<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک تحت زلزله هاي دور از گسل ونزدیک گسل ایران

خلاصه
در رابطه تغییرمکان هدف در دستورالعمل بهسازي C در این مقاله، بر روي نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک ،که بیانگر ضریب 1 لرزه اي ساختمانهاي موجود(نشریه 360 )می باشد، مطالعاتی انجام گرفته است . این ضریب براي سیستم هاي یک درجه آزاد ، که داراي مدل براي یک سیستم یک درجه آزاد با میرایی 5 درصد، C می باشند، تعریف می شود. لذا در این مقاله ضریب 1 (α= رفتاري الاستوپلاستیک کامل( 0 تحت اثر مجموعه R = 0 تا 3 ثانیه و به ازاي ضرایب کاهش مقاومت 2،3،4،5،6،7،8 / با مدل رفتاري الاستو پلاستیک کامل با تناوب هاي بین 05 نسبتا بزرگی از رکوردهاي دور از گسل محلی (فاصله کانونی بیشتر از 15 کیلومتر)ورکوردهاي نزدیک گسل ایران و تعدادي شتاب نگاشت مصنوعی که بر اساس طیف هاي استاندارد 2800 ایران بدست آمده اندو بدون در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی خاك – سازه محاسبه شده است.در درحالت نزدیک گسل با حالت دور از گسل انجام شده است و مشخص می گردد که این ضریب در حالت C نهایت مقایسه اي بین ضریب 1 نزدیک گسل تفاوت عمده اي با حالت دور از گسل دارد که نشریه 360 این تفاوت را در نظر نگرفته است، لذا پیشنهاد می شود که به ازاي شرایط  C نزدیکی به گسل ضریب 1مورد بازبینی قرار گیرد.


کلمات کلیدي:

تغییرمکان هدف ، شتاب نگاشت مصنوعی ، رکوردهاي محلی،نزدیک گسل،دور از گسل

نویسندگان :

محمدعلی برخورداري ، ایمان باحشمت

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تغییرمکان هدف , شتاب نگاشت مصنوعی , رکوردهاي محلی , نزدیک گسل , دور از گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 644
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه سطح عملکرد قابهاي 8 طبقه فولادي با مهاربندي واگرا و تاثیر تعداد و محل قرارگیري بادبند بر آن(با جداساز لرزهاي و بی جداساز)

خلاصه
در این مقاله به بررسی و مقایسه سطح عملکرد و رفتار قاب 8 طبقه فولادي داراي مهاربندي واگرا، پرداخته ایم. کلیه مقاطع موجود در سازه، مقاطع می باشند. سختی سازه را با افزایش تعداد بادبندها، افزایش داده و منحنی ظرفیت، مختصات نقطه عملکرد سازه s و 355 s اروپایی و از نوع فولاد 275 مذکور بر اساس جابجایی تقاضا و برش پایه، به دو صورت سازه داراي جداساز لرزه اي لاستیکی – سربی و دیگري سازه بدون جداساز (پاي ستونهاگیردار)، که جداساز ما بین فونداسیون و ستونهاي طبقه همکف قرار می گیرد، رسم و با یکدیگر مقایسه نموده ایم. نقطه عملکرد هر کدام از قاب ها، و روش SAP با روش تحلیل استاتیکی غیر خطی بر مبناي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود (نشریه شماره 360 )، با برنامه 2000 ضرایب تغییر مکان، محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. لازم به ذکر است وجود جداساز در سازه،افزایش تناوب سازه، کاهش نیروي زلزله، کاهش برش پایه و افزایش جابجایی سازه و... را بر خلاف سازه بدون جداساز، بهمراه دارد.


کلمات کلیدي:

منحنی ظرفیت، تغییرمکان هدف، نقطه عملکر

نویسندگان :

منصور قلعه نوي ، محمد مویدیان، اشرف اخلاقی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منحنی ظرفیت , تغییرمکان هدف , نقطه عملکر ,
:: بازدید از این مطلب : 868
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه سطح عملکرد قابهاي 8 طبقه فولادي با مهاربندي واگرا و ضربدري (باجداساز لرزهاي و بدون جداساز)

خلاصه
در این مقاله به بررسی و مقایسه سطح عملکرد و رفتار قاب 8 طبقه فولادي داراي مهاربندي واگرا، و همگرا پرداختهایم. کلیه مقاطع موجود در می باشند. اتصالات تیر به ستون از نوع مفصلی بوده و منحنی ظرفیت، مختصات نقطه عملکرد s و 355 s سازه، مقاطع اروپایی و از نوع فولاد 275 قابهاي مذکور بر اساس جابجایی تقاضا و برش پایه، به دو صورت قاب داراي جداساز لرزهاي (لاستیکی – سربی) و دیگري قاب بدون جداساز (پاي ستونها گیردار)، که جداساز ما بین فونداسیون و ستونهاي طبقه همکف قرار میگیرد، رسم و با یکدیگر مقایسه نمودهایم. نقطه عملکرد هر SAP کدام از قاب ها، با روش تحلیل استاتیکی غیر خطی بر مبناي دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود (نشریه شماره 360 )، با برنامه 2000، محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدهاند. لازم به ذکر است وجود جداساز در سازه،افزایش تناوب سازه، کاهش نیروي زلزله، کاهش برش پایه و افزایش جابجایی سازه و... را بر خلاف سازه بدون جداساز، بهمراه دارد.


کلمات کلیدي:

منحنی ظرفیت، تغییرمکان هدف، نقطه عملکر

نویسندگان :

منصور قلعه نوي ، محمد مویدیان ، اشرف اخلاقی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منحنی ظرفیت , تغییرمکان هدف , نقطه عملکر ,
:: بازدید از این مطلب : 870
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر عملکرد لرزه اي سازه هاي فولادي قاب خمشی

خلاصه
مؤلفه قائم زلزله و تاثیر آن در تحلیل ساختمانها از مدتها پیش مورد توجه محققین و مهندسین طراح قرارداشته است. ولی تا این زمان هنوز ملاحظات ناشی از اثر مؤلفه قائم زلزله در طراحی ساختمانها (بجز بصورت جزئی در مورد تیرهاي طره)، به صورت دستورالعمل اجرایی کامل درنیامده است. از این رو، این تحقیق به منظور جواب دادن به این سوالها که مؤلفه قائم زلزله بر چه نوع ساختمانهایی و درچه اعضایی اهمیت دارد به صورت مطالعات پارامتریک روي سازه هاي فولادي قاب خمشی، و در حالت سه بعدي انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مؤلفه قائم زلزله سبب افزایش نیروي طراحی محوري ستونها، لنگر و برش تیرها در سازه می گردد که این افزایش در طبقات آخر سازه نمود بیشتري داردو مؤلفه قائم زلزله تأثیر بیشتري بر سازه هاي کوتاه نسبت به سازه هاي بلند دارد.


کلمات کلیدي:

مؤلفه قائم زلزله ، تغییرمکان هدف، تحلیل غیرخطی، سازه هاي فولادي قاب خمشی

نویسندگان :

علیرضامیرزا گلتبار ، مرتضی حسینعلی بیگی ،احمد تربتی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مؤلفه قائم زلزله , تغییرمکان هدف , تحلیل غیرخطی , سازه هاي فولادي قاب خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1146
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5685 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5685 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه