<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی افت تنش انحرافی خاك در اثر افزایش فشار آب حفره اي در حین برش سه محوري

خلاصه
با افزایش رطوبت در خاكها، آزاد سازي تنش در کل توده ي خاك رخ می دهد و سبب افت تنش و کاهش پارامترهاي مقاومت برشی خاكمیشود. در سالهاي اخیر برخی محققین با انجام آزمایش سه محوري بر روي مصالح خاکی غیر اشباع و اشباع نمودن نمونهها در حین برش درتنش ثابت، افت تنش ایجاد شده ناشی از اشباع سازي نمونه را الزاما به پدیده رمبندگی ربط دادند و آن را نتیجه ي فروریزشی بودن خاك دانستند.این در حالیست که حتی در نمونههاي اشباع نیز با افزایش رطوبت در حین برش، افت تنش رخ می دهد. زیرا براساس اصل تنش مؤثر، با افزایشرطوبت و در نتیجه افزایش فشار آب حفرهاي در نمونه سه محوري، حتی در نمونههاي اشباع، تنش مؤثر میانگین کاهش مییابد و سبب ایجاد تغییرشکلهاي پلاستیک و افت تنش انحرافی میشود. بنابراین افت تنش به وجود آمده در اثر اشباع کردن نمونه در حین برش سه محوري را نمیتوانلزوما ناشی از رمبندگی دانست. براي اثبات این موضوع، در این تحقیق رفتار مکانیکی یک نمونه سه محوري اشباع که درحین برش فشار آبحفرهاي در آن افزایش یافته است، بررسی شده است. به منظور انجام این تحقیق از اجراي یک برنامه تفاضل محدود براي مدل کردن نمونه سهمحوري و افزایش فشار آب حفرهاي در آن در حین برش استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که افت تنش بر اثر افزایش رطوبت و درنتیجه افزایش فشار آب حفره اي، در همه خاكها اتفاق میافتد. بنابراین افت تنش الزاما ناشی از رمبندگی نیست بلکه ممکن است صرفا تغییر شکلهاي پلاستیک و یا ترکیب تغییرشکلهاي پلاستیک و رمبندگی سبب ایجاد افت تنش گردد.


کلمات کلیدي:

فشار آب حفرهاي . تنش انحرافی . رمبندگی . تفاضل محدود . نمونه سه محوري

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار آب حفرهاي , تنش انحرافی , رمبندگی , تفاضل محدود , نمونه سه محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 394
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی پیشرو داده های رادار نفوذی به زمین (GPR) به روش تفاضل محدود

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

رادار نفوذی به زمین (GPR) . مدلسازی پیشرو . تفاضل محدود  . نرم افزار Reflexw

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رادار نفوذی به زمین (GPR) , مدلسازی پیشرو , تفاضل محدود , نرم افزار Reflexw ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثرات توپوگرافی محلی برپاسخ لرزه ای ساختگاه   

 

 

 

کلمات کلیدی :

پاسخ ساختگاه . اثرات توپوگرافی . توپوگرافی محیط اطراف . تفاضل محدود . عناصر محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ ساختگاه , اثرات توپوگرافی , توپوگرافی محیط اطراف , تفاضل محدود , عناصر محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 270
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر حضور تونل بر پاسخ لرزه اي سطح زمين در حوزه فرکانس مطالعه موردي خط 7 متروي تهران

چكيده
حضور تونل های زيرزمينی در کلان شهر ها در مجاورت ساختمان های بلند مرتبه و کوتاه همواره در حين عمليات اجرا و ساختتونل مورد توجه بوده است. از آنجا که هر گونه ناهمگنی در محيط خاک باعث تغيير پاسخ لرزه ای محيط اطراف آن ناهمگنی میشود تونل های مترو نيز به علت اختلاف سختی با خاک اطراف باعث ايجاد تغيير در پاسخ لرزه ای محيط اطراف خود و همچنينسطح زمين می شوند. از آنجا که به طور معمول در کلان شهر ها خطوط مترو بعد از ساخت ساختمان ها در مسير خود اجرا میگردند، لذا طراحی لرزه ای ساختمان ها بر اساس شرايط زمين آزاد بوده و حضور تونل در آنها در نظر گرفته نمی شود. تحقياتمحققين نشان می دهد که حضور تونل ها در زير زمين باعث افزايش تغيير مکان های سطح ميگردد که اين موضوع خود باعثاثرگذاری بر رفتار ساختمان های سطحی میگردد. خط 7 مترو تهران به عنوان يکی از خطوط مترو اصلی کلانشهر با عبور از نقاطمختلف شهر باعث اثرگذاری بر پاسخ سطح زمين خواهد شد. در اين تحقيق بر پايه تحليل های تفاضل محدود انجام گرفته با نرم افزار FLAC ، اثر حضور تونل بر مقادير شتاب سطح مورد بررسی قرار گرفته که نتايج نشان از افزايش مقادير شتاب سطح در برخی مقاطعدارد. اين بررسی ها در حوزه فرکانس انجام گرفته تا مشخص گردد که حضور تونل چه تاثيری بر پاسخ فرکانسی سطح زمين در حينزلزله های متفاوت خواهد داشت. همچنين نحوه اثرگذاری محرک های مختلف با محتوی فرکانسی مختلف نيز مورد بررسی قرارگرفته و مشخص گرديده که تونل مانند يک فيلتر فرکانسی، باعث بزرگنمايی دامنه فرکانسی در فرکانس های خاص میگردد.همچنين کاهش مقادير نيز در برخی فرکانس های غير اصلی نيز مشاهده شده است که نشان از تايرگذاری فرکانس خود تونل بر رفتار آن در سطح زمين دارد.


واژه هاي کليدي:

پاسخ لرزه ای . حوزه فرکانس . تونل مترو . تفاضل محدود . بزرگنمايی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ لرزه ای , حوزه فرکانس , تونل مترو , تفاضل محدود , بزرگنمايی ,
:: بازدید از این مطلب : 595
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر حضور تونل بر پاسخ لرزه اي سطح زمين در حوزه فرکانس مطالعه - موردي خط 7 متروي تهران

چكيده
حضور تونل های زيرزمينی در کلان شهر ها در مجاورت ساختمان های بلند مرتبه و کوتاه همواره در حين عمليات اجرا و ساختتونل مورد توجه بوده است. از آنجا که هر گونه ناهمگنی در محيط خاک باعث تغيير پاسخ لرزه ای محيط اطراف آن ناهمگنی میشود تونل های مترو نيز به علت اختلاف سختی با خاک اطراف باعث ايجاد تغيير در پاسخ لرزه ای محيط اطراف خود و همچنينسطح زمين می شوند. از آنجا که به طور معمول در کلان شهر ها خطوط مترو بعد از ساخت ساختمان ها در مسير خود اجرا میگردند، لذا طراحی لرزه ای ساختمان ها بر اساس شرايط زمين آزاد بوده و حضور تونل در آنها در نظر گرفته نمی شود. تحقياتمحققين نشان می دهد که حضور تونل ها در زير زمين باعث افزايش تغيير مکان های سطح ميگردد که اين موضوع خود باعثاثرگذاری بر رفتار ساختمان های سطحی میگردد. خط 7 مترو تهران به عنوان يکی از خطوط مترو اصلی کلانشهر با عبور از نقاطمختلف شهر باعث اثرگذاری بر پاسخ سطح زمين خواهد شد. در اين تحقيق بر پايه تحليل های تفاضل محدود انجام گرفته با نرم افزار FLAC ، اثر حضور تونل بر مقادير شتاب سطح مورد بررسی قرار گرفته که نتايج نشان از افزايش مقادير شتاب سطح در برخی مقاطعدارد. اين بررسی ها در حوزه فرکانس انجام گرفته تا مشخص گردد که حضور تونل چه تاثيری بر پاسخ فرکانسی سطح زمين در حينزلزله های متفاوت خواهد داشت. همچنين نحوه اثرگذاری محرک های مختلف با محتوی فرکانسی مختلف نيز مورد بررسی قرارگرفته و مشخص گرديده که تونل مانند يک فيلتر فرکانسی، باعث بزرگنمايی دامنه فرکانسی در فرکانس های خاص میگردد.همچنين کاهش مقادير نيز در برخی فرکانس های غير اصلی نيز مشاهده شده است که نشان از تايرگذاری فرکانس خود تونل بر رفتار آن در سطح زمين دارد.


واژه هاي کليدي:

پاسخ لرزه ای . حوزه فرکانس . تونل مترو . تفاضل محدود . بزرگنمايی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ لرزه ای , حوزه فرکانس , تونل مترو , تفاضل محدود , بزرگنمايی ,
:: بازدید از این مطلب : 494
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار ديناميكي شيب هاي خاكي ميخكوبي شده تحت بارگذاريهاي مختلف هارمونيكي

خلاصه
ميخكوبي شيبها يكي از روشهايي است كه به منظور افزايش پايداري شيب، انجام ميگيرد. ميخكوبي مي تواند به صورتي طراحي گردد كه پايداري شيب را در شرايطبارگذاري ديناميكي نيز تامين كند. در مقاله حاظر، با استفاده از روش تفاضل محدود مدل عددي دوبعدي بيان كننده محيط شيب خاكي و ميخهاي پايدار كننده بهمراهگروت تزريقي بسط داده شده است. اثر شرايط مختلف ميخ كوبي، از جمله قطر، طول، فاصله بين ميلگرد ها و زاويه ميخ گذاري نسبت به افق وتاثير نوع هندسه شيب درقالب تغييرات ارتفاع شيب و زاويه شيب، همچنين اثر فركانس بارگذاري توسط اعمال يك بارگذاري سينوسي در فركانسهاي متفاوت و با مدت زمان مشخص در كفمدل مورد بررسي قرارگرفته است. از آنجائي كه هدف از ميخكوبي شيب كنترل جابجائي دامنه شيب ميباشد درهر حالت ميزان جابجائي حداكثر در دامنه شيب، موردتوجه قرار گرفته است. مشخص گرديد كه هندسه شيب و فركانس بارگذاري تاثير زيادي در ميزان جابجايي دامنه شيب داشته و اين در حالي است كه تغيير شرايط ميخ- كوبي، به استثناي زاويه قرارگيري ميلگردها، جز در محدوده فركانس خاص تاثير قابل ملاحضهاي در مقدار پاسخها ندارد.


كلمات كليدي:

پايداري شيب . ميخ كوبي . بارگذاري ديناميكي . تفاضل محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري شيب , ميخ كوبي , بارگذاري ديناميكي , تفاضل محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 438
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر افزایش فشار آب حفره ای در شرایط تنش غیر همسانگرد در آزمایش سه محوری

خلاصه
با اشباعسازی مصالح خاکی،آزاد سازی تنش در کل توده خاک رخ می دهد و سبب کاهش پارامترهای مقاومت برشی خاک میشود. در سال-های اخیر برخی محققین با انجام آزمایشهای سه محوری بر روی مصالح خاکی غیر اشباع و اشباع نمودن نمونهها در حین برش مشاهده کردند کهتنش انحرافی بر اثر اشباعسازی افت میکند. این محققین اظهار نظر کردند که این افت تنش ممکن است ناشی از پدیده رمبندگی باشد. این درحالی است که حتی در نمونههای اشباع نیز با افزایش فشار آب حفرهای در حین برش، افت تنش رخ می دهد. زیرا براساس اصل تنش مؤثر، بااشباعسازی و یا افزایش فشار آب حفرهای در حین برش در نمونه سه محوری، تنش مؤثر میانگین کاهش مییابد و میتواند موجب به وجود آمدنتغییر شکلهای پلاستیک و افت تنش انحرافی گردد. برای بررسی این موضوع، در این تحقیق رفتار مکانیکی یک نمونه سه محوری اشباع بر اثرافزایش فشار آب حفرهای در حین برش بررسی شده است. به منظور انجام این تحقیق از اجرای یک برنامه تفاضل محدود برای مدلسازی عددیآزمایش سه محوری اشباع استفاده شده است. در این مدلسازی اثر عواملی مانند مقدار تنش همه جانبه و سطح تنش برشی بر مقدار افت تنشانحرافی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که افت تنش انحرافی در نمونههای سه محوری اشباع نیز بر اثر افزایش فشار آبحفرهای در حین برش اتفاق میافتد. بنابراین افت تنش الزاماً ناشی از رمبندگی نیست، بلکه ممکن است ناشی از ترکیب تغییرشکلهای پلاستیک و رمبندگی باشد.


کلمات کلیدی:

فشار آب حفرهای . افت تنش انحرافی . تفاضل محدود . رمبندگی . تغییر شکل پلاستیک .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار آب حفرهای , افت تنش انحرافی , تفاضل محدود , رمبندگی , تغییر شکل پلاستیک , ,
:: بازدید از این مطلب : 496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير سختي پنجه و اتصالات بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي (GRS) با رويه  بلوك بتني در نرمافزار FLAC  

خلاصه
كاربرد ديوارهاي حائل خاك مسلح از سال 1970 ميلادي به سبب مزيتهاي زيادي از قبيل انعطافپذيري لرزهاي، زيبايي ظاهري،مقرون به صرفه بودن و ساخت سريع اين سازهها، رشد زيادي داشته است. عناصر تسليح در اين ديوارها در ابتدا تسمههاي فولاديبوده كه به همراه پوسته پيشساخته به كار ميرفته است ولي از سال 1990 ساخت ديوارها با استفاده از ژئوسنتتيكها و بهكار گيريFLAC - بلوكهاي مدولار بتني به عنوان پوسته مرسوم گرديده است. در اين مقاله با بكارگيري يك كد تفاضل محدود با نرمافزار2 به مدلسازي يك ديوار حائل خاك مسلح ژئوسنتتيكي با رويه بلوك بتني با يك مدل رفتاري مناسب براي خاكريز كه قابليت Dشبيهسازي رفتار الاستوپلاستيك خاك را داراست، پرداخته شده است. تمامي مراحل ساخت از جمله آماده سازي بستر زير ديوار وساخت مرحلهاي ديوار مدلسازي گرديده است. در نهايت تاثير پارامترهاي مهم از جمله سختي پنجه ديوار و نوع اتصال مسلحكنندهبه نماي بلوك بتني بر روي پاسخ استاتيكي ديوار در شرايط انتهاي ساخت و اعمال سربار بررسي شده است. نتايج حاصل از اين مقالهدر شناسايي رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي در حين ساخت و تحت اثر سربار مؤثر بوده و نحوه طراحي اين ديوارها را ارتقا ميبخشد.

كلمات كليدي:

خاك مسلح . ديوار حائل . ژئوسنتتيك . تفاضل محدود . FLAC-2D  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , ديوار حائل , ژئوسنتتيك , تفاضل محدود , FLAC-2D , ,
:: بازدید از این مطلب : 516
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي ايمني رفتار سد ارداك در دوران اولين آبگيري

خلاصه
سد ارداك يك سد خاكي بلند با هسته ضخيم مركزي در شمال شرق ايران مي باشد. از اهداف اصلي ساخت اين سد تامين بخشي از آب شربدومين كلان شهر ايران، مشهد، مي باشد. عمليات ساخت بدنه سد از 7 نوامبر 2007 شروع شد و حدود 40 ماه به طول انجاميد. عموماً دوران اولينآبگيري مهمترين دوره عمر يك سد مي باشد. مهمترين دغدغه كنوني، ميزان ايمني سد ارداك در صورت صعود تراز آب مخزن تا تراز نرمالاست. در نتيجه، هدف از اين مقاله كنترل عملكرد سد ارداك در اين دوران مي باشد. جهت دستيابي به اين هدف، ابتدا مدلي عددي كرنش مسطحتهيه شده است. اين مدل با تحليلهاي بازگشتي مبتني بر دادههاي ابزاردقيق FLAC از مقطع اصلي سد در محيط برنامه تفاضل محدود 7.0موجود در بدنه سد در دوران ساخت و آبگيري كاليبره شده است. سپس رفتار سد تا انتهاي اولين آبگيري پيش بيني گرديد. در انتهاي اولينآبگيري، احتمال رويداد پديده شكست هيدروليكي و همچنين ضريب اطمينان در برابر پايداري لغزش كلي شيرواني هاي سد كنترل شد. نتايج مطالعه حكايت از ايمني رفتار سد در مقابل پديده شكست هيدروليكي و لغزش كلي شيرواني دارد.


كلمات كليدي:

سدهاي خاكي . شكست هيدروليكي . تفاضل محدود . تحليلهاي بازگشتي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهاي خاكي , شكست هيدروليكي , تفاضل محدود , تحليلهاي بازگشتي ,
:: بازدید از این مطلب : 448
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير سختي پنجه و اتصالات بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي (GRS) با رويه بلوك بتني در نرمافزار FLAC  

خلاصه
كاربرد ديوارهاي حائل خاك مسلح از سال 1970 ميلادي به سبب مزيتهاي زيادي از قبيل انعطافپذيري لرزهاي، زيبايي ظاهري، مقرون به صرفه بودن و ساخت سريع اين سازهها، رشد زيادي داشته است. عناصر تسليح در اين ديوارها در ابتدا تسمههاي فولادي بوده كه به همراه پوسته پيشساخته به كار ميرفته است ولي از سال 1990 ساخت ديوارها با استفاده از ژئوسنتتيكها و بهكار گيريFLAC - بلوكهاي مدولار بتني به عنوان پوسته مرسوم گرديده است. در اين مقاله با بكارگيري يك كد تفاضل محدود با نرمافزار 2 به مدلسازي يك ديوار حائل خاك مسلح ژئوسنتتيكي با رويه بلوك بتني با يك مدل رفتاري مناسب براي خاكريز كه قابليت Dشبيهسازي رفتار الاستوپلاستيك خاك را داراست، پرداخته شده است. تمامي مراحل ساخت از جمله آماده سازي بستر زير ديوار وساخت مرحلهاي ديوار مدلسازي گرديده است. در نهايت تاثير پارامترهاي مهم از جمله سختي پنجه ديوار و نوع اتصال مسلحكنندهبه نماي بلوك بتني بر روي پاسخ استاتيكي ديوار در شرايط انتهاي ساخت و اعمال سربار بررسي شده است. نتايج حاصل از اين مقالهدر شناسايي رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي در حين ساخت و تحت اثر سربار مؤثر بوده و نحوه طراحي اين ديوارها را ارتقاميبخشد.

كلمات كليدي:

خاك مسلح . ديوار حائل . ژئوسنتتيك . تفاضل محدود . FLAC-2D    

نویسندگان :

امين سلسله ، علي پاك

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , ديوار حائل , ژئوسنتتيك , تفاضل محدود , FLAC-2D ,
:: بازدید از این مطلب : 617
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 دی 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه