<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تثبیت خاک رس CL با افزودن نانو کربنات کلسیم

خلاصه
بسیاری از پروژههای بزرگ عمراني در ارتباط مستقیم با انواع خاکهای رسي ای هستند كه دارای نشست زیاد و ظرفیت باربری كم ميباشند، یکياز روشهای موثر برای افزایش ظرفیت باربری در این رسها استفاده از مواد افزودني ميباشد. از گذشتههای دور تثبیت خاکهای رسي با استفادهاز مصالحي نظیر سیمان، آهک، قیر و خاكستر انجام ميشود. تثبیت خاک با استفاده از مواد نانو یکي از جدیدترین راهکارهایي است كه ویژگيتثبیت شده با نانو كربنات كلسیم )نانو CL های خاک را بهبود ميبخشد. در این مقاله به منظور بررسي رفتار مکانیکي و فیزیکي خاک رس آهک(، آزمایشهای حدود اتربرگ، تراكم استاندارد و مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونهها انجام شده است. در ساخت و آماده سازی4 و 5 درصد وزني خاک استفاده شده تا میزان تغییرات به وجود آمده با افزایش درصد نانو ،۳ ،2 ، نمونهها از درصدهای مختلف نانو ذرات شامل 114 و 21 روز عمل آوری شدند. همچنین آزمایش های ،7 ، ذرات بررسي شود و در آزمایش تک محوری نمونه ها پس از ساخت به مدت 1بر روی ماده نانو آهک مصرفي انجام شدند و تركیبات شیمیایي نانو ذرات مشخص شدند. نتایج بدست آمده از مقاومت فشاری X-Ray و SEMبرای دورههای عملآوری مختلف نشان ميدهد كه درصد بهینه استفاده از نانو آهک، ۳% وزني خاک با دوره عمل آوری 21 روز، ميباشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک رس CL . نانو کربنات کلسیم . مقاومت فشاری تک محوری . تراکم استاندارد . حدود اتربرگ

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک رس CL , نانو کربنات کلسیم , مقاومت فشاری تک محوری , تراکم استاندارد , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر سیکل های یخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی بنتونیت کلسیمی آلوده شده با استیک اسید و اتانول

خلاصه
ویژگيهای مهندسي بنتونیت در اندركنش با سیالهای آلي و نیز قرارگیری تحت اثر سیکلهای یخبندان وذوب به میزان قابل توجهي تغییر ميكند. هدفاین مقاله، مطالعهی تأثیر فرآیند یخبندان وذوب بر رفتار ژئوتکنیک زیستمحیطي نمونههای بنتونیت كلسیمي آلوده شده به استیک اسید و اتانول است.اولیه خاک در نحوهی رفتار خاک تحت شرایط یخبندان وذوب، ابتدا نمونههای بنتونیت برای دستیابي به مقادیر pH بدین منظور، با توجه به اهمیتعملآوری شدند. سپس آزمایشهای حدود اتربرگ و رسوب، قبل و بعد از اعمال هفت سیکل یخبندان وذوب، بر روی نمونههای بنتونیت pH مختلفآلوده به استیکاسید و اتانول انجام شدند. بر اساس نتایج بهدستآمده، روند تغییرات ساختار بخش رسي بنتونیت تحت سیکلهای یخبندان وذوب، تابعهای اولیهی قلیایي، در حالت آلوده شدن اولیه با اتانول، تحت سیکلهای یخبندان وذوب pH اولیهی خاک است. بهگونهای كه نمونههای دارای pHتغییر ساختاری نشان ندادهاند. همچنین مقدار تغییر ساختار نمونههای بنتونیت با شرایط قلیایي تحت اثر سیکلهای یخبندان و ذوب، 16 درصد كمتر ازتغییر ساختار فوق برای نمونههای با شرایط اولیه اسیدی بودهاست. از سوی دیگر نتایج تحقیق حاضر نشان ميدهد كه قابلیت نگهداری آب در بنتونیت،6/ 24 از میزان ریزحفرات خاک تبعیت ميكند در حاليكه در حضور آلاینده آلي با ثابت دی الکتریک 2 / آلودهشده با اتانول دارای ثابت دیالکتریک ۳ سطحِ درمعرضِ ذرات رسي و درشتحفرات خاک، مکانیزم حاكم بر تغییرات قابلیت نگهداری آب بوده است.


کلمات کلیدی:

سیکل های یخبندان وذوب . بنتونیت . حدود اتربرگ . آزمایش رسوب

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیکل های یخبندان وذوب , بنتونیت , حدود اتربرگ , آزمایش رسوب ,
:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی همبستگی بیه ضریب فشردگی خاک و حدود اتربرگ با استفاده از شبکه عصبی

 

 

 

کلمات کلیدی :

ضریب فشردگی . تراکم پذیری . آزمایش تحکیم . حدود اتربرگ

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب فشردگی , تراکم پذیری , آزمایش تحکیم , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 474
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي روش خشكه چيني به منظور تثبيت لايه بستر (مطالعه موردي: كنارگذر شمال شرقي شيراز)

خلاصه
تثبيت خاك بستر يكي از روش هاي رايج به منظور افزايش ميزان باربري خاك بستر مي باشد. اين روش به طور مشخص در مورد بسترهايي كه در مجاورت رطوبت و آبهايسطحي قرار دارند بسيار كاربرد دارد. رطوبت را ميتوان از عوامل دست دادن مقاومت و دوام دانست. حضور رطوبت باعث افزايش تمايل مخلوطهاي آسفالتي به عريانشدگيميشود و لذا اين عامل ميتواند مقدمهاي براي ايجاد خرابيهايي از قبيل ترك خوردگي، شنزدگي، ايجاد چاله و بويژه شيارشدگي باشد. در اين پژوهش دو واريانت براياصلاح بستر اشباع واقع در قطعه ج كنارگذر شمال شرقي شيراز پيشنهاد گرديده است. نهايتاً با انجام آزمايش هاي مورد نظر در پژوهش، واريانت خشكه چيني در مقابل واريانت استفاده از ملات ماسه و سيمان گزينه برتر تشخيص داده شد و براي قطعه مورد مطالعه بهترين نتايج را ارائه نمود.

كلمات كليدي:

تثبيت خاك بستر . خشكه چيني . تثبيت با آهك . CBR . حدود اتربرگ .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبيت خاك بستر , خشكه چيني , تثبيت با آهك , CBR , حدود اتربرگ , ,
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي روش خشكه چيني به منظور تثبيت لايه بستر (مطالعه موردي: كنارگذر شمال شرقي شيراز)

خلاصه
تثبيت خاك بستر يكي از روش هاي رايج به منظور افزايش ميزان باربري خاك بستر مي باشد. اين روش به طور مشخص در مورد بسترهايي كه در مجاورت رطوبت و آبهاي سطحي قرار دارند بسيار كاربرد دارد. رطوبت را ميتوان از عوامل دست دادن مقاومت و دوام دانست. حضور رطوبت باعث افزايش تمايل مخلوطهاي آسفالتي به عريانشدگي ميشود و لذا اين عامل ميتواند مقدمهاي براي ايجاد خرابيهايي از قبيل ترك خوردگي، شنزدگي، ايجاد چاله و بويژه شيارشدگي باشد. در اين پژوهش دو واريانت براي اصلاح بستر اشباع واقع در قطعه ج كنارگذر شمال شرقي شيراز پيشنهاد گرديده است. نهايتاً با انجام آزمايش هاي مورد نظر در پژوهش، واريانت خشكه چيني در مقابل واريانت استفاده از ملات ماسه و سيمان گزينه برتر تشخيص داده شد و براي قطعه مورد مطالعه بهترين نتايج را ارائه نمود.

كلمات كليدي:

تثبيت خاك بستر . خشكه چيني . تثبيت با آهك . CBR . حدود اتربرگ 

نویسندگان :

عبدالخالق آروين ، ابوذر شفيع پور ، رضا غلامي ، محمدامين راستي جهرمي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبيت خاك بستر , خشكه چيني , تثبيت با آهك , CBR , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 599
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي پارامترهاي مقاومتي و تورمي خاك شور در استان يزد

خلاصه
بیش از 10 درصد کل سطح خاکهاي جهان توسط خاك هایی با درجات مختلف شوري پوشیده شده است. کشور ما ایران نیز به دلیل قرار داشتن بخش عمده ي آن در منطقه خشک و نیمه خشک با مشکلات شوري و قلیایی خاك مواجه می باشد. مهندسین ژئوتکنیک دریافته اند که رفتار خاك ممکن است به همان صورت که تحت تاثیر اثرات مکانیکی است، تحت تاثیر اثرات فیزیکی- شیمیایی نیز باشد. اگر اثر متقابل فیزیکی- شیمیایی بین جامد و محلول تغییر نکند، آنگاه استفاده از تنش موثر براي تعریف رفتار خاك کافی است. در این تحقیق مکانیزم تغییرات خاکهاي رسی در نتیجه ي نفوذ نمک (کلریدسدیم) و تاثیر آن بر ویژگیهاي ژئوتکنیکی خاك از جمله تغییر حجم، مقاومت برشی و حدود اتربرگ مورد بررسی قرار گرفته است. براي این منظور نمونه هایی با درصدهاي مختلف نمک تحت آزمایش هاي برش مستقیم، تورم آزاد و حدود اتربرگ قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزودن نمک ابتدا مقاومت برشی خاك کاهش، سپس افزایش و پس از مدتی ثابت می ماند در حالی که درصد تورم نمونه ها همواره با افزایش نمک کاهش می یابد. در مورد تغییرات حدود اتربرگ نتایج آزمایش ها نشان داد که حضور نمک باعث کاهش پلاستیسیته ي خاك شده و اغلب کاهشی مشخص در حد روانی با افزایش درصد نمک و متعاقباً کاهش در شاخص پلاستیک بوجود می آید در حالی که حد روانی تقریباً ثابت می ماند.


کلید واژه :

مقاومت برشی، تورم آزاد، آزمایش برش مستقیم، خاك هاي شور، حدود اتربرگ

نویسندگان :

زهرا مشکوه ، کاظم برخورداري ، مهدي فلاح

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی , تورم آزاد , آزمایش برش مستقیم , خاك هاي شو , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1016
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه آزمایشگاهی حدود اتربرگ و پارامترهای تراکمی برای خاک ML تثبیت شده با آهک، سیمان و الیافGFRP

به مجموعه اقداماتی که موجب می شود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک، بهبود یابد تثبیت خاک گفته می شود. بطوریکه خصوصیات مهندسی خاک و اصلاح عملکرد آن مدنظر می باشد. انتخاب روش تثبیت میتواند به وسیله ی مواد مختلفی از جمله آهک، سیمان، قیر، الیاف و... صورت پذیرد. از آنجایی که اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه تثبیتخاک، استفاده از یک یا دو مورد تثبیت کننده و یا مخلوطی از آنها می باشد.خاک مورد مطالعه بر اساس شرایط موردی که محقیقن با آن برخورد داشته اند انتخاب شده است و جهت تثبیت آن، مواد افزدونی بطور جداگانه (آهک، سیمان و الیاف) با درصدهای مختلف و بارطوبت های مشخص با خاکمخلوط شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است از چند نوع تثبیت کننده با درصدهای مختلف استفاده شود و مطابق با آن آزمایشات، حدود اتر برگو پروکتور استاندارد انجام گرفته و نتایج حاصل از این آزمایشات بدست آمده و منحنی های مربوط به آنهارسم شده استتا بتوان قیاس درستی از تاثیر اضافه کردناین تثبیت کننده ها در درصدهای مختلف به خاک بر روی پارامترهای تراکمی و مکانیکی خاک تثبیت شده را بدست آورد. تا در نهایت بتوان با انتخاب درست نوع  تثبیت کننده،بسیاری از هزینه های اضافی و مشکلات ناشی از عدم انتخاب درست را کاهش داد و به اقتصادی تر کردن پروژه مورد نظر کمک شایانی نمود.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک، آهک، الیاف، سیمان، پارامترهای تراکمی خاک، حدود اتربرگ

نویسندگان :

رحمت الله نگهدار مغانلو (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی)

بهنام عسکری لاسکی(دانشجویکارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه محقق اردبیلی)

حسین شفائی مهر (دانش آموخته ی کارشناسی عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , آهک , الیاف , سیمان , پارامترهای تراکمی خاک , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1371
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تأثیر آلاینده های فلز قلیائی و فلزسنگین بر تغییر خصوصیات خمیری کائولینیت و بنتونیت

خا کهای رسي به علت ویژگي های خاص از جمله نفوذپذیری بسياركم، سطح مخصوص قابل توجه و قابليت اندركنش با آلاینده ها در پروژ ه های ژئوتکنيکي و ژئوتکنيک زیست محيطي از جمله در هسته رسی سدها و مراكز دفن زباله مورد استفاده قرار مي گيرند. در این پروژه ها خاک دائماً در مجاورت آب حاوی آلاینده های گوناگون واقع مي شود . در فرایندهای فوق با تغيير در خصو ا صیت آبحفره ا ی، خصوصيات خميری رس نيز تغيير خواهد كرد. با وجود تحقيقات متعددی كه در زمينه اثر آلایندههای فلز قليائي و فلز سنگين بر رفتار مهندسي خاكهای رسي انجام شدهاست در خصوص مقایسه تأثير آلایندههای فوق بر تغيير خصوصيات خميری كانيهای رسي تحقيقات محدودی صورت گرفتهاست. بر این اساس هدف اصلي این پژوهش مقایسه تأثير آلایندههای فلز قليائي و فلز سنگين بر تغيير خصوصيات خميری خاكهای رسي ميباشد. برای دستيابي به هدف فوق، به نمونه های كائولينيت و بنتونيت اضافه شده و پس از حصول (Ca) وكلسيم (Na) سدیم ،(Zn) روی ،(Cu) غلظت های آلاینده های فلزی مس تعادل، خصوصيات خميری این نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج اخذ شده از آزمایشات با مباني تئوری لایه دوگانه مورد ارزیابي وتجزیه و تحليل قرار گرفتهاست.


کلمات کلیدی:

فلز سنگین، فلز قلیایی، بنتونیت،کائولینیت، حدود اتربرگ

نویسندگان :

وحید رضا اوحدی (استاد گروه عمران دانشگاه بوعلیسینا)

زهره شریفیان (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیك خاک و پی دانشگاه بوعلیسینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلز سنگین , فلز قلیایی , بنتونیت , کائولینیت , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1380
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خا کهای رس دار تثبیت شده با تثبیت کننده یونی مایع

قسمت عمدهای از خاک های موجود در طبيعت را خاک های رسدار تشکيل م يدهند. با توجه به خصوصيات خاص ژئوتکنيکي، به منظور بهبود خواص مهندسي از این نوع خاک ها و جهت تثبيت آن ها از مواد افزودني بهره گرفته مي شود. همچنين با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی، مصالح متنوع جدیدی كه عموماً توليدات شيميایي مایع هستند و به تثبيت كننده های نامتعارف معروفند، برای تثبيت بستر و اساس و زیر اساس راه پيشنهاد مي شوند. اغلب این توليدات فاقد اطلاعات آزمایشگاهي و ميداني قابل اطميناني هستند كه ادعاهای سازندگانشان، مبني بر تأثير قابل ملاحظه آن ها را بر بهبود خصوصيات خاک نشان دهد. سي بي ار سوپر + 4 محصولي تركيبي از مشتقات سنتزی بوده كه همچون یک لایه روغني روی ذرات خاک رس را مي پوشاند. در این تحقيق سه تركيب مختلف خاک ریزدانه رس دار (تهيه شده از محدوده شهر رشت) با خاک درشت دانه (ماسه انزلي) مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از تهيه نمونه ها و تعيين مشخصات خاک شاهد، با افزودن محصول سي بي ار سوپر به آن ها، تغييرات حدود اتربرگ، آزمایش تک محوری و آزمایش نسبت باربری كاليفرنيا در حالت خشک مورد بررسي قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان ميدهد كه افزودن این محصول به خاک های رس دار سبب بهبود خواص مهندسي آن ها مي شود. تا جایيکه افزودن آن سبب كاهش 20 تا 30 درصدی شاخص خميری خاک ها ميگردد. در آزمایش تک محوری افزایش مقاومت فشاری در بعضي نمونه ها تا 80 درصد نيز مشاهده ميگردد. نتایج آزمایشات نشان ميدهد كه ظرفيت باربری خاک ها تا 3 برابر در نمونه های 7 روزه و تا 6 برابر در نمونه های 28 روزه افزایش مقاومت نشان دادهاند.


کلمات کلیدی:

خاک رس، سی بی ار سوپر + 4، حدود اتربرگ، تک محوری، نسبت باربری کالیفرنیا

نویسندگان :

محسن کرمی (کارشناس ارشد عمران – خاک و پی از دانشگاه گیلان)

مهیار عربانی (استاد گروه عمران دانشگاه گیلان)

علی هاشمی (استاد گروه کامپوزیت پژوهشگاه پلیمر و پتروشم یی ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , سی بی ار سوپر + 4 , حدود اتربرگ , تک محوری , نسبت باربری کالیفرنیا ,
:: بازدید از این مطلب : 1437
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین ضریب نفوذپذیری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

در تحقيق حاضر با استفاده از شبکۀ عصبي مصنوعي مدلي برای تخمين ضریب نفوذ پذیری خاک بر اساس مشخصات دانه بندی و اتربرگ ارائه شده است. در مطالعۀ حاضر از یک بانک داده مشتمل بر 155 مورد خاک استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نتایج آزمایش های دانه بندی، حدود اتربرگ و نفوذ پذیری مي باشد. آزمایش های نفوذ پذیری با روش بار افتان صورت گرفته اند. مقایسۀ نتایج به دست آمده از شبکه عصبي مصنوعي و مقادیر تجربي داده ها حاكي از این است كه مدل ارائه شده قادر به تخمين ضریب نفوذ پذیری با دقت بالایي است. هم چنين به منظور بررسي اثر هر یک از پارامترها بر روی نفوذپذیری آناليز حساسيت انجام شده است. آناليز حساسيت صورت گرفته بيانگر این است كه درجۀ تراكم در تخمين نفوذ پذیری از اهميت زیادی برخوردار است.


کلمات کلیدی:

ضریب نفوذ پذیری، شبکه عصبی مصنوعی، دان هبندی، حدود اتربرگ، آنالیز حساسیت

نویسندگان :

پریچهر تیزپا(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، رشت، دانشگاه گیلان)

مهران کریمپورفرد (استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، رشت، گیلان)

رضا جمشیدی چناری (استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، رشت، گیلان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب نفوذ پذیری , شبکه عصبی مصنوعی , دان هبندی , حدود اتربرگ , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 1378
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه