<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی و آزمایشگاهی ظرفیت کمانشی و پس کمانشی تیر ورق های I شکل با جان دوگانه مرکب از ورق صاف و موجدار سینوسی

خلاصه
توسعه و پیشرفت های چشمگیر در تکنولوژی ساخت،منجر به تولید اشکال جدید سازه ای مانند تیرورق های با جان موجدار سینوسی گشته است.جان موجدار به طور قابل ملاحظه ای سختی و همچنین مقاومت در برابر نیروهای برشی و اثرات موضعی را افزایش داده و موجب کاهش رخدادکمانش برشی و موضعی می گردد. در این پژوهش رفتار کمانشی و پس کمانشی تیرورق های با جان دوگانه مرکب از ورق صاف و موجدار سینوسیمورد بررسی قرار می گیرد. بدین صورت که در قسمت هایی از جان تیرورق به جای ورق صاف از ورق موجدار سینوسی استفاده شده است. برایاین منظور، ابتدا مدلسازی عددی و آنالیز غیر خطی تیرورق با جان صاف و همچنین تیرورق با جان دوگانه توسط نرم افزار المان محدود ABAQUSانجام گرفته و در ادامه نیز بررسی های آزمایشگاهی بر روی دو نمونه آزمایشگاهی انجام شد و صحت مدل های عددی ساخته شده در نرم افزارمورد بررسی قرار گرفت.بررسی نتایج نشان داد که تنها موجدار کردن بخشی از پانل های تیرورق نیز می تواند تاثیر بسیار مطلوبی در بهبود رفتار کمانشی و پس کمانشی تیرورق داشته باشد.


کلمات کلیدی:

تیرورق . کمانش،پس کمانش . جان صاف . جان موجدار سینوسی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیرورق , کمانش،پس کمانش , جان صاف , جان موجدار سینوسی ,
:: بازدید از این مطلب : 337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت بر روي ضخامت بال و جان تیرورق با جان کنگرهاي با توجه به ظرفیت پس از کمانش ورقهاي بال و جان

خلاصه
در تیرهاي با ارتفاع مقطع نسبتاَ زیاد مسئله کمانش ورق جان تیر بسیار محتمل بوده و از اهمیت زیادي برخوردار است، لذا براي به تعویق انداختن وقوع این پدیده جان تیر را با سخت کنندههاي افقی و قائم تقویت میکنند. این تقویتکنندهها باعث افزایش وزن تیر میشوند. استفاده از تیرورقهاي با جان کنگرهاي علاوه بر اینکه مقاومت کمانشی را افزایش میدهد، استفاده از سختکنندهها را نیز به حداقل میرساند. نکته حائز اهمیت در مورد تیرورقهاي با ارتفاع زیاد، رفتار تیر (مقاومت و باربري ) پس از کمانش ورقهاي بال و جان میباشد. میزان این مقاومت و باربري با کم و زیاد شدن ضخامت ورق بال و جان و یا ارتفاع و عرض مقطع تغییر خواهد کرد. در این تحقیق حساسیت یک تیرورق ساده و یک تیرورق با جان کنگرهاي در برابر تغییر در ضخامت بال و جان مورد ارزیابی قرار گرفته و با هم مقایسه گردیدهاند. بدین منظور هریک از این دو تیپ تیرورق تحت شرایط تکیهگاهی و شرایط بارگذاري مشابه قرار گرفته و نمودارهاي بار-تغییرمکان براي آنها ترسیم شده است؛ سپس ضخامت ورق بال و یا جان در هر تیپ تغییر داده شده و نمودارهاي بار- تغییرمکان با توجه به این تغییرات ترسیم شدهاند. در نهایت حساسیت مقاومت و باربري تیرورقها نسبت به تغییرات ضخامت بال و جان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این روند براي شرایط تکیهگاهی متفاوت و همچنین تیر ورقهاي با دهانههاي مختلف نیز تکرار شده است. نتایج گرفته شدهنشان میدهد که تیرورقهاي با جان کنگرهاي  نسبت به کم شدن ضخامت جان حساسیت کمتري در مقایسه با تیرورقهاي ساده دارند.


کلمات کلیدي:

تیرورق، جان موج دار، فولاد، حساسیت، کمان

نویسندگان :

حسین کلاهی ، علیرضا ریاست

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیرورق , جان موج دار , فولاد , حساسیت , کمان ,
:: بازدید از این مطلب : 841
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد مصالح FRP در مقاوم سازي سازههاي فولادي

خلاصه
نیاز به افزایش ظرفیت باربري و یا خرابی ایجاد شده در سازههاي فولادي در طول زمان که باعث کاهش ظرفیت سازه نسبت به طرح اولیه شده در مورد سازههاي FRP است، از دلایلی هستند که مقاومسازي یک سازه فولادي را سبب میشوند. روش نوین مقاومسازي با کامپوزیتهاي فولادي در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و روشهاي تقویت پلهاي فولادي و چدنی، مخازن و لولههاي فولادي، تیرورقها و تیرهاي CFRP آورده شدهاند. همچنین در ادامه به بررسی تقویت خمشی تیرورقهاي فولادي از طریق چسباندن لمینیتهاي FRP کامپوزیتی با ورقهاي استفاده شد. نتایج تحقیق علاوهبر ABAQUS به بال کششی پایین پرداخته شده است که در آن براي مدل سازي نمونهها از نرم افزار المان  محدود در تقویت سازههاي فولادي، نشان داد که با استفاده از این تکنیک مقاومسازي ظرفیت خمشی تیرورق- FRP اثبات کارایی مناسب کامپوزیتهاي ها را میتوان تا حد قابل قبولی افزایش داد.

کلمات کلیدي:

سازه فولادي، مقاومسازي، کامپوزیت FRP ،تیرورق، ظرفیت خمشی

نویسندگان :

مجتبی نیک آذر ، مرتضی نیک آذر

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه فولادي , مقاومسازي , کامپوزیت FRP , تیرورق , ظرفیت خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 993
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5529 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5529 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه