسه نتایج آزمایش هاي مدل سازي فیزیکی، مد لسازي عددي نیز توسط نرم افزار که نتایج تطابق قابل قبولی با نتایج مد لسازي فیزیکی را بدست داده است.

 کلمات کلیدي:

سانتریفیوژ، تونل، تغییرشکل، مدل سازي، نرم افزار .FLAC2D

نویسندگان :

حبیب شاه نظري (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران)

سجاد قلی پور (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران، خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

شاهرخ شاهنده (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران، خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سانتریفیوژ , تونل , تغییرشکل , مدل سازي , نرم افزار , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

شبیه سازی عددی و بررسی رفتار شیب های خاکی میخکوبی شده تحت اثر عوامل مختلف

به علت كاربرد گسترده و مزایای روش ميخكوبي نسبت به دیگر روشهای پایدارسازی و همچنين عدم وجود اطلاعات جامع در مورد رفتار شيب های تسليح شده با این روش، لازم است كه مطالعاتي در مورد رفتار این شيبها انجام گيرد. به این منظور در این مقاله به انجام مطالعات پارامتری پرداخته شده و تاثير مشخصات تسليح كننده ها و هندسه شيب بر رفتار شيب تسليح شده با مورد توجه قرار دادن ضریب اطمينان پایداری، تغييرشکل افقي دامنه شيب و موقعيت سطوح گسيختگي، بررسي گردیده است. به منظور شبيه سازی رفتار خاک از مدل رفتاری الاستو پلاستيک با معيار گسيختگي موهر كولمب بهره گرفته شده و تسليح كننده ها كه مجموعه ای از ميلگرد و دوغاب تزریقي اطراف آن است به نحو مناسبي جهت ارائه  رفتار واقعي ميخها شبيه سازی گردیده اند. نتایج تحليلها حاكي از آن است كه در ميان پارامترهای مورد مطالعه هندسه شيب بيشترین تاثير را در رفتار شيب تسليح شده دارد و در این موارد آنچه كنترل كننده رفتار شيب ميباشد مود گسيختگي توسعه یافته در شيب بوده و مشخصات تسليح كننده ها تاثير كمتری دارند. همچنين نتایج نشان ميدهد كه در ميان مشخصه های تسليح كننده ها طول تسليح كننده سهم بيشتری را در كنترل رفتار شيب به خود اختصاص ميدهد.


کلمات کلیدی:

میخکوبی، ضریب اطمینان، صفحه گسیختگی، تغییرشکل

نویسندگان :

حامد سلطانی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لنجان، گروه مهندسی عمران، اصفهان، ایران)

ابراهیم حسن خانی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لنجان، گروه مهندسی عمران، اصفهان، ایران)

قاسم خسروی (دانشگاه تبریز، گروه مهندسی عمران، تبریز، ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخکوبی , ضریب اطمینان , صفحه گسیختگی , تغییرشکل ,
:: بازدید از این مطلب : 1360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه