<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي تأثير حفاري تونل خط 7 مترو بر ايستگاه 1 F ( خط 1 ) متروي تهران 

خلاصه
حفاري فضاهاي زير زميني نظير تونل، سبب ايجاد تغييراتي در وضعيت اوليه تنشهاي داخلي زمين شده كه نتيجه آن ايجاد جابجايي و نشست درمحيط اطراف آن است. از جمله مسائل مهم در تونلسازي شهري، بررسي تأثير عبور تونل از مجاورت سازهها و معارضين مختلف ميباشد. يكي ازمترو تهران ميباشد. خط 7 F چالشهاي موجود در مسير حفاري تونل قطعه شرقي- غربي خط 7 مترو تهران، عبور از محدوده خط 1 و ايستگاه 1متروي تهران در اين محدوده با خط 1 مترو داراي تقاطع غيرهمسطح بوده و از زير اين خط ميگذرد. با توجه به فاصله كم دو تونل، امكان ايجادبصورت عددي و با استفاده از F نشستهاي غيرمجاز در محل تقاطع دو تونل وجود خواهد داشت. در اين مقاله اثر حفاري تونل مترو بر ايستگاه 1مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده حاكي از امكان ايجاد آسيبهاي سازهاي در سقف و Flac3d نرم افزار سه بعدي تفاضل محدودتمهيداتي درنظر گرفته شده كه به F با عبور تونل خط 7 خواهد بود. بنابراين بمنظور كاهش اثرات حفاري تونل مترو بر ايستگاه 1 F كف ايستگاه 1 آن اشاره شده است.


كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . معارضين . تونلهاي شهري . اثر متقابل تونل . نشست

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , معارضين , تونلهاي شهري , اثر متقابل تونل , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 472
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل خرابي ناشي از انفجار پرتابهها در تونلهاي خاكي با تأكيد بر تأثير شدت انفجار و فاصله پرتابه از تاج تونل

خلاصه
با توجه به رشد روزافزون استفاده از تونلهاي مترو بهمنظور حملونقل مطمئن شهري با توجه به افزايش جمعيت و نيز اهميت رعايت الزامات پدافندغيرعامل در محيطهاي شهري بهمنظور تأمين فضاي امن بهويژه در زمان بحران، لزوم بررسي و تحليل تونلها را در برابر بار انفجار پرتابهها حائزاهميت ميسازد. پايداري فضاهاي زيرزميني تحت تأثير بارهاي ديناميكي چندان موردتوجه قرار نگرفته است. در اين ميان، عوامل مختلفي همچونعمق نفوذ و شدت انفجار، ويژگيهاي خاك و زمين و شرايط طراحي سازهاي بر پاسخ سازههاي زيرزميني تحت بارهاي ديناميكي مؤثر است كهتونل متروي خط 7 تهران مدلسازي و تأثير PLAXIS ميبايست در طراحي آنها مدنظر قرار گيرد. در اين مقاله توسط نرمافزار المان محدودبرخي پارامترهاي مؤثر بر رفتار تونل مترو در اثر انفجار و خرابي پوشش بتني تونل، موردبررسي قرارگرفته است. در اين راستا تأثير عمق روباره،عمق انفجار و شدت انفجار در ميزان خرابي ناشي از انفجار ارائه ميگردد. طبق نتايج ميزان اثرات مخرب انفجار با افزايش شدت و عمق انفجار افزايش و با افزايش فاصله عمق تونل از عمق انفجار كاهش مييابد.


كلمات كليدي:

عمق روباره . شدت انفجار . اندركنش خاك- انفجار . آناليز المان محدود . تونلهاي شهري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عمق روباره , شدت انفجار , اندركنش خاك- انفجار , آناليز المان محدود , تونلهاي شهري ,
:: بازدید از این مطلب : 393
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تأثير حفاري تونل خط 7 مترو بر ايستگاه F1 ( خط 1 ) متروي تهران 

خلاصه
حفاري فضاهاي زير زميني نظير تونل، سبب ايجاد تغييراتي در وضعيت اوليه تنشهاي داخلي زمين شده كه نتيجه آن ايجاد جابجايي و نشست در محيط اطراف آن است. از جمله مسائل مهم در تونلسازي شهري، بررسي تأثير عبور تونل از مجاورت سازهها و معارضين مختلف ميباشد. يكي از مترو تهران ميباشد. خط 7 F چالشهاي موجود در مسير حفاري تونل قطعه شرقي- غربي خط 7 مترو تهران، عبور از محدوده خط 1 و ايستگاه 1 متروي تهران در اين محدوده با خط 1 مترو داراي تقاطع غيرهمسطح بوده و از زير اين خط ميگذرد. با توجه به فاصله كم دو تونل، امكان ايجاد بصورت عددي و با استفاده از F نشستهاي غيرمجاز در محل تقاطع دو تونل وجود خواهد داشت. در اين مقاله اثر حفاري تونل مترو بر ايستگاه 1 مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده حاكي از امكان ايجاد آسيبهاي سازهاي در سقف و Flac3d نرم افزار سه بعدي تفاضل محدود تمهيداتي درنظر گرفته شده كه به F با عبور تونل خط 7 خواهد بود. بنابراين بمنظور كاهش اثرات حفاري تونل مترو بر ايستگاه 1 F كف ايستگاه 1 آن اشاره شده است.


كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . معارضين . تونلهاي شهري . اثر متقابل تونل . نشست

نویسندگان :

عباس معاديخواه ، علي مرتضوي ، روح اله جاودان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , معارضين , تونلهاي شهري , اثر متقابل تونل , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل خرابي ناشي از انفجار پرتابهها در تونلهاي خاكي با تأكيد بر تأثير شدت انفجار و فاصله پرتابه از تاج تونل

خلاصه
با توجه به رشد روزافزون استفاده از تونلهاي مترو بهمنظور حملونقل مطمئن شهري با توجه به افزايش جمعيت و نيز اهميت رعايت الزامات پدافند غيرعامل در محيطهاي شهري بهمنظور تأمين فضاي امن بهويژه در زمان بحران، لزوم بررسي و تحليل تونلها را در برابر بار انفجار پرتابهها حائز اهميت ميسازد. پايداري فضاهاي زيرزميني تحت تأثير بارهاي ديناميكي چندان موردتوجه قرار نگرفته است. در اين ميان، عوامل مختلفي همچون عمق نفوذ و شدت انفجار، ويژگيهاي خاك و زمين و شرايط طراحي سازهاي بر پاسخ سازههاي زيرزميني تحت بارهاي ديناميكي مؤثر است كه تونل متروي خط 7 تهران مدلسازي و تأثير PLAXIS ميبايست در طراحي آنها مدنظر قرار گيرد. در اين مقاله توسط نرمافزار المان محدود برخي پارامترهاي مؤثر بر رفتار تونل مترو در اثر انفجار و خرابي پوشش بتني تونل، موردبررسي قرارگرفته است. در اين راستا تأثير عمق روباره، عمق انفجار و شدت انفجار در ميزان خرابي ناشي از انفجار ارائه ميگردد. طبق نتايج ميزان اثرات مخرب انفجار با افزايش شدت و عمق انفجار افزايش و با افزايش فاصله عمق تونل از عمق انفجار كاهش مييابد.


كلمات كليدي:

عمق روباره . شدت انفجار . اندركنش خاك انفجار . آناليز المان محدود . تونلهاي شهري

نویسندگان :

محمد اعتضادي ، مرتضي رحيمي ديزجي  ، احمد فهيميفر

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عمق روباره , شدت انفجار , اندركنش خاك انفجار , آناليز المان محدود , تونلهاي شهري ,
:: بازدید از این مطلب : 603
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

روشهاي نوين حفر و ساخت فضاهاي بزرگ زيرزميني درزمينهاي سست شهري با نگرش برروي قوس سلولي

با توجه به نياز روزافزون كلان شهرها به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و انتقال بخشي از حمل و نقل به زيرشهرها بهدليل افزايش ترافيك و آلودگي ناشي از آن لازم است فضاهاي زيرزميني متعددي با سرعت زياد و در مقياسهاي بزرگ ايجاد شود اين فضاها شامل تونل هاي ترافيكي تونلهاي قطارهاي شهري و ايستگاه هاي مترو مي باشد با توجه به اجراي اين سازه ها در شهر و زيرمحلهاي زندگي انسانها احتمال ايجادمشكلاتي از قبيل نشست ساختمان ها ريزش سطح زمين و تخريب زيرساختهاي شهري وجود دارد به هميندليل با توجه به توضيح هاي فوق لازم است در اجراي روشهاي متداول زمان بر غيرايمن و پرهزينه مرسوم دركشور عزيزمان ايران بازنگري شده و روشهاي ساخت سريع مكانيزه ايمن و كم هزينه جايگزين شود .

 

كلمات كليدي:

فضاهاي زيرزميني بزرگ، تونلهاي شهري، روشهاي متداول تونلسازي، روش نوين قوس سلولي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسنده:

 مهيار رمضاني  - كارشناس ارشد مهندسي معدن

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فضاهاي زيرزميني بزرگ , تونلهاي شهري , روشهاي متداول تونلسازي , روش نوين قوس سلولي ,
:: بازدید از این مطلب : 1489
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي تاثير حفاري تونل متروي خط 7 برتونل فاضلاب شرق تهران

حفاري فضاهاي زيرزميني نظير تونل سبب ايجاد تغييراتي در وضعيت اوليه تنشهاي داخلي زمين شده كه علاوه بر ايجاد جابجايي و نشست در محيط اطراف ممكن است سبب القاي تنشهاي غيرمجاز در سازه ها و بناهاي سطحي و زيرسطحي شده و خسارتهاي سنگيني را به دنبال داشته باشد بنابراين يكي از مسائل مهم در حفاري تونل در محيطهاي شهري بررسي تاثير عبور تونل از مجاورت سازه ها و معارضين مختلف مي باشد دراين مقاله اثر حفاري تونل مترو برتونل فاضلاب شرق تهران بصورت عددي و با استفاده از نرم افزار سه بعدي تفاضل محدود Flac3d مور ارزيابي قرارگرفته است براساس نتايج بدست آمده پيش بيني مي شود كه جابجايي هاي ايجاد شده سبب ايجاد نيروهاي محوري غيرمجاز و آسيب هاي سازه اي در پوشش تونل فاضلاب شود.

 

كلمات كليدي:

مدلسازي عديد، معارضين، تونلهاي شهري، اثر متقابل تونل، نشست

نهمين همايش ملي تونل - 1390

نويسند‌گان:

 عباس معاديخواه  - كارشناس ارشد مهندسي مكانيك سنگ
 شكراله زارع  - استاديار دانشگاه صنعتي شاهرود
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عديد , معارضين , تونلهاي شهري , اثر متقابل تونل , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 2373
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 23 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي اثر پارامترهاي هندسي برنشست سطحي حاصل از حفاري تونل درمحيطهاي شهري - مطالعه موردي: خط 2 متروي مشهد

مناسب ترين روش توسعه پايداردر محيطهاي شهري استفاده از فضاهاي زيرزميني در قالب تونل براي كاربردهاي مختلف حمل و نقلي و ارتباطي است عبور تونلها از مجاورت و يا عبور مستقيم از زيرسازه هاي سطحي امري اجتناب ناپذير است بنابراين پيش بيني و كنتر مقادير تغيير مكانهاي حاصل از حفاري به ويژه نشست سطحي زمين همواره بايد قبل از حفاري مورد توجه قرار گيرد و در حين حفاري كنترل گردد روش هاي متعددي جهت پيش بيني و محاسبه مقادير تغيير مكان نقاط دروني زمين توسط محققين ارائه گردديه است كه شايد بتوان روشهاي ارائه شده را به طور كلي به سه دسته روشهاي تحليلي تجربي و عددي تقسيم كرد در مقاله حاضر يكي از سازه هاي مستعد تغيير مكانهاي بحراني در مسير عبوري تونل خط 2 متروي مشهد به عنوان مطالعه موردي انتخاب و به روش تحليل عديد اجزا محدود مورد مدلسازي و تحليل قرارگرفته است و مقادير تغيير مكانهاي ايجاد شده درزمين و نيز اثرات محتمل حفاري برسازه هاي سطحي مورد بررسي قرارگرفته است.

 

كلمات كليدي:

تونلهاي شهري، مطالعه پارامتري، نشست سطحي، TBM، تحليل عددي

نهمين همايش ملي تونل - 1390

نويسند‌گان:

[ بهروز حامدميرجعفري ] - كارشناس ارشدمهندسي عمران ژئوتكنيك
[ جعفر بلوري بزاز ] - استاديار گروه عمران دانشگاه فردوسي مشهد
[ محمدحسين صدقياني ] - استاديار دانشگاه صنعتي شريف
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دالود , مقاله , رایگان , تونلهاي شهري , مطالعه پارامتري , نشست سطحي , TBM , تحليل عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 2390
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه