<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه الزامات ایمنی در برابر حریق در تونل های مترو و قطار شهری

چکیده
 در این مقاله الزامات ایمنی مقابله با آتش در تونل های بررسی شده و ضمن معرفی اجمالی ویژگیها و خصوصیات سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری، به معرفی استانداردهای جاری و موارد استفاده از آنها خواهیم پرداخت. همچنین با بررسی آزمایشات و تست های صورت گرفته در برخی از متروهای دنیا، از نظر شرایط ساختمانی، تجهیزات و الزامات ایمنی و مقابله با حریق به بررسی تفاوت های بین شبکه های حمل و نقل داخلی یک کشور و شبکه های چند کشور دیگر خواهیم پرداخت. در نهایت با استفاده از این داده ها و آنالیز آن ها میتوان دریافت که چگونه و با در نظر گرفتن کدام عوامل بیشترین تاثیر را در بالا بردن ضریب ایمنی تونل های مترو خواهیم داشت. در انتهای مقاله به طور خلاصه، سیستم ها، تجهیزات و تجربیات به کار رفته در قطارشهری مشهد به خصوص در زمینه اعلام و اطفا حریق شرح داده خواهد شد.


واژههای کلیدی :

ایستگاه . تونل . دستورالعمل های ایمنی . ناوگان . تجهیزات ایمنی . علائم و سیگنالینگ . تهویه طبیعی . روشنایی . قطار شهری مشهد

نویسندگان :

سلمان پرتوی ، ابرهیم نیازی

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایستگاه , تونل , دستورالعمل های ایمنی , ناوگان , تجهیزات ایمنی , علائم و سیگنالینگ , تهویه طبیعی , روشنایی , قطار شهری مشهد ,
:: بازدید از این مطلب : 408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه راهکارهاي طراحی اقلیمی در نواحی گرم و مرطوب برمبناي معماري بو می منطقه( مطالعه موردي: بندر بوشهر و بندر لنگه)

چکیده
شناخت شرایط آب و هوایی هر منطقه مهم ترین عامل در ایجاد آسایش حرارتی کاربران ساختمان ها است. امروزه ، دانشبوم شناسی ساختمان بر افزایش ظرفیتو کیفیتفضا با استفاده از پارامترهاي اقلیمی و زیستمحیطی در طراحی با توجه به الگوهاي بومی توجه فراوان دارد. کشور پهناور ایران با مناطق آب هوایی مختلف داراي معماري ارزشمند متناسب با هر اقلیم میباشد.معماري بومی و ناب اقلیم گرم و مرطوب که بخش عمده کشور ایران در حاشیه شمالی خلیج فارس و دریاي عمان را به خود اختصاص داده در طول زمان مورد بی توجهی قرار گرفته و بیشتر بافتهاي سنتی این مناطق از بین رفته اند. مطالعه تمهیدات اقلیمی معماران تواناي این نواحی میتواند ایده هاي مفیدي در راستاي خلق محیط هاي متناسب یا این اقلیم را فراهم سازد. این مقاله به مطالعه معماري سنتی بافتهاي بندر لنگه و بندر بوشهر به عنوان دو نمونه ارزشمند معماري اقلیمی در این مناطق که هنوز هویت سنتی خود را حفظ کردهاند، میپردازد. روش تحقیق در این پژوهش بصورت کیفی بوده که با مطالعه نتایج تحقیقات قبلی این حوزه، بررسی ویژگی هاي معماري بومی و تحلیل دیاگرام عناصر اقلیمی در بافتهاي سنتی این مناطق و حضور درمحیط بافت بمنظور ارائه راهکارهایی کاربردي در طراحی معماري امروز در نواحی گرم و مرطوب مورد بررسی قرار گرفت. اهداف عمده در این پژوهش دستیابی به اصولی است که صرفهجویی در مصرف انرژي، ایجاد آسایش حرارتی و اقلیمی، تلاش در جهت کاهش آلودگیهاي زیست محیطی ناشی از استفاده تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و به حداقل رساندن هزینه تامین انرژي، با استفاده از راهکارهایی مانند جهتگیري مناسب ساختمان ، تهویه طبیعی دوطرفه( استراتژي اصلی آسایش)، دوجداره کردن نماي ساختمان، استفاده از پیلوت، کاربرد حیاط مرکزي، کاربرد مصالح با ضریب حرارتی کم، طراحی پنجره هاي عمودي با قاب رنگ تیره و کاربرد پردههاي کرکرهاي هوشمند در بیرون بازشوهاي ساختمان براي کنترل ورود میزان نور، حرارت و باد.... می باشد.


کلمات کلیدي:

منطقه گرم و مرطوب، معماري بومی، آسایش حرارتی، تهویه طبیعی

نویسندگان :

معصومه ضیاءپور ، مسئول مکاتبات:اعظم هدایت

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منطقه گرم و مرطوب , معماري بومی , آسایش حرارتی , تهویه طبیعی ,
:: بازدید از این مطلب : 621
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی پایدار ساختمان هاي مسکونی شهر رشت با رویکرد ایجاد تهویه طبیعی

خلاصه
در اقلیم معتدل که خصوصیت بارز آن اعتدال دما، رطوبت زیاد هوا و بارش هاي طولانی است، مسکن پس از رفع نیاز اولیه، یعنی سرپناه و مأمن و جلوگیري از شداید طبیعت، حتی الامکان باید رطوبت زیادتر از حد آسایش انسان را دور نماید. یعنی بنا باید به طریقی رطوبت هواي اطراف بدن انسان را کاهش دهد و امکان تعریق و تبخیر سطح پوست و در نتیجه کاهش دماي بدن را مهیا سازد. راحت ترین راه دستیابی به این امر، ایجاد کوران در بنا و دفع هواي مرطوب توسط باد است. براي آنکه در یک ساختمان بتوانیم میزان هواي تازه را در تمام طول سال در حد مطلوب حفظ کنیم، وجود تهویه امري ضروري به نظر می رسد. براساس محاسبات انجام شده، مصرف سوخت ساختمان هایی که به طور طبیعی تهویه می شوند تقریباً یک دوم ساختمان هایی است که به طور مکانیکی تهویه می گردند یا از سیستم تهویه مطبوع استفاده می کنند. از این نظر، می توان به ضرورت ایجاد کوران در ساختمان پی برد. بخش مسکن بیشترین استفاده کننده انرژي به حساب می آید، از آنجا که امروزه بیش ترین ساخت و ساز مسکن به شکل آپارتمان می باشد و روند رو به رشدي نیز در این زمینه شاهد هستیم ضروري است ایجاد کوران در این فضا ها مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. هدف از این مقاله، بررسی روش هاي ایجاد کوران و تهویه طبیعی در ساختمان هاي ساخته شده در مناطق معتدل و مرطوب می باشد. در همین راستا عوامل معماري این ساختمان ها به تفکیک بررسی و راه کارهایی براي طراحی اقلیمی این عوامل ارائه می گردد و به طوري که نقشی در ایجاد کوران در این فضا داشته باشد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و تحلیلی بوده و جمع آوري اطلاعات با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه اي و مطالب علمی برگرفته از تجارب اجرایی انجام شده و سایت هاي معتبر و مرتبط علمی می باشد.


کلمات کلیدي:

تهویه طبیعی، کوران، عوامل معماري، اقلیم معتد

نویسندگان :

زهرا امان پور ، بابک حسنی لیچائی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تهویه طبیعی , کوران , عوامل معماري , اقلیم معتد ,
:: بازدید از این مطلب : 960
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی و مقایسه راهکارهاي اقلیمی اتخاذ شده در معماري مسکونی سنتی و معاصر یزد

خلاصه
مفهوم پایداري یکی از مفاهیم حائز اهمیت در جهان امروز می باشد. در این مفهوم به نگرشی جامع و کلی براي ارتباط یافتن سه عنصر اجتماع، اقتصاد و محیط، توجه خاص مبذول میگردد. در برخی از کشورهاي در حال توسعه، جنبه هاي محیطی و تکنولوژیکی آن فارغ از عوامل اجتماعی و اقتصادي مورد توجه قرار می گیرد. طراحی پایدار خانه هاي مسکونی یکی از مهمترین حوزه هایی است که نقش دو عنصر اجتماع و اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. خانه، محملی براي زندگی کوچکترین و مهمترین عنصر اجتماعی یعنی خانواده است و با اقتصاد افراد در ارتباط مستقیم می باشد. براي بررسی موضوع مورد بحث، چند خانه معاصر و نو بنیاد و همچنین چند خانه سنتی ایرانی که مباحث اقلیمی در آنها به خوبی رعایت شده است؛ از نقطه نظر نگرش جامع به سه عنصر اجتماع، اقتصاد و محیط، معرفی و مورد تحلیل و نقد قرار می گیرد. بدین صورت، راهکارهاي اتخاذ شده در معماري معاصر و سنتی ایران که براي طراحی معماري مسکونی معاصر مفید است؛ معرفی می گردد و با تحلیل و نقد صورت گرفته، ضابطه هایی جهت تکمیل و ارتقاي راهکارهاي مطروحه، جهت پذیرش عام اجتماع و فراهم شدن زمینه هاي اجراي آن در جامعه پیشنهاد می شود.


واژه هاي کلیدي:

منازل مسکونی معاصر ایران، بناهاي سنتی، پایداري، آسایش حرارتی، تهویه طبیعی، تکنولوژي، اجتماع

نویسندگان :

محمد کاظمی ، نسرین انتظاري زنوز ، دکتر سید محمد حسین آیت اللهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منازل مسکونی معاصر ایران , بناهاي سنتی , پایداري , آسایش حرارتی , تهویه طبیعی , تکنولوژي , اجتماع ,
:: بازدید از این مطلب : 756
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه اقلیمی فضاهاي خانه هاي سنتی یزد و ارائه پیشنهاد براي بهبود وضعیت فعلی آن (نمونه موردي: خانه لاري ها)

 خلاصه
در شهر یزد، بناهاي فراوانی در سطوح مختلف جامعه، کنار یکدیگر قرار گرفته است و این بافت شهري تاریخی در میان شهرهاي دیگر ایران، نادر است. براي حراست از این میراث جهانی، اقداماتی جهت احیاي آن صورت گرفته است. براي نمونه خانه رسولیان، مرتاض و چند خانه مجاور آن به دانشکده هنر و معماري و خانه هاي متعددي به هتل و رستوران، تغییر کاربري یافته است و این امر، قدم مؤثري در حفظ آن می باشد.  احیاي چنین بناهایی در راستاي حفاظت از آن، با مشکلاتی روبرو می باشد که یکی از آنها، مواجهه با بخش هاي زمستان نشین و تابستان نشین می باشد که به دلیل جهت گیري خاص این بناها در راستاي قبله و حضور نظام کوچ در زندگی گذشته ایجاد شده است. در اعمال کاربري هاي جدید این بناها جهت احیاي آن، فضاهاي موجود در تمام طول سال مورد استفاده قرار می گیرد و اغلب در نیمی از سال، منجر به مصرف بیش از حد انرژي هاي تجدیدناپذیر خواهد شد. در این نوشته سعی می شود خانه لاري ها واقع در مجموعه هنر و معماري فعلی، معرفی گشته، پنج دري و سه دري هاي اطراف آن که در قسمت زیرزمین این خانه قرار گرفته است وجزء فضاهاي تابستان نشین محسوب می گردد؛ مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در ادامه راهکارهایی براي مناسب سازي این فضاها جهت استفاده سالانه، با به حداقل رساندن مصرف انرژي هاي تجدیدناپذیر، پیشنهاد و صحت راهکارهاي معرفی شده با روش هاي محاسباتی، تصدیق و تثبیت گردد. بدین صورت علاوه بر حفظ و احیاي این بناها، قابلیت استفاده از فضاهاي زمستان نشین و تابستان نشین در تمام طول سال بدست می آید و مصرف انرژي هاي تجدید ناپذیر به حداقل خواهد رسید.


واژه هاي کلیدي:

بخش تابستان نشین، استفاده سالیانه، حیاط مرکزي، آسایش دمایی، تهویه طبیعی

نویسندگان :

محمد کاظمی ، نسرین انتظاري زنوز ، دکتر سید محمد حسین آیت اللهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بخش تابستان نشین , استفاده سالیانه , حیاط مرکزي , آسایش دمایی , تهویه طبیعی ,
:: بازدید از این مطلب : 655
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه