<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحليل پایداري زون خردشده تونل بلند پنستاک سد رودبار لرستان با استفاده از سيستم پيش نگهداري چتري

چكيده
هنگام احداث تونل در مناطق شهری و غیرشهری، تامین ایمنی عملیات حفاری و کاهش تاخیرها لازم و ضروری است. برای حفاریایمن تونل در زمینهای ضعیف و زونهای خردشده، پایداری دهانهی خودنگهدار تونل باید بررسی شود. در این شرایط با استفاده ازروشهای پیشنگهداری، پیش از حفر زون خردشده میتوان دهانهی خودنگهدار تونل را برای پیشروی ایمن و سریع پایدار نمود. درمقاله حاضر، با استفاده از روش عددی تفاضل محدود، پایداری زون خردشده تونل بلند پنستاک سد رودبار، با توجه به اثر روشچتری در محیط به شدت خردشده بررسی شده است. از آنجا که محیط موردمطالعه، یک زون به شدت خردشده و دارای درزه هایاستفاده FLAC3D فراوان با فاصله داری بسیار کم است، به عنوان محیط پیوسته معادل در نظر گرفته شده و برای تحلیل از نرم افزارشده است. نتایج مدلسازی عددی نشان می دهد که حین حفاری تونل در محدوده خردشده، جابجایی و تغییرشکل ایجادشده در سقفتونل 172 میلیمتر می باشد که منجر به ناپایداری و ریزش تونل می شود. همچنین درصورت استفاده از سیستم پیشنگهداری چتری،30 میلیمتر میباشد که نشانمیدهد جابجاییها و ناپایداریها در حین و پس از / جابجایی ایجادشده در سقف تونل حدود 941 میباشد. با استفاده از خروجی نرم / حفاری، کاملاً کنترل شده اند. بر اساس اینمعیار، کرنش برشی بحرانی برای سقف تونل 0093افزار مقدار ماکزیمم کرنش برشی برای سقف تونل برای دو حالت با سیستم پیشنگهداری و بدون سیستم پیشنگهداری، بهترتیب1 میباشد. باتوجه به نتایج مدلسازی عددی و معیار ساکورایی میتوان نتیجه گرفت که کاربرد سیستم پیشنگهداری / 1/0075 و 03 در پایداری و کنترل جابجایی دهانهی خودنگهدار در زمینهای بهشدت خرد شده بسیار موثر و ضروری است.

واژه هاي کليدي:

تونل پنستاک . سد رودبار لرستان . روشهای پیشنگهداری چتری . معیار ساکورایی . نرم افزار FLAC 3D .

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل پنستاک , سد رودبار لرستان , روشهای پیشنگهداری چتری , معیار ساکورایی , نرم افزار FLAC 3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 675
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پایداري زون خردشده تونل بلند پنستاک سد رودبار لرستان با استفاده از سيستم پيشنگهداري چتري

چكيده
هنگام احداث تونل در مناطق شهری و غیرشهری، تامین ایمنی عملیات حفاری و کاهش تاخیرها لازم و ضروری است. برای حفاریایمن تونل در زمینهای ضعیف و زونهای خردشده، پایداری دهانهی خودنگهدار تونل باید بررسی شود. در این شرایط با استفاده ازروشهای پیشنگهداری، پیش از حفر زون خردشده میتوان دهانهی خودنگهدار تونل را برای پیشروی ایمن و سریع پایدار نمود. درمقاله حاضر، با استفاده از روش عددی تفاضل محدود، پایداری زون خردشده تونل بلند پنستاک سد رودبار، با توجه به اثر روشچتری در محیط به شدت خردشده بررسی شده است. از آنجا که محیط موردمطالعه، یک زون به شدت خردشده و دارای درزه هایاستفاده FLAC3D فراوان با فاصله داری بسیار کم است، به عنوان محیط پیوسته معادل در نظر گرفته شده و برای تحلیل از نرم افزارشده است. نتایج مدلسازی عددی نشان می دهد که حین حفاری تونل در محدوده خردشده، جابجایی و تغییرشکل ایجادشده در سقفتونل 172 میلیمتر می باشد که منجر به ناپایداری و ریزش تونل می شود. همچنین درصورت استفاده از سیستم پیشنگهداری چتری،30 میلیمتر میباشد که نشان میدهد جابجاییها و ناپایداریها در حین و پس از / جابجایی ایجادشده در سقف تونل حدود 941 میباشد. با استفاده از خروجی نرم / حفاری، کاملاً کنترل شده اند. بر اساس این معیار، کرنش برشی بحرانی برای سقف تونل 0093افزار مقدار ماکزیمم کرنش برشی برای سقف تونل برای دو حالت با سیستم پیشنگهداری و بدون سیستم پیشنگهداری، بهترتیب1 میباشد. باتوجه به نتایج مدلسازی عددی و معیار ساکورایی میتوان نتیجه گرفت که کاربرد سیستم پیشنگهداری / 1/0075 و 03در پایداری و کنترل جابجایی دهانهی خودنگهدار در زمینهای بهشدت خرد شده بسیار موثر و ضروری است.

واژه هاي کليدي :

تونل پنستاک . سد رودبار لرستان . روشهای پیشنگهداری چتری . معیار ساکورایی . نرم افزار FLAC 3D

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل پنستاک , سد رودبار لرستان , روشهای پیشنگهداری چتری , معیار ساکورایی , نرم افزار FLAC 3D ,
:: بازدید از این مطلب : 534
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیرناپایداری ترانشه ناپایدار متقاطع با تونل پنستاک بلند شمالی سد رودبار لرستان بر پایداری سینه کار تونل

 

تاثیرناپایداری ترانشه ناپایدار متقاطع با تونل پنستاک بلند شمالی سد رودبار لرستان بر پایداری سینه کار تونل

 

کلمات کلیدی :

تونل پنستاک ،ترانشه ،ناپایداری ،جبهه کار

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل پنستاک , ترانشه , ناپایداری , جبهه کار ,
:: بازدید از این مطلب : 1029
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 16 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه