<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي توزيع ژئوشيميايي عناصر P و Fe , Ti در كانسار تيتانيوم قر هآغاج، شمال باختري اروميه

چكيده
و برخي عناصر كمياب ديگر در كانسار تيتانيوم قره P, Fe , Ti در اين پژوهش، توزيع ژئوشيميايي جانبي و عمودي اكسيدهاي عناصرآغاج اروميه مورد بررسي قرار گرفته است. توده ماگمايي قره آغاج از دو بخش اصلي شامل سنگهاي اولترامافيكي كانه دار ( با تركيبورليتي) و مافيكي فاقد كانه ( با تركيب گابرويي) تشكيل شده است. بخش ورليتي با كانه هاي اصلي ايلمنيت، مگنتيت، تيتانومگنتيت واز خصلت لاگ نرمال P2O از خصلت نرمال و توزيع 5 Fe2O و 3 TiO آپاتيت كانسنگ تيتانيوم بشمار مي آيد.توزيع فراواني اكسيدهاي 235 و 2 درصد به /3 ،8/ در نمونه هاي ليتوژئوشيميايي به ترتيب 25 P2O آهن كل ) و 5 ) Fe2O3 ،TiO پيروي مي كنند. ميانگين عيار 2دست آمده است. برپايه ساختمان زمين شناسي و تغييرات عيار، كانسار به 11 بلوك زمين شناسي تقسيم و توزيع ژئوشيميايي عناصر دركه بخش قابل F و E , D 9 درصد به بلوك هاي / با مقدار 4 ،TiO هر كدام از آنها به تفكيك بررسي شده است. بيشترين عيار ميانگين 2در جهت قايم توده كانساري به ترتيب P2O و 5 Fe2O3 ،TiO توجهي از توده كانساري را شامل مي شوند، تعلق دارد. ميانگين عيار 23 درصد مي باشد. اين بررسي نشان مي دهد كه از نظر توزيع فراواني عيار، تغيير زيادي در مقدار اكسيدهاي اصلي / 29/86 و 73 ،8/56تشكيل دهنده كانسنگ در جهات جانبي و عمقي ( عمودي) وجود ندارد و از اين رو كانسار مورد بررسي را مي توان كانساري با ويژگيژئوشيميايي همسانگرد بشمار آورد. اين نتيجه گيري مي تواند در مدل سازي كانسار و نيز طراحي شبكه اكتشافي در مرحله اكتشافات تفصيلي مورد استفاده قرار گيرد.


كلمات كليدي:

كانسار تيتانيوم . قره آغاج . اروميه . توزيع ژئوشيميايي . ايلمنيت . مگنتيت . تيتانومگنتيت 

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كانسار تيتانيوم , قره آغاج , اروميه , توزيع ژئوشيميايي , ايلمنيت , مگنتيت , تيتانومگنتيت ,
:: بازدید از این مطلب : 281
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي توزيع ژئوشيميايي عناصر و Fe , Ti P در كانسار تيتانيوم قره آغاج، شمال  باختري اروميه

چكيده
و برخي عناصر كمياب ديگر در كانسار تيتانيوم قره P, Fe , Ti در اين پژوهش، توزيع ژئوشيميايي جانبي و عمودي اكسيدهاي عناصر آغاج اروميه مورد بررسي قرار گرفته است. توده ماگمايي قره آغاج از دو بخش اصلي شامل سنگهاي اولترامافيكي كانه دار ( با تركيب ورليتي) و مافيكي فاقد كانه ( با تركيب گابرويي) تشكيل شده است. بخش ورليتي با كانه هاي اصلي ايلمنيت، مگنتيت، تيتانومگنتيت و از خصلت لاگ نرمال P2O از خصلت نرمال و توزيع 5 Fe2O و 3 TiO آپاتيت كانسنگ تيتانيوم بشمار مي آيد.توزيع فراواني اكسيدهاي 2 35و 2 درصد به /3 ،8/ در نمونه هاي ليتوژئوشيميايي به ترتيب 25 P2O آهن كل ) و 5 ) Fe2O3 ،TiO پيروي مي كنند. ميانگين عيار 2 دست آمده است. برپايه ساختمان زمين شناسي و تغييرات عيار، كانسار به 11 بلوك زمين شناسي تقسيم و توزيع ژئوشيميايي عناصر در كه بخش قابل F و E , D 9 درصد به بلوك هاي / با مقدار 4 ،TiO هر كدام از آنها به تفكيك بررسي شده است. بيشترين عيار ميانگين 2 در جهت قايم توده كانساري به ترتيب P2O و 5 Fe2O3 ،TiO توجهي از توده كانساري را شامل مي شوند، تعلق دارد. ميانگين عيار 23درصد مي باشد. اين بررسي نشان مي دهد كه از نظر توزيع فراواني عيار، تغيير زيادي در مقدار اكسيدهاي اصلي / 29/86 و 73 ،8/56 تشكيل دهنده كانسنگ در جهات جانبي و عمقي ( عمودي) وجود ندارد و از اين رو كانسار مورد بررسي را مي توان كانساري با ويژگي ژئوشيميايي همسانگرد بشمار آورد. اين نتيجه گيري مي تواند در مدل سازي كانسار و نيز طراحي شبكه اكتشافي در مرحله اكتشافات تفصيلي مورد استفاده قرار گيرد.


كلمات كليدي:

كانسار تيتانيوم . قره آغاج . اروميه . توزيع ژئوشيميايي . ايلمنيت . مگنتيت . تيتانومگنتيت

نویسندگان :

علي امامعلي پور ; جعفر عبدالهي شريف  ; مير صالح ميرمحمدي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كانسار تيتانيوم , قره آغاج , اروميه , توزيع ژئوشيميايي , ايلمنيت , مگنتيت , تيتانومگنتيت ,
:: بازدید از این مطلب : 741
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 آبان 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه