<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد جداگرهاي لرزه اي LRB در کاهش پاسخ لرزه اي سازه ها براساس شاخص های خرابی

خلاصه
جداسازي پایه یکی از روش هاي مهم در مقاوم سازي لرزه اي سازه ها ست که در سال هاي اخیر به طور چشمگیري در حال گسترش می باشد. در کاهش میزان خرابی ساختمان هاي بتنی بر اساس تحلیل و SAP 8 و 12 طبقه بتنی با قاب خمشی در دو حالت گیردار و با جداسازي پایه با نرم افزار 2000 ، باشد. بدین منظور مدل هاي سازه اي 4  و با کمک رکوردهاي مختلف زلزله تحلیل هاي تاریخچه زمانی براي حالت هاي گیردار و IDARC Ver طراحی شده و سپس با نرم افزار 7 جداسازي شده انجام شده است. نتایج نشان داده که با استفاده از جداسازي پایه مقدار شاخص خرابی سازه به میزان چشمگیري کاهش می یابد. همچنین میزان تشکیل مفاصل پلاستیک نسبت به حالت گیردار کمتر بوده و تغییر مکان طبقات نیز کاهش یافته است.

کلمات کلیدي:

مقاوم سازي لرزه اي، جداسازي پایه، شاخص هاي خرابی

نویسندگان :

کوثر یزدان نجاد

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازي لرزه اي , جداسازي پایه , شاخص هاي خرابی ,
:: بازدید از این مطلب : 596
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد لرزهاي سازههاي کوتاه مرتبه جداسازي شده با سیستم جداساز پاندولی اصطکاکی متکی بر شالوده مقعر کروي

خلاصه
امروزه جداسازي پایه به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهاي نوین حفاظت لرزهاي مطرح است. در واقع این روش کنترل پاسخ، به جاي افزایشظرفیت باربري لرزهاي سازه مبتنی بر کاهش تقاضا و انعکاس بخش قابل توجهی از نیروهاي لرزهاي وارد بر سازه میباشد. در این تحقیق حالت تعمیم یافتهاي از جداساز پاندولی اصطکاکی مشتمل بر پیهاي مقعر در پاي هر ستون به منظور ایجاد یک حرکت پاندولی براي کل سازه در هنگام وقوع زمینلرزه مورد مطالعه قرار میگیرد. به منظور در نظر گرفتن تأثیر میزان سختی و انعطافپذیري روسازه بر عملکرد لرزهاي سازههاي جداساز شده از دو سیستم مهاربندي هم محور فولادي به عنوان یک سیستم با شکلپذیري محدود و سخت و قاب خمشی به عنوان یک سیستم شکلپذیر با انعطافپذیري بالا در قالب دو مدل 2 و 5 طبقه استفاده شده است. جهت بررسی نحوه عملکرد این سیستمها تحت نیروهاي لرزهاي، از آنالیزهاي دینامیکی تاریخچه زمانی و استاتیکی غیرخطی با بارهاي فزآینده استفاده شده است. نتایج بدست آمده، به منظور بررسی تأثیر کاربرد سیستم جداسازي معرفی شده با حالت استفاده از جداساز پاندولی اصطکاکی متداول، مورد مقایسه قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

کنترل پاسخ لرزهاي، جداسازي پایه، جداساز پاندولی اصطکاکی، حرکت پاندولی سازه

نویسندگان :

امین امیري یکتا ، رضا رازانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کنترل پاسخ لرزهاي , جداسازي پایه , جداساز پاندولی اصطکاکی , حرکت پاندولی سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 1033
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر جداگرهاي الاستومري با هسته سربی در کاهش پاسخ لرزهاي سازهها

خلاصه
جداسازي پایه یکی از تمهیدات عملی مهم در طراحی مقاوم لرزهاي سازه ها است. جداسازهاي الاستومتري با هسته سربی، بدلیل پیشرفت تکنولوژي ساخت و نصبشان، در سالیان اخیر به سرعت در حال گسترش میباشند. در این مقاله به بررسی عملکرد این نوع جداگرها، در کاهش تحلیلهاي دینامیکی تاریخچهي زمانی تحت هفت جفت زلزله حوزه ،SAP پاسخ لرزه اي سازهها پرداخته شده است و با استفاده از نرم افزار ٢٠٠٠ نزدیکانجام گرفته است. براي مدلسازي، دو ساختمان 5 و 10 طبقه به صورت سه بعدي مدلسازي شده و تاثیر جداسازها بر روي پارامترهاي برش پایه و جابجایی نسبی طبقات با درصد میراییهاي مختلف بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیلهاي انجام شده نشان دهنده عملکرد مناسب سیستم هاي جداساز با میرایی کم در پاسخ لرزهاي سازه می باشد.


کلمات کلیدي:

جداسازي پایه، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی، پاسخ لرزه اي، زلزلههاي حوزه نزدیک

نویسندگان :

امیر چايفروش ، جواد مجتهدي ، علی حدیدي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جداسازي پایه , تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی , پاسخ لرزه اي , زلزلههاي حوزه نزدیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1063
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي پل هاي داراي انحناء مجهز به سیستم جداسازي پایه

خلاصه
در این مقاله عملکرد لرزه اي پل هاي داراي انحناء مجهز به سیستم جداساز پایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. پل هاي داراي انحناء نسبت به پل هاي مستقیم کمتر مورد استفاده قرار می گیرند، از این رو مطالعات کمتري بر روي عملکرد لرزه اي آنها شده است. از طرفی بعلت وجود قوس و شیب عرضی داراي پیچیدگی هاي رفتاري بیشتري نسبت به پل هاي مستقیم دارند. در این مقاله از زلزله حوزه نزدیک 1999 چی چی تایوانبمنظور تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی استفاده شده است. استفاده از سیستم هاي جداساز سبب تمرکز تغییرمکان ها در سیستمجداساز شده و بدین طریق از ورود پایه ها به ناحیه غیر خطی جلوگیري می کند. در این مقاله از سیستم جداساز لاستیکی با هسته سربی که یکی ازکارآمد ترین این سیستم هاست استفاده شده است،که امروزه بیشترین مورد استفاده را در میان دیگر سیستم هاي جداساز در پل ها دارند که همبمنظور بهسازي لرزه اي براي پل هاي موجود و هم در مورد پل هاي جدید بکار می روند. طبق نتایج بدست آمده استفاده از سیستم جداساز لرزه اي سبب کاهش تنش هاي وارده به اجزاي پل و بخصوص پایه ها می شود.


کلمات کلیدي:

جداسازي پایه، استهلاك انرژي، پل داراي انحناء، تکیه گاه لاستیکی با هستۀ سربی، تحلیل هاي تاریخچه زمانی غیر خطی

نویسندگان :

امید بهار ، محمد مهدي صدرآرا

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جداسازي پایه , استهلاك انرژي , پل داراي انحناء , تکیه گاه لاستیکی با هستۀ سربی , تحلیل هاي تاریخچه زمانی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 925
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد