<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثير زاویه اتساع ناپيوستگی و تنش هاي مكانيكی در ميزان آب ورودي به تونل انتقال آب زاگرس

چكيده
تراوش آب به فضاهای زیرزمینی، از مشکلات بنیادی حفر فضاهای زیرزمینی در مراحل ساخت و بهره برداری می باشد. این مساله بهخصوص در زمان حفاری فضا، موجب کاهش توان عملیاتی گروه اجرایی شده و موجب افزایش زمان پیش روی و به دنبال آن افزایش مدتزمان کلی پروژه می شود. با افزایش مدت زمان پروژه، هزینه های مربوط به حفاری فضا نیز افزایش می یابد. بنابراین مساله تراوش آب بهداخل فضاهای زیرزمینی یک مساله مهم بوده و باید به آن توجه ویژه داشت. تراوش آب به داخل فضای زیرزمینی زمانی که محیط موردنظر دارای سنگ سخت و ناپیوسته بوده، عمدتا از طریق این ناپیوستگی ها بوده و نقش تخلخل سنگ در مقایسه با نقش درزه ها وناپیوستگی ها ناچیز می باشد. در این تحقیق میزان تراوش آب به داخل تونل بلند زاگرس که سنگ آن از نوع سخت بوده و حاوی دستهدرزه هایی می باشد برآورد شده و همچنین تاثیر زاویه اتساع درزه ها و تن شهای مکانیکی محیط در میزان این تراوش به روش عددی موردبررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که به علت ناپیوستگی محیط و وجود درزه در محیط، روش عددی استفاده شده، روش المانمجزای دو بعدی م یباشد. در این مساله، تونل بلند زاگرس به مقاطع مختلفی تقسیم بندی شده و در دو مقطع 1 و 5 میزان جریان آبپایدار به داخل تونل برآورد شده است. همچنین در قدم بعد به منظور بررسی تاثیر زاویه اتساع، میزان آب ورودی به داخل تونل در زوایایاتساع 0 تا 55 درجه مورد بررسی قرار گرفته که نتایج نشان می دهد که افزایش زاویهاتساع ناپیوستگی ها باعث افزایش دبی آب ورودی بهداخل تونل م یشود. همچنین میزان آب ورودی به داخل تونل در شرایط مختلف تنش و نسبت تنش نیز برآورد شده است. می توان0/ مشاهده کرد که افزایش میزان تنش ها باعث کاهش دبی آب ورودی به داخل تونل می شود ولی با تغییر نسبت تنش ها تا مقدار 7تغییرات دبی جریان قابل توجه بوده اما از این نسبت تنش خاص به بعد، این تغییرات بسیار ناچیز می باشد. با توجه به نتایج گرفته شده ازاین تحقیق م یتوان گفت که هر 6 پارامتر مذکور، پارامترهای مهمی در محاسبه میزان جریان سیال بوده و برای هر پروژه بایستی به دقت اندازه گیری شوند.


واژه هاي کليدي:

دبی آب . زاویه اتساع . تنش های مکانیکی . تونل زاگرس

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دبی آب , زاویه اتساع , تنش های مکانیکی , تونل زاگرس ,
:: بازدید از این مطلب : 465
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثير زاویه اتساع ناپيوستگی و تنش هاي مكانيكی در ميزان آب ورودي به تونل انتقال آب زاگرس

چكيده
تراوش آب به فضاهای زیرزمینی، از مشکلات بنیادی حفر فضاهای زیرزمینی در مراحل ساخت و بهره برداری می باشد. این مساله بهخصوص در زمان حفاری فضا، موجب کاهش توان عملیاتی گروه اجرایی شده و موجب افزایش زمان پیش روی و به دنبال آن افزایش مدتزمان کلی پروژه می شود. با افزایش مدت زمان پروژه، هزینه های مربوط به حفاری فضا نیز افزایش می یابد. بنابراین مساله تراوش آب بهداخل فضاهای زیرزمینی یک مساله مهم بوده و باید به آن توجه ویژه داشت. تراوش آب به داخل فضای زیرزمینی زمانی که محیط موردنظر دارای سنگ سخت و ناپیوسته بوده، عمدتا از طریق این ناپیوستگی ها بوده و نقش تخلخل سنگ در مقایسه با نقش درزه ها وناپیوستگی ها ناچیز می باشد. در این تحقیق میزان تراوش آب به داخل تونل بلند زاگرس که سنگ آن از نوع سخت بوده و حاوی دستهدرزه هایی می باشد برآورد شده و همچنین تاثیر زاویه اتساع درزه ها و تن شهای مکانیکی محیط در میزان این تراوش به روش عددی موردبررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که به علت ناپیوستگی محیط و وجود درزه در محیط، روش عددی استفاده شده، روش المانمجزای دو بعدی م یباشد. در این مساله، تونل بلند زاگرس به مقاطع مختلفی تقسیم بندی شده و در دو مقطع 1 و 5 میزان جریان آبپایدار به داخل تونل برآورد شده است. همچنین در قدم بعد به منظور بررسی تاثیر زاویه اتساع، میزان آب ورودی به داخل تونل در زوایایاتساع 0 تا 55 درجه مورد بررسی قرار گرفته که نتایج نشان می دهد که افزایش زاویه اتساع ناپیوستگی ها باعث افزایش دبی آب ورودی بهداخل تونل م یشود. همچنین میزان آب ورودی به داخل تونل در شرایط مختلف تنش و نسبت تنش نیز برآورد شده است. می توان0/ مشاهده کرد که افزایش میزان تنش ها باعث کاهش دبی آب ورودی به داخل تونل می شود ولی با تغییر نسبت تنش ها تا مقدار 7تغییرات دبی جریان قابل توجه بوده اما از این نسبت تنش خاص به بعد، این تغییرات بسیار ناچیز می باشد. با توجه به نتایج گرفته شده ازاین تحقیق م یتوان گفت که هر 6 پارامتر مذکور، پارامترهای مهمی در محاسبه میزان جریان سیال بوده و برای هر پروژه بایستی به دقت اندازه گیری شوند.


واژه هاي کليدي:

دبی آب . زاویه اتساع . تنش های مکانیکی . تونل زاگرس

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دبی آب , زاویه اتساع , تنش های مکانیکی , تونل زاگرس ,
:: بازدید از این مطلب : 383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی تراوش آب به درون تونل در توده سنگ درزه دار مطالعه موردی : تونل انتقال آب زاگرس قطعه دوم

 

مدلسازی تراوش آب به درون تونل در توده سنگ درزه دار مطالعه موردی : تونل انتقال آب زاگرس قطعه دوممدلسازی تراوش آب به درون تونل در توده سنگ درزه دار مطالعه موردی : تونل انتقال آب زاگرس قطعه دوم

 

کلمات کلیدی :

تراوش ، توده سنگ درزه دار ، مدلسازی عددی ، تونل زاگرس ، روش المان مجزا

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراوش , توده سنگ درزه دار , مدلسازی عددی , تونل زاگرس , روش المان مجزا ,
:: بازدید از این مطلب : 1237
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی تراوش آب به درون تونل در توده سنگ درزه دار مطالعه موردی : تونل انتقال آب زاگرس قطعه دوم

 

مدلسازی تراوش آب به درون تونل در توده سنگ درزه دار مطالعه موردی : تونل انتقال آب زاگرس قطعه دوم

 

کلمات کلیدی :

تراوش ، توده سنگ درزه دار ، مدلسازی عددی ، تونل زاگرس ، روش المان مجزا

 

 

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراوش , توده سنگ درزه دار , مدلسازی عددی , تونل زاگرس , روش المان مجزا ,
:: بازدید از این مطلب : 1310
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير روش انتقال موادحفاري شده در ضريب بهره وري ماشين TBM - مطالعه موردي در تونل بلند زاگرس قطعه -1- الف

امروزه حفر تونل توسط ماشينهاي تونلزني تمام مقطع TBM كاربرد وسيعي در سطح جهان يافته است بررسي ضريب بهره وري اينماشين ها با توجه به سرمايه اوليه زياد آنها يكي از مسائلي است كه از جوانب مختلف مورد توجه قرارميگيرد در حفر مكانيزه تونل توسط ماشينهاي تونلزني تمام مقطع فرايند انتقال موادحفاري شده با توجه به نوع سيستم ترابري با دو سيستم پيوسته و منقطع قابل اجرا است در سيستم پيوسته مواد حفاري شده از طريق نوار نقاله به بيرون تونل هدايت ميشوند اما در سيستم منقطع مواد حفاري شده با لحاظ سيستم ترابري ريلي از طريق واگنهاي حمل خاك درهر قطار به بيرون انتقالمي يابند كه مستلزم توقف حفاري جهت تعويض قطار مي باشد اساسا ميزان افزايش ضريب بهره وري ماشيندر روش پيوسته با عنايت به هزينه سرمايه گذاري بالا حائز اهميت است. دراين مقاله ضمن معرفي فعاليت هاي كليدي تونلزني مكانيزه و تحليل فعاليت هاي بحراني ضريب بهره وري ماشين TBM تونل بلند زاگرس با لحاظ افزايش طول تونل در هر دو روش مذكور سيستم پيوسته و منقطع مورد بررسي قرارگرفت.

 

كلمات كليدي:

حفاري مكانيزه، ضريب بهره وري ماشين، سيستم نوار نقاله، تونل زاگرس

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسنده:

علي تبريزي  - كارشناس ارشد مهندسي معدن

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري مكانيزه , ضريب بهره وري ماشين , سيستم نوار نقاله , تونل زاگرس ,
:: بازدید از این مطلب : 2143
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه